งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเลือกแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Selection Chapter07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเลือกแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Selection Chapter07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเลือกแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Selection Chapter07

2 Concept Selection 2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ Planning Concept Development Concept Development System-Level Design System-Level Design Detail Design Detail Design Testing and Refinement Testing and Refinement Production Ramp-Up Production Ramp-Up Four Phases of Product Development

3 Concept Selection 3 การระบุความต้องการของลูกค้า Four Phases of Product Development

4 Concept Selection 4 บทนำ การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Selection) แนวคิดใดที่เหมาะสมที่สุด จะมีวิธีการเลือกอย่างไร นำแนวคิดที่ดีที่สุดมาพัฒนา

5 Concept Selection 5 Wght BatteryPneumatic Corded Electric Int. Combustio n Ease of Use40 Setup205124 Operating204223 Weight302432 Manufacturing Cost 203432 Time to Market203433 Total Score360340290300 Rank1243

6 Concept Selection 6 Concept Development Funnel

7 Concept Selection 7 เค้าโครงเนื้อหา กระบวนการเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ( ทั้ง Screening และ Scoring) 1. เตรียมข้อมูลในรูปตาราง 4. ผสมผสานและ พัฒนาแนวคิด 2. ให้คะแนนแต่ละแนวคิด 5. เลือกแนวคิดที่ เหมาะสมที่สุด 3. จัดอันดับแนวคิด 6. ตรวจสอบและ ประเมิน Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Mission Statement Test Product Concept(s) Development Plan

8 Concept Selection 8 Concept Screening 1. เตรียมข้อมูล 2. ให้คะแนน 3. จัด อันดับ ตารางแสดงการคัดกรองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ CONCEPT VARIANTS SELECTION CRITERIA ABCDEFGREF. Ease of Handling00–00––0 Ease of Use0––00+00 Number Readability00+0+0+0 Dose Metering0000-000 MINUSES0230121 NET2–20100 RANK1673233 CONTINUE?YesNo Conbine Yes ConbineCombine

9 Concept Selection 9 Concept Screening 4. ผสมผสาน 5. เลือกให้เหมาะสม 6. ตรวจสอบ ตารางแสดงการคัดกรองแนวคิดของผลิตภัณฑ์

10 Concept Selection 10 Concept Scoring 1. เตรียมข้อมูล 2. ให้คะแนน 3. จัด อันดับ ตารางการให้คะแนนแนวคิดของผลิตภัณฑ์

11 Concept Selection 11 ผลประโยชน์ที่ได้ การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่ดีส่งผลให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ได้ผลการออกแบบที่แข่งขันได้ การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลิต ลดเวลาในการแนะนำผลิตภัณฑ์ ทีมงานตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เอกสารประกอบการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt 1 การเลือกแนวคิดของ ผลิตภัณฑ์ Concept Selection Chapter07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google