งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธ ที่ 6 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธ ที่ 6 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553 1

2 PMQA Organization 22

3 3 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3

4 PMQA Organization ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( มาตรา 9,12, 16,18,45) การจัดการกระบวนการ ( มาตรา 10,20,27, 28,29,31) การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( มาตรา 10,11,27,47) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( มาตรา 11,39) การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( มาตรา 8,30,31, 38-42,45) การนำองค์กร ( มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( มาตรา 6,8,9,12,13,16) ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 4

5 PMQA Organization 5 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence 5

6 PMQA Organization 6 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 4 Information, Analysis, and Knowledge Management 1 Leadership 2 Strategic Planning 3 Customer& Market Focus 5 Human Resource Focus 6 Process Management Source: http://www.quality.nist.gov/Business_Criteria.htm 7 Business Results 6

7 PMQA Organization Total Quality Management :TQM Goals / Strategies ConceptsVehiclesTechniques Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability 3. Customer Focus 5. Human Focus 4. Information & KM 2. Strategic Plan 1. Leadership 6. Process Management 7. Results Customer Satisfaction 7

8 PMQA Organization 8 หลักคิด : 11 Core Values 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3 8

9 PMQA Organization 9 Lead the organization Manage the organization Improve the organization Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9 คิดทำปรับ 9

10 PMQA Organization 10 Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Management Concept 10

11 PMQA Organization ApproachAApproachA DeploymentDDeploymentD LearningLLearningL ResultResult การประเมิน หมวด 1-6 ADLI IntegrationIIntegrationI Plan Do Check/Share/Act PDCA Alignment 11

12 PMQA Organization LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure 12

13 PMQA Organization 13

14 PMQA Organization 14 2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 14

15 PMQA Organization 15

16 PMQA Organization 16

17 PMQA Organization  มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานต่อไป  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาจะเลือกตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวัด ความสำเร็จและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหมวดนั้น ๆ ได้อย่าง แท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะ กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคล้องกับภารกิจบางประเภทที่ มีลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานต่อไป  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาจะเลือกตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวัด ความสำเร็จและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหมวดนั้น ๆ ได้อย่าง แท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะ กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคล้องกับภารกิจบางประเภทที่ มีลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 17

18 PMQA Organization  กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่าน เกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ ดี แม้ในหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการ พัฒนาระบบบริหารจัดการในขั้น Successful Level  กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่าน เกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ ดี แม้ในหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการ พัฒนาระบบบริหารจัดการในขั้น Successful Level 18

19 PMQA Organization 19 3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 19

20 PMQA Organization “ ระดับพื้นฐาน ” หมายถึง กระบวนการเริ่ม ได้ผล “ ระดับพื้นฐาน ” หมายถึง กระบวนการเริ่ม ได้ผล  มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ กิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน (Approach)  กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment)  องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ อาจมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง (Learning)  กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับ สำคัญขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) 20

21 PMQA Organization 1. Continuous improvements 2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization 21

22 PMQA Organization  ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 46 ประเด็น  แต่ละประเด็นเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงานพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อ ตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ของ พรฎ. ต่าง ๆ  สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบในทุกข้อและทุกหมวด 22

23 PMQA Organization  มีแนวทาง (มีระบบ)  มีการนำไปใช้จริง  เริ่มเกิดผล  มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  มีการพัฒนา  มีความก้าวหน้า  เริ่มบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ โดยสรุป 23

24 PMQA Organization 1. สถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเองภายใต้กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ยังต้องพัฒนา(OFI) 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงประจำปีให้สอดคล้อง โดยระบุตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ให้ชัดเจน 3. ดำเนินการปรับปรุงตามแผน4. วัดผลการปรับปรุง 24

25 PMQA Organization องค์ประกอบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level ส่วนที่ 2 คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level 25

