งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า การเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ภาพ / รูป คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านทราบ ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัย และ ขั้นตอนการอพยพ ตลอดจน ข้อมูลในการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและ เก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านทราบ ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัย และ ขั้นตอนการอพยพ ตลอดจน ข้อมูลในการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและ เก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิน ข้อมูลจาก ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ / address : นายบุญเจิด บุญวังแร่ สายใน 3708 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 6 นายสมเกียรติ ใจพันธุ์ สายใน 3632 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 5 นายเชื้อน ทิมเครือจีน สายใน 3623 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 4 นายกิตติ ปานมณี สายใน 3624 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 3 นายปาน สถานทุง สายใน 3624 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 2 นายพิพัฒน์ สนั่นนาม สายใน 3635 มือถือ ( ) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 1 นายปวรวรรชร์ ทองคำ สายใน 3709 มือถือ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า สำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ สายใน 3697 สายนอก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ สายใน 8010 สายนอก งานอาคารสถานที่ สายใน 5127,5666,5777 สาย นอก ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยรักษาความปลอดภัย ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร องค์การบริหารส่วนตำบลท่า โพธิ์ สถานีตำรวจชุมชน 199 สถานีดับเพลิง 191 เหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

2 ข้อควรปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ( เกิดอัคคีภัย ) ดังนี้ 1. ฟังข้อมูลด้วยความสงบ 2. ปิดและล็อคหน้าต่างและประตูด้าน นอกอาคารทั้งหมด 3. ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศและ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 4. ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียก อุดตามขอบ ประตูหน้าต่างและท่อ ระบายอากาศ 5. เตรียมของใช้จำเป็นในกรณี ฉุกเฉินติดตัว เช่น ไฟฉาย 6. ตรงไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทาง (  ) 7. ฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยใน กรณีฉุกเฉิน และอยู่บริเวณจุด รวมพลจนกว่าประกาศแจ้ง สถานการณ์ปกติ 8. หากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจาก สารเคมี ควรใช้บริเวณที่สูงกว่า ชั้นล่างเป็นศูนย์หลบภัยเพราะ สารเคมีบางชนิดจะหนักกว่า อากาศและจะตกลงบนชั้นล่างสุด

3 ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณ ขั้นตอน การ คณบดี / ผู้ประสานงาน ระงับเหตุฉุกเฉิน สั่งให้ ทีมงานค้นหา เจ้าหน้าที่ระงับเหตุ ฯ รายงานผลให้คณบดี / ผู้ประสานงานระงับ เหตุฯ ทราบ คณบดี / รองคณบดี ดำเนินการอพยพคนออกจากพื้นที่ ผู้นำทางถือธงเพื่อนำนิสิตและบุคลากร ออกจากพื้นที่ ตามเส้นทางอพยพ ผู้นำทางถือธงพานิสิตและบุคลากร ไปที่จุดรวมพล 1,2,3 เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ตรวจสอบ จำนวนคน ตรวจสอบ จำนวนคน ครบ อพยพหนีภัย ตรวจสอบ จำนวนคน ไม่ ครบ คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุ ฯ ประกาศแจ้งให้นิสิตและบุคลากร กลับเข้าอาคาร คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุ ฯ สรุปและรายงานผล ผู้บริหารชั้นสูง ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เก็บข้อมูล ระบุวัสดุต้นเพลิงลักษณะของการ เกิดเพลิงไหม้ และข้อมูลด้าน อาคารสถานที่ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินฯ ประเมิน สถานการณ์ สามาร ถดับ เอง ดำเนินการดับ เอง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อประสบ เหตุเพลิงไหม้ ไม่ สามาร ถดับ เองได้ รายงานคณบดีแจ้งหน่วยงานสนับสนุน / ช่วยเหลือภายนอกและโรงพยาบาล แจ้งคณบดี / รองคณบดีและผู้ ประสานงานระงับเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการอพยพ ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับตามแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินต่อคณบดี / ผู้บริหารชั้นสูง คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุฯ สรุปและจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

4


ดาวน์โหลด ppt หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google