งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ถนน, สะพาน เขื่อน, ฝาย บ้านเรือน, อาคาร, โกดัง แหล่งน้ำ, ระบบประปา, ระบบ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) An engineer trained in the design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ถนน, สะพาน เขื่อน, ฝาย บ้านเรือน, อาคาร, โกดัง แหล่งน้ำ, ระบบประปา, ระบบ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) An engineer trained in the design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ถนน, สะพาน เขื่อน, ฝาย บ้านเรือน, อาคาร, โกดัง แหล่งน้ำ, ระบบประปา, ระบบ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) An engineer trained in the design and construction of public works, such as bridges or dams, and other large facilities. Structural Engineer ( วิศวกร โครงสร้าง ) Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) Soil & Foundation Engineer ( วิศวกรปฐพี และฐานราก ) Construction Management and Project Engineer ( วิศวกรโครงการ - บริหารงานก่อสร้าง ) Survey Engineer ( วิศวกร สำรวจ ) Highway Engineer ( วิศวกรทาง ) Environmental-Sanitary Engineer ( วิศวกรสิ่งแวดล้อม - สุขาภิบาล ) Water Resource Engineer ( วิศวกรแหล่งน้ำ ) Transportation Engineer ( วิศวกรขนส่ง ) etc. ( ฯลฯ ) อ. ศักดา ผศ. ดร. สสิ กรณ์ ดร. ปฤษ ทัศว์ ผศ. ดร. สรัณ กร ด 5. รัฐ ภูมิ อ. บุญ พล อ. ภัคพงศ์ ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ ดร. ปรีดาอ. ธนวัฒน์ ด 5. ดุษฏี รศ. วิชัย ดร. ศิริ ชัย ดร. กำ พล ผศ. ดร. อุดมฤกษ์ ผศ. ทิพย์ วิมล อ. กรกฏ ผศ. ดร. ดลเดช ผศ. ดร. ปาจรีย์ อ. วรางค์ ลักษณ์ อ. อำพลอ. ชัยวัฒน์ รศ. ดร. ศริ นทร์ทิพย์ รศ. ดร. สมบัติ

2 2 Calculus I, II, III, IV / Physics I, II / Chemistry I Engineering Drawing I, II / Engineering Tools & Operations / Introduction to Computer Engineering Mechanics I, II Information Technology Structural Analysis I, II Mechanics of Material I, II Civil Engineering Materials & Testing Reinforce Concrete Design I, II Design of Timber and Steel Concrete Technology I Prestressed Concrete Design Engineering Economics Construction Technique & Management Construction Specification & Construction Surveying Applied Surveying Airphoto Interpretation Highway Engineering Transportation Engineering Highway Materials Traffic Engineering Geology for Engineering Foundation Design Soil Mechanics Fluid Mechanics Hydraulic Engineering Principle of Hydrology Sanitary Unit Process Solid Waste Management Water Supply & Sanitary Engineering วิศวกร โครงสร้ าง วิศวกร สำรวจ วิศวกร ขนส่ง วิศวกรโครงการ - บริหารงานก่อสร้าง วิศวกร สิ่งแวด ล้อม สุขาภิบ าล วิศวกร ปฐพี วิชา พื้นฐาน

3 3 Calculus I, II, III, IV / Physics I, II / Chemistry I Engineering Drawing I, II / Engineering Tools & Operations / Introduction to Computer Engineering Mechanics I, II Information Technology Engineering Economics Construction Technique & Management Construction Specification & Construction Surveying Applied Surveying Airphoto Interpretation Fluid Mechanics Hydraulic Engineering Principle of Hydrology Sanitary Unit Process Solid Waste Management Water Supply & Sanitary Engineering Highway Engineering Transportation Engineering Highway Materials Traffic Engineering Geology for Engineering Foundation Design Soil Mechanics Mechanics of Material I, II Prestressed Concrete Design Structural Analysis I, II Civil Engineering Materials & Testing Concrete Technology I Design of Timber and Steel Reinforce Concrete Design I, II วิศวกร โครงสร้ าง วิศวกร สำรวจ วิศวกร ขนส่ง วิศวกร สิ่งแว กล้อม สุขาภิบ าล วิศวกร ปฐพี วิชา พื้นฐาน วิศวกรโครงการ - บริหารงานก่อสร้าง

4 4 Engineering Mechanics I, II (302111, 302212) Static Analysis: Dynamics Analysis: ∑F = ma (1) Equilibrium equations ∑F x = 0; ∑F y = 0; ∑F z = 0; ∑M = 0; ∑M = 0; ∑M = 0 Rigid Body Mechanics of Materials I, II (304211, 304313) Static Analysis: (1) Equilibrium equations: ∑F x = 0; ∑F y = 0; ∑F z = 0; ∑M = 0; ∑M = 0; ∑M = 0 (2) Stress-strain relation:  = E  (3) Strain-displacement relation:  L/L Elastic Body Strength of Materials, 4 th Edition, by Andrew. Pytel & Ferdinand L. Singer Mechanics of Materials, by Ferdinand. P. Beer, et. al.