26 PMQA Organization ตัวอย่างการประเมินตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) LD 2สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอำนาจและทบทวน การมอบอำนาจในการตัดสินใจ ( Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์ หมวด 2 คำอธิบาย การกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการดำเนินงานได้ทันเวลา และมีประสิทธิผลที่สุด โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา วิธีการประเมิน A -คำสั่ง / วิธีปฏิบัติ / แนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร D - รายงานผลการดำเนินการการกระจายอำนาจดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง L - รายงานผลการติดตาม/ทบทวนเรื่องการมอบอำนาจไปสู่บุคลากร I -แสดงประโยชน์ ที่ได้รับจากการกระจายอำนาจไปสู่บุคคลากร ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet 26

27 PMQA Organization 27 รหัสแนวทางการดำเนินการ การนำองค์การ LD1สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังของสถาบัน โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไป ปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอำนาจและทบทวนการมอบอำนาจในการ ตัดสินใจ ( Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่ง ประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการ ทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership)

28 PMQA Organization 28 รหัสแนวทางการดำเนินการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD 5 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ( Organizational Governance) หรือ อัตตาภิบาล ( Self Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน และ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนด ไว้ไปปฏิบัติ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership)

29 PMQA Organization (4)4 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.1 การทบทวนผล ดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมิน ไปเพื่อดูการบรรลุ เป้าหมาย และ เพื่อ ประเมินการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ ผ่านมา (6) การใช้ผลการ ทบทวนเพื่อจัดลำดับ ความสำคัญและเพื่อ การปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร (7)7 การประเมินผล งานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3 ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมิน ไปปรับระบบการนำ องค์กร หมวด 1 การนำองค์การ ก. การกำหนด ทิศทางของ สถาบันอุดมศึกษา 1.1 การนำองค์การ1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผล การดำเนินการของ สถาบันอุดมศึกษา ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการ อย่างมีจริยธรรม ค. การให้การ สนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (1) 3 การสื่อสารทิศทาง องค์กร (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกัน ทุจริต 3.3 ด้านปกป้อง ประโยชน์ประเทศและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (8)8 การดำเนินการต่อ งานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์ แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการ จัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการ ผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิง รุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธี ปฏิบัติให้ทำอย่างมี จริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การ สนับสนุนชุมชนที่ สำคัญ การเลือกชุมชน การเลือกกิจกรรม สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของ บุคลากร LD 1 LD 2 LD 5 LD 3 LD 4 LD 6 29

30 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 1 LD 1การสร้างการรับรู้ เข้าใจและการนำไปปฏิบัติของบุคลากร สิ่งที่ยากคือตัว D สถาบันอุดมศึกษาต้องผลักดันเรื่องนี้ จนมั่นใจว่า บุคลากรรับรู้และเข้าใจในทิศทาง องค์กรในประเด็นที่กำหนด LD 2จุดยากของ LD2 คือตัว L การติดตามผลการมอบอำนาจ แต่ถ้าสถาบันอุดมศึกษาใช้ แบบฟอร์ม (slide ที่ 36) จะครอบคลุมการดำเนินการของตัว L ด้วย LD 3ประเด็นสำคัญของ LD 3 คือ ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ LD 4การผลักดันการดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดเป็นวาระเกี่ยวกับการติดตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว ไว้ในวาระการประชุมผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และต้องแสดงให้เห็นว่า ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด และนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน LD 5จุดเน้นอยู่ที่การเลือกโครงการที่จะนำมาปฏิบัติ สถาบันอุดมศึกษาต้องเลือกโครงการที่ สะท้อนการผลักดัน OG อย่างชัดเจน LD 6 การที่สถาบันอุดมศึกษาจะกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบให้ได้ดีนั้น สถาบันอุดมศึกษาอาจนำบทเรียนในอดีตที่เคยจัดการผลกระทบทางลบมาเป็น ตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรการที่เคยทำไว้แล้ว จะ เกิดผลดีหรือไม่ สามารถดูตัวอย่างได้จากชุดToolkit หมวด 1 หน้า 53 – 54 30

