งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NUTRITION (1) Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. 561 102 Biopharmacy II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NUTRITION (1) Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. 561 102 Biopharmacy II."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NUTRITION (1) Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. 561 102 Biopharmacy II

2 Outline Introduction Nutrient Standards (Recommended dietary allowance (RDA)) Composition of the body –body mass –body surface Energy expenditure Nutritional requirements (Macro/micronutrients) –energy from carbohydrate and fat –nitrogen balance –vitamins for biochemical functions –mineral for physiological and biochemical functions

3 Definition –Food: medically, any substance that the body can take in and assimilate that will enable it to stay alive and to grow; the carrier of nourishment; socially, a more limited number of such substances defined as acceptable by each culture. Introduction (1)

4 Definition –Nutrients: components of food that are indispensable to the body’s functioning. They provide energy, serve as building material, help maintain or repair body parts, and support growth. –Nutrients : water, carbohydrate, fat, protein, vitamins, and minerals Introduction (2)

5 Definition –Nutrition : the study of the nutrients in foods and in the body; sometimes also the study of human behaviors related to food. –Diets : the food (including beverages) a person usually eats and drinks. Introduction (3)

6 Definition –Essential nutrients : the nutrients the body cannot make for itself (or cannot make it fast enough); nutrients that must be obtained from food to prevent deficiencies. –Calories : unit of energy (strictly speaking, kilocalories), amount of heat energy necessary to raise temperature of a 1 kg of water 1 degree C. Introduction (4)

7 Why study nutrition –poor diet, sedentary lifestyle--> risk factor for chronic disease and death Introduction (5)

8 Leading causes of death In US (2002): Heart disease (primarily heart attack) Cancer Stroke Chronic lower respiratory diseases Accidents (unintentional injuries) Diabetes Influenza/Pneumonia Alzheimer's disease Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (CVS) Septicemia Introduction (6) http://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm

9 Nutritious diet: a, b, c, m, v principle: adequacy balance calories control moderation variety Introduction (7)

10 Nutrient standard from Dietary Reference Intakes (DRIs) committee: 4 dietary reference standards 1. Estimated Average Requirement (EAR) 2. Recommended Dietary Allowance (RDA) 3. Adequate Intake (AI) 4. Tolerable Upper Intake Level (UL) Nutrient Standards

11 The intake level estimated to meet the requirement defined by a specified indicator for 50% of people in a specific age and gender group. At this level of intake, the remaining 50% of the group would not have its needs met. Estimated Average Requirement (EAR)

12 The daily level of dietary intake sufficient to meet the needs of nearly everyone (97-98%) in a specific age and gender group, This list of nutrient allowances published by Food and Nutrition Board of the National Academy of sciences. Recommended Dietary Allowance (RDA)

13 AI determined if there is not enough scientific evidence available to calculate an EAR, is based on observed or experimentally determined estimates of what appears to be an adequate intake for each specific age and gender group. Adequate Intake (AI)

14 The maximum level of daily intake at which a nutrient is unlikely to pose adverse health risks for most people in a specific group. Tolerable Upper Intake Level (UL)

15 Reference values that can be used to assess diets for healthy populations. DRIs refer to at least three types of reference values: EAR, RDA and UL Dietary Reference Intakes (DRI) Nutrient intake No. of people EAR RDAAIUL

16 Level of nutrient intake Risk of inadequacy EAR RDA AI UL Risk of adverse effect 11 00 EAR is the intake at which the risk of inadequacy is 50% RDA is the intake at which the risk of inadequacy is 2-3% At the intake above the UL, the risk of adverse effect increase AI does not bear a predictable relationship to the EAR or RDA. AI is based on an estimate of nutrient intake of healthy people.

