งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

3 โดย อาจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์

4 ยุคโบราณ BY Chance BYTrial and Error BY Authority BYTradition BYExperience วิธีการแสวงหา ความรู้

5 ยุค Aristotle ใช้หลักของเหตุและผล โดยการ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างข้อเท็จจริงใหญ่ (Major Promis) กับข้อเท็จจริงย่อย (Minor Promis) เพื่อให้ได้ข้อสรุป Major PremisMinor Premis Conclusion

6 ยุค Francis Bacon ใช้หลักเหตุผล แบบอนุมาน (INDUCTIVE METHOD) โดยศึกษา ข้อเท็จจริงย่อย (Minor Premis) แล้ว นำมาวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อให้ได้ ข้อสรุป (Conclusion) Minor Premis Analysis Conclusion

7 perfect induction ใช้ minor premis population imperfect induction ใช้ minor premis samplesBaconian induction ใช้ positive:negative:alternative ยุค Charles Darwin ยุค Charles Darwin ใช้หลัก Deductive Inductive Method

8 วิธีการแสวงหาความรู้ (Knowledge) (Best 1977 P.1-4) Supernatural Powers believed the gods เกิดจากการ กระทำของ Sun, Moon, Stars, Wind, rain, lightning

9 Medicine man or the priest who claimed special channel of communication with the gods systematic religious authority passed on from one reneration to another. rigid tradition believe Observe the universe : cause – effect relationships empirical evidence or personal experience

10 By Chance โดยบังเอิญ : มนุษย์แสวงหาความรู้ในเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ได้ความรู้อีกเรื่องหนึ่ง By Trial and Error โดยลอง ผิดลองถูก : เป็นการลองทำดูเมื่อ ได้ผลดีก็จะยึดถือเป็นความรู้ ทำ แล้วไม่ได้ผลก็เลิกไป By Expert โดยผู้เชี่ยวชาญ หากต้องการรู้เรื่องการวิจัยก็ไปหา ผู้รู้เรื่องการวิจัย

11 Deductive Method : Aristotle Syllogisfic reasoning established a logical relationship between a major premise, a minor premise, and a conclusion Systematically Thinking

12 Major premise... All men are mortal Minor premise... Socrates is a man Conclusion... Socrates is mortal Deductive Method moving from the general Assumpion to the specific        General  Specific

13 Inductive Method : Francis Bacon Direct observation of phenomena Conclusions Conclusion Individual observation.....................

14 All men are mortal C is mortal, D is mortal A is mortal, B is mortal Perfect induction Population Imperfect inductionSample

15  Perfect Inductive Method : เก็บ ข้อมูลจากทุกหน่วย - population วิเคราะห์ แบ่ง  Imperfect Inductive Method : เก็บ ข้อมูลเพียงบางส่วน - samples Inductive Method

16 Baconian Induction Baconian Induction PositiveInstance Negative Instance Alternative Instance

17 INDUCTIVE METHOD ( อุปนัย อุปมาน ) (Collect) จากการ สังเกตคนเกิดมา รวบรวมข้อมูล ต้องตาย (Analysis) นำข้อมูลมา พิจารณาพบว่า วิเคราะห์ข้อมูลเป็นเช่นนี้ทุก ครั้ง …... (Conclusion) คนทุกคนต้อง ตาย ข้อสรุป

18 พิจารณาว่าข้อสรุปของ Aristotle ไม่จริงเสมอไป เพราะไม่ได้เก็บข้อมูลย่อย ๆ แล้วจึงนำมาสรุป Francis Bacon

19 DEDUCTION METHOD อนุมาน นิรนัย เ หตุใหญ่ : คนทุกคนต้องตาย (Major premise) เหตุย่อย :............. เป็นคน (Minor premise) ข้อสรุป :............. ต้องตาย (Conclusion)

20 ใช้หลักของเหตุผล (reasoning approach) ที่เรียกว่า Syllogism reasoning ซึ่งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุใหญ่และ เหตุย่อยแล้วนำไปสู่ข้อสรุป Aristotle :

21 INDUCTIVE RESONING Specific Generalization * ตำราวิจัยแต่ละเล่มมีเนื้อหา เรื่องการสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น * ตำราวิจัยทุกเล่มมีเนื้อหา เรื่องการสุ่มตัวอย่าง

22 DEDUCTIVE RESONING Generalization Specific * ตำราวิจัยทุกเล่มมีเนื้อหาเรื่อง การสุ่มตัวอย่าง ดังนั้น * ตำราวิจัยแต่ละเล่มมีเนื้อหา เรื่องการสุ่มตัวอย่าง

23 * Deductive - Inductive Method : Charles Darwin Scientific Method (A Method of science) : John Deway 1. Identification and definition of Problem 2. Formulation of a hypothesis 3. Collection of data 4. Analysis of data 5. Conclusion

24 John Deway ใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) Problem Hypothesis Gathering Data Analysis Conclusion การวิจัยใช้วิธีการวิจัย (Research Methodology) หรือ นั่นคือใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

25 SCIENTIFIC METHOD STEP DEFINITION OF PROBLEM FORMULATION OF HYPOTHESES COLLECTION OF DATA ANALYSIS OF DATA STATEMENT OF CONCLUSIONS

26 RESEARCH METHOD 1. บทนำ ปัญหา ความ เป็นมา 2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ ทดสอบ hypothesis 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย, ผลการ วิเคราะห์ 5. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

27 SCIENTIFIC METHOD GOAL * EXPLAIN * PREDICT PHENOMENA * CONTROL

28 วิธีการแสวงหาความรู้ Past : By Chance;By Tril and Error : By Authority : By Tradition:By Experince Aristotle : Deductive Method Bacon : Inductive Method Dawin : Deductive Inductive Method Dewey : Scientific Method

29 * วิธีการแสวงหาความรู้ Knowledge Method * กระบวนการ ( ขั้นตอน ) ทาง วิทยาศาสตร์ Scientific Method (Process) * กระบวนการวิจัย / วิธีวิจัย (Research Process) (Research Method) ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

30 * กำหนดปัญหา * ตั้งสมมติฐาน * การรวบรวมข้อมูล * การวิเคราะห์ข้อมูล * การสรุปผล กระบวนการวิจัย

31 * EXPLAN อธิบาย ปรากฏการณ์ * PREDICT นำความรู้จาก ผลการวิจัยไปใช้ในการ ทำนายปรากฏการณ์ * CONTROL นำความรู้จาก ผลการวิจัยไปใช้ ควบคุม ปรากฏการณ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google