งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Based Management : PBM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Based Management : PBM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

2 Performance Based Management : PBM
Agenda การบริหารงานของสวทช. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในสวทช. แนวคิดการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management : PBM) 1. หลักการและแนวทางการประเมิน (การกำหนดหลักเกณฑ์)  2. รูปแบบของแบบประเมินผล 3. การกำหนด KPI 4. การกำหนดบทบาทของบุคคลต่างๆในการวางแผนและประเมินผล 5. การนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

3 Performance Based Management : PBM
การบริหารงานของสวทช. 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

4 ความเป็นมาและสถานภาพ สวทช.
สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศ ในด้านการสร้างกำลังคน โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป มีระบบการจัดการ และนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ กวทช. กวทช. เป็นคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

5 Technology Development Agency National S&T Capability
เริ่มปี 2549 National Science and Technology Development Agency A Driving Force For National S&T Capability 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

6 Performance Based Management : PBM
เริ่มปี 2549 แสดงความต้องการ ‘มุ่งไปข้างหน้า’ แทนด้วยเครื่องหมาย FFW 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

7 4/4/2017 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กวทช.)
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กวทช.) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…. คณะกรรมการบริหารศูนย์แห่งชาติ ผพว. สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส่วนงานกลาง รมว.วท. เป็นประธานโดยตำแหน่ง ปกท.วท. เป็นรองประธานโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง Executive Management Committee ผพว. เป็นประธาน รอง ผพว. ผอ.ศูนย์ เป็นกรรมการ โครงการพิเศษทุนประเดิม คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ศูนย์แห่งชาติ BIOTEC NECTEC MTEC NANOTEC คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผอ.สำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ สวทช. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก กวทช. เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานกรรมการ (กรณีไม่เป็นประธานต้องเป็นรองประธานกรรมการ) Compliance Audit Performance Audit Management Audit 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

8 Performance Based Management : PBM
เริ่มปี 2549 วิสัยทัศน์ สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

9 Performance Based Management : PBM
เริ่มปี 2549 พันธกิจ สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของ ประเทศ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผล สูงสุด วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการภายใน 1+4 9 9 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 9 9 9

10 พันธกิจและผลงาน สวทช. : ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
พันธกิจและผลงาน สวทช. : ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ องค์กร พันธกิจ/ภารกิจขององค์กร ผลงาน ผลกระทบ ผลงานวิจัย ที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจหลัก 1.RDDE : วิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรม เน้นภาคการผลิต 2. HRD : พัฒนากำลังคน 3. TT : ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคการผลิต 4. INFRA : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 5. การบริหารจัดการภายใน ว & ท ช่วยพัฒนาประ เทศ ไทย ความรู้ ความเข้าใจด้านว&ทของนักเรียน, นักศึกษา, บัณฑิต,มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิตและประชาชน สวทช. ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคการผลิต โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติทาง ว&ท 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

11 Knowledge-based Society and Economy
เป้าหมายการพัฒนา สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ Knowledge-based Society and Economy Industries 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

12 Strategic Sub Clusters
Strategic Planning Alliance Pre-SPA approach NSTDA strategic areas Strategic Sub Clusters National Clusters Essential Programs Internal Management RDDE TT HRD Infra Int. Mgt. Deliverability Individual / Fragmented outputs Introduced in 2006 fiscal year, Strategic Planning Alliance (SPA) has been NSTDA’s most important strategic re-structure. This enabled multi-disciplinary research that respond to Thailand’s strategic clusters, while improving on core competencies. 12 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

13 Strategic Planning Alliance (SPA)
อาหารและการเกษตร (B1) การแพทย์ และสาธารณสุข (B2) ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ (B3) ยานยนต์และการจราจร (B4) พลังงานทดแทน (B5) สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ (B6) ชุมชนชนบทและ ผู้ด้อยโอกาส (B7) สิ่งแวดล้อม (B8) เทคโนโลยีฐาน (NECTEC/ BIOTEC/ MTEC/ NANOTEC) (C1) 13 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

