งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Arrays Lecturer: Kanjana Thongsanit 1. Example  การใช้ Array ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบมิติ ต่าง เช่น มิติ Array ตัวอย่าง ข้อมูล 1 มิติ score(3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Arrays Lecturer: Kanjana Thongsanit 1. Example  การใช้ Array ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบมิติ ต่าง เช่น มิติ Array ตัวอย่าง ข้อมูล 1 มิติ score(3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Arrays Lecturer: Kanjana Thongsanit 1

2 Example  การใช้ Array ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบมิติ ต่าง เช่น มิติ Array ตัวอย่าง ข้อมูล 1 มิติ score(3) score(0) = 40 score(1) = 40 score(2) = 80 score(3) = 30 2 มิติ Data(2,2)Data(0,0) = Data(0,1) = Data(0,2) = … 2

3  ถ้าเรามีข้อมูลอยู่จำนวนหนึ่งดังนี้ สมมุติว่าที่ คอลัมม์ A ชื่อ คน คอลัมม์ B คือ เงินเดือนที่ได้รับ  เราต้องการหาค่าเฉลี่ยของเงินเดือนที่สูงกว่า 50,000 บาท และเก็บข้อมูลว่าใครบ้างที่มีเงินเดือนดังกล่าว และได้รับเงิน เท่าไร 3

4  จะทำอย่างไร ? จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดตัวแปรที่เป็น Array เพื่อมา รับค่าข้อมูลของคนที่มีเงินเดือน เกิน 50,000 4

5 การประกาศตัวแปร Array  การประกาศรูปแบบนี้เป็นการระบุพื้นที่ ของ Array ที่จะ เก็บข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรมต้องรู้ว่าจำนวนข้อมูลที่ ต้องการเก็บมีกี่ข้อมูล  Dim employee(100) As String, salary(100) As Currency  ใน VBA จะระบุข้อมูลโดยที่เริ่มจาก Employee(0), Employee(1), Employee(2), …, Employee(100)  หรือที่เรียกว่า 0-based indexing 5

6 การประกาศตัวแปร Array  แต่ถ้าผู้ใช้ไม่คุ้นกับการเริ่มต้นด้วย 0 สามารถกำหนด โดย ใช้คำสั่ง Option Base1  โดยวางที่ด้านบนของ Code โดยอยู่ด้านล่างของ Option Explicit  จะทำให้ กลายเป็น 1-based indexing  ทำให้ข้อมูลเริ่มต้นที่ Employee(1), Employee(2), Employee(3), …, Employee(100) 6

7  หรือผู้ใช้อาจกำหนดในรูปแบบ  Dim employee(1 To 100) As String, salary(1 To 100) As Currency  ซึ่งสามารถใช้ในขณะที่ กำหนด Base 0 ได้ 7

8 Dynamic indexing and Redim  บางที่เราไม่ทราบขนาดของ Array ดังนั้นเพื่อ ไม่ให้เปลืองพื้นที่จากการระบุขนาดของ Array ที่มีขนาดใหญ่เกินไป  เราสามารถกำหนดให้ขนาดของ Array มีการ เปลี่ยนแปลงขนาดได้ วิธีการคือ 1. เริ่มต้น ประกาศ Array เป็นวงเล็บว่าง Dim student() as String 8

9 Dynamic indexing and Redim 2. การกำหนดขนาด Array หลังจากที่ user ระบุจำนวน ข้อมูล เช่น nStudent = InputBox(“How many students are in your Department”) Redim student(1 To nStudent) ดังนั้นขนาดของ Array จึงขึ้นกับว่าผู้ใช้ ใส่ จำนวนนักเรียน เท่าไร ใน VBA เราสามารถใช้ Redim กี่ครั้งก็ได้ แต่การใช้ Redim ถ้า ขนาดของ Array ที่ประกาศใหม่ มี ขนาดเล็กกว่าเดิม ข้อมูลที่มีเดิมก็จะถูกลบได้ 9

10 Check 1 Sub test_redim() Dim student() As String Dim nstudent As Integer Dim x As Integer nstudent = InputBox("how many student") ‘ ใช่ ReDim กำหนด array size ของ student() For x = 0 To nstudent ‘ รับค่าชื่อของ student แต่ละคน เพื่อป้อนค่าเข้าสู่ตัวแปร student Next ‘ ใส่ For Loop เพื่อแสดงชื่อของ student เพื่อป้อนค่าเข้า สู่ตัวแปร student End Sub 10