17 Dietary references for macronutrients considered energy- producing sources, including fat, saturated fat, cholesterol, carbohydrate (including fiber), protein, sodium, and potassium. The DRVs are derived from the values listed below, which describe the relative percentage of each macronutrients found in a healthy diet. –Fat30% (30)*of calories/energy intake (saturated fat 7% (10)) –Carbohydrate55-60% (60) of calories/energy intake –Protein10-15% (10) of calories/energy intake –Fiber11.5 (12.5) grams per 1000 calories Daily Reference Value (DRV) *Thai DRV

18 Rough guide for comparing nutrient content of food to app. Human needs using on food label for children above the age of 4 and adults (Thai = > 6 yrs) based on a 2000-calories diet Food for children under age 2 do not carry information about calories associated with fat, unsaturated fat, polyunsaturated fat, monounsaturated fat and cholesterol because infants’ fat intake should not be restricted. When babies do not take in enough energy-much of it in the form of fat- the result can be failure to thrive. Daily Value (DV)

19 NUTRIENTSDAILY VALUES Total Fat 65 (g) Saturated fatty acids 20 (g) Cholesterol 300 (mg) Sodium 2400 (mg) Potassium 3500 (mg) Total carbohydrate 300 (g) Fiber 25 (g) Protein 50 (g) Vitamin A 5000 (IU) Vitamin C 60 (mg) Calcium 1000 (mg) Reference Values for Nutrition Labeling (1) (Based on a 2000 Calorie Intake; for Adults and Children 4 or More Years of Age) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-7a.html

20 NUTRIENTS DAILY VALUES Iron 18 (mg) Vitamin D 400 (IU) Vitamin E 30 (IU) Vitamin K 80 (µg) Thiamin 1.5 (mg) Riboflavin 1.7 (mg) Niacin 20 (mg) Vitamin B 6 2.0 (mg) Folate 400 (µg) Vitamin B 12 6.0 (µg) Biotin 300 (µg) Reference Values for Nutrition Labeling (2) (Based on a 2000 Calorie Intake; for Adults and Children 4 or More Years of Age) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-7a.html

21 NUTRIENTS DAILY VALUES Pantothenic acid 10 (mg) Phosphorus 1000 (mg) Iodine 150 (µg) Magnesium 400 (mg) Zinc 15 (mg) Selenium 70 (µg) Copper 2.0 (mg) Manganese 2.0 (mg) Chromium 120 (µg) Molybdenum 75 (µg) Chloride 3400 (mg) Reference Values for Nutrition Labeling (3) (Based on a 2000 Calorie Intake; for Adults and Children 4 or More Years of Age) http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-7a.html

22 Food labels การแสดงฉลากโภชนาการ คือ การแสดง ข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆ บนฉลาก ในรูปของชนิด และปริมาณของสารอาหาร โดยอยู่ภายในกรอบ ที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่ง เรียกว่า กรอบข้อมูลโภชนาการ " กรอบข้อมูลโภชนาการ " ซึ่งระบุ – ชนิดสารอาหาร – ปริมาณสารอาหาร

23 ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ ฉลากโภชนาการช่วยให้ผู้บริโภค เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับ ความต้องการ หรือภาวะทางโภชนาการของตนได้ เช่น เลือกอาหารที่ระบุว่ามีโคเลสเตอรอลต่ำ หรือ มีโซเดียมต่ำ เปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าได้ ในอนาคต เมื่อผู้บริโภคสนใจ ต้องการข้อมูล โภชนาการของอาหาร ผู้ผลิตก็จะแข่งขันกันผลิต อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า แทนการ แข่งขันกันในเรื่องหีบห่อ สี หรือสิ่งจูงใจภายนอก อื่นๆ

24 หลักเกณฑ์การแสดงฉลาก โภชนาการของ Codex ให้ประเทศต่างๆกำหนดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และภาวะทางโภชนาการของแต่ละประเทศ และ อาหารใดที่มีการกล่าวอ้างคุณค่า คุณประโยชน์ เช่น โปรตีนสูง ไขมันต่ำ ก็จะต้องแสดงฉลากโภชนาการ ประกอบข้อกล่าวอ้างด้วย และ สารที่อนุญาตให้ระบุจะต้องเป็นสารอาหารที่มีการ กำหนดค่าความต้องการต่อวันไว้แล้วเท่านั้น คือ อนุญาตเฉพาะสารอาหารที่คุณค่า ประโยชน์ และความจำเป็นที่จะต้องได้รับ ในปริมาณที่ กำหนดในแต่ละวันได้รับการยอมรับแล้วในหมู่นัก โภชนาการทั่วโลก โดยประเทศนั้นๆได้นำมาปรับ กำหนดเป็นเกณฑ์ เป็นแนวในการบริโภคที่เหมาะสม สำหรับประชาชนของตนแล้ว Codex = FAO/WHO Food Standard

