งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ สถาบันอุดมศึกษา PMQA เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2553

2 1. ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
2

3 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
TQM : Framework PMQA Model P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1. การนำ องค์กร 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. การจัดการ กระบวนการ 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3 3

4 ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (มาตรา 6,8,9,12,13,16) การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล (มาตรา 10,11,27,47) การนำองค์กร (มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) ผลลัพธ์ การดำเนินการ (มาตรา 9,12, 16,18,45) การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มาตรา 8,30,31, 38-42,45) การจัดการกระบวนการ (มาตรา 10,20,27, 28,29,31) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (มาตรา 11,39)

5 รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ
1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Thailand Quality Performance / Organizational Excellence 5

6 Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework
Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 1 Leadership 7 Business Results 3 Customer& Market Focus 6 Process Management 4 Information, Analysis, and Knowledge Management Source: 6

7 Total Quality Management :TQM
1. Leadership Customer Satisfaction 2. Strategic Plan Goals / Strategies 3. Customer Focus 4. Information & KM Concepts Vehicles Techniques 5. Human Focus 6. Process Management 7. Results Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability

8 หลักคิด : 11 Core Values 1 5 2 6 9 3 10 7 4 8 11 การนำองค์การ
อย่างมีวิสัยทัศน์ 5 การมุ่งเน้นอนาคต 2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 6 การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 9 ความคล่องตัว 3 10 การให้ความสำคัญกับ พนักงานและคู่ค้า 7 การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 4 ความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า 8 การจัดการเพื่อ นวัตกรรม มุมมองเชิงระบบ 11 8 8

9 หลักคิด : 11 Core Values 11 6 8 10 1 5 4 7 2 3 9 Lead the organization
Systems Perspective มองเชิงระบบ Agility คล่องตัว Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม 1 10 5 4 7 Focus on Future เน้นอนาคต Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ 2 3 9 Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning Lead the organization Manage the organization Improve the organization คิด ทำ ปรับ 9 9

10 การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA
TQM Concept PMQA Framework Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Assessment Report (SW) Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Improvement Plan (Tools & Standards) 10

11 Integration I Learning L Approach A Result Deployment D
การประเมิน หมวด 1-6 ADLI Integration I PDCA Alignment Learning L Approach A Result Plan Check/Share/Act Deployment D Do

12 การประเมิน หมวด 7 LeTCLi
Level Le Goal Linkage Li KRA KPI Trend T Trend Key Measure Compare C Benchmark

13 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
13

14 2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
14

15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ พ.ศ. 2555)

16 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ พ.ศ. 2555) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ เป้าประสง ค : ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์การ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

17 การกำหนดตัวชี้วัด PMQA ปี 2553
มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานต่อไป ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาจะเลือกตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวัดความสำเร็จและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหมวดนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคล้องกับภารกิจบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

18 การกำหนดตัวชี้วัด PMQA ปี 2553
กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดี แม้ในหมวดที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ ไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการในขั้น Successful Level

19 3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level) 19

20 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
“ระดับพื้นฐาน” หมายถึง  กระบวนการเริ่มได้ผล  มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ กิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ (Deployment) องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ อาจมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง (Learning) กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับ สำคัญขององค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration)

21 1. Continuous improvements
2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

22 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
ประกอบด้วย 7 หมวด รวม 46 ประเด็น แต่ละประเด็นเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการและระบบงานพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ของ พรฎ. ต่าง ๆ สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นให้ครบในทุกข้อและทุกหมวด

23 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
โดยสรุป มีแนวทาง (มีระบบ) มีการนำไปใช้จริง เริ่มเกิดผล มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา มีความก้าวหน้า เริ่มบูรณาการกับระบบงานอื่น ๆ

24 การนำไปใช้ 1. สถาบันอุดมศึกษาประเมินตนเองภายใต้กรอบ Fundamental Level ระบุจุดที่ยังต้องพัฒนา(OFI) 2. จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงประจำปีให้สอดคล้อง โดยระบุตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ให้ชัดเจน 3. ดำเนินการปรับปรุงตามแผน 4. วัดผลการปรับปรุง

