งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach พัทยา จ. ชลบุรี ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ 24 ตุลาคม 2556 โครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของ มหาวิทยาลัยสู่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา สาขาวิชา “70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : โอกาสและ ศักยภาพ ในการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน ”

2 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited2 สภาวะแย่งชิง Talent ในระดับโลกและอาเซียน ต่อ การเติบโตหรือการล่มสลายขององค์กร โดย ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

3 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited33 Economic Forces Create More Change in Organizations TechnologicalChange Economi c Integrati on AcrossNations The Globalization of markets and Competition More Opportuniti es More Large Scale Change in Organizations More hazards Maturatio n of Markets in the DevelopedCountries Source: John P. Kotter

4 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited4

5 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited5

6 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited6

7 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited7 Developed Countries – services a strong share of GDP Agriculture 1% Services 75% Industry 24%

8 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited8

9 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited9

10 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited10

11 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited11

12 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited12

13 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited13

14 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited14

15 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited15 องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออก ต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) ที่มาของ Competency ข้อมูลความรู้ที่บุคคล มีในสาขาต่างๆ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ จินตนาการแนวโน้มวิธีคิดวิธีปฏิบัติ อันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์ และคุณค่าของตน โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) David McClellan

16 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited16 การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทำงาน อย่างไรขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ำแข็ง คือทั้ง ความรู้ ทักษะ / ความสามารถ ( ส่วนที่อยู่ เหนือน้ำ ) และคุณลักษณะอื่นๆ ( ส่วนที่อยู่ ใต้น้ำ ) ของบุคคลนั้นๆ เช่น บุคคลที่แสดง พฤติกรรมของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น เพราะเขามีความรู้ ทักษะที่จะทำ เช่นนั้นได้ และมีคุณลักษณะของความ มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จเป็นสิ่งผลักดัน ให้มีพฤติกรรมเช่นที่ว่านั้น บุคคลที่ขาด ความรู้ และทักษะจะไม่สามารถทำงานได้ แต่บุคคลที่มีความรู้ และทักษะ แต่ขาด คุณลักษณะความมุ่งมั่นที่จะประสบ ความสำเร็จก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมของ การทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นต้น

17 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Self Competence Traits Personality Drive Motive Self-image Social Role Value Skill Knowledge CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited17

18 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Expected Competency for Executives Skills and AttributesKnowledge 1.Achievement Drive 2.Customer-oriented 3.Decisive 4.Change Leader 5.Risk Taker 6.Integrity 7.Communication Skills 8.Stress Tolerance 9.Motivation Skills 10.Interpersonal Skills 11.Ethical 12.Problem Solver 13.Intellectual 14.Passionate 1.Functional Knowledge 2.Industrial Knowledge 3.English Fluency 4.Computer Literacy 5.Education – Any field CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited18

19 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Competency Model Attributes, Skills & Knowledge Attributes Skills Knowledge Innate Talents Learned Talents 19CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited

20 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Competency Model AttributesSkillsKnowledge 1 Analytical Capacity 1.1 Verbal Reasoning 1.2 Numerical Reasoning 1.3 Creative Thinking 1.4 Learning Capacity 2 Results Orientation 2.1 Achievement Drive 2.2 Concern for Quality 2.3 Decision Making 3 Personal Style 3.1 Empathy 3.2 Integrity/Values 3.3 Adaptability 3.4 Stress Tolerance 4 Communication 4.1 Interpersonal 4.2 Presentation 4.3 Negotiation 4.4 Networking 5 Project/People Management 5.1 Organization/Planning 5.2 Delegating 5.3 Leadership 5.4 Motivating Others 5.5 Conflict Resolution 6 Functional 6.1 Software Engineering 6.2 Finance/Accounting 6.3 Human Resource 6.4 Training & Development 6.5 Sales/Marketing 6.6 Operations/Production 7 Business Concepts 7.1 Knowledge of Industry 7.2 Customer Service 7.3 Organization Awareness 7.4 Commercial 7.5 Computer Literacy CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited20

21 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Attributes 1 Analytical Capacity 1.1 Verbal Reasoning 1.2 Numerical Reasoning 1.3 Creative Thinking 1.4 Learning Capacity 2 Results Orientation 2.1 Achievement Drive 2.2 Concern for Quality 2.3 Decision Making 3 Personal Style 3.1 Empathy 3.2 Integrity/Values 3.3 Adaptability 3.4 Stress Tolerance Smart Get Things Done Hard Working Bill Gates’ Ideal Candidates CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited21