31 PMQA Organization ตัวอย่างตารางมอบอำนาจ LD2 31

32 PMQA Organization 32 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวางยุทธศาสตร์ SP1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกำหนดขั้นตอน / กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่ จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16) SP2 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ( 4 ปี และ 1 ปี ) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกที่สำคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบันและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) SP3สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสถาบัน รวมทั้ง การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากร อื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

33 PMQA Organization 33 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ SP4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึง แผนปฏิบัติ ราชการ และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) SP5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด ( cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ระดับคณะ / สำนัก ( ทุก คณะ / สำนัก ) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 คณะ / สำนัก รวมทั้ง มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลาย ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12) SP6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็น รายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ / สำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการ ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน / โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความ เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

34 PMQA Organization หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. การจัดทำ ยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการไปสู่การ ปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ผลการ ดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบ เวลา (14)2 การนำปัจจัยมา ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของ เป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้น ระยะยาว (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จ ของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ SP 1 SP 2 SP 1 SP 4 SP 7 SP 3 SP 5 การปรับปรุงกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ นำผลการทบทวนการดำเนินงาน ผลจากการประเมิน SP 6 34

35 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 2 SP 1สถาบันอุดมศึกษาต้องให้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยง ว่ากลยุทธ์ที่กำหนด มีความสอดคล้องกับแผน 4 ปี และแผน 1 ปี อย่างไร SP 1 จุดยากอยู่ที่ ส่วนราชการ ต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร (ตัวอย่างขั้นตอน Slide ที่ 41) SP 2มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาทำแผนให้มีคุณภาพ โดยต้องนำปัจจัยภายในและภายนอก ที่กำหนด มาประกอบการทำแผนให้ครบถ้วน (ดูตัวอย่าง Slide ที่ 42) SP 3จุดเน้นอยู่ที่ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผน 4 ปี และ 1 ปี SP 4สถาบันอุดมศึกษาต้องมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้ และมุ่งเน้น ที่ผู้บริหารต้องสื่อสารทำความเข้าใจ SP 5จุดยากอยู่ที่ ระยะเวลาเตรียมการ ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานทันรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ SP 6จุดเน้นของ SP 6 ต้องการให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามโครงการอย่างไร ใช้ระบบ IT หรือใช้แบบฟอร์มรายงานก็ได้ SP 7การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ การดำเนินการ โปรดดูรายละเอียด ภาคผนวก ง-2 เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด 35

36 PMQA Organization ตัวอย่างขั้นตอนของ SP1 36

37 PMQA Organization ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ของ SP2 37

38 PMQA Organization 38 รหัสแนวทางการดำเนินการ ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกำหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความ ต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการ สื่อสารดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น โดยมี การกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันท่วงที (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้อง (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS5สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus)

39 PMQA Organization 39 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของสถาบัน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-42) CS7สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละ งาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus)

40 PMQA Organization หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีใน อนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ เรียนรู้ ให้เหมาะสม ทันสมัย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการ ปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้าง ความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึง พอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึง พอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย CS1 CS2 CS3 CS6CS7 CS8 CS 5 CS4 CS3 40

41 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 3 CS 1สิ่งสำคัญของ CS 1 คือ I ซึ่งตัวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงได้ดี คือ การจัดทำ customer profile เป็นการให้สถาบันอุดมศึกษาแจกแจง โดยทำตารางสรุปว่า กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใคร และมีแนวทางการให้บริการอย่างไร ความคาดหวังของผู้รับบริการคืออะไร CS 2จุดเน้นของ CS 2 คือ การมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงให้ เห็นว่าช่องทางที่มีอยู่เดิม หรือ ช่องทางที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีประสิทธิภาพอย่างไร CS 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบจัดการข้อร้องเรียน ที่สามารถตอบสนองอย่างทันท่วงที แสดงการปรับปรุงงานที่สัมพันธ์กับกระบวนการในหมวด 6 อย่างชัดเจน การกำหนดระบบการติดตาม สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า มีระบบการติดตาม คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอย่างไร ความถี่ในการติดตาม องค์ประกอบที่ใช้ ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ และแสดงให้เห็นถึงการนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการ ให้บริการ CS 4สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทำทะเบียนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดให้มี ช่องทางในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น e-mail, จดหมายข่าว เป็นต้น CS 5จุดยากอยู่ที่ I การแสดง next step ที่เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น หรือ เข้มข้นขึ้นในปีต่อไป CS 6การสำรวจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มที่กำหนดไว้ใน CS 1 และ นำผลมาปรับปรุงการบริการ CS 7นอกจากการกำหนดระยะเวลาการให้บริการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดวิธีปฏิบัติ ของบุคลากรในการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะบุคลากรจะมีมาตรฐาน ให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อย่างน้อย ควรมีการจัดทำคู่มือการให้บริการ 1 งานบริการที่สำคัญ 41