25 ข้อมูลที่บังคับ คือข้อมูลสารอาหารที่มีความสำคัญ หลักสำหรับคนไทย ได้แก่ ปริมาณพลังงานทั้งหมด และปริมาณพลังงานที่ได้จาก ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้ พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ โดยเฉพาะที่สำคัญสำหรับภาวะ โภชนาการของคนไทยปัจจุบัน คือ วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เหล็ก สารอาหารที่ต้องระวังไม่ให้กินมากเกินไป ได้แก่ โคเลสเตอรอล โซเดียม ไขมันอิ่มตัว และน้ำตาล สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ใยอาหาร นอกจากนั้น ยังบังคับเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ สารอาหารที่มีการเติมลงในอาหาร (Fortification/Nutrification) สารอาหารที่มีการกล่าวอ้าง เช่น หากระบุว่า " มี ไอโอดีน " ไอโอดีนก็จะกลายเป็นสารอาหารที่บังคับให้ แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการด้วย

26 ข้อมูลที่ไม่บังคับ ( นอกจากที่กำหนดในข้อมูล บังคับ ) ก็สามารถใส่ในฉลากได้ เช่น วิตามิน เกลือแร่อื่นๆ ก็สามารถใส่ในฉลากได้ แต่ต้องระบุ ต่อท้ายจาก เหล็ก และเรียงจากมากไปหาน้อย ด้วย

27 http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/new/label/label.html#what

28

29 Descriptive terms used on food labels (1) Energy terms: –low calorie < 40 calories/ serving –reduced calorie at least 25% lower in calories than regular or reference food –calorie free < 5 calories/ serving Fiber terms: –high fiber > 5 g/ serving –good source of fiber 2.5-4.9 g/ serving –more or added fiber at least 2.5 g/ serving than reference food

30 Descriptive terms used on food labels (2) Fat and cholesterol terms: –cholesterol free < 2 mg cholesterol and < 2 g sat. fat/ serving –fat free < 0.5 g/ serving –low cholesterol < 20 mg cholesterol and < 2 g sat. fat/ serving –low fat < 3 g fat/ serving

31 Descriptive terms used on food labels (3) Other terms: –free eg. fat free, sugar free = < 0.5 g/ serving –light ( 3 meanings) 1/3 calories or 1/2 fat of regular product low-calorie, low-fat food with 1/2 Na normally present light in color and texture

32 Composition of the body Body composition and nutritional stores –Lean body mass : water and protein content of the body –Fat : energy store –Bone : calcium and minerals vary with factors: age, gender, stage of development, physical fitness, hormonal status, pregnancy –28 wks fetus: 88% water –newborn baby: 75% water –2-mo baby: 65% water –4-mo baby: 60% water

33 Estimating body composition Normal composition of a 65 kg man: –protein: 11 kg (17%) –fat: 9 kg (13.8%) –carbohydrate: 1 kg (1.5%) –water: 40 kg (61.6%) –minerals: 4 kg (6.1%) Physical measurements –height and weight –muscle mass and body mass: mid-arm circumference and triceps skin-fold thickness-- >value > or < 10 %

34 mid-arm circumference Subscapular Skinfold caliper http://www.medicine.uiowa.edu/gcrc/who/skinfold%20and%20circumferences.htm

35 Body surface area The Mosteller¹ formula BSA (m²) = ( [Height(cm) x Weight(kg) ]/ 3600 ) ½ e.g. BSA = SQRT( (cm*kg)/3600 ) The DuBois and DuBois² formula BSA (m²) = 0.20247 x Height(m) 0.725 x Weight(kg) 0.425 The Haycock³ formula BSA (m²) = 0.024265 x Height(cm) 0.3964 x Weight(kg) 0.5378 The Gehan and George 4 formula BSA (m²) = 0.0235 x Height(cm) 0.42246 x Weight(kg) 0.51456 The Boyd formula 5 BSA (m 2 ) = 0.0003207 x Height(cm) 0.3 x Weight(grams) (0.7285 - ( 0.0188 x LOG(grams) )