11 Multiple Dimensions การประกาศตัวแปร เช่น Dim student_subject(1 To 100,1 To 5) As string ดังนั้นในข้อมูลนี้จะมีพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลจำนวน 500 ข้อมูล ตัวอย่างของ Arrays ใน VBA มีตารางข้อมูลของ product code Example File name : Unit Prices.xlsm 11

12 ข้อจำกัดของการกำหนด ตัวแปร เมื่อเราประกาศตัวแปรอยู่ภายใน sub หมายความว่าเราประกาศตัว แปร อยู่ในระดับ local หมายความว่าจะให้ตัวแปรนี้ได้ภายใน sub นั้น เท่านั้น ตัวอย่างเช่น Sub Test1() Dim weight As double weight = 50 End Sub Sub Test2() MsgBox “The weight ” & weight End Sub ถ้าเรา run Test1 แล้ว run Test 2 จะพบว่าจะไม่ปรากฏค่าใดๆ 12

13 การประกาศตัวแปร 1. ประกาศ Dim weight As double ที่ด้าน บนของ Module หมายถึง ตัวแปรนี้สามารถใช้ภายใน module นี้ใน sub ไหนก็ได้ 2. ประกาศ Public weight As double หมายถึง ตัวแปรนี้สามารถเรียกใช้ ได้ใน module อื่น ๆ ใน project เดียวกันได้ 13

14 การกำหนด Code ให้เป็นกลุ่ม ๆ  เนื่องจากการเขียน sub ที่มีความยาวมากๆ จะเกิด ปัญหาคือ  อ่านยาก  ถ้าพบจุดบกพร่องของโปรแกรมจะแก้ไขได้ยาก  ยากในการจะนำ code นั้นๆ มาใช้อีกที สำหรับการ เขียนโปรแกรมอื่นๆ 14

15 ตัวอย่าง การกำหนด Code ให้เป็นกลุ่ม ๆ Sub Main() Call Task 1 Call Task 2 End Sub Sub Task1() Call Task3() End Sub Sub Task2() ‘ Lines of code End Sub Sub Task3() ‘ Lines of code End Sub 15

16  ในการเขียน Code อาจไม่ใช้คำสั่ง Call แต่อาจใช้ Task1 เลย ก็ได้ แต่ข้อดีของการ ใช้ call คือทำให้ แยกชัด ระหว่างตัวแปรกับชื่อ sub ที่ถูกเรียก ตัวอย่าง Sub NearestNeighbor() Call GetProblemSize Call Initialize Call PerformHeuristic Call DisplayResults End Sub 16

17 การเขียนโปรแกรมสามารถทำได้หลายรูปแบบ 1. ประกาศตัวแปรที่ ด้านบน 2. การส่งผ่านค่า Arguments 17

18 Check 2 ประกาศตัวแปรที่ ด้านบน Dim lastName As String, firstName As String Sub main() Dim I As Integer For I = 1 To 10 lastName = Range(“nm").Cells(I, 2) firstName = Range(“nm").Cells(I, 1) Call DisplayName Next End Sub Sub DisplayName() Dim customerName As String customerName = firstName & " " & lastName MsgBox "The customer's full name is " & customerName End Sub 18 สร้างข้อมูล ใน excel และตั้งชื่อว่า nm

19 Check 3 การส่งผ่านค่า Arguments Sub Main() Dim I As Integer, firstName As String, lastName As String For I = 1 To 10 lastName = Range(“nm").Cells(I, 2) firstName = Range(“nm").Cells(I, 1) Call DisplayName(lastName, firstName) Next End Sub Sub DisplayName(iName As String, fName As String) Dim customerName As String customerName = iName & " " & fName MsgBox "The customer's full name is " & customerName End Sub 19

20 จะเห็นได้ว่าการส่งผ่าน Argument ที่สร้าง ใน sub ไม่จำเป็นจะต้องตั้งชื่อเหมือนกัน แต่สิ่งที่ ต้องการ คือ 1. จำนวนตัวแปรหลัง Argument ต้องเท่ากัน 2. ชนิดตัวแปรหลัง Argument ต้องเท่ากัน 3. เรียงลำดับตัวแปรหลัง Argument ต้องเหมือนกัน 20

21 Function Subroutines  สิ่งที่ Function ไม่เหมือนกับ Sub ทั่วไป คือ Function สามารถ ส่งค่าได้ เหมือนกับ การที่เราเรียก function ใน excel เราใส่ค่า input ลงไป function จะส่งค่าที่เป็นคำตอบให้เรา 21

