งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecturer : Kanjana Thongsanit TQM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecturer : Kanjana Thongsanit TQM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecturer : Kanjana Thongsanit tkanjana@su.ac.th TQM

2 การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพโดยรวม การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ทีคิวเอ็ม

3 TQM QM = Quality Management QA = Quality Assurance QC = Quality Control

4 Quality Control: QC เน้นที่การตรวจเช็คเป็นหลัก ตรวจหาจุดบกพร่องและแยกของเสียทิ้ง บทบาทของผู้ตรวจคือ การตรวจดูผลงานของ ผู้อื่น ว่าถูกต้องหรือเปล่า แล้วส่งผลการตรวจ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายผลิต เน้น จำนวนผลงาน ที่ถูกต้องตามกำหนด หรือ จำนวนที่ทำเสีย

5 Quality Assurance เน้นที่ตัวระบบ และวิธีปฏิบัติงาน (Procedure) ออกแบบ ให้คุณภาพเข้าไปอยู่ในระบบหรือวิธี ปฏิบัติงาน ทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข้อกำหนด เน้น วิธีปฏิบัติงาน วิธีผลิตสินค้าหรือบริการ โดยเน้น ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า

6 Quality management

7 Paradigms Power of Paradigms Better paradigms help us understand and deal with the world more accurately, realistically and effectively For example, Golfer Incorrectly think that the direction of the ball is the result of how the turn their bodies during the swing. The ball goes where you hit it.

8 กระบวนทัศน์ (Paradigms) For example, Student

9 QM paradigm Organizations Systems What systems do is transform and add value to inputs to create outputs that solve the problems of some group of customers. For example, (Automobile company) A system that takes inputs and transforms and adds value to them to serve the transportation needs of customers.

10 QM paradigm The key to system existence is the cooperative interaction among the multiple system resources. If there is no cooperation, little of value will get done. System approach to management Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organizations and effectiveness and efficiency in achieving its objective.

11 Quality management มององค์กรเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย Input output Input output

12 Quality management : ISO 9000

13 Quality management system An approach to developing and implementing a quality management system consists of several steps - determining the needs and expectations of customers - establishing the quality policy and quality objectives of the organization - determining the processes and responsibilities necessary to attain the quality objectives - determining and providing the resources necessary to attain the quality objectives

14 Quality management system - establishing methods to measure the effectiveness and efficiency of each process; - applying these measures to determine the effectiveness and efficiency of each process; - determining means of preventing nonconformities and eliminating their causes; - establishing and applying a process for continual improvement of the quality management system.

15 บ้าน TQM ของ Dr. Kano

16 Dr. Kano Concepts

17 Market-In การแสวงหาและตอบสนองความต้องการ, ความ คาดหวังของลูกค้า ด้วยแนวความคิด “Market-In ” Product - Out Product / Service Product Specification Conformance

18 Market-In Product / Service Product Specification Give satisfaction USER ReflectBuild - in

19 ความต้องการแฝงของลูกค้า (Latent Requirement) บางทีลูกค้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองความต้องการแบบไหน แต่รู้ว่าแบบนี้ มันน่าจะดีกว่านี้ เมื่อผู้ใช้เห็นสินค้า ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อน ลูกค้าถูกใจจึงซื้อทันที ฟังเพลงได้เป็นส่วนตัวทุกสถานที่ เบาสะดวก พกง่าย

20 ความต้องการแฝงของลูกค้า 1 สนองความต้องการ ต้องการฝากเงิน ทำธุรกรรมรวดเร็ว มีชา กาแฟ ที่นั่งให้อ่านหนังสือ ต้องการฝากเงิน ทำธุรกรรมรวดเร็ว ????? มีชา กาแฟ ที่นั่งให้ อ่านหนังสือ 2 สนองความคาดหวัง 3 สนองไกลกว่าลูกค้าคาดหวัง

21 In class 3 จับกลุ่มละ 3 คน สมมุติผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ 1 ประเภท ให้บอกถึง NeedsExpectedLatent Requirement