36 Lean body weight Lean Body Weight (men) = (1.10 x Weight(kg)) - 128 ( Weight 2 /(100 x Height(m)) 2 ) Lean Body Weight (women) = (1.07 x Weight(kg)) - 148 ( Weight 2 /(100 x Height(m)) 2 )

37 Ideal body weight Ideal Body Weight (men) = 50 + 2.3 ( Height (in) - 60 ) eg. H = 175 cm; 70 in W should be =73 Kg Ideal Body Weight (women) = 45.5 + 2.3 ( Height (in) - 60 ) eg. H = 160 cm; 64 in W should be =54.7 Kg

38 Body mass index Body Mass Index = Weight (kg) / Height (m) 2 Women Men underweight <19.1 <20.7 ideal weight 19.1-25.8 20.7-26.4 marginally overweight 25.8-27.3 26.4-27.8 overweight 27.3-32.3 27.8-31.1 very overweight or obese >32.3 >31.1

39 Energy expenditure (1) Nutrients and energy Energy Energy potential in food Alcohol 7 kcal/g Protein 4 kcal/g Carbohydrate 4 kcal/g Lipid 9 kcal/g

40 Energy expenditure (2) Amount of energy a person expends on daily basis = total energy expenditure (TEE) include : –energy expended during physical activity –thermic effect of food (thermogenic effect) –resting metabolic rate (RMR; minimal energy necessary to sustain body temp, respiration, blood flow etc.; in resting, postabsorptive state) 70 kg man: RMR 1800 kcal 50 kg woman: RMR 1300 kcal –[environmental temp]

41 Major components of energy expenditure 10% 60% 30% TEFBasal metabolismPhysical activity % energy expenditure Fuel for physical activity Fuel used to maintain basic physiological functions Fuel to process the food we eat 100 0

42 Factors affect RMR Body composition age fitness sex genetics stage of growth hormone levels fever nutritional status

43 Factors affect RMR Total body weight large body surface area hot and cold ambient temp fever hyperthyroidism stress caffeine smoking increased lean body mass rapid growth pregnancy and lactation Genetics some medications Aging female gender fasting/starvation hypothyroidism sleep Increase RMR Decrease RMR

44 Approx energy expenditure of organ in adults % RMR Liver29 Brain19 Heart10 Kidney7 Skeleton muscle (rest)18 Remainder (including bone)17 100

45 Measurement of energy expenditure Calorimetry direct calorimetry : energy use by the body by measuring heat released from organism enclosed in small insulated chamber surrounded by water - -> temp of water indirect calorimetry : measured by gas exchange, oxygen uptake or carbon dioxide output

46 Estimating total energy expenditure Harris-Benedict Equations –based on age, height, weight, and sex adult men: RMR = 66 + 13.7W + 5.0H - 6.8A adult women: RMR = 655 + 9.6W + 1.8H - 4.7A TEE = 10% (RMR + EEPA) TEE = RMR + TEF + EEPA energy intake = energy output

47 Lifetime variation in nutritional requirements Infants: mother’s milk (4 mo) WHO recommends breast feeding for 6 mo: Fe, I may be inadequate 1-3 yrs 4-10 yrs 11-18 yrs adults 19-50 yrs pregnant women lactating women adults 50+ yrs

48 Nutritional requirements energy from carbohydrate and fat –carbohydrate = 4 kcal/g, fat = 9 kcal/g nitrogen balance –protein = 4 kcal/g –positive/negative nitrogen balance vitamins for biochemical functions –co-enzymes mineral for physiological and biochemical functions macronutrients/micronutrients

49 Dietary Carbohydrates Monosaccharide, di-, oligo-, polysaccharide sugar alcohols: abs slowly than sugar –sorbitol, manitol, lactitol, xylitol :sweetener complex carbohydrate: polysaccharides, dietary fiber or non-starch polysaccharide (plant cell wall) –cellulose, pectins, gums, mucilage –lignin, cutins and waxes

50 Dietary fiber Soluble fiber: fibers form a viscous gel when mixed with a liquid –pectin, gum, mucilage Insoluble fiber: –hemicellulose, lignin

