งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functional Language ภาษาโปรแกรมเชิงหน้าที่. ลักษณะของภาษา ใช้หลักการของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ square(2) บ  2*2 บ  4 รวมฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functional Language ภาษาโปรแกรมเชิงหน้าที่. ลักษณะของภาษา ใช้หลักการของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ square(2) บ  2*2 บ  4 รวมฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functional Language ภาษาโปรแกรมเชิงหน้าที่

2 ลักษณะของภาษา ใช้หลักการของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ square(2) บ  2*2 บ  4 รวมฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยเป็น ฟังก์ชันใหม่ F(x) บ  G(x) o H(x) บ  G(H(x)) เขียนเป็น Lambda Expression ได้ ดังนี้ F บ  (G,H). (x).G(H(x)) Composite Function

3 ตัวอย่าง กำหนด square บ  x.x*x จงหา to-the-fourth บ  square o square บ (square,square). x.square(square( x)) บ  x.( x.x*x( x.x*x(x))) บ  x.( x.x*x(.x*x)) บ  x.((.x*x)(x*x)) บ  (2*2) * (2*2) บ  4*4

4 องค์ประกอบของภาษา (Components) ใช้การเรียกฟังก์ชันมาทำงาน แทนการ ระบุในรูปคำสั่ง เป็นลักษณะการทำงานตามหน้าที่ (Functional) มีองค์ประกอบดังนี้  ฟังก์ชันเบื้องต้น (Primitive Function)  รูปแบบของฟังก์ชัน (Functional Forms)  วิธีดำเนินการ (Application Operation)  ออบเจกต์ (Object)

5 A Simple Functional Programming Language John Backus ได้คิดภาษา FP เป็น ภาษาเชิงหน้าที่ ในปี 1970 เป็นภาษาที่มีการทำงานไม่ขึ้นกับ สถาปัตยกรรมของเครื่อง มีออบเจกต์ n ตัว คือ x 1, x 2,…, x n เขียนแทนด้วย สร้างขึ้นโดยใช้หลักการของฟังก์ชันทาง คณิตศาสตร์ มีฟังก์ชันเบื้องต้นและรูปแบบฟังก์ชัน ดังนี้

6 ฟังก์ชันเบื้องต้น (Primitive Functions) Selection Operations FIRST : บ  x 1 LAST : บ  x n TAIL : บ  i : บ  x i, 1 < i < n

7 ฟังก์ชันเบื้องต้น ( ต่อ ) Structuring Operations ROTR : บ  ROTL : บ  LENGTH : บ  n CONS: > บ 

8 ฟังก์ชันเบื้องต้น ( ต่อ ) Arithmetic Operations + : บ  x + y - : บ  x - y * : บ  x * y / : บ  x / y Identity ID : x บ  x

9 ฟังก์ชันเบื้องต้น ( ต่อ ) Predicate Functions ATOM : x บ  T if x atom NULL : x บ  T if x O EQ : บ  T if x = y AND : บ  T if both are T OR : บ  T if one is T NOT : บ  T if x is F

10 รูปแบบฟังก์ชัน (Functional Forms) Composition ( f o g ) : x บ  f : ( g : x ) ROTL o CONS : > บ ROTL : CONS : > บ ROTL : บ

11 รูปแบบฟังก์ชัน ( ต่อ ) Construction [f 1, f 2,…, f n ] : x บ  [MIN, MAX, AVG, MED] : บ,MAX:, AVG:,MED: > บ

12 รูปแบบฟังก์ชัน ( ต่อ ) Insert /f : x บ  if x is then x 1 else if x is the sequence and n>= 2 then f :

13 รูปแบบฟังก์ชัน ( ต่อ ) /+ : บ  + : > บ  + : >> บ  + : >>> บ  + : >> บ  + : > บ  10

14 LISP (List Processor) Objects ATOM, LIST Function –Identity functionQUOTE –Selection OperationsCAR, CDR –Structuring OperationsCONS –Predicate FunctionsATOM, NULL, EQ, COND DEFINE(ADD(LAMBDA(X Y) (PLUS X Y))) Functional forms(LAMBDA(x) (SQUARE(SQUARE x)) 5 )

15 ข้อแตกต่างระหว่าง Imperative VS Functional แนวคิดพื้นฐานของการสร้างโปรแกรม เวลาที่ใช้ในการทำงาน การเขียนโปรแกรม ประสิทธิภาพของภาษา


ดาวน์โหลด ppt Functional Language ภาษาโปรแกรมเชิงหน้าที่. ลักษณะของภาษา ใช้หลักการของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ square(2) บ  2*2 บ  4 รวมฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google