งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว 51312306
ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 การเปลี่ยนแปลงของลายมือเขียนภายใต้ผลกระทบของแอลกอฮอล์
Handwriting changes under the effect of alcohol Forensic Science International 132 (2003) 201–210

3 อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

4 บทนำ บทความจำนวนมากหลายบทความ อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทำให้ลายมือเขียนเปลี่ยนแปลง มาก ปานกลาง เล็กน้อย ขาดสถิติ,ขาดความน่าเชื่อถือ

5 จุดมุงหมาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อวัดผลว่าการสังเกตการณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยมีมานั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์ล่วงหน้าในเรื่องของการสังเกตการณ์ด้านอิทธิพลของแอลกอฮอล์ต่อลายมือเขียนแบบเฉพาะเจาะจง ทดสอบก่อนและหลังดื่มแอลกอฮอล์ และประเมินในรูปแบบของสถิติ

6 กลุ่มตัวอย่าง(ข้อมูลส่วนตัว)
*กลุ่มคนที่มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี - ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ - ไม่มีประวัติถูกลงโทษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7 Demographic of volunteers
Characteristic n Percentage Gender Male 65 87.7 Female 8 12.3 Marital status Married 55 74 Single 17 24.7 Divorced 1 1.3

8 Characteristic n Percentage Handednes Right 66 90.4 Left 7 9.6 Occupation Engineer 18 24.65 Employee 31 42.46

9 Characteristic n Percentage Occupation Technician 5 6.84 Manager 2 2.73 Officer 17 23.28 Education High school and below 40 54.8 University and above 33 45.2

10 อุปกรณ์ -กระดาษขนาดมาตรฐาน(A4)ไม่มีลายเส้น -ปากกาลูกลื่น(ที่เหมาะสม)
-โต๊ะที่ใช้เขียน(มีแสงสว่างเพียงพอ) -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ไม่ระบุยี่ห้อ) -เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอร์จากลมหายใจ (Alco-sensor 4 Screener ) กล้อง Olympus X-Tr Sterreo เครื่อง Video spectral comparator (VSC 2000) Digital caliper,คอมพิวเตอร์

11 Olympus X-Tr sterreo

12 Video spectral comparator (VSC 2000) ช่วยให้แสงสว่าง

13

14 ข้อความที่ใช้ในการวิจัย
ข้อความที่ให้อาสาสมัครเขียน -เป็นข้อความที่คุ้นเคย,เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย Afyon’dan Denizli yo¨nu¨ne dog˘ru 20 km kadar uzaklas¸mıs¸tık ki kendimizi demiryolunu atlayıp turunc¸ bahc¸eleri arasına dalan yolda bulduk. I˙ki yanımızı su¨sleyen erken bahar mu¨jdecileri papatyalar ve gelincikler, bizi Eskihisar ko¨yu¨ne dek c¸ekip go¨tu¨rdu¨. Bo¨ylece ilk c¸ay molamızı ko¨y kahvesinde vermis¸ olduk.

15 การตรวจสอบตัวอักษร 1.ความยาวของคำ (‘‘Afyon’dan, demiryolunu, bahc¸eleri, mu¨jdecileri, molamızı’’) 2. ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (measured ‘‘A’’ of Afyon, ‘’D’’ of Denizli, ‘’B’’ of Bo¨ylece) 3. ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก(measured ‘‘o’’ of dog˘ru, ‘‘r’’ of kadar, ‘‘e’’ of kendimizi, first ‘‘a’’ of bahar, ‘‘v’’ of ve) 4. ความสูงของการขีดขึ้นของตัวอักษร(‘‘d’’ of dog˘ru, ‘‘t’’ of turunc¸, ‘‘k’’ of bulduk) 5. ความสูงของการขีดลงของตัวอักษร(‘‘y’’ of yo¨nu¨ne, first ‘‘p’’ of papatya, ‘‘g’’ of gelincik) 6. การเว้นวรรคระหว่างคำ ‘‘Denizli and yo¨nu¨ne’’, ‘‘atlayıp and turunc¸’’, ‘‘mu¨jdecileri and papatyalar’’, ‘‘bizi and Eskihisar’’, ‘‘molamızı and ko¨y’’)

16 การตรวจสอบตัวอักษร 7.ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างบรรทัด
8.ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างคำ 9. ความผิดเพี้ยนของช่องไฟระหว่างอักษร 10.การติดขอบ 11.แนวบรรทัดของคำ 12.จำนวนความเอนเอียง 13.จำนวนของการสั่น 14.เริ่มต้นกับสิ้นสุดของคำ 15.คำเขียนผิด

