งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO AIRCRAFT MATERIALS CHAPTER 1. ความสำคัญ การออกแบบ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การผลิตและประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO AIRCRAFT MATERIALS CHAPTER 1. ความสำคัญ การออกแบบ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การผลิตและประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO AIRCRAFT MATERIALS CHAPTER 1

2 ความสำคัญ การออกแบบ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การผลิตและประกอบ

3 ประเภทของอากาศยาน เครื่องบินที่มีการออกแบบและสร้าง มีรูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่รับความ ต้องการทางด้านประสิทธิภาพและงบประมาณ โดยเครื่องบินจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน 4 กลุ่ม 1)Light aircraft 2)Business jets 3)Civil transport 4)Military aircraft

4 ประเภทของเครื่องบิน 1)Light aircraft เป็นเครื่องบินที่มีความต้องการทางด้าน ประสิทธิภาพในระดับต่ำ และงบประมาณที่ต่ำ วัสดุโดยทั่วไปของเครื่องบินในกลุ่มนี้ จะประกอบ ไปด้วยเหล็กกล้า (Steels) และ อะลูมิเนียม (Aluminium alloys)

5 ประเภทของเครื่องบิน 2)Business jets เป็นเครื่องบินที่ไม่คำนึงถึงราคาของวัสดุที่ใช้ ในการผลิต และมักใช้วัสดุประสิทธิภาพสูง เช่น Carbon-fiber composites

6 ประเภทของเครื่องบิน 3)Civil transport การสร้างเครื่องบินโดยสารจะต้องคำนึงถึง น้ำหนักและราคาที่ต่ำเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังต้อง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน วัสดุโดยทั่วไปของ เครื่องบินในกลุ่มนี้ จะประกอบไปด้วยอะลูมิเนียม (Aluminum alloys) และวัสดุผสม (Composites)

7 ประเภทของเครื่องบิน 4)Military aircraft การสร้างเครื่องบินรบจะต้องคำนึงถึงการขึ้น บิน (Take off) และการใช้งานขณะบิน จึงเป็น เครื่องบินที่มีราคาและประสิทธิภาพสูง วัสดุที่นิยม นำมาผลิตเครื่องบินในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัสดุผสม (Composites)

8 ปัจจัยในการออกแบบอากาศยาน - ความปลอดภัย (Safety) - ความคงทนแข็งแรง (Durability) - ความยากง่ายในการผลิตและประกอบ (Ease of manufacturing) - สภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน (Environment effects) - การซ่อมบำรุง (Maintenance) - ราคาของวัสดุที่นำมาประกอบ (Cost) - น้ำหนัก (Weight)

9 สัดส่วนน้ำหนักของเครื่องบิน โดยสาร

10 ปัจจัยในการเลือกใช้วัสดุ - สมบัติของวัสดุ (Materials properties) - ความยากง่ายในการผลิต (Manufacturing processes) - ความยากง่ายในการหาวัสดุ (Availability) - ราคาของวัสดุ (Cost)

11 ส่วนประกอบของเครื่องบิน โครงสร้างของเครื่องบินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ส่วน หลัก ได้แก่ 1) ส่วนตัวถังเครื่องบิน (Airframe) ได้แก่ ลำตัวเครื่องบิน (Fuselage) ปีกเครื่องบิน (Wings) กรอบโครงสร้าง (Frame) ซี่โครงสร้าง (Ribs) โครงปีกเครื่องบิน (Spars) ส่วนควบคุม ทิศทาง (Control surface) ชุดอุปกรณ์การลงจอด (Landing gear) ส่วน เปลือกเครื่องบิน (Skin) 2) ส่วนเครื่องยนต์ (Engine) ได้แก่ Turbine, Compressor, Bearing

12 ส่วนประกอบของเครื่องบิน 1) ส่วนตัวถังเครื่องบิน (Airframe)

13 ส่วนประกอบของเครื่องบิน ปีกเครื่องบิน (Wings): เป็นส่วนที่รับความเค้น สูงสุดและมีความซับซ้อนสูง Wing upper: compression Wing lower: tension

14 ส่วนประกอบของเครื่องบิน ลำตัวเครื่องบิน (Fuselage): รับน้ำหนักบรรทุก ทั้งหมด tension, compression, torsion, bending, pressurization

15 ส่วนประกอบของเครื่องบิน ส่วนโครงเครื่องบิน (Spars, frames, and ribs): รับภาระดัด (Bending) distribute loads, retain the aerodynamic shape, increase buckling strength

16 ส่วนประกอบของเครื่องบิน อุปกรณ์การลงจอด (Landing gear): รับภาระสูง ทั้งรูปแบบภาระสถิตย์ (Static load) และภาระ แบบวงรอบ (Cyclic load)

17 ส่วนประกอบของเครื่องบิน ส่วนควบคุมทิศทาง (Control surface): rudder, elevators, ailerons, flaps รับภาระที่ไม่รุนแรงจึงต้องการวัสดุที่แข็งแรงและมี น้ำหนักเบาเป็นหลัก

18 ส่วนประกอบของเครื่องบิน ผิวเปลือกเครื่องบิน (Skin): ต้องสัมผัสกับบรรยากาศตลอดเวลาจึงต้อง ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

19 ส่วนประกอบของเครื่องบิน 2) ส่วนเครื่องยนต์ (Engine): วัสดุถูกใช้งานที่ อุณหภูมิสูง 1.High strength-to-weight ratio 2.Creep resistance 3.Oxidation/corrosion resistance 4.Microstructural stability at high temperature 5.Low density 6.High stiffness 7.Good fabricatability 8.Acceptable cost 9.Reproducibility performance

20 วัสดุที่ใช้ในอากาศยาน โลหะ (Metal) แบ่งออกเป็น โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous metal) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous metal) พอลิเมอร์ (Polymer) วัสดุผสม (Composite) เซรามิกซ์ (Ceramic) ไม้ (Wood) ผ้า (Fabric)

21 วัสดุที่ใช้ในอากาศยาน โลหะ (Metal) แบ่งออกเป็น โลหะกลุ่มเหล็ก (Ferrous metal) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous metal) พอลิเมอร์ (Polymer) วัสดุผสม (Composite) เซรามิกซ์ (Ceramic) ไม้ (Wood) ผ้า (Fabric)

22 INTRODUCTION TO AIRCRAFT MATERIALS CHAPTER 1


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO AIRCRAFT MATERIALS CHAPTER 1. ความสำคัญ การออกแบบ การใช้งาน การซ่อมบำรุง การผลิตและประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google