14 ความเชื่อมโยงงานของ สวทช. และผลกระทบต่อประเทศ NSTDA SPA
ผลกระทบ (x 500) National Economic and Social Development Plan แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Science and Technology Strategies ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดผลผลิต ไปสู่ผลลัพธ์ (มูลค่า x 10) Cluster Management ผลผลิต (outputs) NSTDA SPA (Program Based) Program 1 Program 2 8 Clusters 9 Strategic Sub Clusters 20 Sub Clusters & 16 Essential programs 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

15 Research Collaborations
Bridging between academic and industry through coordinated S&T programs R & d R & D r & D University NSTDA Industry Basic Research Technology Development Research Collaborations 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

16 พัฒนาการนำ BSC มาใช้ใน สวทช.
ในปีที่ : เกิด commitment ตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมในระดับผู้บริหาร เกิดการเรียนรู้กระจายไปทั่ว สวทช. ในปีที่ : การ deploy BSC เชื่อมโยงกับระบบ IADP และนำผล BSC มาผูกกับระบบผลตอบแทนและนำมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ 2552 ในปีที่ : ให้ผู้บริหารในทุกตำแหน่งใช้ BSC ในการบริหารอย่างต่อเนื่อง มีการเสนอแผนตัวชี้วัดเพื่อของบประมาณดำเนินการ 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

17 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

18 Performance Based Management : PBM
Our Core Values N: Nation First A: Accountability S: S&T Excellence NSTDA D: Deliverability T: Teamwork 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

19 NSTDA HR Strategy Framework Budget year 2549-2553
Personnel Operations Competency Based Management : CBM Performance Based Management : PBM HRSS and e-HR/HRIS Strategic HRD Core & Functional Competency IADP & Rewards Personnel Data Time Attendance Middle Mgt.Training & Dev. Goal Setting & Deployment System Welfare & ER IADP (Individual Action & Dev. Plan) R&D Management Training & Dev. HRD & Competency HRD & Recruiting Incentives & Rewards Recruitment Payroll System Promotion System Career Development Performance Appraisal Talent Mgt & Sucessor & Watch List REGULATION 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

20 Competency Based Management : CBM Performance Based Management : PBM
NSTDA HR Strategy Roadmap Core Competency Assessment Position Structure Career Development All Functional Competency Assessment R&D Functional Competency Competency Based Management : CBM All Functional Competency Core Competency .Talent .Successor .Watch list Salary Structure Strategic HRD : MMP IADP & Rewarding Promotion System Improvement Performance Based Management : PBM IADP System Core Value Regulation HRSS 2 e-HR & HR Application HRSS 1 e-HR Personnel Operations Continuing Process Improvement 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

21  ที่ประชุม โครงสร้างการบริหารงานบุคคล สวทช. ตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา
กวทช. คณะกรรมการ กลั่นกรอง การเลื่อนตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล ผพว. ผู้อำนวยการศูนย์ และศูนย์แห่งชาติ รอง ผพว. ด้านสนับสนุน คณะกรรมการ เลื่อนตำแหน่ง วิชาการ ที่ประชุมผู้บริหาร ด้านบริหาร งานบุคคล สวทช. HR Contact Person/ ผู้ประสานงาน Counter Service ( )  ที่ประชุม ผู้บริหาร ศูนย์ของ แต่ละศูนย์ ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล : HRShared Services (HRSS) ฝ่าย กลยุทธ์บุคคล : HRStrategy Recruitment Competency Staffing Performance HRD Analysis Employee Relation HR Co-operate Compensation & Benefit 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

22 HRM & Career Management
Objective Process Recruit & Selection Career Management Training & Development Performance Mgt. Compensation Welfare & Benefit Labor Relation Acquire Employee Performance Develop Motivate Retain 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

23 ผลการปฏิบัติงานงาน (Result or KPI)
Perspective of Personal Evaluation พฤติกรรม (Behavior) Competency ศักยภาพ (Potential) Performance ผลการปฏิบัติงานงาน (Result or KPI) 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

24 Performance Based Management
การบริหารผลงานและ การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Based Management IADP : Individual Action & Development Plan 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

