งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 2 นโยบายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทาง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2540

4 4 เปิดสอนใน 2 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) B. Eng (Electrical Engineering) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) B. Eng (Computer Engineering) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) Master of Engineering (Electrical Engineering) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Master of Engineering (Computer Engineering) ปี 2553

5 5 คณาจารย์ในภาควิชา มีอาจารย์ทั้งหมด 27 คน แยกตามคุณวุฒิได้ดังนี้ ระดับปริญญาเอก 16 คน ระดับปริญาโท 10 คน ระดับปริญญาตรี 1 คน ป.โท ป.เอก ป.ตรี

6 6

7 7 การจัดการเรียนการสอน ภาควิชาได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 1. หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 2. หลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร หน่วยกิตรวมไม่เกิน 150 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

8 8 ใช้ระบบการจัดการศึกษา แบบทวิภาค ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคบังคับ มีระยะเวลาเรียน 16 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ ภารเรียนต้น: มิถุนายน ถึง กันยายน ภารเรียนปลาย: พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อยู่ในช่วง มีนาคม ถึง เมษายน

9 9 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ( ป. ตรี ) หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. (หน่วยกิต) หลักสูตร พ.ศ. 2551 ศึกษาทั่วไป30 เฉพาะสาขา84114 เลือกเสรี66 บังคับไม่นับ หน่วยกิต -(6) รวม120150

10 10 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. (หน่วยกิต) หลักสูตร พ.ศ. 2551 ศึกษาทั่วไป30 เฉพาะสาขา84104 เลือกเสรี66 บังคับไม่นับ หน่วยกิต -(6) รวม120140

11 11 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. (หน่วยกิต) หลักสูตร พ.ศ. 2551 งานรายวิชา2428 วิทยานิพนธ์12 บังคับไม่นับ หน่วยกิต -(3) รวม3640 เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น

12 12 ฝึกงานทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ด้าน วิชาการ และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุ้นเคยวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และสร้างพันธมิตร กับผู้ประกอบการ หรือองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

13 13 การดูงานทางวิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้นิสิตเข้าใจและเห็นความสำคัญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้นิสิตมีโอกาสเห็นสภาวะการจริงในขณะปฏิบัติงาน และสามารถนำประสบการณ์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้

14 14 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาเข้าด้วยกัน เพื่อให้นิสิตรู้จักการทำงานรวมกันเป็นทีม ฝึกให้นิสิตมีความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม

15 15 โครงงานอาจจะอยู่ในรูปของการสร้างชิ้นงาน การศึกษาทฤษฎีที่ได้เรียนมา การพัฒนาโปรแกรม การปรับปรุงขบวนการต่างๆ หรือในลักษณะอื่น ให้นิสิตมีความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ

16 16 โครงงานหุ่นยนต์ เดินสองขา BIPED เป็นการออกแบบจุดศูนย์ถ่วงในการเดินแบบสถิตย์ ควบคุมโดยอาศัยชุดไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาเป็นแบบเวลาจริง (real time) ได้

17 17 ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

18 18 ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า LAB-VOLT Bench Top Console 9 ตัว DC Motor / Generator 9 ตัว 3 Phase Wound Rotor Induction Motor 3 ตัว Synchronous Motor / Generator 3 ตัว

19 19 ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัด พื้นฐาน Board Digital MDX-03 30 ตัว Function Generator HP 24 ตัว Oscilloscope YOKOGAWA 20 ตัว Digital Multi-meter HP 25 ตัว DC Power Supply HP 25 ตัว

20 20 ห้องปฏิบัติการ ระบบควบคุม Process Controller 38-300 Twin Rotor System 33-220 ชุดแขนกล ชุด Pneumatic System BOSCH 46 ตัว Pressure Process System ชุดทดลองซีเควนเชียลคอนโทรล

21 21 ห้องปฏิบัติการ ไมโครโปรเซสเซอร์ Board MCS51 8032 v2.0 12 ตัว ETT CP-68HC11 20 ตัว Board Analab Digital Lab ET Training CP3 20 ตัว Digital Laboratory DT Plus 17 ตัว EPROM Eraser ERA-02

22 22 ห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้าสื่อสาร ชุดทดลองไฟฟ้าสื่อสาร Feedback 6 ตัว Spectrum Analyzer ชุดทดลองสายอากาศ ชุดทดลองท่อนำคลื่น Multi-standard Voice Band Modem Waveform Synthesis

23 23 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 120 ตัว โปรแกรมสนับสนุนการศึกษา เช่น Visual Studio.NET 2005 Visual Studio 6.0 MATLAB 7 Trysim PSIM Pspice MAXPLUS II

24 24 ห้องวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ทุนวิจัย สวทช. NECTEC งานวิจัยเกี่ยวกับ Harddisk drive ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการสนับสนุนโดยโครงการ IRPUS ทุนวิจัย สกว

25 ห้องปฏิบัติการระบบยูนิกส์ (Unix Lab 2553) 25 50 Workstations Linux PC Cluster

26 ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย (2553) 26 Multimedia PC: #60 High performance PC: #20 Application/Files Servers: #12 Networking equipments

27 27 ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนิสิตใหม่ Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google