งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การรับข้อมูล และ การแสดงผล คำสั่งการรับข้อมูลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :- คำสั่ง Read, Readln; คำสั่ง Readkey:char, KeyPressed : Boolean; **

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การรับข้อมูล และ การแสดงผล คำสั่งการรับข้อมูลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :- คำสั่ง Read, Readln; คำสั่ง Readkey:char, KeyPressed : Boolean; **"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 5 การรับข้อมูล และ การแสดงผล

3 คำสั่งการรับข้อมูลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :- คำสั่ง Read, Readln; คำสั่ง Readkey:char, KeyPressed : Boolean; ** หมายเหตุ ** ในกรณีที่ลืมรูปแบบการใช้ คำสั่ง (syntax) ขณะที่ใช้ Virtual pascal สามารถพิมพ์คำสั่ง แล้วกดปุ่ม Ctrl + F1 หรือไปที่ Menu Help และเลือก Topic search จะมีหน้าต่างเล็กที่อธิบายคำสั่งพร้อม ด้วยตัวอย่างง่ายๆ ประกอบการใช้คำสั่งนั้นๆ

4 คำสั่งการแสดงผลจากที่เรียนมาแล้วมี ดังนี้ :- คำสั่ง Write, Writeln; ในกรณีที่ต้องการที่จะแสดงผลออก ทางเครื่องพิมพ์ให้ใช้คำ ‘LST’ เช่น Writeln(‘LST’, ‘Pascal programming’); เป็นต้น ในกรณีที่มีเลขทศนิยมและต้องการที่ จะแสดงผลรับที่ประกอบด้วยเลขจำนวน เต็มและจำนวนหลักของเลขทศนิยม สามารถใช้เลขบอกจำนวนหลักหลังตัว แปรนั้นๆคั่นด้วยตัว : เช่น x := 123.456789; Writeln(‘ ผลลัพธ์ = ’, x:5:2 ); บนจอภาพจะแสดงข้อความ ผลลัพธ์ = 123.46 เป็นต้น

5 คำสั่งการจัดรูปแบบรายงานบน จอภาพ การใช้ Unit CRT; 1. Clrscr; // เป็นฟังก์ชันลบข้อความบน จอภาพออกทั้งหมด 2. ClrEol; // เป็นฟังก์ชันลบข้อความบน จอภาพออกเฉพาะบรรทัดนั้น 3. GotoXY(x,y:Byte); // เป็นฟังก์ชันที่ให้ตัวชี้ ไปที่ตำแหน่ง x,y 4. TextMode (mode: integer); // เป็น ฟังก์ชันที่เปลี่ยน Mode การแสดงผลบนจอภาพ เช่น TextMode(CO80); หรือ TextMode(3); CRT modes: BW40 = 0; 40x25 B/W on Colour Adapter CO40 = 1; 40x25 Colour on Colour Adapter BW80 = 2; 80x25 B/W on Colour Adapter CO80 = 3; 80x25 Colour on Colour Adapter Mono = 7; 80x25 on Monochrome Adapter Font8x8 = 256; Add-in for 8x8 font

6 4. TextColor(parameter); parameter = color : Byte // เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สีของข้อความหรือ ผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ Foreground colour constants: DarkGray = 8; LightBlue = 9; LightGreen = 10; LightCyan = 11; LightRed = 12; LightMagenta = 13; Yellow = 14; White = 15; Add-in for blinking: Blink = 128; เช่น TextColor(White ); 5. TextBackground(parameter); parameter = color : Byte // เป็นฟังก์ชันที่ทำให้สีที่ฉากหลัง ของข้อความหรือผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพ เปลี่ยนไปตามที่ต้องการ Foreground and background colour constants: Black = 0; Blue = 1; Green = 2; Cyan = 3; Red = 4; Magenta = 5; Brown = 6; LightGray = 7; เช่น TextBackground(Cyan); หรือ TextBackground(3);

7 ตัวอย่า ง PROGRAM Demo_ASCII_by_FOR_Statement; USES CRT; VARcount, num : INTEGER; BEGIN FOR count := 32 to 255 DO BEGIN num := count mod 12; WRITE(' ', count:3); TextColor(num); TextBackground(num + 2); WRITE(' ', CHR(count)); END; END.

8 การบ้าน ข้อที่ 7. จงเขียนโปรแกรม ภาษา Pascal เพื่อแสดงรายการเป็นข้อๆ (Menu) และสามารถให้เลือกข้อที่ต้องการ ได้ โดยใช้คำสั่งการจัดหน้าจอภาพให้ดู สวยงามและสบายตา 1. คำนวณหาพื้นที่วงกลม 2. คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก 3. คำนวณหา grade โดยใช้ คำสั่ง if 4. คำนวณหา grade โดยใช้ คำสั่ง case 5. การบ้าน คำสั่ง For 6. การบ้าน คำสั่ง While 7. การบ้าน คำสั่ง Repeat 9. ออกจาก Menu คุณเลือกหมายเลข :-


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การรับข้อมูล และ การแสดงผล คำสั่งการรับข้อมูลจากที่เรียนมาแล้วมีดังนี้ :- คำสั่ง Read, Readln; คำสั่ง Readkey:char, KeyPressed : Boolean; **

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google