25 Performance Based Management : PBM
PBM : IADP Concept & Principle IADP Component , Form & Process IADP Deployment & Alignment KPI setting principle Coaching & Feedback 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

26 Performance Based Management : PBM
IADP Concept & Principle 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

27 Performance Based Management : PBM
What is PM? A systematic approach to improve and develop the performance and competence of individuals and teams in order to increase overall organization effectiveness. 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

28 PM built on the following…
When people (individuals and teams) know and understand what is expected, and take part in forming the expectation, they will try their best to hit the target Capacity to meet expectation depends on employee capability, level of support by mgt, processes, system, and resources given 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

29 จุดมุ่งหมายของ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานในสวทช.
ผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ความชัดเจนในการทำงาน ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสวทช. การสื่อสารและดูแลกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและทีมงาน การบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานของ Performance ระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน สวทช.: ภารกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะ บุคคล : เป้าหมาย และขีดความสามารถ 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

30 High Performance & Right Behavior
IADP : the method to achieve Performance Management System บุคลากร องค์กร DRIVE NSTDA Goal & KPI with BSC IADP DRIVE Success of NSTDA DRIVE High Performance & Right Behavior 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM IADP51 Communication 30 30

31 IDP IAP การถ่ายทอดการสร้างผลงานตามทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร BSC/GOAL
VISION MISSION POLICY / STRATEGY BSC/GOAL CORPORATE KPI INITIATIVE / PROGRAM / PROJECT / BUDGET KPI ระดับศูนย์ฯ / CLUSTER PROGRAM KPI ระดับหน่วยงานย่อย / PROJECT ACORSS THE BOARD KPI ระดับบุคคล / ทีม Core VALUE/ NSTDA COMPETENCY CORE COMPETENCY G A P FUNCTIONAL COMPETENCY G A P High Performance & Right Behaviour Employees IDP IAP 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

32 Performance Based Management : PBM
IADP Objectives เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สวทช. ให้สอดคล้องกับแผน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และพันธกิจของหน่วยงานและ สวทช. ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง เพื่อช่วยเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักและนโยบายที่ สวทช. คาดหวัง เพื่อช่วยในการวางแผน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเครื่องมือ/ช่องทางในการสื่อสารติดตามผลงาน/พฤติกรรม ระหว่างผู้บังคับบัญชาและทีมงาน 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM IADP51 Communication 32

33 Performance Based Management : PBM
IADP Component Form & Process 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

34 Individual Action Plan Form
IADP’51 Form Component Individual Action Plan Form (IAP=100%) : Individual Development Plan Form (IDP) : Individual KPIs 70 % NSTDA Behaviors 30 % IAP Support Strengths Development Opportunities Competency Gap  Functional Role & Responsibility 1.1 Strategic Yearly Plan 1.2 Functional Improvement  Additional Contribution  Core Value : N-S-T-D-A  Quality  Safety & Environment 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 34

35 Performance Based Management : PBM
Definition  Functional Role & Responsibility Strategic KPI งานในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งตอบสนองแผนกลยุทธ์ของ สวทช. ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเชื่อมโยงจาก BSC ของ สวทช. Functional Improvement KPI งานในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานประจำวัน งานหลักของตำแหน่ง  Additional Contribution KPI งานที่ไม่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง หรือ หน่วยงานโดยตรง 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 35

36 % Weight by Job type and Position
มิติงาน กลุ่มตำแหน่ง  Functional Role & Responsibility : งานในหน้าที่รับผิดชอบ  งานนอกเหนือหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพิ่มเติม (Additional Contribution) 1.1) งานที่ตอบสนอง กลยุทธ์ของสวทช. 1.2) งานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง ตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยฝ่ายขึ้นไปถึง ผพว.) 50-90 % 0-40% 10-20% ตำแหน่งจัดการ (หัวหน้างาน/ ผู้จัดการ/ผู้ตรวจสอบภายใน) 40-90 % 0 - 50% ตำแหน่งวิจัยและวิชาการ 30-90% 0-60% ตำแหน่งปฏิบัติการ 10-90% 0-80% 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 36