22 ความต้องการแฝงของลูกค้า ธุรกิจ IT เป็นธุรกิจที่มีวงจรชีวิตสั้นมาก ดังนั้น หน้าที่ของผู้ผลิต คือ ต้องแสวงหาความต้องการแฝง ดังนั้น คุณภาพ จึงไม่มีการหยุดนิ่ง ? คำถาม การแสวงหาความต้องการของ ลูกค้าเป็นหน้าที่ของใคร

23 ลูกค้าภายใน ตระหนักอยู่เสมอว่าหน่วยงานถัดไปคือลูกค้า พนักงานทุกคนมีบทบาท และหน้าที่ปรับปรุงงาน ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ที่รับงานต่อจากเรา ได้รับความสะดวก

24 Process Orientation Concept การมุ่งเน้นกระบวนการ เป็นการทำงานที่เน้นให้ทุกคนตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าในกระบวนการ ถัดไป แทนที่จะรอจนถึงพบที่ Final inspection เพราะอาจทำ ให้ สายเกินแก้ไข, เสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข, เสียเวลาในการ แก้ไข, เสียความรู้สึก เมื่อวัตถุดิบนำเข้า (input) ดีตรงตาม specification ผ่าน กระบวนการ การผลิตหรือบริการ (process) ที่ดี ย่อยให้ ผลลัพธ์ (output) ที่มีคุณภาพ คำว่า “ กระบวนการ ” ในที่นี้หมายถึง ทุกกระบวนทั้ง การ รับคำสั่งซื้อ การออกแบบ การบริการ เป็นตัน Process inputoutput

25 Problem ความต้องการ การสนองความต้องการ มาตรฐาน ทำได้ ความต้องการ การสนองความต้องการ คาดหวัง ทำได้ มาตรฐาน problem

26 Policy Management การบริหารนโยบาย หมายถึง กิจกรรม ( งาน ) ที่ทำร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของนโยบายระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะ สั้น (6 เดือน หรือ 1 ปี ) ที่กำหนดขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ

27 Daily Management การบริหารงานประจำ หรืองานทั้งหมดที่ทำเป็นกิจวัตร เพื่อให้บรรลุผลสอดคล้องมาตรฐาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายของแต่ละหน่วยงาน โดยพื้นฐานเป็นกิจกรรม ( งานย่อย ) เพื่อรักษาสภาพ ปัจจุบันไว้ รวมทั้งการทบทวน แก้ไข ให้ทำงาน เข้าสู่ มาตรการที่กำหนด

28 Policy management การบริหารนโยบาย กำหนดเป้าหมาย กำหนดมาตรฐาน P-D-C-A บรรลุตามเป้าหมาย Daily management การบริหาร ประจำวัน กำหนดมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน S-D-C-A บรรลุตามมาตรฐาน

29 Bottom-up activity ( การบริหารทีมงาน - กลุ่ม ย่อย ) เป็นการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับปรุงงาน ( แก้ไขปัญหา ) ให้บรรลุตามเป้าหมายในนโยบาย ของ ผู้บังคับบัญชา หรือของกลุ่ม เช่นกิจกรรม QCC

30 ความสัมพันธ์ การบริหารนโยบาย – การบริหารงานประจำ – การบริหารทีมงาน A P C D การบริหาร นโยบาย PDCA ปรับปรุง ได้ เป้าหมา ย ? A S C D การจัดทำ มาตรฐาน การ บริหารงาน ประจำ SDCA ปัญหา ใหญ่ ? การบริหาร ทีมงาน ให้พนักงาน ระดับล่างมีส่วน ร่วม A P C D มีปัญหา ต้อง ยกระดับ Std ? no yes no yes no

31 Report 1. PPT เตรียม present 3-5 นาที 2. รายงานประกอบด้วย 2.1 สรุปว่า องค์กรที่เลือก ได้มีกิจกรรม implement TQM ใน หัวข้ออะไร อย่างไร โดยสรุปจากความเข้าใจของเราเอง ไม่ เกิน 3 A4 ( รูปภาพ Flow สามารถอ้างไปที่เอกสารแบบได้ ) 2.2 แนบ PPT or เพิ่ม เอกสาร ต้นฉบับ 2.3 แนบ File ที่เกี่ยวตั้งแต่ข้อ 2.1 – 2.2 บริษัท …………… 1. Customer Focus


ดาวน์โหลด ppt Lecturer : Kanjana Thongsanit TQM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google