งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณของ ผู้ใช้ Internet. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวดรุณีแก้วประเสริฐศรี 1246018 2. นางสาววิไลลักษณ์มีอนันต์ 1246064 3. นางสาวศุภวรรณอัครวิฑิต 1246072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณของ ผู้ใช้ Internet. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวดรุณีแก้วประเสริฐศรี 1246018 2. นางสาววิไลลักษณ์มีอนันต์ 1246064 3. นางสาวศุภวรรณอัครวิฑิต 1246072."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณของ ผู้ใช้ Internet

2 รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวดรุณีแก้วประเสริฐศรี 1246018 2. นางสาววิไลลักษณ์มีอนันต์ 1246064 3. นางสาวศุภวรรณอัครวิฑิต 1246072 4. นางสาวกนกกาญจน์เศรษฐธรรม 1246249 5. นางสาวจงกลณีช่วยเกิด 1246253 6. นางสาวดวงแก้วกันทะวัง 1246259 7. นางสาวนรดาศาลาอนุกูลกิจ 1246268 8. นางสาวเบญจลักษณ์ต้นทอง 1246270

3 9. นางสาวปิยวดีจันทร์จรุงกิจ 1246274 10. นางสาวผุสรัตน์แก้วชนะ 1246275 11. นางสาวเพ็ญนภาสีนิล 1246276 12. นางสาวมยุรีปิ่นทอง 1246281 13. นางสาวรสพรธิติมาธัญญา กุล 1246282 14. นางสาวศิริพรแย้มชัยศรี 1246290 15. นางสาวศุจิรัตน์แหลมหลวง 1246291 16. นางสาวสุกัญญาสิงห์บุตร 1246295

4 ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้งานอินเทอร์เน็ต กันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้ม ทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้ง การสื่อสารแบบออนไลน์ยัง สามารถส่งถ่ายข้อมูลซึ่งกันและกัน ได้ดี เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่ระบบ เครือข่ายภายในองค์กร แต่เป็น ระบบเครือข่ายที่กระจายเชื่อมโยง ได้ทั่วโลก ในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตย่อมมีผู้ที่ประพฤติมิดี ปะปนร่วมอยู่ด้วย ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้งานอินเทอร์เน็ต กันเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้ม ทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน อีกทั้ง การสื่อสารแบบออนไลน์ยัง สามารถส่งถ่ายข้อมูลซึ่งกันและกัน ได้ดี เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่ระบบ เครือข่ายภายในองค์กร แต่เป็น ระบบเครือข่ายที่กระจายเชื่อมโยง ได้ทั่วโลก ในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตย่อมมีผู้ที่ประพฤติมิดี ปะปนร่วมอยู่ด้วย

5 แต่ทั้งนี้เราไม่สามารถออกกฏเกณฑ์ เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สมาชิก โดยส่วนรวมได้รับประโยชน์สูงสุด และป้องกันปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้บาง คนได้ ดั้งนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จึงต้อง ให้ความสำคัญ และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง รวมทั้งการกระทำของ ตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ และเป็น ประโยชน์แก่สังคมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ต่อไป

6 การพูดคุยออนไลน์ Chat IRC ตามหลักควรมีมารยาทอย่างไร บ้าง ?

7 ควรเรียกสนทนากับผู้ที่เรารู้จัก หรือมี เรื่องด่วนสำคัญต้องการติดต่อด้วย เพราะการขัดจังหวะการทำงานของ ผู้อื่นอาจสร้างปัญหาได้ ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบ สถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละ ครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนหน้าจอ ฝ่ายถูกเรียก อาจสร้างปัญหาในขณะ ทำงานให้กับฝ่ายที่ถูกเรียก

8 หลังจากที่เรียกคู่สนทนาไปชั่วขณะ ไม่มีการตอบกลับแสดงว่าคู่สนทนา อาจติดงานสำคัญ ขอให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปนั้นไปปรากฏ หน้าจอคู่สนทนาอย่างแน่นอน ควรใช้วาจาที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแทรก อารมณ์ขันควรใช้กับคู่สน ทนาที่รู้จักคุ้นเคยกัน แล้วเท่านั้น

9 10 ประการ บทปฏิบัติ 10 ประการ บทปฏิบัติ

10 ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือ ละเมิดผู้อื่น ต้องไม่เป็นการรบกวนการทำงาน ของผู้อื่น ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดู แฟ้มข้อมูลของผู้อื่น ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ โจรกรรมข้อมูลข่าวสาร ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง หลักฐานที่เป็นเท็จ

11 ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มี ลิขสิทธิ์ ต้องไม่ละเมิดการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่ มีสิทธิ์ ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็น ของตน ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม เนื่องจากการกระทำของท่าน ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฏ ระเบียบ กติกา และมีมารยาท

12 สิ้นสุดการ นำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณของ ผู้ใช้ Internet. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวดรุณีแก้วประเสริฐศรี 1246018 2. นางสาววิไลลักษณ์มีอนันต์ 1246064 3. นางสาวศุภวรรณอัครวิฑิต 1246072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google