37 Performance Based Management : PBM
ตัวอย่าง : หมวด 1 งานตามภารกิจและแผนงานประจำปี (Individual KPI) (70%) กิจกรรม/ตัววัด การตั้งเป้าหมาย เป้าหมาย น้ำหนัก (%) 1. งานในหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Role & Responsibility) 1.1 งานที่ตอบกลยุทธ์ สวทช. ประจำปี (NSTDA Yearly Strategy) 1.2 งานที่ต้องปรับปรุงพัฒนาในหน้าที่ของตนเอง (Functional Improvement) 2. งานที่ไม่อยู่ในหน้าที่โดยตรง (Additional Contribution) EX: Role & Responsibility 90% EX: Additional 10% 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

38 Performance Based Management : PBM
หมวดที่ 2: ค่านิยมและพฤติกรรมหลักของ สวทช. (NSTDA Behaviors) (30%) "Nation first” ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สังคมและประเทศชาติเป็นหลัก "S&T excellence” ยึดมั่นในการสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจากการใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้างสรรค์ "Teamwork” การทำงานเป็นทีม ที่พร้อมช่วยเหลือกันด้วยความเข้าใจห่วงใย ซึ่งกันและกันและการสื่อสาร 2 ทางเพื่อเป้าหมาย "Deliverability” ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามคำมั่นสัญญาเพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก "Accountability” เป็นมากกว่าความรับผิดชอบ เพราะหมายถึง ความมีจริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎ ระเบียบ กติกาและกล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ ถูกต้อง "Quality” เอาใจใส่ ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือ ในเรื่องคุณภาพ "Safety & Environment” คำนึงถึงการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

39 Rating Scale Performance 70% Behavior 30% คะแนน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
เกณฑ์การประเมินเป้าหมายเชิงปริมาณ เกินกว่า 100% ระหว่าง % ระหว่าง 91-95% ระหว่าง 86-90% ระหว่าง 80-85% ระหว่าง % ระหว่าง 50-60% ต่ำกว่า 50% เกณฑ์การประเมินเป้าหมายเชิงคุณภาพ บรรลุเป้าหมายได้เกินกว่าที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง บรรลุเป้าหมายได้บางส่วนแต่ต่ำกว่าความคาดหวัง บรรลุเป้าหมายได้น้อยมาก ไม่บรรลุเป้าหมายเลย Behavior 30% คะแนน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม มากกว่า 100 % ระหว่าง % ระหว่าง 91-95% ระหว่าง 86-90% ระหว่าง 80-85% ระหว่าง % ระหว่าง 50-60% ต่ำกว่า 50% แสดงพฤติกรรมได้เกินกว่าที่คาดหวัง (Always) แสดงพฤติกรรมนี้ได้อย่างดีเยี่ยม (Often) แสดงพฤติกรรมนี้ได้บางส่วนแต่ต่ำกว่าความคาดหวัง (sometimes) แสดงพฤติกรรมนี้ได้น้อยมาก (Rarely) ไม่ได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมนี้ (Unsatisfactory) 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM IADP ‘51 Communication 39

40 Performance Based Management : PBM
NSTDA IADP GRADING IADP Score < 1.76 1.76 – 2.25 2.26 – 2.75 2.76 – 3.00 3.01 – 3.25 3.26 – 3.50 3.51 – 3.75 3.76 – 4.00 *** ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

41 Performance Based Management : PBM
IDP Sources Core Competency Assessment Results Performance Appraisal Results IDP IAP (KPI) Career Path Succession Plan 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 41

42 https://central.nstda.or.th/iadp
IADP Online 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 42

43 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

44 Performance Based Management : PBM
IADP’51 Form 4/4/2017 4/4/2017 Performance Based Management : PBM IADP51 for Working Team 44

