งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MATLA B Week 7. Numerical Integration and Differentiation ความหมายของค่าอนุพันธ์โดยประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MATLA B Week 7. Numerical Integration and Differentiation ความหมายของค่าอนุพันธ์โดยประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MATLA B Week 7

2 Numerical Integration and Differentiation ความหมายของค่าอนุพันธ์โดยประมาณ

3 การหาค่าอนุพันธ์ด้วย MATLAB คำสั่ง diff(x) หาค่าความแตกต่างระหว่าง element ต่างๆ ใน x ผลที่ได้คือ [x(2)-x(1), x(3)- x(2),…,x(n)-x(n-1)] diff(x,n) หาค่าความแตกต่างระหว่าง element ต่างๆ ใน x n เป็นจำนวนครั้งของความ แตกต่าง

4 ตัวอย่าง หาอนุพันธ์ของ A เทียบต่อ h หาอนุพันธ์ของ A เทียบต่อ B

5 การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ด้วย MATLAB อนุพันธ์อันดับ 1 ของฟังก์ชั่น cos(x) + sin(x) กำหนดค่าตัวแปร x ให้เป็น สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์

6 การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ด้วย MATLAB อนุพันธ์อันดับ 2 ของฟังก์ชั่น หาอนุพันธ์เทียบ ต่อ x หาอนุพันธ์เทียบ ต่อ y

7 การหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น ด้วย MATLAB อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพหุนาม polyder(A) หาอนุพันธ์ของ ฟังก์ชั่นพหุนาม เมื่อ A คือ เวกเตอร์ สปส

8 การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การอินทิเกรต คือ การนำส่วนย่อยๆ มา รวมกันเป็นชิ้นใหญ่

9 การอินทิเกรตเชิงตัวเลข กฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal rule)

10 คำสั่ง trapz(x,y) การหาค่าอินทิเกรตของ ฟังก์ชั่น y โดยใช้กฎสี่เหลี่ยม คางหมู cumtrapz(x,y) การหาค่าอินทิเกรตของ ฟังก์ชั่น y โดยใช้กฎสี่เหลี่ยม คางหมูแบบสะสม

11 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal rule) ตัวอย่าง

12 กฎของซิมป์สัน (Symson’s rule) คล้ายกับ trapezodalc แต่จะแบ่ง n ออกเป็นสองช่วง ทำให้จำนวนช่วงย่อย ต้องเป็นเลขคู่

13 กฎของซิมป์สัน (Symson’s rule) คำสั่ง Q=quad(‘F’,a,b) การประมาณค่า อินทิเกรตของฟังก์ชั่น F จากช่วง a ถึง b โดยใช้ Symson’s rule

14 กฎของซิมป์สัน (Symson’s rule) ตัวอย่าง

15 การอินทิเกรตของนิวตัน - โคตส์ เป็นการหาค่าอินทิเกรตโดยใช้ฟังก์ชั่น พหุนามที่มีอันดับสูงๆ มาหาค่าผลลัพธ์ คำสั่ง Q=quad8(‘F’,a,b) การประมาณค่า อินทิเกรตของฟังก์ชั่น F จากช่วง a ถึง b โดยใช้กฎของ Newton-Cotes ค่า error = 10 -3 ( เก่าแล้ว ) Q=quadl(‘F’,a,b) การประมาณค่า อินทิเกรตของฟังก์ชั่น F จากช่วง a ถึง b โดยใช้กฎของ Newton-Cotes ค่า error = 10 -6

16 การอินทิเกรตของนิวตัน - โคตส์ ตัวอย่าง

17 การอินทิเกรตของนิวตัน - โคตส์ ตัวอย่าง

18 การอินทิเกรตฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่น int สำหรับการอินทิเกรต ฟังก์ชั่นที่อยู่ในรูปตัวแปร symbolic คำสั่ง int(E) การอินทิเกรตฟังก์ชั่น E int(E,v) การอินทิเกรตฟังก์ชั่น E เทียบกับตัวแปร v int(E,a,b) การอินทิเกรตฟังก์ชั่น E ในช่วง a ถึง b int(E,v,a,b) การอินทิเกรต ฟังก์ชั่น E เทียบกับตัวแปร v ในช่วง a ถึง b

19 การอินทิเกรตฟังก์ชั่น ตัวอย่าง

20 แบบฝึกหัด ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษ  จงหาอนุพันธ์ของโจทย์ต่อไปนี้  จงหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ A(t) ที่เวลา t=1.85  จงหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ A(t) ในช่วง 0.8-1.2  จงคำนวณหา ด้วย 3 วิธี เปรียบเทียบคำตอบ 1.2.

21 แบบฝึกหัด ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษ  จงหาค่าอนุพันธ์ และค่าอินทิเกรตของฟังก์ชั่น ต่อไปนี้ 1.2. 3.


ดาวน์โหลด ppt MATLA B Week 7. Numerical Integration and Differentiation ความหมายของค่าอนุพันธ์โดยประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google