งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 การเปลี่ยนแปลงของลายมือเขียน ภายใต้ผลกระทบของแอลกอฮอล์ Handwriting changes under the effect of alcohol Forensic Science International 132 (2003) 201–210

3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

4 บทนำ บทความจำนวนมากหลายบทความ อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาก ปานกลาง เล็กน้อย ทำให้ลายมือเขียนเปลี่ยนแปลง ขาดสถิติ,ขาดความน่าเชื่อถือ

5 จุดมุงหมาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อวัดผลว่าการสังเกตการณ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยมีมานั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของการ สังเกตการณ์ด้านอิทธิพลของแอลกอฮอล์ต่อลายมือเขียนแบบเฉพาะเจาะจง ทดสอบก่อนและหลังดื่มแอลกอฮอล์ และประเมินในรูปแบบของสถิติ

6 กลุ่มตัวอย่าง(ข้อมูลส่วนตัว) *กลุ่มคนที่มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของ บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี - ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ - ไม่มีประวัติถูกลงโทษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7 Characteristic n Percentage Gender Male6587.7 Female812.3 Marital status Married5574 Single1724.7 Divorced11.3 Demographic of volunteers

8 CharacteristicnPercentage Handednes Right6690.4 Left79.6 Occupation Engineer1824.65 Employee3142.46

9 CharacteristicnPercentage Occupation Technician56.84 Manager22.73 Officer1723.28 Education High school and below 4054.8 University and above 3345.2

10 อุปกรณ์ -กระดาษขนาดมาตรฐาน(A4)ไม่มีลายเส้น -ปากกาลูกลื่น(ที่เหมาะสม) -โต๊ะที่ใช้เขียน(มีแสงสว่างเพียงพอ) -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ไม่ระบุยี่ห้อ) -เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอร์จากลมหายใจ (Alco-sensor 4 Screener ) -กล้อง Olympus X-Tr Sterreo -เครื่อง Video spectral comparator (VSC 2000) -Digital caliper,คอมพิวเตอร์

11 Olympus X-Tr sterreo

12 Video spectral comparator (VSC 2000) ช่วยให้แสงสว่าง

13

14 ข้อความที่ใช้ในการวิจัย ข้อความที่ให้อาสาสมัครเขียน -เป็นข้อความที่คุ้นเคย,เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย Afyon’dan Denizli yo¨nu¨ne dog˘ru 20 km kadar uzaklas¸mıs¸tık ki kendimizi demiryolunu atlayıp turunc¸ bahc¸eleri arasına dalan yolda bulduk. I˙ki yanımızı su¨sleyen erken bahar mu¨jdecileri papatyalar ve gelincikler, bizi Eskihisar ko¨yu¨ne dek c¸ekip go¨tu¨rdu¨. Bo¨ylece ilk c¸ay molamızı ko¨y kahvesinde vermis¸ olduk.

15 การตรวจสอบตัวอักษร 1.ความยาวของคำ (‘‘Afyon’dan, demiryolunu, bahc¸eleri, mu¨jdecileri, molamızı’’) 2. ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (measured ‘‘A’’ of Afyon, ‘’D’’ of Denizli, ‘’B’’ of Bo¨ylece) 3. ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก(measured ‘‘o’’ of dog˘ru, ‘‘r’’ of kadar, ‘‘e’’ of kendimizi, first ‘‘a’’ of bahar, ‘‘v’’ of ve) 4. ความสูงของการขีดขึ้นของตัวอักษร(‘‘d’’ of dog˘ru, ‘‘t’’ of turunc¸, ‘‘k’’ of bulduk) 5. ความสูงของการขีดลงของตัวอักษร(‘‘y’’ of yo¨nu¨ne, first ‘‘p’’ of papatya, ‘‘g’’ of gelincik) 6. การเว้นวรรคระหว่างคำ ‘‘Denizli and yo¨nu¨ne’’, ‘‘atlayıp and turunc¸’’, ‘‘mu¨jdecileri and papatyalar’’, ‘‘bizi and Eskihisar’’, ‘‘molamızı and ko¨y’’)

16 การตรวจสอบตัวอักษร 7.ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างบรรทัด 8.ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างคำ 9. ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างอักษร 10.การติดขอบ 11.แนวบรรทัดของคำ 12.จำนวนความเอนเอียง 13.จำนวนของการสั่น 14.เริ่มต้นกับสิ้นสุดของคำ 15.คำเขียนผิด