5 5

6 6 Chapter 1: Simple Stress (2) Normal Stress (4) Bearing Stress (3) Shearing Stress (5) Thin-Walled Pressure Vessels (1) Analysis of Internal Forces

7 7 Chapter 2: Simple Strain (5) Thermal Stresses (1) Stress-Strain Diagram (2) Hooke’s Law: Axial & Shearing Deformations P P (3) Poisson’s Ratio (4) Statically Indeterminate Members

8 8 Chapter 3: Torsion (1) Derivation of Torsion Formulas (2) Flanged Bolt Couplings (3) Longitudinal Shearing Stress (5) Helical Springs (4) Torsion of Thin-Walled Tubes; Shear Flow

9 9 Chapter 4: Shear & Moment in Beams (1) Shear & Moment (2) Moving Loads

10 10 Chapter 5: Stresses in Beam (2) Economic Sections (4) Design for Flexure and Shear (1) Derivation of Flexure Formula (3) Derivation of Formula for Horizontal Shearing Stress

11 11 Chapter 6: Beam Deflections (3) Moment Diagram by Parts (1) Double Integration Method (2) Theorem of Area-Moment Method (4) Conjugate-Beam Method (5) Superposition Method Determinate Beams

12 12 Chapter 7: Restrained Beams (3) Area-Moment Method (2) Double Integration & Superposition Methods (4) Design of Restrained Beams (1) Propped & Restrained Beams Indeterminate Beams

13 13 Chapter 8: Continuous Beams (2) Moment Distribution (1) Three-Moment Equation Indeterminate Beams

14 14 Chapter 9: Combined Stresses (1) Axial + Flexural Loads (2) Mohr’s Circle & Variation of Stresses at Point (3) Transformation of Strain Components & Strain Rosette

15 15 Chapter 10: Reinforced Beams (1) Composite Beams (3) Design of RC Beam (2) Reinforced Concrete Beams (4) Tee Beam of Reinforced Concrete

16 16 Chapter 11: Columns (1) Critical Load (2) Long Columns & Euler’s Formula (4) Eccentrically Loaded Columns (3) Intermediate Columns Long Short

17 17 Chapter 12: Riveted Bolted, and Welded Connections

18 18 Chapter 13: Special Topics (3) Theories of Failure (4) Energy Methods (1) Repeated Loading; Fatigue (2) Stress Concentration (6) Shearing Stresses in Thin-Walled Members (5) Impact or Dynamic Loading (9) Curved Beams (8) Unsymmetrical Bending (7) Shear Center

19 19 Chapter 14: Inelastic Action (1) Stress-Strain Diagrams (2) Residual Stress

20 20 การเพิ่มคำศัพท์ในงานวิศวกรรม โยธา อาชีพทุกอาชีพ มีคำศัพท์เฉพาะในวงการของ ตนเอง ตัวอย่างเช่น ทนายความ คดีแพ่ง คดีอาญา ความผิดลหุโทษ รัษฎากร ฯลฯ ( กระทง ) แพทย์ ต่อมพิทูอิตาลี่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ดัชนี มวลกาย ฯลฯ ( ยูนิต ) เศรษฐศาสตร์ รายได้ประชาชาติ งบดุล งบประมาณแผ่นดิน ( พันล้านบาท ) วิศวกรรมโยธา หน่วยแรง ความเค้น ความเครียด แรงดึง ฯลฯ ( นิวตัน ) วัยรุ่น ชิวชิว กิ๊ก

21 21 ความแตกต่างระหว่างวิศวกร, ช่างและบุคลทั่วไป บ้าน บุคคล ทั่วไป ช่าง วิศวกร โยธา คำนว ณ แบบ เขียน แบบ ประม าณ ราคา ก่อสร้ าง วิเครา ะห์

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26


ดาวน์โหลด ppt 1 ถนน, สะพาน เขื่อน, ฝาย บ้านเรือน, อาคาร, โกดัง แหล่งน้ำ, ระบบประปา, ระบบ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) An engineer trained in the design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google