งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี
โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร: โอกาสและศักยภาพ ในการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 24 ตุลาคม 2556

2 ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
สภาวะแย่งชิง Talent ในระดับโลกและอาเซียน ต่อ การเติบโตหรือการล่มสลายขององค์กร โดย ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 2 2

3 Economic Forces Create More Change in Organizations
Integration Across Nations Maturation of Markets in the Developed Countries Technological Change The Globalization of markets and Competition More hazards More Opportunities More Large Scale Change in Organizations Source: John P. Kotter CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 3

4 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
4

5 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

6 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
6

7 Developed Countries – services a strong share of GDP
Agriculture 1% Industry 24% Services 75% CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 7

8 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
8

9 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
9

10 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
10

11 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
11

12 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
12

13 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
13

14 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

15 ที่มาของ Competency ข้อมูลความรู้ที่บุคคล มีในสาขาต่างๆ
ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคุณค่าของตน จินตนาการแนวโน้มวิธีคิดวิธีปฏิบัติ อันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) David McClellan CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 15

16 การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงานอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ำแข็ง คือทั้งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ (ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ) และคุณลักษณะอื่นๆ (ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ) ของบุคคลนั้นๆ เช่น บุคคลที่แสดงพฤติกรรมของการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเขามีความรู้ ทักษะที่จะทำเช่นนั้นได้ และมีคุณลักษณะของความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเป็นสิ่งผลักดันให้มีพฤติกรรมเช่นที่ว่านั้น บุคคลที่ขาดความรู้ และทักษะจะไม่สามารถทำงานได้ แต่บุคคลที่มีความรู้ และทักษะ แต่ขาดคุณลักษณะความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมของการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นต้น CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

17 Self Competence Skill Knowledge Self-image Social Role Value Traits
Personality Drive Motive CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 17

18 Expected Competency for Executives
Skills and Attributes Knowledge Achievement Drive Customer-oriented Decisive Change Leader Risk Taker Integrity Communication Skills Stress Tolerance Motivation Skills Interpersonal Skills Ethical Problem Solver Intellectual Passionate Functional Knowledge Industrial Knowledge English Fluency Computer Literacy Education – Any field CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 18

19 Competency Model Attributes, Skills & Knowledge
Innate Talents Attributes Skills Knowledge Learned Talents CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 19

20 Competency Model Attributes Skills Knowledge 1 Analytical Capacity
1.1 Verbal Reasoning 1.2 Numerical Reasoning 1.3 Creative Thinking 1.4 Learning Capacity 2 Results Orientation 2.1 Achievement Drive 2.2 Concern for Quality 2.3 Decision Making 3 Personal Style 3.1 Empathy 3.2 Integrity/Values 3.3 Adaptability 3.4 Stress Tolerance 4 Communication 4.1 Interpersonal 4.2 Presentation 4.3 Negotiation 4.4 Networking 5 Project/People Management 5.1 Organization/Planning 5.2 Delegating 5.3 Leadership 5.4 Motivating Others 5.5 Conflict Resolution 6 Functional 6.1 Software Engineering 6.2 Finance/Accounting 6.3 Human Resource 6.4 Training & Development 6.5 Sales/Marketing 6.6 Operations/Production 7 Business Concepts 7.1 Knowledge of Industry 7.2 Customer Service 7.3 Organization Awareness 7.4 Commercial 7.5 Computer Literacy CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 20

21 Smart Hard Working Get Things Done Bill Gates’ Ideal Candidates
Attributes 1 Analytical Capacity 1.1 Verbal Reasoning 1.2 Numerical Reasoning 1.3 Creative Thinking 1.4 Learning Capacity 2 Results Orientation 2.1 Achievement Drive 2.2 Concern for Quality 2.3 Decision Making 3 Personal Style 3.1 Empathy 3.2 Integrity/Values 3.3 Adaptability 3.4 Stress Tolerance Smart Get Things Done Hard Working CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 21

22 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบุคคล สมรรถนะและผลงาน
สมรรถนะ 1 สมรรถนะ 2 สมรรถนะ 3 สมรรถนะ 4 สมรรถนะ 5 คุณลักษณะของบุคคล องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) พฤติกรรม ผลงาน CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 22