22 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited22 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ บุคคล สมรรถนะและผลงาน คุณลักษณะของบุคคล องค์ความรู้ และทักษะต่างๆ บทบาทที่ แสดงออกต่อ สังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ ภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) แรงผลักดันเบื้อง ลึก (Motives) พฤติกรรม สมรรถ นะ 1 สมรรถ นะ 2 สมรรถ นะ 3 สมรรถ นะ 4 สมรรถ นะ 5 ผลงา น

23 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited23 Employee Engagement Distribution Levels of Core Competencies Achievement Drive Analytical Capacity Integrity Initiative Teamwork Corporate Understanding/ Awareness of Mission and Objectives

24 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Survey says … People Black Belt93% Master Mobilizer84% Visionary81% Contextual Chameleon78% Intellectual Grunt76% Humility70% Solid as a Rock 69% Unbridled Energy60% Source: Boyden World Corporation Forum 2009 CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited24

25 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search People “Black Belt” “No one has failed offshore because of a lack of technical skills.” “The mark of a ‘globally literate’ leader is their ability to build trust in the way different societies trust it.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited25

26 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Visionary “The global leader must know which direction and which opportunities will take the company where he/she wants to go and ‘take us to places we’ve never been before.’” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited26

27 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Contextual Chameleon “Global leaders resemble chameleons as they move from culture to culture… they are zigzag people who switch the angle of their point of view from one cycle to the next … their ability to change, adapt and truly embrace what helps them piece together the complexity and master the chaos.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited27

28 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Intellectual Grunt “I’ve got 7 major competitors from 5 different countries; 42 suppliers with different currencies; local customers in every region of the world that want services tailored to their needs. I’ve never dealt with anything like this before.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited28

29 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Humility “The danger lies more in the conspiracy of ignorance and arrogance that put our own values and behavior at the center of the universe.” “Attitude is ‘not that we know’ but what we need to learn.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited29

30 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Solid As A Rock “We aim to respect people and their cultures, but if their rules aren’t in the best interest of the customer, we have to change them… what guides us is Motorola’s uncompromising universals: integrity, customer satisfaction striving to be best of class and respect of people’s dignity.” “90% of leadership is process, 10% is strategy. Of the 10%, 2% is analysis, and 8% is having the guts to make the tough decisions.” CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited30

31 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Unbridled Energy  The new workday is 24/7  It’s 3 a.m. in New York City – but you’re meeting with a client in Bangkok.  Learn to be ‘on’ under any conditions.  Maintain an executive disposition no matter what CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited31

32 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Conclusion  A more complex economy demands more sophisticated talent with a global acumen, multi-cultural understanding, technological literacy, entrepreneurial skills and the ability to manage increasingly delayered organisations.  The emergence of efficient capital markets has enabled the rise of small and medium sized companies putting them in a position to compete with large companies for the same talent.  Job mobility is high – number of companies individuals belong to during their working life in increasing.  Success is about being adaptive – that requires constant new thinking and in part therefore new talent. CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited32

33 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Boyden Associates (Thailand) Limited33 ข้อเสนอทางออกของระบบ การศึกษาไทย โดยอาศัยตัวแบบ (Model) ของ Alvin Toffler จาก Harvard University

34 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited34 “ ความเร็วเชิงเปรียบเทียบ ” ในการขับเคลื่อนไป ข้างหน้าสู่เศรษฐกิจและสังคม ฐานความรู้ในอนาคตของกลุ่มก้อนต่างๆ ในสังคม ธุรกิจที่มีนวัตกรรม 100 ไมล์ต่อชั่วโมง กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 90 ไมล์ต่อชั่วโมง ครอบครัวในสหรัฐ 60 ไมล์ต่อชั่วโมง สหภาพแรงงาน 30 ไมล์ต่อชั่วโมง ราชการ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง การศึกษา 10 ไมล์ต่อชั่วโมง สหประชาชาติ 5 ไมล์ต่อชั่วโมง การเมืองสหรัฐ 3 ไมล์ต่อชั่วโมง การบังคับใช้กฎหมาย 1 ไมล์ต่อ ชั่วโมง ความเร็วเชิงเปรียบเทียบของ Alvin & Heidi Toffler ใน Revolutionary Wealth (2006)

35 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search Leading strategic change 35Boyden Associates (Thailand) Limited

36 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited36

37 Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search CSN/Boyden Associates (Thailand) Limited37 Chainarong Indharameesup BOYDEN ASSOCIATES (THAILAND) LIMITED __________________________________________________________________________________________________________________________ 17 Fl., M Thai Tower, 87 All Seasons Place, Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Telephone: 0 2654 0760 Fax: 0 2654 0766 www.boyden.com October 24, 2013


ดาวน์โหลด ppt Your Local Partner Worldwide global executive search Your Local Partner Worldwide global executive search ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 โรงแรม D-Beach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google