งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCIENCE IN ART CONSERVATIONS SURF 6 1 By Radchada Buntem Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCIENCE IN ART CONSERVATIONS SURF 6 1 By Radchada Buntem Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCIENCE IN ART CONSERVATIONS SURF 6 1 By Radchada Buntem Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University

2 2 1.Introduction 2.X-ray radiography 3.X-ray fluorescence 4.X-ray absorption 5.X-ray Diffraction 6.IR and Raman 7.SEM-EDX 8.AA, ICP Topics SURF 6

3 3 Art Conservation: what is it? การอนุรักษ์ (Conservation) สามารถแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ - การอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive conservation) - การสงวนรักษา (Conservation treatment)

4 SURF 6 4 Art Conservation: what is it? การอนุรักษ์เชิงป้องกัน เป็นวิธีป้องกันมิให้ โบราณวัตถุชํารุดเสื่อมสภาพ ต้องมีความเข้าใจถึง สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ - สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ - คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทําโบราณวัตถุ ทํามาจากอะไร มีคุณสมบัติอย่างไร มีความไวต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สว่าง มากน้อยเพียงใด ราชอบขึ้นหรือไม่ แมลงชนิดใดชอบกัดกินเป็น อาหาร และจะมีข้อสังเกต อย่างไร

5 SURF 6 5 Art Conservation: what is it? การสงวนรักษา เป็นวิธีการปฏิบัติการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ กล่าวคือมีการลงมือปฏิบัติจริงมีการ ตรวจสอบหาสาเหตุการเสื่อมสภาพ วิธีการในการ หยุดยั้งการเสื่อมสภาพ แล้วทําให้กลับคืนสู่สภาพ เดิม อาจจะต้องเสริมความแข็งแรง แต่ต้องคงรูป แบบเดิม สีและเนื้อวัสดุจะต้องไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลง มีการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะทาง เช่น กล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

6 SURF 6 6 Art Conservation: what is it? ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จะมีขั้นตอนใน การดําเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบชนิดของวัสดุที่ใช้ทําโบราณวัตถุ ต้องตรวจสอบว่าโบราณวัตถุทําจากวัสดุประเภท ใด มีคุณสมบัติทาง กายภาพและคุณสมบัติทางเคมีอย่างใด มีความ ไวต่อสภาพแวดล้อมมาก น้อยแค่ไหน 2. ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับโบราณวัตถุ ต้องตรวจสอบเพื่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับ โบราณวัตถุว่าการชํารุดเสื่อมสภาพ นั้นเกิดจากสาเหตุใดและปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ วัตถุเกิดจากชํารุดมากน้อย เพียงใด สามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อยอย่าง ใด

7 SURF 6 7 Art Conservation: what is it? 3. ปฏิบัติการสงวนรักษาโบราณวัตถุ เมื่อทราบถึงวัสดุที่ใช้ทําโบราณวัตถุ สาเหตุที่ทํา ให้เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ ความรุนแรงของการเสื่อมสภาพ เพื่อหาแนวทาง และวิธีการในการแก้ปัญหา และหยุดยั้งการเสื่อมสภาพต้องใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา เช่น ใช้สารเคมีในการหยุดยั้งสนิมกัดกร่อน เป็น ต้น 4. ซ่อมแซมโบราณวัตถุส่วนที่ชํารุด หลังจากที่หยุดยั้งสาเหตุการเสื่อมสภาพของ โบราณวัตถุแล้ว จําเป็นจะต้อง ซ่อมแซม และรักษาโบราณวัตถุให้คงสภาพดี และแข็งแรงตามเดิม