25 ส่วนที่ 1 เกณฑ์ Fundamental Level
ส่วนที่ 2 คำอธิบายแนวทางดำเนินการ ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การพิจารณา การดำเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Fundamental Level

26 ตัวอย่างการประเมินตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
เกณฑ์ หมวด 2 LD 2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอำนาจและทบทวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา คำอธิบาย การกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการดำเนินงานได้ทันเวลา และมีประสิทธิผลที่สุด โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา วิธีการประเมิน ผ่าน / ไม่ผ่าน – จะผ่านต่อเมื่อทำครบทุก bullet A -คำสั่ง/วิธีปฏิบัติ/แนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่บุคลากร D - รายงานผลการดำเนินการการกระจายอำนาจดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่าง L - รายงานผลการติดตาม/ทบทวนเรื่องการมอบอำนาจไปสู่บุคลากร I -แสดงประโยชน์ ที่ได้รับจากการกระจายอำนาจไปสู่บุคคลากร ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ

27 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership) รหัส แนวทางการดำเนินการ การนำองค์การ LD1 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังของสถาบัน โดยมุ่งเน้นนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีการมอบอำนาจและทบทวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในสถาบันให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) 27

28 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership) รหัส แนวทางการดำเนินการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD 5 สภามหาวิทยาลัยต้องมีการกำหนดระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา (Organizational Governance) หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) 28

29 หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. การกำหนด ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ค. การทบทวน ผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ค. การให้การสนับสนุนต่อ ชุมชนที่สำคัญ (1)1 ทิศทาง 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 เป้าประสงค์ระยะสั้น/ยาว 1.3 ค่านิยม 1.4 ผลดำเนินงานที่ คาดหวัง (1) 3 การสื่อสารทิศทางองค์กร (2)2 นโยบาย 2.1 กระจายอำนาจ 2.2 นวัตกรรม 2.3 ความคล่องตัว 2.4 การเรียนรู้ขององค์กร 2.5 การเรียนรู้ของบุคคล 2.6 การทำถูกกฏหมาย 2.7 ทำตามหลักจริยธรรม (3)3 การกำกับดูแลตนเองที่ดี 3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 3.2 ด้านการเงินป้องกันทุจริต 3.3 ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)4 การทบทวนผลดำเนินการ 4.1 การทบทวนผลดำเนินการ 4.2 การนำผลประเมินไปเพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย และ เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (5)5 what ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา (6) การใช้ผลการทบทวนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและเพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร (7)7 การประเมินผลงานผู้บริหาร 7.1 ประเมินผู้บริหาร 3ระดับชั้นบังคับบัญชา 7.2 การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร (8)8 การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม (เกิดเหตุการณ์แล้ว) (9)9 what การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4(ค่า)เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ (10)10 การจัดการผลกระทบทางลบ 10.1 การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ (ประเมิน) 10.2 การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ (ป้องกัน) (11)11 การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม (ปฏิบัติต่อคนภายนอก) (12)12 การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ การเลือกชุมชน การเลือกกิจกรรมสนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของบุคลากร LD 1 LD 5 LD 4 LD 1 LD 2 LD 6 LD 4 LD 3