42 PMQA Organization 42 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ IT1สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงิน อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) กำหนดทั้ง 5 ฐานข้อมูล IT3สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่า และทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) 42

43 PMQA Organization 43 รหัสแนวทางการดำเนินการ การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ IT4สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้ สกอ. ภายในเวลาที่กำหนด IT5สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของ บัณฑิต และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งมีครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT6สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย ( Warning System) เกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน / โครงการสำคัญ IT7สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) 43

44 PMQA Organization (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรใน องค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง เปรียบเทียบเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการ บ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศ ปลอดภัย ให้เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ สารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ IT 1 IT 1 - 3 IT 4,5 IT 5,6 IT 7 44

45 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 4 IT 1ระบบการจัดเก็บข้อมูลต้องระบุแหล่งข้อมูลของตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบใน การจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการ update ข้อมูล IT 2นอกจากจัดเก็บฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่าใหม่แล้ว ต้องมีการทบทวน ฐานข้อมูลของกระบวนการเดิมด้วย IT 3IT 3 ใช้วิธีการเช่นเดียวกับ IT 2 แต่เป็นกระบวนการสนับสนุน โดยมุ่งเน้นให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทำฐานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย IT 4วัตถุประสงค์ของ IT 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบเครือข่าย IT (ซึ่งจะส่งผลต่อ RM 4.1) IT 5วัตถุประสงค์ของ IT 5 เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ warning ของระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการ และปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที IT 6แสดงระบบ security ให้เห็น เช่น Anti-virus ไฟฟ้าสำรอง firewall และแสดง แผน IT Contingency Plan โดยพิจารณาคุณภาพของแผน (รายละเอียดกิจกรรม / เป้าหมายกิจกรรม / ตัวชี้วัด /ผู้รับผิดชอบ / งบประมาณ / ระยะเวลาดำเนินการ) IT 7การจัดการความรู้ โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก ง-1เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด 45

46 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource) รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล ( Human Resource Management) ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความคล่องตัวและการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน HR 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้ง ต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน HR 3สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 4สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ 46

47 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource) รหัสแนวทางการดำเนินการ การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการวางแผนป้องกันการ กระทำผิดจรรยาบรรณฯ มีมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ HR 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไป ปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) HR 7สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 47

48 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อความคล่องตัว เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงานรวมถึงการ แจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและ ปรับปรุงงาน 4.2การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากรและ ชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของ หัวหน้างาน HR 1 HR 3 HR 7 HR 4,6 HR 6 HR 5 48

49 PMQA Organization หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจแก่ บุคลากร 5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อม การทำงาน ถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในงาน การกำหนดตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบาย สวัสดิการการบริการ ให้ตรงความต้องการบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท (62)20 การประเมินความผาสุก ความ พึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร 20.1การประเมินความผาสุก ความพึง พอใจ แรงจูงใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 20.2การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมิน ความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ พอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR 2 49