51 Actions of dietary fiber Reduces constipation and hemorrhoid formation, soften stools Increases bowel motility, thus reducing exposure of gut to carcinogens Decreases absorption of dietary fat and cholesterol; increases fecal loss of cholesterol (lower LDL cholesterol level) Delays gastric emptying; generates sensation of fullness; reduces postprandial blood glucose concentration

52 Foods rich in soluble dietary fiber fruits: apple, cranberries, grapefruit, mango, oranges vegetables: asparagus, broccoli, brussels sprouts, carrots nuts and seeds: peanuts, pecans, walnuts legumes: most legumes grains: oat bran, oatmeal, psyllium

53 Foods rich in insoluble dietary fiber fruits: apple, banana,berries, cherries, pears vegetables: broccoli, green peppers, red cabbage, spinach nuts and seeds: almonds, sesame seeds, sunflower seeds legumes: most legumes grains: brown-rice, whole-wheat breads, wheat- bran cereals

54 Dietary carbohydrate and blood glucose Glycemic index: the area under the blood glucose curves seen after ingestion of a meal with carbohydrate-rich food, compared with the area under the blood glucose curves observed after a meal consisting of the same amount of carbohydrate in the form of glucose or white bread. Blood glucose (mg/dL) Minutes after ingestion of food 0 70 140 High glycemic index Low glycemic index

55 Clinical importance of Glycemic index Controversial food with low glycemic index-->create a sense of satiety over a longer period of time, may helpful in limiting caloric intake high, moderate, low GI Glycemic index high in sticky rice

56 Requirements of carbohydrates RDA 130 g/d Thai 300 g; fiber 25 g 55-60% of total energy from carbohydrates recommendation: added sugar > 10% of total energy (Thai RDA; USA 25%)

57 Sweeteners Nutritive sweeteners –natural sweeteners: honey, maple syrup –refined sweeteners: mono-, disacch. Extract from plant foods: table sugar (sucrose), glucose, fructose –sugar alcohol –artificial sweeteners: saccharin ADI = 5 mg/kg (300x sucrose)-bladder cancer, aspartame-ADI = 50 mg/kg, acesulfame-K-ADI = 15 mg/kg (200x sucrose) heat dose not destroy –alitame (2000x sucrose): Ala+Asp –D-tagatose derive from lactose Non-nutritive sweetener –sucralose (Splenda R ): made from sucrose (600x sucrose)

58 alitame http://apps3.fao.org/jecfa/additive_specs/docs/4/additive-0603.htm L-alpha-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3- thietanyl)-D-alaninamide, hydrated

59 Carbohydrates and health Diabetes militus Dental caries complex carbohydrates : decrease risk of –obesity –type 2 DM –cancer: colon –CVS disease--fiber can lower cholesterol level –GI disorders: constipation, hemorrhoid

60 Lipids Triacylglycerol: fat and oil 2% of dietary lipids = phospholipid small % = sterols : cholesterol, corticol, vit D saturated, monounsaturated, polyunsaturated FA-->solid, liquid form in r.t. stearic acid (C-18 sat) in chocolate, meat fat olive oil (C-18 monounsat= oleic acid) soybean oil (C-18 diunsat = linoleic acid) Thai RDA: total fat 65 g, sat fat 20 g, chlesterol 300 mg

61 Eicosanoids, omega-3, omega-6 FA Omega-6s: first db begin at 6th carbon –linoleic acid (18:2; 9,12) :essential FA –lower plasma LDLs and HDLs –nuts, avocados, olives, soybeans and various oils: sesame, cottonseed, corn oil Omega-3s: first db begin at 3rd carbon –lenolenic acid (18:3; 9,12,15) :essential FA –suppress cardiac arrythmias, reduce serum triglycerides –little effect on LDL, HDL cholesterol levels –fish oil (docosaheaenoic acid, DHA; eicosapentaenoic acid, EPA)

62 Eicosanoids, omega-3, omega-6 FA Source of Omega-6s: seeds, nut, vegetable oils source of Omega-3s: linseed oil, soybean oil, canola oil, walnut EPA and DHA : fish oil (salmon, mackerel, anchovie, sardine, herring, tuna,) requirement: –omega-6: 2% of calories –omega-3: should be 1.3% of calories