17 การตรวจสอบตัวอักษร 16.ตัวอักษรที่ละเว้น (ไม่ได้เขียน) 17.การเขียนคำซ้ำ
18.การแทนที่ด้วยคำที่เขียนผิด 19.ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผิด 20.ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กผิด 21.จำนนวนตัวอักษรที่นับได้ 22.การเน้นคำ 23.ความไม่ชัดเจน 24.คุณภาพของการเขียน

18 การตรวจสอบตัวอักษร 25.การกดของปากกา 26.จังหวะการเขียน

19 วิธีการ เมา อาสาสมัคร วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
73คน (ต้องไม่มีปัญหาใดๆ) ไม่เมา เขียนข้อมูลส่วนตัว ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ไมจำกัดปริมาณ) เปรียบเทียบลายมือ หยุดดื่ม10นาที เมา เหลืออาสาสมัคร71คน เขียนข้อมูลส่วนตัว คัดออก 2 คน

20 เปรียบเทียบลายมือเขียน โดยการวัดผลค่าเฉลี่ยของ Digital caliper สถิติ
ANOVA Pearson Chi square test Pearson correlation McNemar test Wilcoxon signed rank test

21 ตัวอย่างลายมือเขียน

22 ไม่เมา เมา

23 ไม่เมา เมา

24 ไม่เมา เมา

25 ไม่เมา เมา

26 ผลการทดลอง และ สรุปผลการทดลอง

27 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
23 คน มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 50 มิลลิกรัม : 100 มิลลิลิตร หรือต่ำกว่านั้น 24 คนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 51 มิลลิกรัม: 100 มิลลิลิตร 24 คนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเข้มข้น 101 มิลลิกรัม: 100 มิลลิลิตร หรือมากกว่านั้น

28 S: sober, WA: with alcohol
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Word length Mean S.D. Minimum Maximum 27.31 4.70 15.60 37.87 S WA 31.36 6.89 19.40 51.00 Height of upper case 5.25 0.97 3.55 7.24 5.86 1.34 3.70 8.85 S: sober, WA: with alcohol

29 S: sober, WA: with alcohol
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Height of lower case Mean S.D. Minimum Maximum 2.31 0.43 1.20 3.21 S WA 2.69 0.67 1.83 4.58 Height of ascending letter 4.99 0.84 3.54 7.29 5.46 1.27 3.59 9.60 S: sober, WA: with alcohol

30 S: sober, WA: with alcohol
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Height of descending letter Mean S.D. Minimum Maximum 5.48 1.18 3.51 7.66 S WA 5.80 1.45 3.75 9.63 Spacing between words 4.60 1.28 1.14 7.67 5.21 2.54 8.02 S: sober, WA: with alcohol

31 S: sober, WA: with alcohol
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Number of angularity Mean S.D. Minimum Maximum 2.05 2.11 0.00 10.00 S WA 2.53 2.39 Number of tremor 2.48 2.21 4.33 4.82 21.00 S: sober, WA: with alcohol

32 S: sober, WA: with alcohol
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level High school and below Number of tapered end Mean S.D. Minimum Maximum S 32.05 19.73 1.00 90.00 WA 46.13 25.87 6.00 110.00 S: sober, WA: with alcohol

33 University degree and above
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Word length Mean S.D. Minimum Maximum 27.79 4.51 15.80 38.41 S WA 30.92 6.87 45.34 Height of upper case 5.45 1.25 3.22 9.29 5.65 1.13 3.60 7.83 S: sober, WA: with alcohol

34 University degree and above
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Height of lower case Mean S.D. Minimum Maximum 2.33 0.46 1.20 3.27 S WA 2.32 1.69 3.16 Height of ascending letter 4.92 1.02 3.19 7.51 5.11 3.28 7.89 S: sober, WA: with alcohol

35 University degree and above
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Height of descending letter Mean S.D. Minimum Maximum 5.52 1.33 3.22 8.51 S WA 5.91 1.44 3.69 9.44 Spacing between words 4.77 1.77 2.30 9.17 5.61 1.69 2.09 9.54 S: sober, WA: with alcohol

36 University degree and above
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Number of angularity Mean S.D. Minimum Maximum 1.15 1.62 0.00 6.00 S WA 1.82 2.08 10.00 Number of tremor 1.94 1.77 2.85 2.67 S: sober, WA: with alcohol

37 University degree and above
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level University degree and above Number of tapered end Mean S.D. Minimum Maximum S 39.52 26.75 9.00 107.00 WA 47.61 23.49 5.00 117.00 S: sober, WA: with alcohol

38 Alcohol F;P Education F; P
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level Word length Alcohol F;P Education F; P S 40.53; 0.65; 0.421 WA Height of upper case 15.99; 3.99; 0.050 Height of lower case 10.43; 0.002 11.44; 0.001 F: test value, P: significance of test.

