งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course 273 351 Information Systems Class 6: Knowledge Management I / Mind Maps, Model Maps Michael Brueckner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course 273 351 Information Systems Class 6: Knowledge Management I / Mind Maps, Model Maps Michael Brueckner."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Course 273 351 Information Systems Class 6: Knowledge Management I / Mind Maps, Model Maps Michael Brueckner

2 Here is an example mind-map Main Concept Idea Details

3 Mind maps use key words and phrases ถ้อยคำ / โวหาร to show the relationship ความสัมพันธ์ between concepts, ideas, and details รายละเอียด. Advantages: flexibility การปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ ; creativity ความสามารถในการสร้างสรรค์ ; active review การทบทวน is needed; attractive มีเสน่ห์ดึงดูด to re-read (read again) Show relationships Flexible, attractive Usefulness of Mind Maps

4 4 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems The Environment MindMaps “…the Swiss army knife for the brain” (Buzan, 1993) “…the Swiss army knife for the brain” (Buzan, 1993) Concept maps Brainstorming Radial thinking Knowledge map

5 5 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems For What?- 1 Literature searching (Information Management) Problem solving (Knowledge Management) Making a visual representation of an organisational structure (KM) ทำรูปแทนที่ภาพด้วย สิ่งก่อสร้างที่เป็นองค์กร Report writing (KM) Note taking (KM) (during class!) Revision การปรับปรุงใหม่ of ideas and concepts (KM) (Test prep!) Creating presentations (KM) (Lab prep!)

6 6 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems For What? - 2 Thinking and learning creatively are essential จำเป็น skills ฝีมือ / ความเชี่ยวชาญ for the 21st century The self organising nature of mind maps helps global and sequential learners The visual nature of mindmaps help visual learners The use of symbols and colour helps verbal learners to reduce to images, what they would normally write in words (paraphrasing ถอดความ )

7 7 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Logical and creative at the same time Mind mapping allows us to work with the whole brain สมอง and think both logically สอดคล้องกับ หลักเหตุผล ( ความคิด ) and creatively ซึ่งสามารถสร้าง at the same time. Mind maps are logical because they allow analysis การวิเคราะห์, link เชื่อม ideas, and have structure. Mind maps encourage ปลุกใจ us to be creative through the use of colour and pictures, symbols and metaphors การใช้คำอุปมา.

8 8 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems The Interconnectivity Principle Mind maps focus on interconnectivity—relationships between things—and seeing the whole picture. Mindmaps compliment the brain’s preference ความพึงใจ to work by association ความคิดที่เชื่อมโยง – they allow us to make fuller use of the brain’s associative powers to help us think, plan, and remember more effectively. Mind maps are a graphic representation of connected ideas and thoughts – they are excellent ยอดเยี่ยม for planning essays and studying for exams

9 9 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Successful mind mapping-1 1.Place the paper in landscape position. 2.Start with a coloured image in the centre of the page. Make the image about 3–5 centimetres high and as wide. This central image represents the idea or question you are going to explore or answer.

10 10 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Successful mindmapping-2 3. Use images throughout your mind map as they stimulate กระตุ้น the right hemisphere ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum ( สมองส่วนหน้า ) as well as the memory การจำ ได้, and attract the eye.

11 11 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Successful mindmapping-3 4. Print key words, as printing is easier to read when reviewing the mind map. 5. Put the printed key words or pictures on lines. This ensures that the mind map has a good structure. Vary ปรวนแปร the size of the printing, lines and images.

12 12 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems 6. Use shapes รูปร่าง —stars, circles, flashes, squares, triangles. 7. Stick figures will pass for humans or animals. Give them different shapes and sizes and dress them in colourful clothes. Use anything that will help your memory. Have fun with the images. will help your memory. Have fun with the images. Successful mindmapping-4

13 13 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Buzan Ltd 2004, Mindmaps http://www.mind-map.com/EN/mindmaps/definition.html

14 14 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems

15 15

16 16 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Cottrell, S 1999)

17 17 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Cottrell, S 1999 โดยย่อ อักษรย่อ 1 !idea 2 ?idea ! สิ่งที่อ้างอิงถึง chunk เนื้อหรือไม้ ชิ้นหนาและสั้น เรียบร้อย กว่า

18 18 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Cottrell, S 1999

19 19 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Successful mindmapping Remember Mind maps are good if they do what you want them to do Mind maps are good if they do what you want them to do Mind maps can be reviewed and added to so keep เก็บ them and think of them as Mind maps can be reviewed and added to so keep เก็บ them and think of them as a work in progress ความก้าวหน้า a work in progress ความก้าวหน้า Don‘t throw away!

20 20 WHAT Note taking Tool Memorize Organize A B C Visual Brainstorming Studying Lessons Presentations WHEN WHO De-Vinci Einstein Tony Buzan Teachers HOW Main idea Branches Sub-Branches 1,2,3 ColorsColorsColorsColors WHY Fun & Creative Natural Easy Students Groups

21 21 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Successful mindmapping Useful websites: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Pagehttp://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page (free software) http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page http://www.mind-map.com/EN/index.htmlhttp://www.mind-map.com/EN/index.html (Tony Buzan’s mind mapping page) http://www.mind-map.com/EN/index.html http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyskills/mindmap/http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyskills/mindmap/ (step by step how to do a mind map) http://www.jcu.edu.au/studying/services/studyskills/mindmap/ http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive200 3/april/update0304b.htmhttp://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive200 3/april/update0304b.htm (Mind Mapping and Information Literacy) http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/archive200 3/april/update0304b.htm Other useful sources: Cottrell, S.: The study skills handbook. Macmillan, London 1999 Buzan, T.: The mindmap book. BBC Books, London 1995

22 22 (C) Michael Brückner 2005/2006 - Information Systems Further reading General principles and applications of MindMapping: Buzan, Tony. MindMaps.com [online] 2004 [Accessed 12 th April 2005] Available from world wide web http://www.mind- map.com/EN/index.html Buzan, Tony. MindMaps.com [online] 2004 [Accessed 12 th April 2005] Available from world wide web http://www.mind- map.com/EN/index.htmlhttp://www.mind- map.com/EN/index.htmlhttp://www.mind- map.com/EN/index.html MindMapping and Information Literacy: Dale, A. Information – Its all in the mind. Library and Information Update. [Online] April 2003 [Accessed 19 th April 2005], Available from World Wide Web: http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/ archive2003/april/update0304b.htm Dale, A. Information – Its all in the mind. Library and Information Update. [Online] April 2003 [Accessed 19 th April 2005], Available from World Wide Web: http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/ archive2003/april/update0304b.htm http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/ archive2003/april/update0304b.htm http://www.cilip.org.uk/publications/updatemagazine/archive/ archive2003/april/update0304b.htm Webber, Sheila. Mapping a path to the empowered searcher. In: Graham, C. (Ed) Online Information 2002: Proceedings: 3-5 December 2002. Oxford: Learned Information Europe. 177-181. Webber, Sheila. Mapping a path to the empowered searcher. In: Graham, C. (Ed) Online Information 2002: Proceedings: 3-5 December 2002. Oxford: Learned Information Europe. 177-181.


ดาวน์โหลด ppt Course 273 351 Information Systems Class 6: Knowledge Management I / Mind Maps, Model Maps Michael Brueckner.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google