8 SURF 6 8 Art Conservation: what is it? การซ่อมแซมหรือเติมส่วนที่หายไปมีหลักในการ ดําเนินการนี้ - วัสดุที่นํามาใช้ซ่อมแซมหรือเสริมความแข็งแรง จะต้องเป็นวัสดุเดียวกันหรือต้อง มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับของเดิม - สารเคมีที่ใช้จะต้องไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับ วัสดุเดิม และจะต้องผ่านการ - ทดลองมาแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อ โบราณวัตถุในระยะยาว - การเลือกใช้สารเคมีหรือวิธีการอนุรักษ์ ต้องพยายาม เลือกใช้วิธีที่สามารถแก้ไขได้ 5. การดูแลและรักษาโบราณวัตถุภายหลังการสงวน รักษา เมื่อโบราณวัตถุผ่านการอนุรักษ์แล้ว การนําไปจัด แสดงหรือเก็บรักษา จะต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ และจะต้อง มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม

9 SURF 6 9  X-ray radiography (XR) การถ่ายรูปโดยใช้รังสีเอ็กซ์ ไม่มีการทำลายเนื้อวัสดุ เป็นขั้นตอนที่ต้องทำก่อนดำเนินการซ่อมแซม เพื่อจะ ได้เห็นการเสื่อมสภาพของ เนื้อวัสดุ เป็นเทคนิคที่สะดวกในการถ่ายรูปบริเวณที่จำเพาะ เจาะจงของเนื้อวัสดุ เห็นรายละเอียดของกระบวนการซ่อมแซมที่มีมาก่อน เทคนิคการเชื่อมต่อวัสดุ (jointing techniques) และ ลักษณะโครงสร้าง (structure characteristics) เป็นต้น X-ray Radiography http://www.ndt.net/article/wcndt00/ papers/idn672/idn672.htm

10 SURF 6 10 X-ray radiographs of Thai ancient glass beads

11 SURF 6 11 X-ray radiographs of Thai ancient glass beads

12 SURF 6 12 X-ray radiographs of Thai ancient glass beads

13 SURF 6 13 X-ray radiographs of Thai ancient glass beads

14 SURF 6 14 X-ray radiographs of Thai ancient glass beads

15 SURF 6 15 Figure 1 shows a one-fourth-bronze mirror, its radius being 56.3mm. The mirror is covered with patina and soil, and the decorative pattern on the surface is blurred. X-ray films produced show clearly the distribution of cracks and micro-cracks inside (fig.2, left), and the decorative pattern and writings (Fig. 2, right). The writings and the decorative pattern provide the evidence of dating for the bronze mirror belonging to Han dynasty. X-ray radiographs of ancient objects Fig 1: The one-fourth-bronze mirror before making restoration Fig 2: The x-ray films of the mirror, reflecting the distribution of cracks and micro-cracks inside, and the clear writings and the decorative pattern. http://www.ndt.net/article/wcndt00/p apers/idn672/idn672.htm

16 SURF 6 16 The bronze He which was used for drinking wine in ancient time, belonging to the Western Zhou and from the Fufeng country museum. X-ray films reflect the good state of conservation. The radiograph in Fig. 4 (left) shows that the animal handle are cored. At two joints of the handle, there are two bosses which were cast integrally with the vessel. The handle was pre-cast and installed in the outer mold, and then it was jointed together with the body by casting. From the same radiograph the clay spacers (black square block) on the inside core mold of the animal handle can be seen. The radiograph of the lid (fig.4, right) reveals that some clay protrusion on the core mold inside the coiling dragon also exists, which serve the function of as same as the chaplet (spacer) usually being found and used in Chinese ancient bronzes. X-ray radiographs of ancient objects Fig 3: The bronze He, Western Zhou. Fig 4: The x-ray film of the jointing structure between the animal and the body (left),and the x-ray film of the lid (right).

17 SURF 6 17 X-ray radiographs of ancient objects M. Giannoulaki, e-Journal of Science & Technology (e-JST), 2006, 48-63.

