งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานวิจัยใน ลักษณะ กลุ่มงานวิจัย / ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานวิจัยใน ลักษณะ กลุ่มงานวิจัย / ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานวิจัยใน ลักษณะ กลุ่มงานวิจัย / ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ของเอเซียที่เน้น และ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ของเอเซียที่เน้น และ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญา วิสัยทัศน์ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัย การสร้างบุคลากร การวิจัย การสร้างบุคลากร

3 เอกลักษณ์เฉพาะทางด้าน งานวิจัย KPI: จำนวน publication 242 per year (2546) หรือ 0.8 ต่อคนต่อปี : จำนวน Research grant 174 ล้านบาท (2546) หรือ 580,000 ต่อคนต่อปี

4 1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่ (20-25 คน ) การร่วมงานวิจัย ระดับนานาชาติ การร่วมงานวิจัย ระดับประเทศ 3. นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral) 5. นักศึกษาปริญญาเอก 7. นักศึกษาปริญญาตรี 2. ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) 4. นักวิจัย - นักวิทยาศาสตร์ 6. นักศึกษาปริญญาโท Center of Excellence

5 ทุนอุดหนุน นักวิจัย (RF) ทุนพัฒนา ศักยภาพของ อาจารย์รุ่นใหม่ (Small grant) ทุนสนับสนุนการ วิจัยระยะสั้นที่ ต่างประเทศ ทุนส่งเสริมนักวิจัย รุ่นใหม่ ทุนส่งเสริมนักวิจัย รุ่นกลาง ทุนส่งเสริม โครงการวิจัย ประยุกต์ / มุ่งเป้า / ร่วมทุน ทุนสนับสนุนงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 Center of Excellence/Consortium of Excellence/ Capability Building Unit เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) โครงสร้างและการทำงาน ของโปรตีน (Protein) วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยียาง (Rubber) ศูนย์สังเคราะห์ภาคสามมิติระดับ นาโนของตัวอย่างชีวภาพ (CBN) พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Vector borne disease) เครือข่ายการวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศด้านการวิจัยแคลเซี่ยม และกระดูก (Ca ++) หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ Established Nanoscience and Nanotechnology

7 การสนับสนุนรายบุคคล แหล่งทุนระดับชาติ แหล่งทุนระดับนานาชาติ แหล่งทุนจากคณะ ทุนริเริ่มนักวิจัย ทุนผลิตสื่อการสอน การสนับสนุนกลุ่มวิจัย Center of Excellence Capability Building Unit Technology Innovation Unit การสนับสนุน งบประมาณ 10 ล้านบาท / ปี สถานที่ : ห้องปฏิบัติการใหญ่, ห้องปฏิบัติการเล็ก, ห้อง ประชุม, ห้องเตรียม Lab, ห้องทำงาน, สิ่งอำนวยความ สะดวกในการวิจัย

8 ความสำเร็จของหน่วย Centex Shrimp (ภายหลังการดำเนินงาน 3 ปี) นักวิจัยหลัก 3 คน นักวิจัยร่วมและนักศึกษาโท/เอก จำนวน 39 คน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 12 เรื่องต่อปี *หรือ 4 เรื่องต่อคนต่อปี จำนวน Research grant 10 ล้านบาทต่อปี **หรือ 3.3 ล้านบาทต่อคนต่อปี KPI: จำนวน publication 242 per year (2546) *หรือ 0.8 เรื่องต่อคนต่อปี : จำนวน Research grant 174 ล้านบาท (2546) **หรือ 580,000 บาทต่อคนต่อปี

9 ในปี 2548 คาดว่าจะเกิดบริษัท Spin-off 1 บริษัท โดยการลงทุน ประมาณ 14 ล้านบาท ร่วมกันระหว่าง คณะ วิทยาศาสตร์ Biotec และ บริษัท STANG โดยจัดตั้ง บริษัท Shrimp Biotechnology Business Unit (SBBU) เกิดโครงการการระดับประเทศร่วมกับ Biotec กองทัพเรือ และ ม. สงขลานครินทร์ ที่ จ. นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงพ่อ - แม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท

