งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Factors associated with the first 6-months exclusive breast feeding in Naresuan University Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Factors associated with the first 6-months exclusive breast feeding in Naresuan University Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Factors associated with the first 6-months exclusive breast feeding in Naresuan University Hospital

2 Researchers Mr.Krittanon Laoaree Miss Patsawee Rangseechamrat Advisor Ms.Chompoonoot Boonsopa MD. Mr.Suvi Lerdkajornsin MD.

3

4 Background Breastfeeding is important 1. improve development 1 2. improve the relationship and mental health 1 3. reduces rate of infection 2 1. วีระพงษ์ ฉัตรานนท์, (2546) พัฒนาการทางสมอง. 2. Eglash A, Montgomery A, Wood J. Breastfeeding. Dis Mon 2008; 54:343-411

5 Background Ministry of Health and UNICEF campaign 1. exclusive breastfeed for at least 6 months. 2. a Baby-friendly Hospital project. 3. Suspension of donor and distribution of milk powder ศันสนีย์ เจตน์ประยุกต์, 2546 การประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก

6 Background Thai campaign 1. to promote the first 6-month exclusive breastfeeding has been done to reach 25% 2. to raise the target rate of 2.5% per year ***the current rate is still below the target level*** สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/

7 Review of literatures รายงานสรุปการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย โดยการใช้พหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (MICS) ธ.ค.2548-พ.ค.2549, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

8 Gap of knowledge Naresuan University Hospital has not been studied about the Factors that affecting in the first 6-months exclusive breastfeeding.

9 Hypothesis generation What are the factors involved The first 6-months exclusive breastfeeding.

10 Objectives Aims to study the factors that affecting the first 6-months exclusive breastfeeding in Well-baby clinic at Naresuan University Hospital

11 exclusive breastfeeding 6 month Factors 1. Physical and biological of mother and infant 2. Phychology 3. Family support 4. Economic, Social and Culture Mother and her infant

12 1. Physical and biological factors of mother and infant 2. Phychological factors Number of children Gestational age, birth place Birth weight, Problems in lactation The intention of breastfeeding Attitudes to breastfeeding Knowledge about breastfeeding exclusive breastfeeding 6 month

13 3. Family support 4. Economic, Social and Culture The support of her husband and family Income, occupation, education, advice and support from the medical personal exclusive breastfeeding 6 month

14 Research methodology 1.Cross sectional study 2.Population and Sample 3.Data collection 4.Statistical analysis

15 Patient population Inclusion criteria: – Mothers with infants from Well-baby clinic at Naresuan University Hospital during 16-25 January 2013 – Participated parents in this research Exclusion criteria: – Children suffering from any disease. Ex.Infection – Children with Congenital heart disease – Children with Congenital anomalies. Ex.Cleft lip&Cleft palate – Parents who do not cooperate in research

16 Data collection

17

18

19

20 Statistical analysis Analytic study Analytic study Microsoft excel Microsoft excel STATA ver.12 STATA ver.12 Data is presented in tabular form and graphs. Data is presented in tabular form and graphs.

21 Results

22 Mothers who brought their children to the well-baby clinic during 16-25 January 2013 N = 42 Exclusive breastfeeding N = 19 non Exclusive breastfeeding N = 21 Missing responses N = 2

23 Demographic factorsExclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 1.Maternal age < 30 Years ≥ 30 Years 9(47.37) 10(47.62) 10(52.63) 11(52.38) 0.987 2.Number of children 1 2 > 2 13(54.17) 6(50.00) 0 11(45.83) 6(50.00) 4(100.00) 0.13 3.Route of delivery -Normal delivery -Cesarean section 6(33.33) 13(59.09) 12(66.67) 9(40.91) 0.105 4. Birth place -Naresuan hospital -Others 15(42.86) 4(80.00) 20(57.14) 1(20.00) 0.120 Figure 1. Physical and biological factors of mother and infant

24 Demographic factorsExclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 5.Gestational age -Preterm -Term 4(44.44) 15(48.39) 5(55.56) 16(51.61) 0.835 6.Birth weight < 2,500 g ≥ 2,500 g 3(75.00) 16(44.44) 1(25.00) 20(55.56) 0.246 7.Breastfeeding problems -Yes -No 10(55.56) 9(40.91) 8(44.44) 13(59.09) 0.356 Figure 1. Physical and biological factors of mother and infant (Cont.)

