งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 19 Network Layer: Logical Addressing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 19 Network Layer: Logical Addressing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 19 Network Layer: Logical Addressing
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

2 ทำไม Addressing จึงสำคัญในระบบ Internet?

3 การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้ Internet
By 2004

4 การใช้งาน Internet อาศัยการกำหนดที่อยู่บน Internet (IP address) ให้ทุกๆสถานี ที่ใช้เป็นสากล

5 Position of network layer

6 Network layer duties เชื่อมต่อโครงข่ายที่ ต่างกันทางกายภาพ เข้าด้วยกัน

7 Internetworking - การเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต่างกันทางกายภาพเข้าด้วยกัน

8 Network layer duties เปลี่ยนการ encapsulate ให้เหมาะสมกับแต่ละ โครงข่ายทางกายภาพ กำหนด address ที่เป็นสากล (universal) และไม่ซ้ำกัน (unique) สำหรับอุปกรณ์ ในโครงข่าย รับข้อมูลจาก upper layer protocol และนำมา encapsulate เพื่อสร้าง packet ใหม่ = IP (Internetworking Protocol) เชื่อมต่อโครงข่ายที่ ต่างกันทางกายภาพ เข้าด้วยกัน ค้นหาเส้นทาง ที่ดีที่สุดในการส่ง packet จาก host-host

9 Topics discussed in this section:
IPv4 ADDRESSES ไม่ซ้ำกัน An IPv4 address is a 32-bit address that uniquely and universally defines the connection of a device (for example, a computer or a router) to the Internet. เป็นสากล การเชื่อมต่อ Topics discussed in this section: Address Space Notations Classful Addressing Classless Addressing Network Address Translation (NAT)

10 An IPv4 address is 32 bits long.
Note An IPv4 address is 32 bits long.

11 The IPv4 addresses are unique and universal.
Note ไม่ซ้ำกัน The IPv4 addresses are unique and universal. เป็นสากล

12 The address space of IPv4 is 232 or 4,294,967,296.
Note The address space of IPv4 is or 4,294,967,296. Is it enough?

13 Figure 19.1 Dotted-decimal notation and binary notation for an IPv4 address

14 Example 19.1 Change the following IPv4 addresses from binary notation to dotted-decimal notation. Solution We replace each group of 8 bits with its equivalent decimal number (see Appendix B) and add dots for separation.

15 Example 19.2 Change the following IPv4 addresses from dotted-decimal notation to binary notation. Solution We replace each decimal number with its binary equivalent (see Appendix B).

16 Example 19.3 Find the error, if any, in the following IPv4 addresses.

17 2 groups of IP addressing
Classful addressing IPv4 Becoming obsolete Classless addressing ล้าหลัง

18 Note In classful addressing, the address space is divided into five classes: A, B, C, D, and E.

19 Figure 19.2 Finding the classes in binary and dotted-decimal notation

20 Example 19.4 Find the class of each address.
b c d

21 Table 19.1 Number of blocks and block size in classful IPv4 addressing

22 Note In classful addressing, a large part of the available addresses were wasted. สูญเปล่า

23 IP addresses are designed with two levels of hierarchy.
ลำดับชั้น IP addresses are designed with two levels of hierarchy. Netid Hostid Multicasting Reserved

24 Example Given the address , find the network address. Solution

25 Example Given the address , find the network address. Solution

26 A network address is different from a netid.
Note: A network address is different from a netid. A network address has both netid and hostid, with 0s for the hostid.

27 Table 19.2 Default masks for classful addressing

28 Classful addresses Problems
การใช้แล้วหมดไป Address depletion Number of hosts << 232 IP addresses Run out of class A and B addresses. Class C is too small for middle to large saize organizations. ข้อบกพร่อง การขยายตัว = Flaws in classful addressing + Fast growth of Internet Depletion of IP address

29 Note Classful addressing, which is almost obsolete, is replaced with classless addressing. ทดแทน

30 Classless addressing หรือ CIDR (Classless Inter-Domain Routing) เป็นวิธีการในการจัดสรรและระบุตำแหน่งในอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Inter-Domain Routing ซึ่งยืดหยุ่นมากกว่าระบบclassful addressing เดิมที่ใช้ Classful addressing: ระบบ Internet Protocol ดั้งเดิมกำหนด IP address เป็น 5 ชั้นหลัก ของโครงสร้างตำแหน่งคือ Class A ถึง E แต่ละชั้นจัดสรร 1 block เป็นตำแหน่งของอินเตอร์เน็ตใน format 32-bit บน ระบบเครือข่าย ส่วนที่เหลือเป็นการระบุเครื่องที่เป็น host ภายในเครือข่าย โดยชั้นที่นิยมใช้คือ class B เนื่องจากสามารถจัดสรรที่ใช้กับ host 65,533 ตำแหน่ง ถ้าบริษัท ต้องการเครื่อง host มากกว่า 254 ตำแหน่ง แต่น้อยกว่า 65,533 ซึ่งจะทำให้สูญเสียการจัดสรรตำแหน่ง ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ internet address หมดไปยังรวดเร็ว เมื่อมีการใช้ CIDR ซึ่งได้แก้ปัญหาด้วยการวิธีการใหม่ และยืดหยุ่นด้วยการระบุตำแหน่งของเครือข่าย ด้วย subnet แต่เวอร์ชันใหม่ของ Internet Protocol (IPv6) ใช้ตำแหน่งขนาด 128- bit ทำให้สามารถขยายจำนวนตำแหน่งของอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอ

