งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 9 Combined Stresses

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 9 Combined Stresses"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 Combined Stresses

2 9-1 Introduction Basic types of loading: axial, torsional and flexural
Stress formulas: Axial loading - Torsional loading - Flexural loading -

3 9-2 Combined Axial & Flexural Loads

4

5

6

7

8

9

10

11 For stiff members the formula is appropriate
For long slender members or columns, the effect of P-d is significant

12

13

14 ค่า z1-z6 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46z1z2z3z4z5z6
Hw10 sallow B D1 D2 Fig. P-908 ค่า z1-z6 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46z1z2z3z4z5z6 D1=(1+z1) in D2 = D1(1+z2) in. I1-1=1000(1+z3) in Area=10(1+z4) in2 B =10(1+z5) in sallow=10(1+z6) ksi. หมายเหตุ D2 = D1(1+z2) in. เพื่อให้หน้าตัดมีประสิทธิภาพดีในการรับหน่วยแรง

15 ค่า z1-z6 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46z1z2z3z4z5z6
Hw11 L2 L3 L4 b h L1 ค่า z1-z6 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46z1z2z3z4z5z6 L1= (1+z1) in L2 = (1+z2) in. L3= (1+z3) in L4 = (1+z4) in. b = 0.2(1+z5) in h = b(1+z6) in. P = (1+z5) kips F = (1+z6) kips. หมายเหตุ h = b(1+z6) in. เพื่อให้คานมีความลึกไม่น้อยกว่าความกว้างเสมอ

16 9-3 Kern of Section: Loads Applied off Axes of Symmetry

17 The maximum eccentricity to avoid tension
That is in designing of masonry or other structures weak in tension, the resultant load should fall in the middle third of the section. The general case: The position of neutral axis (line of zero stress)

18

19 918 A compressive load P= 12 kips is applied, as in Fig. 9-8a, at a point 1 in. to the right and 2 in. above the centroid of a rectangular section for which h=10 in. and b=6 in. Compute the stress at each corner and the location of the neutral axis. Illustrate the answers with a sketch similar to Fig. 9-8b.

20 N.A.

21 921 Calcualte and sketch the kern of a W360 X 122 section.

22 9-4 Variation of Stress with Inclination of Element

23

24 9-5 Stress at A Point Stress at a point really defines the uniform stress distributed over a differential area.

25 The most general state of stress at a point may be represented by 6 components,
symmetry state of stress เมื่อแสดงด้วยระบบโคออร์ดิเนต (xyz) symmetry state of stress เมื่อแสดงด้วยระบบโคออร์ดิเนต (xyz)

26 Plane Stress - state of stress in which two faces of the cubic element are free of stress. For the illustrated example, the state of stress is defined by State of plane stress occurs in a thin plate subjected to forces acting in the midplane of the plate. State of plane stress also occurs on the free surface of a structural element or machine component, i.e., at any point of the surface not subjected to an external force.

27 Plane Stress Two methods to compute the maximum stresses i.e., Analytical approach Using of Mohr’s circle

28 9-6 Variation of Stress at A Point: Analytical Derivation

29

30

31

32 Eq.(9-5) Eq.(9-6) Find maximum or minimum s differentiating Eq.(9-5) w.r.t. q and setting the derivative equal to zero Find maximum or minimum t differentiating Eq.(9-6) w.r.t. q and setting the derivative equal to zero

33 Eq.(9-5) Eq.(9-6) At zero shearing stress t = 0 ซึ่งเป็นมุมเดียวกับสมการ Eq.(9-7) ดังนั้น ค่า maximum or minimum s จะเกิดขึ้นเมื่อ t = 0

34 Maximum or minimum s (Principal stresses)
มุม q และ qs ต่างกัน 45O Maximum or minimum t

35

36

37

38 9-7 Variation of Stress at A Point: Mohr’s Circle
Otto Mohr (1882) Eq.(9-5) Eq.(9-6) Eq.(a)2 + Eq.(b)2

39

40 Rule for Applying Mohr Circle to Combined Stresses
x-axis y-axis

41 x-axis y-axis C

42 x-axis y-axis C n-axis R 2q q

43 x-axis y-axis C n-axis R 2q q

44 x-axis y-axis C R 2q2 2q1

45

46 x-axis y-axis C R 2q1

47 x-axis y-axis C R 60o 45o

48

49

50 9-8 Absolute Maximum Shearing Stress
Mohr’s circle: Rotation around z-axis

51 s1 Mohr’s circle: Rotation around x-axis
Mohr’s circle: Rotation around y-axis