17 การตรวจสอบตัวอักษร 16.ตัวอักษรที่ละเว้น (ไม่ได้เขียน) 17.การเขียนคำซ้ำ 18.การแทนที่ด้วยคำที่เขียนผิด 19.ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผิด 20.ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กผิด 21.จำนนวนตัวอักษรที่นับได้ 22.การเน้นคำ 23.ความไม่ชัดเจน 24.คุณภาพของการเขียน

18 การตรวจสอบตัวอักษร 25.การกดของปากกา 26.จังหวะการเขียน

19 วิธีการ อาสาสมัคร วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 73คน (ต้องไม่มีปัญหาใดๆ) คัดออก 2 คน เหลืออาสาสมัคร71คน เขียนข้อมูลส่วนตัว ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ไมจำกัดปริมาณ) หยุดดื่ม10นาที เขียนข้อมูลส่วนตัว เปรียบเทียบลายมือ ไม่เมา เมา

20 เปรียบเทียบลายมือเขียน โดยการวัดผลค่าเฉลี่ยของ Digital caliper สถิติ ANOVA McNemar test Pearson correlation Wilcoxon signed rank test Pearson Chi square test

21 ตัวอย่างลายมือเขียน

22 ไม่เมา เมา

23 ไม่เมา เมา

24 ไม่เมา เมา

25 ไม่เมา เมา

26 ผลการทดลอง และ สรุปผลการทดลอง

27 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 23 คน มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 50 มิลลิกรัม : 100 มิลลิลิตร หรือ ต่ำกว่านั้น 24 คนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 51 มิลลิกรัม: 100 มิลลิลิตร 24 คนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 101 มิลลิกรัม: 100 มิลลิลิตร หรือ มากกว่านั้น

28 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Word length MeanS.D.MinimumMaximum 27.314.7015.6037.87 S WA 31.366.8919.4051.00 Height of upper case 5.250.973.557.24 S WA 5.861.343.708.85 S: sober, WA: with alcohol

29 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Height of lower case MeanS.D.MinimumMaximum 2.310.431.203.21 S WA 2.690.671.834.58 Height of ascending letter 4.990.843.547.29 S WA 5.461.273.599.60 S: sober, WA: with alcohol

30 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Height of descending letter MeanS.D.MinimumMaximum 5.481.183.517.66 S WA 5.801.453.759.63 Spacing between words 4.601.281.147.67 S WA 5.211.282.548.02 S: sober, WA: with alcohol

31 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Number of angularity MeanS.D.MinimumMaximum 2.052.110.0010.00 S WA 2.532.390.0010.00 Number of tremor 2.482.210.0010.00 S WA 4.334.820.0021.00 S: sober, WA: with alcohol

32 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level S: sober, WA: with alcohol High school and below Number of tapered end MeanS.D.MinimumMaximum S32.0519.731.0090.00 WA46.1325.876.00110.00

33 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Word length MeanS.D.MinimumMaximum 27.794.5115.8038.41 S WA 30.926.87 6.87 20.3045.34 Height of upper case 5.451.253.229.29 S WA 5.651.133.607.83 S: sober, WA: with alcohol

34 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Height of lower case MeanS.D.MinimumMaximum 2.330.461.203.27 S WA 2.320.461.693.16 Height of ascending letter 4.921.023.197.51 S WA 5.111.203.287.89 S: sober, WA: with alcohol

35 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Height of descending letter MeanS.D.MinimumMaximum 5.521.333.228.51 S WA 5.911.443.699.44 Spacing between words 4.771.772.309.17 S WA 5.611.692.099.54 S: sober, WA: with alcohol

36 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Number of angularity MeanS.D.MinimumMaximum 1.151.620.006.00 S WA 1.822.080.0010.00 Number of tremor 1.941.770.006.00 S WA 2.852.670.0010.00 S: sober, WA: with alcohol

37 Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level S: sober, WA: with alcohol University degree and above Number of tapered end MeanS.D.MinimumMaximum S39.5226.759.00107.00 WA47.6123.495.00117.00

38 Word length Alcohol F;P Education F; P S 40.53; 0.00050.65; 0.421 WA Height of upper case 15.99; 0.00053.99; 0.050 S WA Height of lower case 10.43; 0.00211.44; 0.001 S WA Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level F: test value, P: significance of test.