45 IADP’51 Form มาจาก IAP (KPI) , Career Path, Past Performance 4/4/2017
Performance Based Management : PBM

46 IADP Main Process ประเมินผลปลายปีเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปี
บุคลากรทุกคนสื่อสารกับหัวหน้าเพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย ความคาดหวัง และการพัฒนาตนเอง ตามรอบปีงบประมาณ ( 1 ต.ค ก.ย.) พนักงาน/พนักงานโครงการและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นวางแผนกำหนดเป้าหมาย ความคาดหวังและการพัฒนาร่วมกัน ดำเนินการช่วง ก.ย – 31ต.ค. ติดตามผลกลางปี เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนา และช่วยแก้ไข ดำเนินการช่วง มี.ค - 14 เม.ย. ประเมินผลปลายปีเพื่อขึ้นเงินเดือนประจำปี ดำเนินการช่วง ส.ค.- 30 ก.ย. Performance Planning Midterm Assessment and Coaching & Feedback Performance Appraisal 4/4/2017 Performance Based Management : PBM 46

47 Performance Based Management : PBM
IADP Deployment & Alignment 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

48 ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานมาจาก...
B1.การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ L2.การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง L3.การพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ S1.ประชาชนมีความรู้ มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา L4.การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร และการให้บริการ L1.การพัฒนาระบบคุณภาพการปฏิบัติงาน มุมมองด้านงบประมาณ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน I1. การสื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมและอย่างมีประสิทธิภาพ I2. กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ I3.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม I4.พัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ บทบาท ขอบเขต หน้าที่ ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

49 การถ่ายทอดตัวชี้วัดมาถึงระดับบุคคล
NSTDA Strategic KPIs ผพว. National Center Strategic KPIs ผอ. ศูนย์ NSTDA VP Strategic KPIs รอง ผพว. Top Exec Level รอง ผอ. ศูนย์/ผช.ผอ.ศูนย์/ผอ.ฝ่าย ผช. ผพว./ผอ.ฝ่าย Direct report Layer 1 ผอ.ฝ่าย/หัวหน้างาน/Individual Layer 2 IADP (Individual Action & Development Plan) 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

50 Alignment & Translation to IADP
Strategy Deployment: BSC Translation è Strategic KPI Content in IAP Alignment & Translation to IADP NSTDA “BSC” National Center Directors International Publication submitted  15 Internal Customer satisfaction index 90% Deputy 5 Lead: IP system initative  Average 90% Lead: SLA development initiative Department / Researcher2 [project mgr] Lag: 1 Publication submitted Lead: 3 Conference papers;            3 qualified advisers recruited;          2 good-potential students signed up Lag: 1 Sat. Index 90% Lead: SLA Initiative done Jan.07         80% on SLA Feb. to Sep.07 Response within 24h:90% of issue                   Lab/งาน Lag: 1 Conference papers Prototype v.2 finished 2 Technical reports Report drafted Test result known Testing approved Literature searched Lag: Response within 24h: 90% of issues               Lead: 3 # anomaly issue solved # complaint solved            Staff Lag: Quarterly technical reports Monthly 1-page progress report Lag: 3 # anomaly issue solved &   # complaint solved      Lead: #issue NOT able to response within 24h per month 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

51 Performance Based Management : PBM
KPI setting Principle 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

52 หลักการสำคัญในการนำ KPI มาใช้ในการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 พิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่ง และเน้นในส่วนที่เป็น KRA (Key Result Area) นำ CSF (Critical Success Factors) ของงานนั้นๆมาสู่การวางแผนและประเมินผล  ควรให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆมีส่วนร่วมในการกำหนด KPI หรือเป้าหมายแห่งความสำเร็จในงานของตนเองด้วย 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

53 และ “เป้าหมาย” ของผลงาน
Setting Standards And Goals การกำหนด “มาตรฐาน” และ “เป้าหมาย” ของผลงาน 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

54 Performance Based Management : PBM
Setting Standards 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

55 Performance Based Management : PBM
Setting Standards 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

56 Performance Based Management : PBM
Standard and Goals 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

57 Performance Based Management : PBM
Standard and Goals SMART 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

58 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

59 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

60 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

61 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

62 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

63 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM

64 Performance Based Management : PBM
Coaching & Feedback 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

65 Performance Based Management : PBM
Coaching for Success 2 Roadmaps of coaching process Coaching for work improvement - to help employee IMPROVE his/her ability and/or drive for a task/KPI Delegating for Development - Working with employees to help them acquire and develop NEW skill 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

