งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personal information Card Number Company logo Optional Photo ISO-CARD (ISO 7810 - 85.60 × 53.98 x 0.76 mm) Smart Card Chip By : Pisit Theeratthanakorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personal information Card Number Company logo Optional Photo ISO-CARD (ISO 7810 - 85.60 × 53.98 x 0.76 mm) Smart Card Chip By : Pisit Theeratthanakorn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personal information Card Number Company logo Optional Photo ISO-CARD (ISO 7810 - 85.60 × 53.98 x 0.76 mm) Smart Card Chip By : Pisit Theeratthanakorn Project Sales Manager Tel: 090-198-8936 S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

2 Company Profile S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

3 บัตรนักศึกษา  ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit Of card ) - - บัตร ใช้เพื่อตรวจสอบตัวตน ( Identify ) - - บัตร ใช้กับธุรกรรมทางการเงิน ( E - Purse) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

4  ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit of card ) 1.บัตร ใช้เพื่อตรวจสอบตัวตน ( Identify ) -ระบบที่จอดรถยนต์ ( Car park system ) -ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อ ( Visitor management system) -ระบบตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกประตู (Access control ) -ระบบการเข้า-ออก ประตูแขนกั้น ( Pedestrian gate) -ระบบควบคุมการขึ้น-ลงลิฟท์ ( Elevator control ) -ระบบการลงเวลา ( Time attendance ) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

5 -ระบบตรวจสอบทรัพย์สิน (RFID tracking) -ระบบการจองใช้ห้องประชุม ( Meeting room booking) -ระบบการจองใช้คอมพิวเตอร์ (Computer booking) -ระบบลงเวลาเรียนและตารางสอน ( Class attendance ) -ระบบการลงคะแนน ( E-Vote) -ระบบแจ้งเตือนการลงเวลาเรียน (School SMS.) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363  ประโยชน์ในการใช้บัตร (Benefit of card )

6 VMS. Pedestrian gate Car parking RFID tracking Meeting room booking Time attendance  Identify Elevator control Access control SMS. Computer booking Class attendance Smart vote S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

7  ใช้บัตรร่วมกับธุรกรรมทางการเงิน (E-Purse) (E-Purse) พันธมิตร ทางธุรกรรมทางการเงิน พันธมิตร ทางธุรกรรมทางการเงิน

8 2.บัตร ใช้กับธุรกรรมการเงิน ( E-Purse ) -ระบบศูนย์อาหาร (Food court) -ระบบการชำระเงินค่าสินค้า ( Point of sales) -ระบบการเช่า-ยืม Locker ใช้เก็บทรัพย์สิน (E-Locker) -ระบบเช่ายืม-คืน อุปกรณ์ ( Borrow of asset ) เช่น ชำระค่าปรับ อุปกรณ์กีฬา, หนังสือ ฯลฯ S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

9 -ระบบการเช่ายืมจักรยาน (E- Bicycle ) -ระบบชำระเงินการพิมพ์ใบเกรด, ใบรับรองผล ฯลฯ (E-Document machine) -ระบบชำระเงินการสั่งงานพิมพ์ ( Print on demand ) S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363 บัตร ใช้กับธุรกรรมการเงิน ( E-Purse )

10 Food court เติม แตะ ตัด E- Locker Borrow of asset E- Bicycle  E- Purse Point of sales E-Document machine Print on demand S&V Communication Service Network Co., Ltd. Tel:0-2175-6363

11

12

13

14

15

16 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Personal information Card Number Company logo Optional Photo ISO-CARD (ISO 7810 - 85.60 × 53.98 x 0.76 mm) Smart Card Chip By : Pisit Theeratthanakorn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google