30 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 1
LD 1 การสร้างการรับรู้ เข้าใจและการนำไปปฏิบัติของบุคลากร สิ่งที่ยากคือตัว D สถาบันอุดมศึกษาต้องผลักดันเรื่องนี้ จนมั่นใจว่า บุคลากรรับรู้และเข้าใจในทิศทางองค์กรในประเด็นที่กำหนด LD 2 จุดยากของ LD2 คือตัว L การติดตามผลการมอบอำนาจ แต่ถ้าสถาบันอุดมศึกษาใช้แบบฟอร์ม (slide ที่ 36) จะครอบคลุมการดำเนินการของตัว L ด้วย LD 3 ประเด็นสำคัญของ LD 3 คือ ผู้บริหารต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ LD 4 การผลักดันการดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดเป็นวาระเกี่ยวกับการติดตามตัวชี้วัดดังกล่าว ไว้ในวาระการประชุมผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ และต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด และนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน LD 5 จุดเน้นอยู่ที่การเลือกโครงการที่จะนำมาปฏิบัติ สถาบันอุดมศึกษาต้องเลือกโครงการที่สะท้อนการผลักดัน OG อย่างชัดเจน LD 6 การที่สถาบันอุดมศึกษาจะกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบให้ได้ดีนั้น สถาบันอุดมศึกษาอาจนำบทเรียนในอดีตที่เคยจัดการผลกระทบทางลบมาเป็นตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ว่า หากสถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรการที่เคยทำไว้แล้ว จะเกิดผลดีหรือไม่ สามารถดูตัวอย่างได้จากชุดToolkit หมวด 1 หน้า 53 – 54

31 ตัวอย่างตารางมอบอำนาจ LD2

32 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) รหัส แนวทางการดำเนินการ การวางยุทธศาสตร์ SP1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16) SP2 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของสถาบัน ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างและจุดเน้นของสถาบันและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) SP3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสถาบัน รวมทั้ง การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) 32

33 หมายเหตุ หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) รหัส
แนวทางการดำเนินการ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ SP4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน รวมถึง แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของสถาบันให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) SP5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการถ่ายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ระดับคณะ/สำนัก (ทุกคณะ/สำนัก) และระดับบุคคลอย่างน้อย 1 คณะ/สำนัก รวมทั้ง มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12) SP6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/สำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หมายเหตุ ความแตกต่างของเกณฑ์ FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คือ SP 7 ปรับแผนบริหารความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐาน COSO เป็นหลัก 33

34 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ ก. การจัดทำ ยุทธศาสตร์ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (13)1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 1.1 แผน 4 ปี 1.2 แผน 1 ปี ขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง กรอบเวลาและเหตุผล กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบเวลา (14)2 การนำปัจจัยมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 2.1 ปัจจัยภายใน 2.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ การรวบรวม การวิเคราะห์ (15)3 what ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 3.2เป้าหมายและระยะเวลา 3.3ลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์ (16)4 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์ 4.1 แผน 4 ปี 4.2 แผน 1 ปี ดูความท้าทาย ดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ดูความสมดุลของโอกาสระยะสั้นระยะยาว (17)5 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 5.1 วิธีการถ่ายทอด 5.2 การจัดสรรทรัพยากร 5.3 การทำให้ผลมีความยั่งยืน (18)6 แผนปฏิบัติการ 6.1 what แผนปฏิบัติการที่สำคัญ 6.2 แผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (บริหารความเสี่ยง : RM) จากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (19)7 what แผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล 7.1 4ปี 7.2 1ปี (20)8 ระบบการวัดผลสำเร็จ 8.1 what ตัวชี้วัดติดตามแผนปฏิบัติการ 8.2การทำระบบการวัดผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน (21)9 what เป้าหมาย 9.1เป้าหมายของตัวชี้วัด 9.2เป้าหมายเปรียบเทียบ SP 4 SP 1 SP 1 SP 7 SP 2 SP 2 การปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ นำผลการทบทวนการดำเนินงาน ผลจากการประเมิน SP 3 SP 6 SP 5

35 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 2
SP 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยง ว่ากลยุทธ์ที่กำหนดมีความสอดคล้องกับแผน 4 ปี และแผน 1 ปี อย่างไร SP 1 จุดยากอยู่ที่ ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทำแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร (ตัวอย่างขั้นตอน Slide ที่ 41) SP 2 มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาทำแผนให้มีคุณภาพ โดยต้องนำปัจจัยภายในและภายนอกที่กำหนด มาประกอบการทำแผนให้ครบถ้วน (ดูตัวอย่าง Slide ที่ 42) SP 3 จุดเน้นอยู่ที่ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผน 4 ปี และ 1 ปี SP 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้ และมุ่งเน้นที่ผู้บริหารต้องสื่อสารทำความเข้าใจ SP 5 จุดยากอยู่ที่ ระยะเวลาเตรียมการ ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทันรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ SP 6 จุดเน้นของ SP 6 ต้องการให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษามีการติดตามโครงการอย่างไร ใช้ระบบ IT หรือใช้แบบฟอร์มรายงานก็ได้ SP 7 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ การดำเนินการ โปรดดูรายละเอียด ภาคผนวก ง-2 เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด

