งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logic Programming โปรแกรมเชิงตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logic Programming โปรแกรมเชิงตรรกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logic Programming โปรแกรมเชิงตรรกะ

2 ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน
Characteristics ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน สะสมข้อมูลเป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ตัวอย่าง นาย ก. เป็นพี่นาย ข. นาย ข. เป็นพี่นาย ค. นาย ก. เป็นพี่นาย ค. ด้วย สรุป

3 ภาษา LP องค์ประกอบของภาษา Object : สิ่งที่เราสนใจ
Relation : อธิบายคุณสมบัติ/ความสัมพันธ์ของ Obj. รูปแบบ relation-name (list of object names) ตัวอย่าง FATHER(TOM, JANE). LARGER(2,1). MALE(ROBERT). COST(CAR1, ).

4 ภาษา LP (ต่อ) วิธีการเขียนโปรแกรม ประโยคคำสั่ง 3 รูปแบบ
เป้าหมาย/คำถาม (Goal) ข้อเท็จจริง/ฐานความรู้ (Facts) กฎเกณฑ์ (Rules) แต่ละประโยคคั่นด้วย “.” แต่ละโปรแกรมต้องมีอย่างน้อย 1 คำถาม ข้อเท็จจริง และกฏเกณฑ์มีมากกว่าหนึ่งได้

5 ภาษา LP (ต่อ) คำถาม (Goal) มี 2 ประเภท
ไม่มีตัวแปร : จริง / เท็จ โดยใช้ข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ ตัวอย่าง ?FATHER(JOHN,SUE). TRUE มีตัวแปร : object ทั้งหมดที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่กำหนด ตัวอย่าง ?ADJACENT(x,CALIFORNIA). x = OREGON x = NEVADA x = ARIZONA

6 ภาษา LP (ต่อ) ข้อเท็จจริง (Fact) มี 2 ประเภท
ไม่มีตัวแปร : ความสัมพันธ์ระหว่าง object ตัวอย่าง FATHER(JOHN,SUE). มีตัวแปร : ความสัมพันธ์ของ obj. ทั้งหมดของโปรแกรม ตัวอย่าง FEMALE(person). FRIENDS(x, JACK).

7 ภาษา LP (ต่อ) กฎเกณฑ์ (Rule) ประกอบด้วย Fact และ List of facts
รูปแบบ c if h1, h2, …, hn for n > 0 ตัวอย่าง PARENT(JOHN,SUE) if FATHER(JOHN,SUE). PARENT(x,y) if FATHER(x,y). MOTHER(x,y) if PARENT(x,y), FEMALE(x).

8 ภาษาโปรลอก PROLOG : PROgramming in LOGic
Alian Colmerauer ชาวฝรั่งเศสสร้างเมื่อ 1972 นิยมใช้ในงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ในยุโรปและญี่ปุ่น คล้ายกับภาษา LP แตกต่างกันเล็กน้อยในด้านการเขียนโปรแกรม

9 ภาษาโปรลอก (ต่อ) ชื่อของ Object และ relation ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเล็ก
ชื่อตัวแปร ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ คำถาม ขึ้นต้นด้วย ?- กฎเกณฑ์มีรูปแบบดังนี้ c :- h1, h2,…,hn for n > 0

10 Imperative Language imperare = to command
แนวคิดพื้นฐานตามสถาปัตยกรรมแบบ Von Neumann ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่เปลี่ยนค่าในหน่วยความจำ ลักษณะสำคัญ ตัวแปร (variables) การกำหนดค่า (Assignment) การทำซ้ำ (Repetition)


ดาวน์โหลด ppt Logic Programming โปรแกรมเชิงตรรกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google