งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection
Chapter07

2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
Planning Concept Development System-Level Design Detail Design Testing and Refinement Production Ramp-Up Four Phases of Product Development Concept Selection

3 การระบุความต้องการของลูกค้า
Four Phases of Product Development Concept Selection

4 บทนำ การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (Concept Selection)
แนวคิดใดที่เหมาะสมที่สุด จะมีวิธีการเลือกอย่างไร นำแนวคิดที่ดีที่สุดมาพัฒนา Concept Selection

5 Wght Battery Pneumatic Corded Electric Int. Combustion Ease of Use 40
Setup 20 5 1 2 4 Operating 3 Weight 30 Manufacturing Cost Time to Market Total Score 360 340 290 300 Rank Concept Selection

6 Concept Development Funnel
Concept Selection

7 เค้าโครงเนื้อหา กระบวนการเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์
Mission Statement กระบวนการเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ (ทั้ง Screening และ Scoring) 1. เตรียมข้อมูลในรูปตาราง 4. ผสมผสานและพัฒนาแนวคิด 2. ให้คะแนนแต่ละแนวคิด 5. เลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด 3. จัดอันดับแนวคิด 6. ตรวจสอบและประเมิน Development Plan Identify Customer Needs Establish Target Specifications Generate Product Concepts Select Product Concept(s) Test Product Concept(s) Set Final Specifications Plan Downstream Development Concept Selection

8 Concept Screening 1. เตรียมข้อมูล 2. ให้คะแนน 3. จัดอันดับ
ตารางแสดงการคัดกรองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ CONCEPT VARIANTS SELECTION CRITERIA A B C D E F G REF. Ease of Handling Ease of Use + Number Readability Dose Metering - Load Handling + Manufacturing Ease Portability PLUSES 2 1 SAMES 4 3 7 5 MINUSES 2 3 1 2 1 NET 2 -1 –2 1 RANK 1 Concept Selection 6 7 3 2 3 3 CONTINUE? Yes No No Conbine Yes Conbine Combine

9 Concept Screening 4. ผสมผสาน 5. เลือกให้เหมาะสม 6. ตรวจสอบ
ตารางแสดงการคัดกรองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection

10 Concept Scoring 1. เตรียมข้อมูล 2. ให้คะแนน 3. จัดอันดับ
ตารางการให้คะแนนแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection

11 ผลประโยชน์ที่ได้ การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่ดีส่งผลให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า ได้ผลการออกแบบที่แข่งขันได้ การผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ลดเวลาในการแนะนำผลิตภัณฑ์ ทีมงานตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เอกสารประกอบการตัดสินใจ Concept Selection


ดาวน์โหลด ppt การเลือกแนวคิดของผลิตภัณฑ์ Concept Selection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google