งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion) หนังสือ Physics for science and Engineers. ของ SERWAY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion) หนังสือ Physics for science and Engineers. ของ SERWAY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion) หนังสือ Physics for science and Engineers. ของ SERWAY.

2 การเคลื่อนที่คือ อะไร ? การเปลี่ยน ตำแหน่งวัตถุ เมื่อ เวลาผ่านไป

3 1. การเคลื่อนที่ 1 มิติ ทางแกน X เหตุ เกิดการ เคลื่อนที่ 1 มิติ ทางแกน X ผล 1. การ กระจัด (displacement )

4 นิยา ม 1. ความเร็วเฉลี่ย (caverage velocity) 2. ความเร็ว (velocity) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (instantenous velocity)

5 นิยาม

6 Ex 1. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ ตามแนวแกน x เมื่อเวลา อยู่ที่ ต่อมาเวลา อยู่ที่ จงหา ก. ระยะการจัด ข. ความเร็วเฉลี่ย

7 วิธีทำ

8 Ex 2. อนุภาคเคลื่อนที่ตามแกน x พบว่าที่เวลาใดๆ อยู่ที่ เมื่อ เป็นระยะทางมี หน่วยเป็น m และ t เป็นเวลามีหน่วย เป็นวินาที จงหาความเร็วขณะใดๆ วิธีทำ

9 เมื่ออยู่

10 สรุป เหตุ มีการ เคลื่อนที่ 1 มิติ ผล 1. ความเร็ว 2. 3. ความเร่ง 4. 5.

11 นิยาม Ex มีอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน x พบว่า จงหา ก. ความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา t = 0 Sec ( ) ถึง t = 2 Sec ( ) ข. ความเร่งขณะใดๆ เมื่อ t = 2 Sec

12 วิธีทำ ก. โจทย์กำหนด จะได้

13 ที่เวลาได้ ต่อมาที่เวลาได้ วิธีทำ ข.

14 โจทย์ต้องการที่

15 2. การเคลื่อนที่ 1 มิติด้วย คงที่ (one dimensional motion with constant acceleration) วัตถุประสงค์ ของหัวข้อนี้ต้องการหา สมการคำนวณการเคลื่อนที่ 1 มิติ แนวแกน X ข้อกำหนด ให้ที่เวลาวัตถุอยู่ที่ ต่อมาวัตถุอยู่ที่ *

16 การหาสมการ 1 ได้จากนิยาม นิยาม แทนค่า

17 การหาสมการ 2 ได้จากนิยาม หรื อ

18 จงหา 2 จงหา 1 การหาสมการ 3 นำ จาก 1 แทน 2 ---2

19 แทน จาก 1 ใน 2 จะ ได้

20 การหาสมการ 4 นำ t จาก 1 แทน 2 จาก 2 จาก 1

21 t จาก 1 แทน 2 จะ ได้

22 แนว ดิ่ง แนวร าบ X y

23 แกน y มีทิศพุ่งเข้าสู่ใจกลาง โลกเสมอ

24 Ex รถคันหนึ่งเริ่มต้นจากสภาพนิ่ง เมื่อ เวลาผ่านไป 8 Sec มีความเร็วจงหา ก. ความเร่งของรถ คันนี้ ข. ระยะทางที่รถวิ่ง ได้ในเวลา วิธีทำ ก. s +;+;

25 วิธีทำ ข.

26 Ex ขว้างก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็วต้น บนยอดตึกสูง 50 m ดังรูป จงหา ก. เวลาที่ก้อนหินใช้ในการ เดินทางจนถึงจุดสูงสุด ข. ระยะทางที่ก้อนหินขึ้นได้ สูงสุดวัดจากยอดตึก ค. ความเร็วของก้อนหินที่ t = 5 Sec

27 วิธีทำ ก. คัดจาก +;+; วิธีทำ ข. +;+;


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion) หนังสือ Physics for science and Engineers. ของ SERWAY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google