10 Consortium on Emerging And Re-emerging Diseases ตัวอย่างผลสำเร็จของหน่วย Center of Excellence นี้ คณะฯ คาดว่า ใน อนาคตอันใกล้นี้จะมีการสนับสนุนให้เกิดหน่วย Center of Excellence ขึ้นอีก 2 หน่วย คือ ตัวอย่างผลสำเร็จของหน่วย Center of Excellence นี้ คณะฯ คาดว่า ใน อนาคตอันใกล้นี้จะมีการสนับสนุนให้เกิดหน่วย Center of Excellence ขึ้นอีก 2 หน่วย คือ Cassava molecular Biotechnology นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) โครงสร้างและการทำงาน ของโปรตีน (Protein) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง (Rubber) ศูนย์สังเคราะห์ภาคสามมิติระดับ นาโนของตัวอย่างชีวภาพ (CBN) พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Vector borne disease) เครือข่ายการวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศด้านการวิจัยแคลเซี่ยม และกระดูก (Ca ++) หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ Established นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp) โครงสร้างและการทำงาน ของโปรตีน (Protein) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง (Rubber) ศูนย์สังเคราะห์ภาคสามมิติระดับ นาโนของตัวอย่างชีวภาพ (CBN) พาหะและโรคที่นำโดยพาหะ (Vector borne disease) เครือข่ายการวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศด้านการวิจัยแคลเซี่ยม และกระดูก (Ca ++) หน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ Established

11 อาจเป็นไปได้ว่า ในอนาคตอาจมีความ ร่วมมือของ Center of Excellence กับ หน่วยงานอื่นๆ ( คณะ สถาบัน ) ของ มหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดกลุ่มวิจัยที่ใหญ่ ขึ้น เช่น โครงการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้ง โครงการ ศูนย์วิจัยยาง โครงการความร่วมมือกับ IRD ทางด้าน พาหะของโรค อนาค ต โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ADB ใน อนาคต * 2 nd phase PERCH * 2 nd phase for Environmental Toxicology project * 1 st phase consortium in Physics * 1 st phase consortium in Mathematics * 2 nd phase for Agriculture Biotechnology Project

12  ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จาก Osaka University ในวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท  มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นอยู่ที่หน่วยอย่าง น้อย 2 ท่าน ตลอดเวลา  เงินทุนวิจัยเพื่อนำนักวิทยาศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยอื่นมาทำวิจัยในหน่วย  UNESCO course  Cyber course  นักวิจัยของ ม. มหิดล เป็น Visiting Professor ที่ Osaka University (one man year)  Student Exchange program

13 แนวทาง " บูรณาการ " หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี กลุ่มหลักสูตร วิทยาศาสตร์กายภาพ กลุ่มหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีฟิสิก ส์ คณิตศาส ตร์ คอมพิวเต อร์ ชีววิทย า เทคโนโลยีชี วภาพ พฤกษศาสต ร์ Integrated Science Curriculum รายวิชา Major รายวิชาพื้นฐาน ความรู้ทั่วไป 30 หน่วยกิต รายวิชา Honor 15 หน่วยกิต รายวิชา Minor 15 หน่วยกิต

14 Molecular and Cell Biology Molecular and Cell Biology Bioinformatics Nano Science and Technology Nano Science and Technology Molecular Toxicology Molecular Toxicology Molecular and Plant science Molecular and Plant science Molecular Immunology Molecular Immunology Molecular medicine Molecular microbiology And biotechnology Molecular microbiology And biotechnology MSc.-PhD programs in Computational Sciences MSc.-PhD programs in Material Sciences MSc.-PhD programs in Forensic Sciences แนวทาง " บูรณาการ " หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา MSc.-PhD Programs in Molecular and system sciences

15 แนวทาง " บูรณาการ " บุคลากรสาย วิชาการ Microbial Products: Product for a (Better) Future งานวิจัยว่านชักมดลูก : สมุนไพรศักยภาพ

16


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานวิจัยใน ลักษณะ กลุ่มงานวิจัย / ศูนย์วิจัย เฉพาะทาง ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google