36 ตัวอย่างขั้นตอนของ SP1

37 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ของ SP2

38 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus) รหัส แนวทางการดำเนินการ ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการกำหนดกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันท่วงที (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) 38

39 หมายเหตุ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer and Stakeholder Focus) รหัส แนวทางการดำเนินการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของสถาบัน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-42) CS7 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลากรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) หมายเหตุ ความแตกต่างของเกณฑ์ FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คือ ปรับจำนวนประเด็นคำถามที่มีความซ้ำซ้อนกัน ได้แก่ 1. CS 3 ปรับให้มีประเด็นการพิจารณา (ส่วนที่ 3) มีความชัดเจนมากขึ้น 2. CS 5 เรื่องการมีส่วนร่วมโดยปรับให้มีประเด็นการพิจารณา (ส่วนที่ 3) เพิ่มเติมมากขึ้น 3. CS 6,7 (เดิม) รวมเป็น CS 6 (ใหม่) 39

40 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (25)4 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อ สนองความคาดหวัง สร้างความประทับใจ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น (26)5 การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ 5.1การสร้างระบบที่ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ ขอข้อมูล ขอรับบริการ ขอร้องเรียน 5.2การกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ระบบติดตามการปฏิบัติ (27)6 การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการ วิธีการแก้ไขที่ทันท่วงที รวบรวมและวิเคราะห์นำไปเพื่อการปรับปรุง (28)7 การทบทวนปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย (29)8 การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 8.1การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้สวนเสีย 8.2การนำข้อมูลไปใช้เพื่อ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ปรับปรุงการทำงาน (30)9 การติดตามเรื่องคุณภาพบริการ ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับทันท่วงที นำไปใช้ต่อได้ (31)10 การเปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจ (32)11 การทบทวนปรับปรุงการวัดความพึงพอใจ ให้เหมาะสม ทันสมัย (22)1 การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท/กลุ่ม การคำนึงถึงผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคต (23)2 การรับฟังและเรียนรู้ 2.1 การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวัง 2.2 การนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง (24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและเรียนรู้ ให้เหมาะสม ทันสมัย CS1 CS4 CS 5 CS2 CS6 CS7 CS8 CS3 CS3 CS3

41 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 3
CS 1 สิ่งสำคัญของ CS 1 คือ I ซึ่งตัวที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงได้ดี คือ การจัดทำ customer profile เป็นการให้สถาบันอุดมศึกษาแจกแจง โดยทำตารางสรุปว่า กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใคร และมีแนวทางการให้บริการอย่างไร ความคาดหวังของผู้รับบริการคืออะไร CS 2 จุดเน้นของ CS 2 คือ การมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าช่องทางที่มีอยู่เดิม หรือ ช่องทางที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีประสิทธิภาพอย่างไร CS 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบจัดการข้อร้องเรียน ที่สามารถตอบสนองอย่างทันท่วงที แสดงการปรับปรุงงานที่สัมพันธ์กับกระบวนการในหมวด 6 อย่างชัดเจน การกำหนดระบบการติดตาม สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า มีระบบการติดตาม คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอย่างไร ความถี่ในการติดตาม องค์ประกอบที่ใช้ ในการติดตาม ผู้รับผิดชอบ และแสดงให้เห็นถึงการนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการ ให้บริการ CS 4 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทำทะเบียนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดให้มี ช่องทางในการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น , จดหมายข่าว เป็นต้น CS 5 จุดยากอยู่ที่ I การแสดง next step ที่เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้มข้นขึ้นในปีต่อไป CS 6 การสำรวจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มที่กำหนดไว้ใน CS 1 และ นำผลมาปรับปรุงการบริการ CS 7 นอกจากการกำหนดระยะเวลาการให้บริการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าจะบุคลากรจะมีมาตรฐานให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ อย่างน้อยควรมีการจัดทำคู่มือการให้บริการ 1 งานบริการที่สำคัญ