39 Height of ascending letter Alcohol F;P Education F; P S 11.71; 0.0011. 94; 0.168 WA Height of descending letter 13.87; 0.00050.13; 0.720 S WA Spacing between words 36.11; 0.00050.97; 0.328 S WA Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level F: test value, P: significance of test.

40 Number of angularity Alcohol F;P Education F; P S 7.63; 0.0070.21; 0.644 WA Number of tremor 9.83; 0.0021.14; 0.289 S WA Number of tapered ends 25.45; 0.00051.85; 0.178 S WA Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level F: test value, P: significance of test.

41 Range of changing handwriting parameters under the influence of alcohol VariablesUnchanged (%)Decreased (%)Increased (%) Word length 1.0720.3678.57 Height of upper case 1.3727.471.23 Height of lower case 1.3731.5167.12 Height of ascending letter 1.3732.8865.75 Height of descending letter 0.0028.7771.23 Spacing between words 0.0024.7075.30 Number of tremor 17.8120.5561.64 Number of angularity 32.8821.9245.2 Number of tapered ends 1.3723.2975.34

42 Correlation between handwriting parameters and alcohol level Word length 0.0790.509 Height of upper case 0.3050.009 Height of lower case 0.2360.044 Height of ascending letter 0.0690.563 Height of descending letter 0.1210.306 Spacing between words 0.2120.072 Number of angularity 0.4160.0005 Number of tremor 0.0320.788 Number of tapered ends 0.2510.032 r r: test value, P: significance of test. P

43 Correlation between handwriting parameters Word length–height of upper case 0.380.001 Word length–height of lower case 0.350.002 Word length–height of ascending letter 0.510.0005 Word length–height of descending letter 0.410.0005 Number of tremor–number of angularity 0.590.0005 Number of tremor–number of tapered ends -0.230.000 Number of tapered ends–number of angularity -0.300.009 r P r: test value, P: significance of test.

44 Significance of variation-excess in spacing between lines, words, characters P: significance of test. Variation in spacing Between lines39.765.70.001 Between words31.950.00.011 Between characters26.658.90.0005 Sober With alcohol P

45 Impairment at other handwriting parameters P: significance of test. แนวแถว – ขอบกระดาษ0.238.40.008 แนวแถวของคำในเส้นบรรทัด31.069.90.001 การสะกดผิด33.042.50.230 ตัวอักษรที่ละเว้น (ไม่ได้เขียน)8.023.00.013 ตัวอักษรที่มีความคล้ายกับต้นฉบับ23.330.00.267 การแทนที่ด้วยคำที่เขียนผิด22.029.00.424 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผิด25.029.00.508 ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กผิด4.016.00.004 Parameters Sober With alcohol P

46 Impairment at other handwriting parameters P: significance of test. การแก้ไข การแก้คำผิด23.034.20.169 เขียนคำซ้ำ26.050.70.001 ลายมือหวัด7.015.00.180 การเน้นคำ การเน้นคำที่หายไป30.046.60.012 รูปร่างที่ผิดปกติ5.014.00.031 การเน้นคำมากเกินไป4.017.00.012 Parameters Sober With alcohol P

47 Impairment at other handwriting parameters P: significance of test. ความไม่ชัดเจน การทำให้เข้าใจง่าย1.014.00.004 ความเรียบร้อย3.025.00.001 คุณภาพที่ลดลง3.022.00.001 การย่อคำ5.018.00.004 Parameters Sober With alcohol P

48 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมการแสดงออก - การเกิดความมั่นใจในตัวเองสูง, ความดีใจ -การแสดงออกที่เกินจริง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ สมองส่วนหน้า(ควบคุมสติ) สมองส่วนหลัง จะเปลี่ยนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลายมือเขียน

49 เหนือสิ่งอื่นใด หน้าที่ของผู้ตรวจสอบลายมือ คือการพิสูจน์เพื่อที่จะหา คำตอบให้แก่ข้อสงสัยต่าง ๆที่มาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ในครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพิสูจน์ความแตกต่างระหว่างลายมือเขียนของผู้ที่ ดื่มกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ทั้งนี้การตัดสินของผู้ตรวจสอบนั้นก็ ต้องมีความรอบคอบ และระลึกไว้เสมอว่าอาจมีความหลากหลายของความ ผิดปกติเกิดขึ้นได้เช่นกัน

50 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว 51312306 ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google