งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

2 โดย อาจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
โดย อาจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

3 วิธีการแสวงหาความรู้
ยุคโบราณ BY Chance BY Trial and Error BY Authority BY Tradition BY Experience

4 ยุค Aristotle ใช้หลักของเหตุและผล โดยการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างข้อเท็จจริงใหญ่ (Major Promis) กับข้อเท็จจริงย่อย (Minor Promis) เพื่อให้ได้ข้อสรุป Major Premis Minor Premis Conclusion

5 ยุค Francis Bacon Minor Premis Analysis Conclusion
ใช้หลักเหตุผล แบบอนุมาน (INDUCTIVE METHOD) โดยศึกษาข้อเท็จจริงย่อย (Minor Premis) แล้วนำมาวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อให้ได้ข้อสรุป (Conclusion) Minor Premis Analysis Conclusion

6 ใช้หลัก Deductive Inductive Method
perfect induction ใช้ minor premis population imperfect induction ใช้ minor premis samples Baconian induction ใช้ positive:negative:alternative ยุค Charles Darwin ใช้หลัก Deductive Inductive Method

7 วิธีการแสวงหาความรู้ (Knowledge) (Best 1977 P.1-4)
Supernatural Powers believed the gods เกิดจากการกระทำของ Sun, Moon, Stars, Wind, rain, lightning

8 : cause – effect relationships
Medicine man or the priest who claimed special channel of communication with the gods systematic religious authority passed on from one reneration to another rigid tradition believe Observe the universe : cause – effect relationships empirical evidence or personal experience

9 By Chance โดยบังเอิญ : มนุษย์แสวงหาความรู้ในเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ได้ความรู้อีกเรื่องหนึ่ง
By Trial and Error โดยลองผิดลองถูก : เป็นการลองทำดูเมื่อ ได้ผลดีก็จะยึดถือเป็นความรู้ ทำแล้วไม่ได้ผลก็เลิกไป By Expert โดยผู้เชี่ยวชาญ หากต้องการรู้เรื่องการวิจัยก็ไปหา ผู้รู้เรื่องการวิจัย

10 Systematically Thinking
Deductive Method : Aristotle Syllogisfic reasoning established a logical relationship between a major premise, a minor premise, and a conclusion

11 Major premise ... All men are mortal
Minor premise Socrates is a man Conclusion Socrates is mortal Deductive Method moving from the general Assumpion to the specific        General  Specific

12 Inductive Method : Francis Bacon
Direct observation of phenomena Conclusions Conclusion Individual observation

13 All men are mortal C is mortal, D is mortal A is mortal, B is mortal
Perfect induction Population Imperfect induction Sample

14 Inductive Method Perfect Inductive Method : เก็บข้อมูลจากทุกหน่วย - population วิเคราะห์ แบ่ง Imperfect Inductive Method : เก็บข้อมูลเพียงบางส่วน - samples

15 Baconian Induction Negative Instance Alternative Instance
Positive Instance Negative Instance Alternative Instance

16 INDUCTIVE METHOD (อุปนัย อุปมาน)
(Collect) จากการสังเกตคนเกิดมา รวบรวมข้อมูล ต้องตาย (Analysis) นำข้อมูลมาพิจารณาพบว่า วิเคราะห์ข้อมูล เป็นเช่นนี้ทุกครั้ง…... (Conclusion) คนทุกคนต้องตาย ข้อสรุป

17 Francis Bacon พิจารณาว่าข้อสรุปของ Aristotle ไม่จริงเสมอไป เพราะไม่ได้เก็บข้อมูลย่อย ๆ แล้วจึงนำมาสรุป

18 DEDUCTION METHOD อนุมาน นิรนัย
อนุมาน นิรนัย เหตุใหญ่ : คนทุกคนต้องตาย (Major premise) เหตุย่อย : เป็นคน (Minor premise) ข้อสรุป : ต้องตาย (Conclusion)

19 Aristotle : ใช้หลักของเหตุผล (reasoning approach) ที่เรียกว่า Syllogism reasoning ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุใหญ่และเหตุย่อยแล้วนำไปสู่ข้อสรุป

20 Specific Generalization
INDUCTIVE RESONING Specific Generalization * ตำราวิจัยแต่ละเล่มมีเนื้อหาเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น * ตำราวิจัยทุกเล่มมีเนื้อหาเรื่องการสุ่มตัวอย่าง

21 DEDUCTIVE RESONING * ตำราวิจัยทุกเล่มมีเนื้อหาเรื่องการสุ่มตัวอย่าง
Generalization Specific * ตำราวิจัยทุกเล่มมีเนื้อหาเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น * ตำราวิจัยแต่ละเล่มมีเนื้อหาเรื่องการสุ่มตัวอย่าง

22 * Deductive - Inductive Method : Charles Darwin
Scientific Method (A Method of science) : John Deway 1. Identification and definition of Problem 2. Formulation of a hypothesis 3. Collection of data 4. Analysis of data 5. Conclusion

23 John Deway ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
Problem Hypothesis Gathering Data Analysis Conclusion การวิจัยใช้วิธีการวิจัย (Research Methodology) หรือ นั่นคือใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

24 SCIENTIFIC METHOD STEP DEFINITION OF PROBLEM FORMULATION OF HYPOTHESES
COLLECTION OF DATA ANALYSIS OF DATA STATEMENT OF CONCLUSIONS

25 RESEARCH METHOD 1. บทนำ ปัญหา ความเป็นมา
1. บทนำ ปัญหา ความเป็นมา 2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทดสอบ hypothesis 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย, ผลการวิเคราะห์ 5. สรุป อภิปรายผลข้อเสนอแนะ

26 SCIENTIFIC METHOD GOAL * EXPLAIN * PREDICT PHENOMENA * CONTROL

27 วิธีการแสวงหาความรู้
Past : By Chance;By Tril and Error : By Authority : By Tradition:By Experince Aristotle : Deductive Method Bacon : Inductive Method Dawin : Deductive Inductive Method Dewey : Scientific Method

28 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
* วิธีการแสวงหาความรู้ Knowledge Method * กระบวนการ (ขั้นตอน) ทางวิทยาศาสตร์ Scientific Method (Process) * กระบวนการวิจัย / วิธีวิจัย (Research Process) (Research Method)

29 กระบวนการวิจัย * กำหนดปัญหา * ตั้งสมมติฐาน * การรวบรวมข้อมูล
* การวิเคราะห์ข้อมูล * การสรุปผล

30 วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ * EXPLAN อธิบายปรากฏการณ์ * PREDICT นำความรู้จากผลการวิจัยไปใช้ในการ ทำนายปรากฏการณ์ * CONTROL นำความรู้จากผลการวิจัยไปใช้ ควบคุมปรากฏการณ์


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google