42 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) รหัส แนวทางการดำเนินการ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ IT1 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดทั้ง 5 ฐานข้อมูล IT3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่า และทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 42

43 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) รหัส แนวทางการดำเนินการ การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ IT4 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้ สกอ. ภายในเวลาที่กำหนด IT5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม ในด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งมีครุภัณฑ์การศึกษาและคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการการศึกษา (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT6 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ IT7 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ หมายเหตุ ความแตกต่างของเกณฑ์ FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คือ 1. IT 1 ปรับประเด็นการพิจารณา(ส่วนที่ 3) ให้มีความชัดเจนขึ้น 2. IT 3 เน้นเรื่องการทบทวนข้อมูลสารสนเทศ 43

44 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. การวัดผลการดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ข. การจัดการความรู้ (33)1 การเลือกและใช้ข้อมูล 1.1การเลือกรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง เพื่อติดตามผลดำเนินงานองค์กร 1.2การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม (34)2 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อ (35)3 การปรับปรุงระบบการวัดผล 3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวัดผล ให้เหมาะสม ทันสมัย 3.2 การจัดระบบการวัดผลให้ไวต่อการบ่งชี้ จากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก (36)4 what ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร ทบทวนผลดำเนินงาน วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (37)5 การสื่อสารผลวิเคราะห์ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (41)9 การจัดการความรู้ (KM) รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคนอื่น แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (42)10 การจัดการให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ให้มีคุณสมบัติที่ดี รวมทั้งสิ้น11ประการ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความเชื่อมโยง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง ความสามารถในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล ความปลอดภัย การรักษาความลับ (38)6 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (IT) ให้พร้อมใช้งาน ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ (39)7 การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ปลอดภัย ให้เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย (40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ให้เหมาะสม ทันสมัย IT 7 IT 4,5 IT 1 - 3 IT 5,6 IT 1

45 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 4
IT 1 ระบบการจัดเก็บข้อมูลต้องระบุแหล่งข้อมูลของตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบใน การจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการ update ข้อมูล IT 2 นอกจากจัดเก็บฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่าใหม่แล้ว ต้องมีการทบทวนฐานข้อมูลของกระบวนการเดิมด้วย IT 3 IT 3 ใช้วิธีการเช่นเดียวกับ IT 2 แต่เป็นกระบวนการสนับสนุน โดยมุ่งเน้นให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทำฐานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย IT 4 วัตถุประสงค์ของ IT 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบเครือข่าย IT (ซึ่งจะส่งผลต่อ RM 4.1) IT 5 วัตถุประสงค์ของ IT 5 เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ warning ของระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการ และปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงที IT 6 แสดงระบบ security ให้เห็น เช่น Anti-virus ไฟฟ้าสำรอง firewall และแสดง แผน IT Contingency Plan โดยพิจารณาคุณภาพของแผน (รายละเอียดกิจกรรม /เป้าหมายกิจกรรม / ตัวชี้วัด /ผู้รับผิดชอบ / งบประมาณ / ระยะเวลาดำเนินการ) IT 7 การจัดการความรู้ โปรดดูรายละเอียดภาคผนวก ง-1เล่มคู่มือ มีตัวอย่างอย่างละเอียด

46 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource) รหัส แนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อสถาบันอุดมศึกษา HR 1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความคล่องตัวและการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และความผูกพันต่อสถาบัน HR 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อสถาบัน HR 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

47 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource) รหัส แนวทางการดำเนินการ การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณฯ มีมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้ HR 6 สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 47) HR 7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