50 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 5 HR 1มีจุดเน้น 3 เรื่อง คือ มีกระบวนการ กำหนดปัจจัย มีการวิเคราะห์ปัจจัย และมีการปรับปรุง ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่กำหนดต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยที่สร้าง แรงจูงใจและปัจจัยที่สร้าง บรรยากาศในการทำงาน HR 2ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้แนวทางการประเมินผลตามแนวทางของ ก.พ. ที่ใช้ในการเลื่อน ขั้นเงินเดือนประจำปี แต่จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ และให้ สถาบันอุดมศึกษาเก็บหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการแจ้งผล ซึ่งในแบบการแจ้งผลกลับ ต้องมีส่วนของข้อแนะนำให้บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย HR 3  HR 3 เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้ตาม SP 2 มาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา ต้อง มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีแผนปฏิบัติการประจำปี และ มีแผนพัฒนาบุคลากร (มุ่งเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร)  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อภาพรวมการพัฒนา บุคลากรขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่สำรวจความพึงพอใจที่ใช้วัดในการอบรมแต่ละครั้ง HR 5แผนการสร้างความก้าวหน้าจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ กำหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเห็นภาพ ความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการพัฒนาตนเอง 50

51 PMQA Organization ตัวอย่าง HR 5 51

52 PMQA Organization 52

53 PMQA Organization การวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 53

54 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความ ต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน PM 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการ ของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วย วัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่ เกี่ยวข้องที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่อง ( พ. ร. ฎ. GG มาตรา 20,27-29) PM 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการ จัดการกระบวนการ เพื่อให้สถาบันจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไป ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27,28) PM 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผล การดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ 54

55 PMQA Organization หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า6.2 กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 11.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 11.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน PM1 PM2,5 PM3 PM6 PM4 PM5 55

56 PMQA Organization ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 6 PM 1สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ากระบวนการที่ส่งผลต่อการ ดำเนินการตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ ซึ่งอย่างน้อย หลักเกณฑ์ในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PM 2การดำเนินการตาม PM 2 ต้องให้เจ้าของกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ที่สำคัญ และตัวชี้วัดกระบวนการรวมถึงการออกแบบกระบวนการ จึงจะทำให้การ ดำเนินการประสบความสำเร็จ PM 3กระบวนการที่สร้างคุณค่าทุกกระบวนการ ต้องออกแบบกระบวนการ โดยนำปัจจัยที่ กำหนดไว้มาใช้ในการออกแบบ (การออกแบบอาจหมายถึงการกำหนดขั้นตอนของ กระบวนงานที่ชัดเจน ) และเมื่อออกแบบแล้วต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ และสร้างระบบการควบคุมกระบวนการด้วย PM 4สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มักมีแผนสำรองฉุกเฉิน แต่ขาดเรื่องการสื่อสารให้คนใน องค์กรรับทราบ นอกจากนี้ต้องมีการนำแผนสำรองฉุกเฉินมาทบทวน ให้เหมาะสม ทันสมัยเสมอ PM 5คู่มือการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย Workflow และมาตรฐานงาน หรือมาตรฐาน คุณภาพงาน (ข้อกำหนดในเชิงคุณภาพ) PM 6เป็นการแสดงตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าอย่างน้อย 1 กระบวนการ และ กระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 1 กระบวนการ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สามารถทำให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการดำเนินการ (แต่ใน RM 6 ต้องปรับปรุง 3 กระบวนการ) 56

57 PMQA Organization หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านประสิทธิผล RM 1ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อสถาบันฯ ( ค่าเฉลี่ย ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 60708090100 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ / โครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 60708090100 RM 4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 80859095100 57

58 PMQA Organization รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 5ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา บุคลากร 6065707580 RM 6จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดำเนินการดี ขึ้น 1 กระบวน การ -2 กระบวน การ -3 กระบวน การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) 58

59 PMQA Organization 59 4. กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4. กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 59

