งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logic Programming โปรแกรมเชิง ตรรกะ. Characteristics ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน สะสมข้อมูลเป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ตัวอย่าง นาย ก. เป็นพี่นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logic Programming โปรแกรมเชิง ตรรกะ. Characteristics ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน สะสมข้อมูลเป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ตัวอย่าง นาย ก. เป็นพี่นาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logic Programming โปรแกรมเชิง ตรรกะ

2 Characteristics ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน สะสมข้อมูลเป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ตัวอย่าง นาย ก. เป็นพี่นาย ข. นาย ข. เป็นพี่นาย ค. นาย ก. เป็นพี่นาย ค. ด้วย สรุป

3 ภาษา LP องค์ประกอบของภาษา Object : สิ่งที่เราสนใจ Relation : อธิบายคุณสมบัติ / ความสัมพันธ์ของ Obj. รูปแบบ relation-name (list of object names) ตัวอย่าง FATHER(TOM, JANE). LARGER(2,1). MALE(ROBERT). COST(CAR1, 256000).

4 ภาษา LP ( ต่อ ) วิธีการเขียนโปรแกรม ประโยคคำสั่ง 3 รูปแบบ เป้าหมาย / คำถาม (Goal) ข้อเท็จจริง / ฐานความรู้ (Facts) กฎเกณฑ์ (Rules) แต่ละประโยคคั่นด้วย “.” แต่ละโปรแกรมต้องมีอย่างน้อย 1 คำถาม ข้อเท็จจริง และกฏเกณฑ์มีมากกว่าหนึ่งได้

5 ภาษา LP ( ต่อ ) คำถาม (Goal) มี 2 ประเภท ไม่มีตัวแปร : จริง / เท็จ โดยใช้ ข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ ตัวอย่าง ?FATHER(JOHN,SUE). TRUE มีตัวแปร : object ทั้งหมดที่สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงที่กำหนด ตัวอย่าง ?ADJACENT(x,CALIFORNIA). x = OREGON x = NEVADA x = ARIZONA

6 ภาษา LP ( ต่อ ) ข้อเท็จจริง (Fact) มี 2 ประเภท ไม่มีตัวแปร : ความสัมพันธ์ระหว่าง object ตัวอย่าง FATHER(JOHN,SUE). มีตัวแปร : ความสัมพันธ์ของ obj. ทั้งหมดของโปรแกรม ตัวอย่าง FEMALE(person). FRIENDS(x, JACK).

7 ภาษา LP ( ต่อ ) กฎเกณฑ์ (Rule) ประกอบด้วย Fact และ List of facts รูปแบบ c if h 1, h 2, …, h n for n > 0 ตัวอย่าง PARENT(JOHN,SUE) if FATHER(JOHN,SUE). PARENT(x,y) if FATHER(x,y). MOTHER(x,y) if PARENT(x,y), FEMALE(x).

8 ภาษาโปรลอก PROLOG : PROgramming in LOGic Alian Colmerauer ชาวฝรั่งเศสสร้าง เมื่อ 1972 นิยมใช้ในงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ใน ยุโรปและญี่ปุ่น คล้ายกับภาษา LP แตกต่างกัน เล็กน้อยในด้านการเขียนโปรแกรม

9 ภาษาโปรลอก ( ต่อ ) ชื่อของ Object และ relation ขึ้นต้น ด้วยอักษรตัวเล็ก ชื่อตัวแปร ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ คำถาม ขึ้นต้นด้วย ?- กฎเกณฑ์มีรูปแบบดังนี้ c :- h 1, h 2,…,h n for n > 0

10 Imperative Language imperare = to command แนวคิดพื้นฐานตามสถาปัตยกรรม แบบ Von Neumann ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่เปลี่ยนค่าใน หน่วยความจำ ลักษณะสำคัญ ตัวแปร (variables) การกำหนดค่า (Assignment) การทำซ้ำ (Repetition)


ดาวน์โหลด ppt Logic Programming โปรแกรมเชิง ตรรกะ. Characteristics ไม่ต้องให้รายละเอียดทุกขั้นตอน สะสมข้อมูลเป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ตัวอย่าง นาย ก. เป็นพี่นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google