48 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ก. การจัดและบริหารงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าในการงาน ก. การพัฒนาบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อความคล่องตัว เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อให้ทันความต้องการอยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัดระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการอบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมาพัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (47)5 การกำหนดคุณลักษณะและทักษะบุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่มตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากรและชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากรและความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (55)13 การส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมินประสิทธิผลของการศึกษาอบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของหัวหน้างาน HR 1 (46)4 ระบบประเมินผลและการยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการแจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและปรับปรุงงาน 4.2การจัดระบบการยกย่องชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้นประโยชน์ของผู้รับบริการ HR 4,6 HR 5 HR 3 HR 6 HR 5 HR 7 HR 6

49 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.3 ความผาสุกและความ พึงพอใจของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุนและ สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร (58)16 การจัดระบบสภาพแวดล้อมการทำงาน ถูกสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมในงาน การกำหนดตัวชี้วัด การมีส่วนร่วมของบุคลากร (59)17 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (60)18 การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกพอใจจูงใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (61)19 การสนับสนุนด้านนโยบายสวัสดิการการบริการ ให้ตรงความต้องการบุคลากรทุกระดับทุกประเภท (62)20 การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ แรงจูงใจของบุคลากร 20.1การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ แรงจูงใจบุคลากร ทุกระดับทุกประเภทของบุคลากร เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 20.2การกำหนดและใช้ตัวชี้วัดประเมินความพอใจ (63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความพอใจกับผลลัพธ์องค์กร เพื่อจัดลำดับการปรับปรุงความพอใจบรรยากาศและสภาพแวดล้อม HR 2 HR 2 HR 2 HR 2

50 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 5
HR 1 มีจุดเน้น 3 เรื่อง คือ มีกระบวนการ กำหนดปัจจัย มีการวิเคราะห์ปัจจัย และมีการปรับปรุงปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่กำหนดต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยที่สร้าง แรงจูงใจและปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทำงาน HR 2 ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้แนวทางการประเมินผลตามแนวทางของ ก.พ. ที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี แต่จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การแจ้งผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ และให้สถาบันอุดมศึกษาเก็บหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการแจ้งผล ซึ่งในแบบการแจ้งผลกลับต้องมีส่วนของข้อแนะนำให้บุคลากรปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย HR 3  HR 3 เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้ตาม SP 2 มาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา ต้อง มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มีแผนปฏิบัติการประจำปี และ มีแผนพัฒนาบุคลากร (มุ่งเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร)  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อภาพรวมการพัฒนา บุคลากรขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่สำรวจความพึงพอใจที่ใช้วัดในการอบรมแต่ละครั้ง HR 5 แผนการสร้างความก้าวหน้าจะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเห็นภาพความก้าวหน้าของตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการพัฒนาตนเอง

51 ตัวอย่าง HR 5

52

53 การวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

54 รหัส แนวทางการดำเนินการ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) รหัส แนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน PM 2 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 สถาบันอุดมศึกษาต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่อง (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20,27-29) PM 4 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ เพื่อให้สถาบันจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27,28) PM 6  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการดำเนินการ

55 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน (64)1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2 what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65)2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66)3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (67)4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (68)5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 5.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 5.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 6.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 6.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน PM1 (70)7 กระบวนการสนับสนุน 7.1 การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2 what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71)8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1 การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลผู้รับบริการ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน จากข้อมูลทั้ง4 ประเด็น รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่น (73)10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1 what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74)11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด 11.1การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ 11.2การป้องกันข้อผิดพลาดการทำงานซ้ำความสูญเสีย (75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 12.1การปรับปรุงกระบวนการให้ได้ผลดีขึ้น 12.2การเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุง ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน PM2,5 PM5 PM3 PM4 PM4 PM6 PM6