22 Function Subroutines Function Larger(number1 As Single, number2 As Single) As Single If number1 >= number2 Then Larger = number1 Else Larger = number2 End If End Function Sub CallingSub() Dim firstNumber As Single, secondNumber As Single firstNumber = 3 secondNumber = 5 MsgBox "The larger of the two number is " & Larger(firstNumber, secondNumber) End Sub 22

23 ตัวอย่าง Function  ตัวอย่าง Function อยู่ใน file : Functions Function MySum(values As Variant) As Single Dim v As Variant, total As Single For Each v In values total = total + v Next MySum = total End Function 23

24 การกำหนดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ workbook ถูก เปิด ตัวอย่าง ใน File Merge list เราสามารถ Set ได้ว่าทุกครั้งที่ เปิด workbook ให้เปิดที่ sheet “Explanation” ตลอด วิธีการ Set คือเราสามารถกำหนด ได้ที่ ThisWorkbook ใน VBE 24

25 การกำหนดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ workbook ถูก เปิด 25

26 Assignment : Traveling Salesman Problem  Given a collection of cities and the cost of travel between each pair of them, the traveling salesman problem, or TSP for short, is to find the cheapest way of visiting all of the cities and returning to your starting point. 26

27 ข้อมูลระหว่างเมืองแต่ละเมือง Distance City 1City 2City 3City 4City 5 City 19282100120 City 292666792 City 382665073 City 4100675047 City 5120927347 1 2 4 3 5 1 2 4 5 3 27

28 1. ให้สร้างข้อมูลของระยะทาง โดย random ค่า เพื่อให้ได้ output ตามตาราง ออกแบบ Code เพื่อให้ได้ output ตามตาราง For irow = 1 To nCities - 1 For icol = _____ To nCities.Cells(irow, icol) = Int(Rnd *100) + 1 Next City 1City 2City 3City 4City 5 City 19282100120 City 2666792 City 35073 City 447 City 5 28

29 2. เพื่อแสดงว่า ระยะทางไปกลับเท่ากัน, Copy ลง ตำแหน่ง inverse City 1City 2City 3City 4City 5 City 1 9282100120 City 2 92666792 City 3 82665073 City 4 100675047 City 5 120927347 For iRow = 2 To nCities For iCol = 1 To iRow – 1.Cells(iRow, iCol) = ____________ Next 29

30 Nearest Neighbor Nearest Neighbor เป็น Heuristic ที่มีแนวคิดง่าย ๆ คือ  จาก node เริ่มต้นจะค้นหา node s ที่มีระยะที่ใกล้เคียงที่สุด และจะเลือกเส้นทางที่ไปหา node s นั้นๆ  Node s จะถูกเลือก starting node ต่อไป แล้วเลือกหา node ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่รวม node ที่ถูกเลือกไปแล้ว 30

31 Nearest Neighbor City 1City 2City 3City 4City 5 City 1 9282100120 City 2 92666792 City 3 82665073 City 4 100675047 City 5 120927347 สมมุติเริ่มที่ City 1 เมืองที่ใกล้ที่สุดคือ City 3 จาก City 3 เมืองที่ใกล้ที่สุด ( ที่ไม่รวม City 1 ) คือ City 4 จาก City 4 เมืองที่ใกล้ที่สุด ( ที่ไม่รวม City 1,3 ) คือ City 5 จาก City 5 เมืองที่ใกล้ที่สุด ( ที่ไม่รวม City 1,3,4 ) คือ City 2 31

32 เริ่มต้นของการ สร้าง code ต้องออกแบบลำดับ การคิด City 1City 2City 3City 4City 5 City 19282100120 City 292666792 City 382665073 City 4100675047 City 5120927347 1 2 4 5 3 32

33 For each step of route For each city Determine the minimum distance of the node which is not the current node and visited node Next Keep the solution Set the node was visited Calculate the total distance Set to the current node = the minimum node Next total distance = total distance + distance between the stating node and the last node write the solution to worksheet massageBox Report the total distance 33

34 Determine the minimum distance Set minimum_distance = bignumber For each icity If (icity is not the current node) and (is not the visited node) If the distance value of the current node to icity < minimum_distance minimum_distance = the distance value minimum_node = icity End If Next 34

35 Code อื่น ๆ  Route(step)= minimum_node  wasVisited(minimum_node) = True  totalDistance = totalDistance + minimum_distance  current node = minimum_node 35


ดาวน์โหลด ppt Arrays Lecturer: Kanjana Thongsanit 1. Example  การใช้ Array ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบมิติ ต่าง เช่น มิติ Array ตัวอย่าง ข้อมูล 1 มิติ score(3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google