63 Eicosanoids, omega-6 FA Seed oils from diet Arachidonic acid (20:4, n-6) cyclooxygenase 5-lipoxygenase PGH 2 Leukotrienes TXA 2 PGI 2, PGD 2, PGE 2, PGF 2 Platelet: aggregation effect Epithelia: inhibit aggregation

64 Eicosanoids, omega-3 FA Fish oils from diet Eicosapentaenoic acid (20:5, n-3) cyclooxygenase 5-lipoxygenase PGH 3 Leukotrienes TXA 3 PGI 3, PGD 3, PGE 3 Platelet: weak aggregation Epithelia: strongly inhibit aggregation

65 Trans fatty acid Trans FA (hydrogenation of liquid vegetable oil eg. margarine behave like sat FA elevate serum LDL increase risk of CHD COO - H H H H Trans Cis

66 Dietary cholesterol Food: highest in brain, high in liver, moderate in meat dairy product : butterfat portion, egg yolk, breast milk dietary cholesterol has little influence on plasma chloesterol

67 Fat substitutes Generally: starch, fiber examples: olestra= sucrose polyester, not absorb, may cause symptom of fat malabsorption

68 Fat and health Obesity Heart diseases –Total cholesterol: <200 mg/dL –LDL-cholesterol : < 100 mg/dL –HDL-cholesterol : > 40-50 mg/dL –Triglyceride : < 150 mg/dL

69 Fat and supplements EPA, DHA in fish oil capsule Lecithin (mixture of phospholipid) CLA (conjugated linoleic acid): linoleic acid with only one saturated bond b/w its two double bonds DHEA (dihydroepiandrosterone) : antiaging

70 Protein and Amino acids Essential amino acids:His, Ile, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val Conditionally essential amino acids: Arg, Cys, His, Tyr

71 Functions of protein Structure Transport Channels and pumps Enzymes Hormones Antibodies Acid-base balance Fluid balance

72 Nitrogen balance Intake = output positive negative equilibrium RDA for protein (adult) : 0.8 g/kg BW or 58 g (male), 46 g (female) Thai RDA : 50 g

73 Protein quality (1) Protein Digestibility Corrected Amino Acid Scoring (PDCAAS) highest score = 1 Complete proteins: red meat, poultry, fish, egg, milk and milk products

74 Protein quality (2) ProteinPDCAAS Egg, milk1.00 Beef, fish, poultry0.82-0.92 Gelatin0.08 Soybean1.00 Kidney bean0.68 Whole wheat bread0.40

75 Protein quality (3) gelatin lack of Trp soybean protein (less Cys) = complete protein complementary protein : –pasta low in Lys; high in Met & Cys –kidney bean low in Met & Cys; high in Lys

76 Protein and amino acids as additives and supplements Gelatin added to yogurt, filling Casein added to frozen dessert topping MSG : flavor enhancer Lys for cold sore Trp for pain relieve-->reason?

77 Protein and Health Malnutrition Kwashiorkor : protein deficiency –Stunted growth, edema, skin lesions, depigmented hair, anorexia, enlarged fatty liver, decreased plasma albumin Marasmus : protein and energy deficiency

78 http://www.umm.edu/imagepages/9563.htm

79 Protein and Health Excess dietary protein –kidney function –protein from animal (rich in S-containing amino acid, acidic) tend to draw Ca out of body, increase of urinary Ca  increase risk of nephrolithiasis and osteoporosis –obesity, heart disease –cancer (colon, breast, prostate, pancreas)

80 Champe PC, Harvey RA, and Ferrier DR. Lippincott’s Illustrated review: Biochemistry, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia, 2005, pp. 355-370. Mayer PA, Nutrition in Harper’s Biochemistry, 24th ed., Prentice Hall, New Jersey,1996, pp. 625-634. Insel P, Turner RE, and Ross D, Nutrition, Jone and Bartlett Publishers, Boston, 2002. http://www.halls.md/body-surface-area/refs.htm ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 182 ) พ. ศ.2541 เรื่อง ฉลาก โภชนาการ References


ดาวน์โหลด ppt NUTRITION (1) Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. 561 102 Biopharmacy II.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google