18 SURF 6 18 X-ray radiographs of ancient objects

19 SURF 6 19 X-ray Fluorescence

20 SURF 6 20 X-ray Fluorescence Spectrum Big blue bead XRF (fragment)

21 SURF 6 21 X-ray Fluorescence Spectra Medium beads + big sphere 11’ XRF

22 SURF 6 22 X-ray Fluorescence Spectra The XRF spectrum of the painting http://www.amptek.co m/art.html

23 SURF 6 23 XRF of a Roof Tile from the Chinese Summer Palace http://www.amptek.co m/art.html

24 SURF 6 24 The Restoration of Michelangelo's David http://www.amptek. com/art.html XR-100CR shown taking an x-ray fluorescence spectrum of David. Typical spectrum before and after cleaning treatment Mapping sulphates on Michelangelo's David using portable EDXRF (from "Exploring David: diagnostic tests and state of conservation," edited by S. Bracci et al., GIUNTI, Florence, 2004)

25 SURF 6 25 The XR-100CR and the Gold Ibex from Akrotiri, Greece http://www.amptek.co m/art.html

26 SURF 6 26 XAS investigations of ancient Egyptian faience Selected faience objects from Amarna http://hasylab.desy.de/annual_repor t/files/2010/20101327.pdf

27 SURF 6 27 http://repositorio.lneg.pt/bitstream/ 10400.9/640/1/33711.pdf

28 SURF 6 28 XAS Investigations of Ancient Egyptian Coffin Fragments: Arsenic and Yellow Pigments http://hasyweb.desy.de/science/annual_reports/2006_r eport/part1/contrib/41/17144.pdf

29 SURF 6 29 Characterization of green copper phase pigments in Egyptian artifacts using X-ray diffraction

30 SURF 6 30 XAS Investigations of Ancient Egyptian Coffin Fragments: Arsenic and Yellow Pigments

31 SURF 6 31 Non-invasive spectroscopic measurements on the Il ritratto della figliastra by Giovanni Fattori: identfication of pigments and colourimetric analysis Reflectance spectra collected on the reference white pigments spread with linseed-oil binding medium over a preparation layer made with gypsum and animal glue: lead white (dashed line), zinc white (solid line), titanium white (dash-dotted line). M. Bacci, et al. Journal of Cultural Heritage 4 (2003) 329–336.

32 SURF 6 32 Spectroscopic characterization of a sepiolite-based Maya Blue pigment R.Giustetto, et. al. Period. Mineral. (2010), Special Issue, 21-37.

33 SURF 6 33 Polychromic structures and pigments in Guangyuan Thousand Buddha Grotto of the Tang Dynasty (China)

34 SURF 6 34 Polychromic structures and pigments in Guangyuan Thousand Buddha Grotto of the Tang Dynasty (China) FT-IR spectra for Sample 1 showing the green pigment of malachite

35 SURF 6 35 Study on marble deterioration by scanning electron microscope Formed as a result of air pollution, gypsum alteration crusts have blackened, blistered, and spalled from a marble baluster at the Organization of American States building, Washington, D.C. Scanning electron microscope photograph of gypsum crystals with dirt and pollution particles trapped by the network of crystals. The scale bar is 10 micrometers long. http://pubs.usgs.gov/gi p/acidrain/5.html

36 SURF 6 36 Characteristics of some ancient medical instruments from the Moesia Inferior Roman Province, revealed by SEM/EDX Iron surgical knife, (S1) Iron spatula, (S2) SEM image of an area from the surface of S1 SEM image of an area from the surface of S2

37 SURF 6 37 Study of medieval ceramic tiles by analysis of enamels with atomic absorption spectroscopy, X-ray fluorescence and SEM-EDX Photograph 1: Typical bicolor ‘mocadorets’ white and green tile. Photograph 2: Typical bicolor ‘mocadorets’ white and dark-green tile. Photograph 3: Tile with blue, dark- blue, green and yellow ornamental motifs. Photograph 4: Tile with blue, orange, yellow and purple floral motifs.

38 SURF 6 38 Acknowledgement - Silpakorn University Research and Development Institute - Graduate School - Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University - Smithsonian Institution : Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery - Asst. Prof. Chaicharn Thavaravej, President of Silpakorn University

39 SURF 6 39 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt SCIENCE IN ART CONSERVATIONS SURF 6 1 By Radchada Buntem Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google