งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 372.21 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 936 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15.0578 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.9965 บาท สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 372.21 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 936 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15.0578 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.)14.9965 บาท รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2550 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ( ไม่คำนวณเป็นต่อปี ) 8.64% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 2.51% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ** 5.93% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ 33.45% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 6.96% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% อัตราผลตอบแทนของดัชนี พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี ) นำมาเปรียบเทียบเนื่องจาก พอร์ตการลงทุนของกองทุน มีระยะเวลาการถือครอง ไม่เกิน 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)175,378,189.42 177,247,574.3147.62 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)27,827,796.94 27,896,146.377.49 3. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 47,514,700.31 47,747,312.9012.83 (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 87,401,282.8388,120,582.0823.67 5. หุ้น (Stocks)25,311,591.5736,522,890.009.81 6. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (Securities Account Payables)0.00- 5,160,963.17-1.39 7. เจ้าหนี้อื่นๆ (Other Account Payables)0.00-164,098.78-0.04 8. ลูกหนี้อื่นๆ (Other Account Receivables)0.00294.520.00 รวม (Total)363,433,561.07372,209,738.23 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ตุลาคม 2550 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 1,173,085.31 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 4,712,567.38 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน 1,634,912.87 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 3,492,443.20 รายได้เงินปันผล 1,389,026.00 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 3,422,181.22 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 13,775,073.85 รวมรายได้ ( บาท )29,599,289.83 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน ตุลาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google