60 PMQA Organization 60 แนวทางการนำเสนอ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด การส่งมอบงาน

61 PMQA Organization 61 2551 2550 น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์ โอกาสในการปรับปรุง สำหรับส่วนราชการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุงองค์กร น้ำหนักร้อยละ 22 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กร ในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาองค์กรนำมาผนวก เข้ากับตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยได้มีการประเมิน องค์กรตามแนวทางการ บริหารจัดการแบบ “ADLI” 2552 น้ำหนักร้อยละ 30 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้ มีความเข้าใจและนำ เครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมิน ความสำเร็จของแผนพัฒนา องค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบ แนวทางในการประเมิน องค์กรเบื้องต้น และเป็น แนวทาง “การเปลี่ยนแปลง ทีละขั้น” 2549

62 PMQA Organization เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ “รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด........” 1 80 100 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมวด 7 ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level 62

63 PMQA Organization Roadmap การพัฒนาองค์การ 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 3 5 6 2 4 1 2 4 6 3 5 1 4 2 3 5 6 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel 63

64 PMQA Organization 64 25522554 2553 สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 2 4 SuccessfulLevel 64

65 PMQA Organization ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจและหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ปรับปรุงองค์กรในประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ FL ในปี 52 ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 54 ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจและหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ปรับปรุงองค์กรในประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ FL ในปี 52 ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 54 ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ และหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 53 ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ และหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 53 สิ่งที่ต้องส่งมอบ วันที่ 1 พ.ย. 2553 รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน แผนพัฒนาองค์การปี 54 (หมวดที่เหลือ) สิ่งที่ต้องส่งมอบ วันที่ 1 พ.ย. 2553 รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน แผนพัฒนาองค์การปี 54 (หมวดที่เหลือ) ปี 2552 แผนพัฒนาองค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์ แผนพัฒนา องค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน แผนพัฒนาองค์การปี 53 (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ) แผนพัฒนาองค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์ แผนพัฒนา องค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน แผนพัฒนาองค์การปี 53 (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ) ปี 2553 65

66 PMQA Organization 66 น้ำหนักร้อยละ 30 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมมีความเข้าใจและนำ เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ฯอย่างครบถ้วนแล้วจะได้ค่าคะแนนนี้โดย ปริยาย น้ำหนักร้อยละ 30 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมมีความเข้าใจและนำ เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ฯอย่างครบถ้วนแล้วจะได้ค่าคะแนนนี้โดย ปริยาย 2553 66

67 PMQA Organization 67 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

68 PMQA Organization 68 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครอบคลุมงานของทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันอุดมศึกษา โดยไม่รวมถึงวิทยาเขต ยกเว้นกรณีของสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ให้ครอบคลุมถึงวิทยาเขตต่าง ๆ ภายใต้สังกัดด้วย 68

69 PMQA Organization 69 การประเมินผลตัวชี้วัด 69

70 PMQA Organization ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก ร้อยละ 30) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น พื้นฐาน หมวด12.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการจัดทแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 123 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (วัดกระบวนการของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 444 12.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงาน ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 1 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตามการพัฒนาองค์การ (วัดผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 111 12.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 2 12.1. 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ใน หมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 111 12.3.3 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงาน การประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า* 1 666 12.3.4 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 2 18181818 12.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น พื้นฐาน (หมวด 7) 66 70

71 PMQA Organization 71 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจำนวน 3 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 444 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการ พัฒนาองค์การ 111 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น พื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 111 รวม 666 18 71

72 PMQA Organization 72 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจำนวน 6 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผน 123456 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 222222 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการพัฒนา องค์การ 0.5 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น พื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 0.5 รวม 333333 18 เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องดำเนินการ 6 หมวด 72

73 PMQA Organization 73 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.1ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (วัดกระบวนการของการพัฒนา องค์การในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 444 การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 60708090100 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวดภาคบังคับและ หมวดภาคสมัครใจ) ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณา จากจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับ จำนวนข้อทั้งหมดในแต่ละหมวด แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 2.1 -2.7 73

74 PMQA Organization 74 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการดำเนินการตาม การพัฒนาองค์การ(วัดผลลัพธ์ ของการพัฒนาองค์การในหมวด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 111 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการ ดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไปเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนน ของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 74