31 Classless addressing การใช้ CIDR แต่ละ IP address จะมี network prefix เพื่อระบุ gateway ของเครือข่าย ความยาวของ network prefix ที่ระบุเป็นส่วนของ IP address และแปรเปลี่ยนตามจำนวนของ IP address ที่ต้องการ CIDR network address จะมีลักษณะ / เป็น network address และ 18 เป็นการบอกว่า 18 เป็นส่วนของ network ใน address และที่เหลือ 14 เป็น host address

32 In IPv4 addressing, a block of addresses can be defined as
Note In IPv4 addressing, a block of addresses can be defined as x.y.z.t /n in which x.y.z.t defines one of the addresses and the /n defines the mask.

33 Example 19.5 Figure 19.3 shows a block of addresses, in both binary and dotted-decimal notation, granted to a small business that needs 16 addresses. We can see that the restrictions are applied to this block. The addresses are contiguous. The number of addresses is a power of 2 (16 = 24), and the first address is divisible by 16. The first address, when converted to a decimal number, is 3,440,387,360, which when divided by 16 results in 215,024,210.

34 Figure 19.3 A block of 16 addresses granted to a small organization

35 Represent the mask as a 32-bit binary number:
Example 19.9 A block of address is granted to a small organization. If one of the addresses is /28. Find a. The first address b. The last address c. The number of addresses. Represent the mask as a 32-bit binary number: (twenty-eight 1s and four 0s).

36 Example 19.9 (continued) Solution
a. The first address can be found by ANDing the given addresses with the mask. ANDing here is done bit by bit. The result of ANDing 2 bits is 1 if both bits are 1s; the result is 0 otherwise.

37 Example 19.9 (continued) b. The last address can be found by ORing the given addresses with the complement of the mask. ORing here is done bit by bit. The result of ORing 2 bits is 0 if both bits are 0s; the result is 1 otherwise. The complement of a number is found by changing each to 0 and each 0 to 1.

38 Example 19.9 (continued) c. The number of addresses can be found by complementing the mask, interpreting it as a decimal number, and adding 1 to it.

39 Figure 19.4 A network configuration for the block 205.16.37.32/28

40 Note The first address in a block is normally not assigned to any device; it is used as the network address that represents the organization to the rest of the world.

41 Figure 19.5 Levels of hierarchy in phone systems

42 Figure 19.6 Two levels of hierarchy in an IPv4 address

43 the rightmost 32 − n bits define the host.
/28 x. y. z. t /n Note Each address in the block can be considered as a two-level hierarchical structure: the leftmost n bits (prefix) define the network; the rightmost 32 − n bits define the host.

44 Figure 19.7 Configuration and addresses in a subnetted network

45 Figure 19.8 Three-level hierarchy in an IPv4 address

46 Example 19.10 An ISP is granted a block of addresses starting with /16 (65,536 addresses). The ISP needs to distribute these addresses to three groups of customers as follows: a. The first group has 64 customers; each needs addresses. b. The second group has 128 customers; each needs addresses. c. The third group has 128 customers; each needs addresses. Design the subblocks and find out how many addresses are still available after these allocations.

47 Example 19.10 (continued) Solution Figure 19.9 shows the situation.
Group 1 For this group, each customer needs 256 addresses. This means that 8 (log2 256) bits are needed to define each host. The prefix length is then 32 − 8 = 24. The addresses are

48 Example 19.10 (continued) Group 2
For this group, each customer needs 128 addresses. This means that 7 (log2 128) bits are needed to define each host. The prefix length is then 32 − 7 = 25. The addresses are

49 Example 19.10 (continued) Group 3
For this group, each customer needs 64 addresses. This means that 6 (log2 64) bits are needed to each host. The prefix length is then 32 − 6 = 26. The addresses are Number of granted addresses to the ISP: 65,536 Number of allocated addresses by the ISP: 40,960 Number of available addresses: 24,576

50 Figure 19.9 An example of address allocation and distribution by an ISP

51 Table 19.3 Addresses for private networks
= = =65536

52 CIDR The implementation of CIDR has been critical to the continued growth of the Internet, allowing more organizations and users to take advantage of this increasingly vital global networking and information resource.

53 NAT Network Address Translation
ผู้ใช้รายย่อย จำนวนมากต้องการใช้ IP address มากกว่า 1 IP address Home users Small business Small network, many hosts จำนวน IP address ไม่เพียงพอต่อความต้องการ Internet Society แก้ไขโดย ระบบเปลี่ยนแปลงที่อยู่เครือข่าย หรือ NAT IPv6 (128 bits) instead of IPv4 (32bits)

54 Figure 19.10 A NAT implementation

55 Figure 19.11 Addresses in a NAT

56 Figure 19.12 NAT address translation


ดาวน์โหลด ppt Chapter 19 Network Layer: Logical Addressing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google