งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet

2 รายชื่อสมาชิก 8.นางสาวเบญจลักษณ์ ต้นทอง 1246270
1.นางสาวดรุณี แก้วประเสริฐศรี 2.นางสาววิไลลักษณ์ มีอนันต์ 3.นางสาวศุภวรรณ อัครวิฑิต 4.นางสาวกนกกาญจน์ เศรษฐธรรม 5.นางสาวจงกลณี ช่วยเกิด 6.นางสาวดวงแก้ว กันทะวัง 7.นางสาวนรดา ศาลาอนุกูลกิจ 8.นางสาวเบญจลักษณ์ ต้นทอง

3 9.นางสาวปิยวดี จันทร์จรุงกิจ 1246274
10.นางสาวผุสรัตน์ แก้วชนะ 11.นางสาวเพ็ญนภา สีนิล 12.นางสาวมยุรี ปิ่นทอง 13.นางสาวรสพร ธิติมาธัญญากุล 14.นางสาวศิริพร แย้มชัยศรี 15.นางสาวศุจิรัตน์ แหลมหลวง 16.นางสาวสุกัญญา สิงห์บุตร

4 ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้งานอินเทอร์เน็ตกันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้งการสื่อสารแบบออนไลน์ยังสามารถส่งถ่ายข้อมูลซึ่งกันและกันได้ดี เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่ระบบเครือข่ายภายในองค์กร แต่เป็นระบบเครือข่ายที่กระจายเชื่อมโยงได้ทั่วโลก ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตย่อมมีผู้ที่ประพฤติมิดีปะปนร่วมอยู่ด้วย

5 แต่ทั้งนี้เราไม่สามารถออกกฏเกณฑ์เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สมาชิกโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด และป้องกันปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้บางคนได้ ดั้งนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จึงต้องให้ความสำคัญ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งการกระทำของตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อไป

6 การพูดคุยออนไลน์ Chat IRC ตามหลักควรมีมารยาทอย่างไรบ้าง?

7 ควรเรียกสนทนากับผู้ที่เรารู้จัก หรือมีเรื่องด่วนสำคัญต้องการติดต่อด้วย เพราะการขัดจังหวะการทำงานของผู้อื่นอาจสร้างปัญหาได้ ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนหน้าจอฝ่ายถูกเรียก อาจสร้างปัญหาในขณะทำงานให้กับฝ่ายที่ถูกเรียก

8 หลังจากที่เรียกคู่สนทนาไปชั่วขณะ ไม่มีการตอบกลับแสดงว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปนั้นไปปรากฏหน้าจอคู่สนทนาอย่างแน่นอน ควรใช้วาจาที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแทรก อารมณ์ขันควรใช้กับคู่สน ทนาที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วเท่านั้น

9 10 ประการ บทปฏิบัติ

10 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
ต้องไม่เป็นการรบกวนการทำงานของผู้อื่น ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

11 ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม เนื่องจากการกระทำของท่าน ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฏระเบียบ กติกา และมีมารยาท

12 สิ้นสุดการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณของผู้ใช้ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google