52 s1 s2 s1 s2

53 Absolute maximum shearing stress for plane stress is equal to the largest of the following three values s1 s2 Mohr’s circles for plane stress

54 Absolute maximum shearing stress for general state of stress is equal to the largest of the following three values s1 s2 z s3 Mohr’s circles for general state of stress

55 50 Maximum in-plane shearing stress =
20 Maximum in-plane shearing stress = Absolute maximum shearing stress is the largest of

56 50 Ex. Maximum in-plane shearing stress =
20 Maximum in-plane shearing stress = Absolute maximum shearing stress is the largest of

57 ค่า z1-z3 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xxxz1z2z3
the figure ( สำหรับข้อนี้ให้คำนวณ ค่า absolute maximum shearing stress ด้วยโดยกำหนดให้ sz = 0 ) Hw17 ค่า z1-z3 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xxxz1z2z3

58 9-9 Application of Mohr’s Circle to Combined Loadings
Combined stresses Combined Loadings (axial, torsional, flexural) Mohr’s Circle x-axis y-axis Design Criteria, Principal stresses and, Maximum shearing stress

59 Stress Trajectories

60 Torsional Failure Modes
Ductile materials generally fail in shear. Brittle materials are weaker in tension than shear. A ductile specimen breaks along a plane of maximum shear A brittle specimen breaks along planes perpendicular to s1 45o

61 Stress Trajectories for Torsion
Stress Trajectories: lines of principal stress direction but of variable stress intensity

62 Stress Trajectories for Beam
Mohr’s Circle x-axis y-axis

63

64 Mohr’s Circle

65

66 Mohr’s Circle

67 If

68

69

70 BMzD TMD BMyD

71 Cross section of solid shaft and the resultant moment
BMzD TMD BMyD A B C D E Cross section of solid shaft and the resultant moment |M| A B C D E

72 Mohr’s Circle From Prob. 951 and this problem. x-axis BMzD TMD BMyD
y-axis BMzD TMD BMyD At section C |M| At section D A B C D E

73 state of stress on the element on the surface of vessel

74 Absolute maximum shearing stress

75

76 y-axis Mohr’s Circle at point A x-axis

77

78 Mohr’s Circle at point B
x-axis y-axis

79 Hw18 ค่า z1-z5 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xz1z2z3z4z5 L1= 4(1+z1) in L2 = 4(1+z2) in. L3= 4(1+z3) in L4 = 4(1+z4) in. D = 4(1+z5) in.

80 ค่า z1-z4 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xxz1z2z3z4
Hw19 Also find the maximum shearing stress at point A. Show your results on a complete sketch of a differential element. ค่า z1-z4 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xxz1z2z3z4 L= 0.4(1+z1) m P = 4(1+z2) kN H= 40(1+z3) mm W = 40(1+z4) mm

81

82

83

84

85

86

87

88 Strain and deformation of line element

89 Eq.(9-5) Eq.(9-6)

90

91

92

93 If we use the stress-strain relation directly the same answer can be obtained

94

95

96

97

98

99 Hw20a จงพิสูจน์ สมการ (9-19) (9-20) ด้วยภาษาของตัวเอง Hw20b Hw21 ค่า z1-z3 ได้จากเลขประจำตัวนิสิต ดังต่อไปนี้ 46xxxz1z2z3 ea= 100(1+z1) eb= -100(1+z2) ec= 100(1+z3)

100 ปริมาณทาง Physics สามารถแทนด้วย Tensor
Order 0 = zero order Tensor (Scalar) – Magnitude (มวล, ความหนาแน่น) Order 1 = first order Tensor (Vector) – Magnitude, Direction (ความเร็ว, แรง) Order 2 = second order Tensor – Magnitudes, Directions (stress, strain) … Higher order …. ปริมาณทาง Physics ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระบบโคออร์ดิเนตที่ใช้ในการวัด

101 ปริมาณทาง Physics ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระบบโคออร์ดิเนตที่ใช้ในการวัด
แรง ยังคงมีขนาดและทิศทางเท่าเดิม ไม่ว่าจะแสดง component ของเวคเตอร์ด้วยระบบโคออร์ดิเนตอื่น สถานะของหน่วยแรง (state of stress) ยังคงมีคุณสมบัติเหมือนเดิม ไม่ว่าจะแสดงด้วยระบบโคออร์ดิเนตอื่น

102

103


ดาวน์โหลด ppt Chapter 9 Combined Stresses

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google