56 ข้อแนะนำการดำเนินการ หมวด 6
PM 1 สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ากระบวนการที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ ซึ่งอย่างน้อยหลักเกณฑ์ในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PM 2 การดำเนินการตาม PM 2 ต้องให้เจ้าของกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ที่สำคัญ และตัวชี้วัดกระบวนการรวมถึงการออกแบบกระบวนการ จึงจะทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จ PM 3 กระบวนการที่สร้างคุณค่าทุกกระบวนการ ต้องออกแบบกระบวนการ โดยนำปัจจัยที่กำหนดไว้มาใช้ในการออกแบบ (การออกแบบอาจหมายถึงการกำหนดขั้นตอนของกระบวนงานที่ชัดเจน ) และเมื่อออกแบบแล้วต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ และสร้างระบบการควบคุมกระบวนการด้วย PM 4 สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มักมีแผนสำรองฉุกเฉิน แต่ขาดเรื่องการสื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบ นอกจากนี้ต้องมีการนำแผนสำรองฉุกเฉินมาทบทวน ให้เหมาะสมทันสมัยเสมอ PM 5 คู่มือการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย Workflow และมาตรฐานงาน หรือมาตรฐานคุณภาพงาน (ข้อกำหนดในเชิงคุณภาพ) PM 6 เป็นการแสดงตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าอย่างน้อย 1 กระบวนการ และ กระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 1 กระบวนการ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถทำให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการดำเนินการ (แต่ใน RM 6 ต้องปรับปรุง 3 กระบวนการ)

57 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัส แนวทางการดำเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 มิติด้านประสิทธิผล RM 1 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของนิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสถาบันฯ (ค่าเฉลี่ย) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ RM 2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 60 70 80 90 100 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ RM 3 ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ RM 4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 85 95

58 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management)
รหัส แนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 มิติด้านการพัฒนาองค์กร RM 5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 60 65 70 75 80 RM 6 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลดำเนินการดีขึ้น กระบวน การ - กระบวนการ หมายเหตุ ความแตกต่างของเกณฑ์ FL ในปี 2552 และ ปี 2553 คือ เปลี่ยนตัวชี้วัดทั้งหมดเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดำเนินการในหมวด 1-6

59 4. กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 59

60 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แนวทางการนำเสนอ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด การส่งมอบงาน 60

61 2549 2550 2551 2552 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ – 2552 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ – 2552 2549 2550 2551 2552 น้ำหนักร้อยละ 30 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้มีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุง สำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุงองค์กร น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนักร้อยละ 22 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กรในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการบูรณาการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรนำมาผนวกเข้ากับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้มีการประเมินองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” 61

62 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ” 100 พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด 80 Successful Level 10 ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ 9 8 7 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 6 5 4 3 2 1 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7

63 Roadmap การพัฒนาองค์การ
2552 2553 2554 1 5 2 กรมด้านบริการ 3 6 4 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 4 3 กรมด้านนโยบาย 2 6 5 เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 1 2 5 จังหวัด 4 3 6 เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 3 2 Successful Level สถาบันอุดมศึกษา 6 5 4 เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

64 Roadmap การพัฒนาองค์การ
2552 2553 2554 1 3 2 Successful Level สถาบันอุดมศึกษา 6 5 4 เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 64

65 ความเชื่อมโยงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปี 2552 ปี 2553 ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ และหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 53 ประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจและหมวด 7) จัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปรับปรุงองค์การตามแผนที่กำหนด ปรับปรุงองค์กรในประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ FL ในปี 52 ประเมินองค์การตามเกณฑ์ฯระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปี 54 แผนพัฒนาองค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์ แผนพัฒนา องค์การปี 52 (30 ม.ค.52) รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ แผนพัฒนาองค์การปี 53 (หมวดภาคบังคับ,หมวดสมัครใจ) สิ่งที่ต้องส่งมอบ วันที่ 1 พ.ย. 2553 รายงานผลการดำเนินการ เทียบกับเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน แผนพัฒนาองค์การปี 54 (หมวดที่เหลือ)

66 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ำหนักร้อยละ 30 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ฯอย่างครบถ้วนแล้วจะได้ค่าคะแนนนี้โดยปริยาย 2553 66

67 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางที่ 1 เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องตั้งแตปี 2549 เป็นต้นมา แนวทางที่ 2 เป็นการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งถือเป็น ภาคสมัครใจ โดยมีหลักเกณฑ์และกลไกที่แตกต่างจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 67