25 Psychological factorExclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 1. Intention of exclusive breastfeeding -Certainty -Uncertainty -Inattention 19(48.72) 0(0.00) 0 20(51.28) 1(100.00) 0 0.335 Figure 2. Psychological factor

26 Family supportExclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 1. Supported by their husbands -Yes -No 19(47.50) 0 20(52.50) 0 - 2. Supported by their member in family -Yes -No 19(48.72) 0(0.00) 20(51.28) 1(100.00) 0.335 Figure 3. Family support

27 Socio-economic factor Exclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 1.Household income < 10,000 Baths 10,000-20,000 Baths > 20,000 Baths 1(14.29) 5(50.00) 13(56.52) 6(85.71) 5(50.00) 10(43.48) 0.144 5(26.32) 14(66.67) 14(73.68) 7(33.33) *0.011 3.Occupation - Agriculturist,Housewife -Merchant,Freelance -Government service,Business man 1(12.50) 4(40.00) 14(63.64) 7(87.50) 6(60.00) 8(36.36) *0.04 Figure 4. Socio-economics factors

28 Socio-economic factor Exclusive BF N(%) Non-Exclusive BF N(%) P-value (n=40) 4. Postpartum stop- working time < 1 month 1 – 3 months > 3 months 1(20.00) 14(58.33) 4(36.36) 4(80.00) 10(41.67) 7(63.64) 0.203 5. Received breastfeeding advice from the medical personal -Yes -No 19(47.50) 0 21(52.50) 0 - Figure 4. Socio-economics factors (Cont.)

29 Figure 5. Attitudes and knowledge about breastfeeding Exclusive BF N(%) Non- Exclusive BF N(%) P-value 1. Breast milk is the best food for baby - Agree - Disagree 19(47.50) 0 21(52.50) 0 - 2. Only breast milk is adequate for the baby - Agree - Disagree 19(51.35) 0 18(48.65) 2(100) 0.157

30 Figure 5. Attitudes and knowledge about breastfeeding(Cont.) Exclusive BF N(%) Non- Exclusive BF N(%) P-value 3. Good technique for breastfeeding is frequency, good position and good suck up milk - Agree - Disagree 19(48.72) 0 20(51.28) 1(100.00) 0.335 4. Infant formula is make brain development better than breast milk. - Agree - Disagree 3(30.00) 12(63.16) 7(70.00) 7(36.84) 0.089

31 Figure 5. Attitudes and knowledge about breastfeeding(Cont.) Exclusive BF N(%) Non- Exclusive BF N(%) P-value 5. When mother go back to work,they can pump milk for their baby - Agree - Disagree 19(48.72) 0 20(51.28) 0 - SUM mean (scores)9.478.62*0.034

32 Discussion The factors affecting the first 6-month exclusive breastfeeding which are statistical significant – The level of education – Occupation – Maternal knowledge and attitudes

33 Discussion The maternal knowledge and the correct attitude of the importance of the first 6-month exclusive breastfeeding should be highlighted in order to achieve the goal set.

34 Strengths & Limitations Strengths 1. Data collection and data analysis is not complicated 2. Save costLimitations 1. Number of participants is small 2. The incomplete questionnaire 3. Limitation of time to do research

35 Acknowledgement Dr.Chompoonoot Boonsopha Dr.Suwit Lerdkajornsin The nurse at Well baby clinic, Naresuan University Hospital Participants and their children

36 References สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานสรุปการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน ประเทศไทย โดยการใช้พหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (MICS) ธ.ค.2548- พ.ค.2549, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานสรุปการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน ประเทศไทย โดยการใช้พหุดัชนีแบบจัดกลุ่ม (MICS) ธ.ค.2548- พ.ค.2549, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มานี ปิยะอนันต์. (2548). นมแม่. กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์ ประเทศไทย จำกัด. มานี ปิยะอนันต์. (2548). นมแม่. กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์ ประเทศไทย จำกัด. วรรณวิมล วิเชียรฉาย, ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์และจันทรมาศ เสาวรส. (2549). ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล พระปกเกล้า. รายงานวิจัย. จันทบุรี : วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. วรรณวิมล วิเชียรฉาย, ทิพวรรณ ลิ้มประไพพงษ์และจันทรมาศ เสาวรส. (2549). ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล พระปกเกล้า. รายงานวิจัย. จันทบุรี : วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี. ธิติมา เงินมาก. ศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 เดือน หลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่คลอดครบกาหนดใน โรงพยาบาลรามาธิบดี. รายงานการวิจัย : โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ, 2548. ธิติมา เงินมาก. ศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 เดือน หลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่คลอดครบกาหนดใน โรงพยาบาลรามาธิบดี. รายงานการวิจัย : โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ, 2548.

37 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt Factors associated with the first 6-months exclusive breast feeding in Naresuan University Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google