39 Alcohol F;P Education F; P
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level Height of ascending letter Alcohol F;P Education F; P S 11.71; 0.001 1. 94; 0.168 WA Height of descending letter 13.87; 0.13; 0.720 Spacing between words 36.11; 0.97; 0.328 F: test value, P: significance of test.

40 Alcohol F;P Education F; P
Changes in handwritting to both alcohol consumption and educational level Number of angularity Alcohol F;P Education F; P S 7.63; 0.007 0.21; 0.644 WA Number of tremor 9.83; 0.002 1.14; 0.289 Number of tapered ends 25.45; 1.85; 0.178 F: test value, P: significance of test.

41 Range of changing handwriting parameters under the influence of alcohol
Variables Unchanged (%) Decreased (%) Increased (%) Word length 1.07 20.36 78.57 Height of upper case 1.37 27.4 71.23 Height of lower case 31.51 67.12 Height of ascending letter 32.88 65.75 Height of descending letter 0.00 28.77 Spacing between words 24.70 75.30 Number of tremor 17.81 20.55 61.64 Number of angularity 21.92 45.2 Number of tapered ends 23.29 75.34

42 Correlation between handwriting parameters and alcohol level
Word length 0.079 0.509 Height of upper case 0.305 0.009 Height of lower case 0.236 0.044 Height of ascending letter 0.069 0.563 Height of descending letter 0.121 0.306 Spacing between words 0.212 0.072 Number of angularity 0.416 0.0005 Number of tremor 0.032 0.788 Number of tapered ends 0.251 r: test value, P: significance of test.

43 Correlation between handwriting parameters
Word length–height of upper case 0.38 0.001 Word length–height of lower case 0.35 0.002 Word length–height of ascending letter 0.51 0.0005 Word length–height of descending letter 0.41 Number of tremor–number of angularity 0.59 Number of tremor–number of tapered ends -0.23 0.000 Number of tapered ends–number of angularity -0.30 0.009 r: test value, P: significance of test.

44 Significance of variation-excess in spacing between lines, words, characters
With alcohol P Sober Variation in spacing Between lines 39.7 65.7 0.001 Between words 31.9 50.0 0.011 Between characters 26.6 58.9 0.0005 P: significance of test.

45 Impairment at other handwriting parameters
With alcohol Parameters Sober P แนวแถว – ขอบกระดาษ 0.2 38.4 0.008 แนวแถวของคำในเส้นบรรทัด 31.0 69.9 0.001 การสะกดผิด 33.0 42.5 0.230 ตัวอักษรที่ละเว้น (ไม่ได้เขียน) 8.0 23.0 0.013 ตัวอักษรที่มีความคล้ายกับต้นฉบับ 23.3 30.0 0.267 การแทนที่ด้วยคำที่เขียนผิด 22.0 29.0 0.424 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ผิด 25.0 0.508 ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กผิด 4.0 16.0 0.004 P: significance of test.

46 Impairment at other handwriting parameters
With alcohol Parameters Sober P การแก้ไข การแก้คำผิด 23.0 34.2 0.169 เขียนคำซ้ำ 26.0 50.7 0.001 ลายมือหวัด 7.0 15.0 0.180 การเน้นคำ การเน้นคำที่หายไป 30.0 46.6 0.012 รูปร่างที่ผิดปกติ 5.0 14.0 0.031 การเน้นคำมากเกินไป 4.0 17.0 P: significance of test.

47 Impairment at other handwriting parameters
With alcohol Parameters Sober P ความไม่ชัดเจน การทำให้เข้าใจง่าย 1.0 14.0 0.004 ความเรียบร้อย 3.0 25.0 0.001 คุณภาพที่ลดลง 22.0 การย่อคำ 5.0 18.0 P: significance of test.

48 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สมองส่วนหน้า(ควบคุมสติ) สมองส่วนหลัง -เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมการแสดงออก - การเกิดความมั่นใจในตัวเองสูง, ความดีใจ -การแสดงออกที่เกินจริง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ จะเปลี่ยนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลายมือเขียน

49 เหนือสิ่งอื่นใด หน้าที่ของผู้ตรวจสอบลายมือ คือการพิสูจน์เพื่อที่จะหา
คำตอบให้แก่ข้อสงสัยต่าง ๆที่มาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ในครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถพิสูจน์ความแตกต่างระหว่างลายมือเขียนของผู้ที่ ดื่มกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ทั้งนี้การตัดสินของผู้ตรวจสอบนั้นก็ ต้องมีความรอบคอบ และระลึกไว้เสมอว่าอาจมีความหลากหลายของความ ผิดปกติเกิดขึ้นได้เช่นกัน

50 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้ให้สัมมนา นายธเนศ เกษศิลป์ รหัสประจำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google