งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า การเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ภาพ / รูป คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านทราบ ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัย และ ขั้นตอนการอพยพ ตลอดจน ข้อมูลในการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและ เก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิน คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านทราบ ข้อมูลและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิด เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัย และ ขั้นตอนการอพยพ ตลอดจน ข้อมูลในการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและ เก็บไว้ใกล้มือเพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิน ข้อมูลจาก ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0- 5596-3603 /0-5596-3631 E-mail address : aranya_in@hotmail.com aranya_in@hotmail.com annwiphada@gmail.com นายบุญเจิด บุญวังแร่ สายใน 3708 มือถือ (08- 8146-8735) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 6 นายสมเกียรติ ใจพันธุ์ สายใน 3632 มือถือ (08- 6930-6551) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 5 นายเชื้อน ทิมเครือจีน สายใน 3623 มือถือ (08- 9436-8486) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 4 นายกิตติ ปานมณี สายใน 3624 มือถือ (08- 1596-0695) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 3 นายปาน สถานทุง สายใน 3624 มือถือ (08- 9644-0695) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 2 นายพิพัฒน์ สนั่นนาม สายใน 3635 มือถือ (08-680- 0510) เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร 1 นายปวรวรรชร์ ทองคำ สายใน 3709 มือถือ 08-1680-3862 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า สำนักงาน คณะเภสัชศาสตร์ สายใน 3697 สายนอก 0- 5596-3697 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ สายใน 8010 สายนอก 0- 5596-8010 งานอาคารสถานที่ สายใน 5127,5666,5777 สาย นอก 0-5596-5127 ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5525-8622 หน่วยรักษาความปลอดภัย ประจำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5522-6396 องค์การบริหารส่วนตำบลท่า โพธิ์ 0-5526-1800 สถานีตำรวจชุมชน 199 สถานีดับเพลิง 191 เหตุด่วนเหตุร้าย หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

2 ข้อควรปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน ( เกิดอัคคีภัย ) ดังนี้ 1. ฟังข้อมูลด้วยความสงบ 2. ปิดและล็อคหน้าต่างและประตูด้าน นอกอาคารทั้งหมด 3. ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศและ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 4. ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียก อุดตามขอบ ประตูหน้าต่างและท่อ ระบายอากาศ 5. เตรียมของใช้จำเป็นในกรณี ฉุกเฉินติดตัว เช่น ไฟฉาย 6. ตรงไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทาง (  ) 7. ฟังประกาศเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยใน กรณีฉุกเฉิน และอยู่บริเวณจุด รวมพลจนกว่าประกาศแจ้ง สถานการณ์ปกติ 8. หากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจาก สารเคมี ควรใช้บริเวณที่สูงกว่า ชั้นล่างเป็นศูนย์หลบภัยเพราะ สารเคมีบางชนิดจะหนักกว่า อากาศและจะตกลงบนชั้นล่างสุด

3 ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมกดสัญญาณ ขั้นตอน การ คณบดี / ผู้ประสานงาน ระงับเหตุฉุกเฉิน สั่งให้ ทีมงานค้นหา เจ้าหน้าที่ระงับเหตุ ฯ รายงานผลให้คณบดี / ผู้ประสานงานระงับ เหตุฯ ทราบ คณบดี / รองคณบดี ดำเนินการอพยพคนออกจากพื้นที่ ผู้นำทางถือธงเพื่อนำนิสิตและบุคลากร ออกจากพื้นที่ ตามเส้นทางอพยพ ผู้นำทางถือธงพานิสิตและบุคลากร ไปที่จุดรวมพล 1,2,3 เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ตรวจสอบ จำนวนคน ตรวจสอบ จำนวนคน ครบ อพยพหนีภัย ตรวจสอบ จำนวนคน ไม่ ครบ คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุ ฯ ประกาศแจ้งให้นิสิตและบุคลากร กลับเข้าอาคาร คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุ ฯ สรุปและรายงานผล ผู้บริหารชั้นสูง ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้เก็บข้อมูล ระบุวัสดุต้นเพลิงลักษณะของการ เกิดเพลิงไหม้ และข้อมูลด้าน อาคารสถานที่ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำอาคาร เจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินฯ ประเมิน สถานการณ์ สามาร ถดับ เอง ดำเนินการดับ เอง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อประสบ เหตุเพลิงไหม้ ไม่ สามาร ถดับ เองได้ รายงานคณบดีแจ้งหน่วยงานสนับสนุน / ช่วยเหลือภายนอกและโรงพยาบาล แจ้งคณบดี / รองคณบดีและผู้ ประสานงานระงับเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการอพยพ ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับตามแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินต่อคณบดี / ผู้บริหารชั้นสูง คณบดี / ผู้ประสานงานระงับเหตุฯ สรุปและจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

4


ดาวน์โหลด ppt หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อการแจ้งเหตุ ที่ปรึกษา... ผศ. ดร. สกลวรรณ ประพฤติ บัติ ผู้จัดทำ... วิภาดา บุญส่งแท้ อรัญญา อินทโชติ พิพัฒน์ สนั่นนาม คู่มือฉบับกระเป๋า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google