งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดการทรัพยากรการ ท่องเที่ยว รหัส 765 412 อ. มัลทิกา ศิริพิศ ขอบเขตการบรรยาย - ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว - ความสำคัญของทรัพยากรการ ท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดการทรัพยากรการ ท่องเที่ยว รหัส 765 412 อ. มัลทิกา ศิริพิศ ขอบเขตการบรรยาย - ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว - ความสำคัญของทรัพยากรการ ท่องเที่ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดการทรัพยากรการ ท่องเที่ยว รหัส 765 412 อ. มัลทิกา ศิริพิศ ขอบเขตการบรรยาย - ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว - ความสำคัญของทรัพยากรการ ท่องเที่ยว - ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว

2 ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว รศ. วรรณา วงษ์วานิช “ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมถึง สถานที่ที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รศ. บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา “ สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ที่ ก่อให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไป ท่องเที่ยว ”

3 ศ. ดร. มนัส สุวรรณ “ พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม หรือมิติอื่นใดที่สามารถ ให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เช่นความสวยงาม ตามธรรมชาติ คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ”

4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เยี่ยมเยือน โดยอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ น้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถ สัมผัส หรือจับต้องได้ หรือเป็นสิ่งที่ สามารถรับรู้ ได้ด้วยความรู้สึก และการได้ มองเห็นก็ตาม โดยทรัพยากรทั้งหมดนั้น ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในด้านการจัดการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ “ สิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เยี่ยมเยือน โดยอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ น้ำมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถ สัมผัส หรือจับต้องได้ หรือเป็นสิ่งที่ สามารถรับรู้ ได้ด้วยความรู้สึก และการได้ มองเห็นก็ตาม โดยทรัพยากรทั้งหมดนั้น ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในด้านการจัดการท่องเที่ยว เป็นสำคัญ ”

5 ความสำคัญของทรัพยากร การท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว “ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของ กิจกรรมการท่องเที่ยว ” การท่องเที่ยวเกิดจากการเดินทาง จาก จุดเริ่มต้น โดยใช้พาหนะในการเดินทาง ไปยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ โดยตัว ของจุดหมายปลายทาง (Destination)

6 ระบบการเดินทางและท่องเที่ยว (Tourism and Travel System ) Generating Region Destination Mode of transportatio n Social, environment, technology, political, law

7 องค์ประกอบของการ ท่องเที่ยว นักท่องเ ที่ยว ทรัพยากรการ ท่องเที่ยว การคมนาคม ขนส่ง การอำนวย ข่าวสาร สิ่งอำนวยความ สะดวก

8 ประเภทของทรัพยากรการ ท่องเที่ยว ทรัพยากรการ ท่องเที่ยว วัฒนธรร ม ธรรมชา ติ เหตุการณ์ พิเศษ นันทนาก าร บันเทิง

9 การแบ่งประเภทตามลักษณะ คุณค่า และความสนใจ ของ นักท่องเที่ยว ทรัพยาการการท่องเที่ยวประเภท ธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นเอง มีความน่าสนใจในตัวเอง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท ประวัติศาสตร์ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผลจากความศิวิไลซ์ของ มนุษย์

10 การแบ่งตามลักษณะเดิมของ ทรัพยากรการท่องเที่ยว SiteEvent Natural Resource Country Parks Festival of the country side Man-made Resource s Historical monument and building Theatrical performanc e

11 งานกลุ่ม ครั้งที่ 1. จงหาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มี ลักษณะเด่นทีสุดและมีเฉพาะในประเทศไทย จงหาทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเด่น ของประเทศญี่ปุ่น จงหาประเพณีหรือเทศกาลที่เกิดขึ้นเพื่อนการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 เทศกาล จงหาเหตุการณ์สำคัญที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา เที่ยวเมืองไทยได้ อย่างน้อย 3 เหตุการณ์ ท่านคิดว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ ประเทศไทยมีความแตกต่างกับทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติของประเทศมาเลเชีย หรือไม่ อธิบาย จงหาตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเฉพาะ สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ท่านจะให้ ความสำคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทใด หากท่านเป็นผู้ว่าททท. ท่านคิดว่าจุดเด่นของทรัพยากรการ ท่องเที่ยวในประเทศไทยคือ ท่านคิดว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ โขงที่โดดเด่นที่สุดคือ ประเภทใด


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดการทรัพยากรการ ท่องเที่ยว รหัส 765 412 อ. มัลทิกา ศิริพิศ ขอบเขตการบรรยาย - ความหมายทรัพยากรการท่องเที่ยว - ความสำคัญของทรัพยากรการ ท่องเที่ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google