68 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครอบคลุมงานของทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่รวมถึงวิทยาเขต ยกเว้นกรณีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้ครอบคลุมถึงวิทยาเขตต่าง ๆ ภายใต้สังกัดด้วย 68

69 การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 18 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 6 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 30 69

70 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก ร้อยละ 30) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน หมวด 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 2 3 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (วัดกระบวนการของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 4 12.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการพัฒนาองค์การ (วัดผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 12.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 12.3.3 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า* 6 12.3.4 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) 18 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7)

71 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจำนวน 3 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 18) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 4 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการพัฒนาองค์การ 1 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 6 18 71

72 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องดำเนินการ 6 หมวด การดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจำนวน 6 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 18) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผน 1 2 3 4 5 6 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการพัฒนาองค์การ 0.5 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 18 72

73 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (วัดกระบวนการของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553) 4 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับจำนวนข้อทั้งหมดในแต่ละหมวด แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 60 70 80 90 100 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวดภาคบังคับและหมวดภาคสมัครใจ) อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 73

74 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามการพัฒนาองค์การ(วัดผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 1 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3 74

75 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 12.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ในหมวดที่สถาบันฯ ดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 18) สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ แล้ว จะได้ค่าคะแนนนี้โดยปริยาย โดยจะใช้ผลการตรวจประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาที่ ไม่ผ่าน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้นฐานในหมวดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวดที่ส่วนราชการดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 60 70 80 90 100 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7.1 และ 7.2 (ใช้แบบฟอร์มในคู่มือ ปี 52) 75

76 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 6) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มาเฉลี่ย จะได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 2.7 76

77 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 12.3 รระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) การประเมินผล น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 6 9 12 15 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 7 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) - รวม 77

78 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินผล น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม) 6 9 12 15 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 1 78

79 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินผล น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 6 7 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหมวดที่เลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแบบฟอร์มที่ 3 : แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งให้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 2.1 – 2.7 79

80 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินผล น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า 6 7 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนพัฒนาองค์การ ให้สถาบันฯ ในภายหลัง กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ให้จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ เพิ่มเติมมาด้วย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4.1 และ 4.2 80

81 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การประเมินผล น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 1 2 3 4 5 ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554* (3 แผน) - 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามแผนพัฒนาองค์การ ให้สถาบันฯ ในภายหลัง กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ให้จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ เพิ่มเติมมาด้วย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4.1 และ 4.2 81

82 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 18) 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 6) 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (น้ำหนักร้อยละ 6) 82

83 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ FL ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ ให้ดำเนินการปรับปรุงองค์กรในประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ ด้วย ขั้นตอนที่ 3 ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก 83

84 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด การรายงานผลรอบ 6 เดือน ให้สถาบันอุดมศึกษารายงาน 4. การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. ผลการดำเนินการของตัวชี้วัดนี้ในภาพรวมที่แสดงให้เห็นความคืบหน้า ขั้นตอนที่ 4 2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (รายงานรวมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ) หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาอาจใช้ตัวอย่างการรายงานผลตามภาคผนวก ข ขั้นตอนที่ 5 5. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก การตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเป็นการตรวจสอบการประเมินความสำเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประเมินตนเองมาว่าตรงตามคะแนนที่ประเมินหรือไม่ 84

85 ปฏิทินการดำเนินการ แนวทางการดำเนินงาน 2552 2553 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร 3. ประเมินองค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ 2554 4. การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 5. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก 85

86 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ
การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 86

87 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย
การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไปยังสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน เอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย แบบฟอร์มที่ 1-5 จำนวน 4 ชุด (เอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น) โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการประเมินผลในรูปแบบไฟล์ excel (ไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม โดยไม่ต้องจัดพิมพ์มาในรูปของเอกสาร) การส่งมอบงาน 87

88 การสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.ร.
ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA e-Learning เว็บไซต์

89 ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม
Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/ เอกสารและสื่อ/2553


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google