งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับข้อมูล และ การแสดงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับข้อมูล และ การแสดงผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับข้อมูล และ การแสดงผล
บทที่ 5 การรับข้อมูล และ การแสดงผล

2 คำสั่งการรับข้อมูลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :-
คำสั่ง Read , Readln; คำสั่ง Readkey:char , KeyPressed : Boolean; **หมายเหตุ** ในกรณีที่ลืมรูปแบบการใช้คำสั่ง(syntax) ขณะที่ใช้ Virtual pascal สามารถพิมพ์คำสั่ง แล้วกดปุ่ม Ctrl + F1 หรือไปที่ Menu Help และเลือก Topic search จะมีหน้าต่างเล็กที่อธิบายคำสั่งพร้อมด้วยตัวอย่างง่ายๆ ประกอบการใช้คำสั่งนั้นๆ

3 คำสั่งการแสดงผลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :-
คำสั่ง Write , Writeln; ในกรณีที่ต้องการที่จะแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ให้ใช้คำ ‘LST’ เช่น Writeln(‘LST’ , ‘Pascal programming’); เป็นต้น ในกรณีที่มีเลขทศนิยมและต้องการที่จะแสดงผลรับที่ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มและจำนวนหลักของเลขทศนิยม สามารถใช้เลขบอกจำนวนหลักหลังตัวแปรนั้นๆคั่นด้วยตัว : เช่น x := ; Writeln(‘ ผลลัพธ์ = ’ , x:5:2 ); บนจอภาพจะแสดงข้อความ ผลลัพธ์ = เป็นต้น

4 คำสั่งการจัดรูปแบบรายงานบนจอภาพ
การใช้ Unit CRT; 1. Clrscr; // เป็นฟังก์ชันลบข้อความบนจอภาพออกทั้งหมด 2. ClrEol; // เป็นฟังก์ชันลบข้อความบนจอภาพออกเฉพาะบรรทัดนั้น 3. GotoXY(x,y:Byte); // เป็นฟังก์ชันที่ให้ตัวชี้ไปที่ตำแหน่ง x,y 4. TextMode (mode: integer); // เป็นฟังก์ชันที่เปลี่ยน Mode การแสดงผลบนจอภาพ เช่น TextMode(CO80); หรือ TextMode(3); CRT modes: BW = 0; x25 B/W on Colour Adapter CO = 1; x25 Colour on Colour Adapter BW = 2; x25 B/W on Colour Adapter CO = 3; x25 Colour on Colour Adapter Mono = 7; x25 on Monochrome Adapter Font8x8 = 256; Add-in for 8x8 font

5 4. TextColor(parameter); parameter = color : Byte // เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สีของข้อความหรือผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ Foreground colour constants: DarkGray = 8; LightBlue = 9; LightGreen = 10; LightCyan = 11; LightRed = 12; LightMagenta = 13; Yellow = 14; White = 15; Add-in for blinking: Blink = 128; เช่น TextColor(White ); 5. TextBackground(parameter); parameter = color : Byte // เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สีที่ฉากหลังของข้อความหรือผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ Foreground and background colour constants: Black = 0; Blue = 1; Green = 2; Cyan = 3; Red = 4; Magenta = 5; Brown = 6; LightGray = 7; เช่น TextBackground(Cyan); หรือ TextBackground(3);

6 ตัวอย่าง PROGRAM Demo_ASCII_by_FOR_Statement; USES CRT;
VAR count, num : INTEGER; BEGIN FOR count := 32 to 255 DO num := count mod 12; WRITE(' ', count:3); TextColor(num); TextBackground(num + 2); WRITE(' ', CHR(count)); END; END.

7 การบ้าน ข้อที่ 7. จงเขียนโปรแกรมภาษา Pascal เพื่อแสดงรายการเป็นข้อๆ(Menu) และสามารถให้เลือกข้อที่ต้องการได้ โดยใช้คำสั่งการจัดหน้าจอภาพให้ดูสวยงามและสบายตา 1. คำนวณหาพื้นที่วงกลม 2. คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก 3. คำนวณหา grade โดยใช้คำสั่ง if 4. คำนวณหา grade โดยใช้คำสั่ง case 5. การบ้าน คำสั่ง For 6. การบ้าน คำสั่ง While 7. การบ้าน คำสั่ง Repeat 9. ออกจาก Menu คุณเลือกหมายเลข :-


ดาวน์โหลด ppt การรับข้อมูล และ การแสดงผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google