23 Employee Engagement Distribution
Levels of Core Competencies Employee Engagement Distribution Achievement Drive Analytical Capacity Integrity Initiative Teamwork Corporate Understanding/ Awareness of Mission and Objectives CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 23

24 Source: Boyden World Corporation Forum 2009
Survey says … People Black Belt 93% Master Mobilizer 84% Visionary % Contextual Chameleon 78% Intellectual Grunt 76% Humility % Solid as a Rock % Unbridled Energy 60% Source: Boyden World Corporation Forum 2009 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 24

25 People “Black Belt” “No one has failed offshore because of a
lack of technical skills.” “The mark of a ‘globally literate’ leader is their ability to build trust in the way different societies trust it.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 25

26 Visionary “The global leader must know which direction and which opportunities will take the company where he/she wants to go and ‘take us to places we’ve never been before.’” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 26

27 Contextual Chameleon “Global leaders resemble chameleons as they move from culture to culture… they are zigzag people who switch the angle of their point of view from one cycle to the next … their ability to change, adapt and truly embrace what helps them piece together the complexity and master the chaos.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 27

28 Intellectual Grunt “I’ve got 7 major competitors from 5 different countries; 42 suppliers with different currencies; local customers in every region of the world that want services tailored to their needs. I’ve never dealt with anything like this before.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 28

29 Humility “The danger lies more in the conspiracy of ignorance and arrogance that put our own values and behavior at the center of the universe.” “Attitude is ‘not that we know’ but what we need to learn.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 29

30 Solid As A Rock “We aim to respect people and their cultures, but if their rules aren’t in the best interest of the customer, we have to change them… what guides us is Motorola’s uncompromising universals: integrity, customer satisfaction striving to be best of class and respect of people’s dignity.” “90% of leadership is process, 10% is strategy. Of the 10%, 2% is analysis, and 8% is having the guts to make the tough decisions.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 30

31 Unbridled Energy The new workday is 24/7
It’s 3 a.m. in New York City – but you’re meeting with a client in Bangkok. Learn to be ‘on’ under any conditions. Maintain an executive disposition no matter what CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 31

32 Conclusion A more complex economy demands more sophisticated talent with a global acumen, multi-cultural understanding, technological literacy, entrepreneurial skills and the ability to manage increasingly delayered organisations. The emergence of efficient capital markets has enabled the rise of small and medium sized companies putting them in a position to compete with large companies for the same talent. Job mobility is high – number of companies individuals belong to during their working life in increasing. Success is about being adaptive – that requires constant new thinking and in part therefore new talent. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 32

33 ข้อเสนอทางออกของระบบการศึกษาไทย โดยอาศัยตัวแบบ (Model) ของ Alvin Toffler จาก Harvard University
Boyden Associates (Thailand) Limited 33

34 ความเร็วเชิงเปรียบเทียบของ Alvin & Heidi Toffler ใน Revolutionary Wealth (2006)
“ความเร็วเชิงเปรียบเทียบ” ในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคม ฐานความรู้ในอนาคตของกลุ่มก้อนต่างๆ ในสังคม ธุรกิจที่มีนวัตกรรม ไมล์ต่อชั่วโมง กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ไมล์ต่อชั่วโมง ครอบครัวในสหรัฐ ไมล์ต่อชั่วโมง สหภาพแรงงาน ไมล์ต่อชั่วโมง ราชการ ไมล์ต่อชั่วโมง การศึกษา ไมล์ต่อชั่วโมง สหประชาชาติ ไมล์ต่อชั่วโมง การเมืองสหรัฐ ไมล์ต่อชั่วโมง การบังคับใช้กฎหมาย ไมล์ต่อชั่วโมง CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

35 Leading strategic change
Boyden Associates (Thailand) Limited 35

36 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited
36

37 BOYDEN ASSOCIATES (THAILAND) LIMITED
Chainarong Indharameesup BOYDEN ASSOCIATES (THAILAND) LIMITED __________________________________________________________________________________________________________________________ 17 Fl., M Thai Tower, 87 All Seasons Place, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone: Fax: October 24, 2013 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited 37


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ.ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google