66 Rules for Giving Feedback
Give it for the right reason Be descriptive and specific Describe the consequences of the individual’s behavior Make it timely Supportive Feedback vs Corrective Feedback Avoid overload 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

67 Performance Based Management : PBM
5 steps to Feedback State the purpose of the meeting and highlight what will be discussed. 2. Ask the employee to discuss his/her own performance 3. Share your perception of the employee’s performance 4. Jointly review current objectives 5. Develop an action plan and contract for leadership 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

68 Performance Based Management : PBM
การนำระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance Score)ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล เริ่มปีงบประมาณ 2552 คะแนน IADP ไม่ขึ้นเงินเดือน < 2.00 - การออกจากงาน <1.75 1 ปี 2 ปีติดต่อกัน ข้อ 23 ของระเบียบ สวทช.ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ : ผู้อำนวยการจะสั่งให้พนักงานหรือพนักงานโครงการออกจากงาน เนื่องจากมีระดับผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณของการพิจารณาขึ้นเงินเดือน (1) ต่ำกว่า 1.75 หรือ (2) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2553 คะแนน IADP เลื่อนตำแหน่งปกติ > 3.01 เป็นเวลา 5 ปี > 3.26 2 ใน 5 ปีนั้น เลื่อนตำแหน่ง กรณีพิเศษ เป็นเวลา 3 ปี > 3.76 2 ใน 3 ปีนั้น 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

69 แสดงแนวคิดในการนำ IADP เป็นกลไกในการบริหารงานบุคคลบนหลัก PBM
ทำสัญญาจ้าง ทดลองงาน  ประเมินผลทดลองงาน ไม่ผ่าน สัญญาสิ้นสุด กำหนดมอบหมายงาน IADP ประเมิน IADP need ผ่าน ตามเกณฑ์-  การพ้นสภาพ Core staff : สัญญาหลักฉบับเดียว Project staff : สัญญาหลักมีกำหนดเวลาสิ้นสุดแน่นอนตามโครงการ need need วางแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร IDP ได้รับการยืนยัน การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานตามกณฑ์ ผ่าน IADP บุคลากรเข้าใหม่ วางแผนงานและแผนพัฒนาใน IADP  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี IADP ไม่ผ่าน ผลประเมินCompetency รายบุคคล  จัดกลุ่มพัฒนาและดูแลตามศักยภาพ (Talent Mgnt) IADP ผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ต่ำกว่า 1.75 ไม่ต่อสัญญา =หรือต่ำกว่า 2.00 IADP เข้าโครงการ PIP  การพ้นสภาพ 2 ครั้ง สวัสดิการ การลา วินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ 4/4/2017 Performance Based Management : PBM

70 แนวทางการดูแลบุคลากรตามระดับศักยภาพ
การเติบโตในสายงาน และระบบการเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาพนักงาน ระดับศักยภาพ ศักยภาพสูง เก่งและดี เติบโตได้เร็ว เลื่อนตำแหน่ง และเงินเดือนกรณีพิเศษ/ Successor/ Talent พัฒนา มอบหมายงานเป็นรายบุคคล พัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง competency และ IAP ปกติ เติบโตได้ตามปกติ พัฒนา / ยกระดับ/ เปลี่ยน job ปรับปรุงภายใน 2 ปี ต้องปรับปรุง สู่ NORMAL TRACK ดำเนินการ ให้ออกจากงาน ต่ำกว่ามาตรฐาน < ปี ระดับศักยภาพ พิจารณาจาก ผลการปฏิบัติงานในอดีตและปัจจุบัน (Performance) ผลของ Competency & Core value Performance Based Management : PBM

71 Performance Based Management : PBM
4/4/2017 Performance Based Management : PBM


ดาวน์โหลด ppt Performance Based Management : PBM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google