75 PMQA Organization 75 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.3ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 111 การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ส่วน ราชการดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 60708090100 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7.1 และ 7.2 (ใช้แบบฟอร์มในคู่มือ ปี 52) อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7.1 และ 7.2 (ใช้แบบฟอร์มในคู่มือ ปี 52) สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว จะได้ค่า คะแนนนี้โดยปริยาย โดยจะใช้ผลการ ตรวจประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาที่ ไม่ผ่าน เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้อง ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว จะได้ค่า คะแนนนี้โดยปริยาย โดยจะใช้ผลการ ตรวจประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาที่ ไม่ผ่าน เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้อง ดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 75

76 PMQA Organization 76 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไปเทียบ กับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มาเฉลี่ย จะได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 2.7 การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการของ สถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 12345 76

77 PMQA Organization 77 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ การประเมินผล น้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 1 3691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 2 34567 3ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นก้าวหน้า 1 34567 4ความครบถ้วนของแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 2 0-123 รวม6 77

78 PMQA Organization 78 การประเมินผลน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 1 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) 78

79 PMQA Organization 79 การประเมินผลน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐขั้นพื้นฐาน 2 34567 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 2.1 – 2.7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ การจัดทำรายงานการประเมิน องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) สำหรับหมวดที่เลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ส่วน ราชการรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแบบฟอร์มที่ 3 : แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ให้ สถาบันอุดมศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งให้ เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 79

80 PMQA Organization 80 การประเมินผลน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า 1 34567 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4.1 และ 4.2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น ก้าวหน้า และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนพัฒนาองค์การ ให้สถาบันฯ ในภายหลัง เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาด้วย 80

81 PMQA Organization 81 การประเมินผลน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 12345 4ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 2 0-123 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4.1 และ 4.2 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้น ก้าวหน้า และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนพัฒนาองค์การ ให้สถาบันฯ ในภายหลัง เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มเติมมาด้วย 81

82 PMQA Organization 82 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 82

83 PMQA Organization 83 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ FL ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้ดำเนินการปรับปรุงองค์กรในประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้วย ขั้นตอนที่ 3 ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก 83

84 PMQA Organization 84 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด การรายงานผลรอบ 6 เดือน ให้สถาบันอุดมศึกษารายงาน 1. ผลการดำเนินการของตัวชี้วัดนี้ในภาพรวมที่แสดงให้เห็น ความคืบหน้า 2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแบบฟอร์มคำรับรอง การปฏิบัติราชการฯ (รายงานรวมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ) หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาอาจใช้ตัวอย่างการรายงาน ผลตามภาคผนวก ข 5. การตรวจประเมินจาก ผู้ตรวจประเมินภายนอก การตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเป็น การตรวจสอบการประเมินความสำเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมิน ตนเองมาว่าตรงตามคะแนนที่ประเมินหรือไม่ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 84

85 PMQA Organization 85 แนวทางการดำเนินงาน 25522553 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. 1. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนา องค์การของปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 2. ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร 3. ประเมินองค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ. ศ 2554 4. การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 5. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก 85

86 PMQA Organization 86 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 86

87 PMQA Organization 87 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ไปยังสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย  แบบฟอร์มที่ 1-5 จำนวน 4 ชุด (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่น ซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น)  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการประเมินผลในรูปแบบไฟล์ excel (ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม โดยไม่ต้องจัดพิมพ์มาในรูปของ เอกสาร) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ไปยังสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย  แบบฟอร์มที่ 1-5 จำนวน 4 ชุด (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่น ซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น)  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการประเมินผลในรูปแบบไฟล์ excel (ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม โดยไม่ต้องจัดพิมพ์มาในรูปของ เอกสาร) การส่งมอบงานการส่งมอบงาน 87

88 PMQA Organization ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th 88

89 PMQA Organization ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: www.opdc.go.th/ www.opdc.go.th/ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/ เอกสารและสื่อ/2553 Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: www.opdc.go.th/ www.opdc.go.th/ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/ เอกสารและสื่อ/2553 89


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธ ที่ 6 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google