งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด ขอต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด ขอต้อนรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด ขอต้อนรับ
สำนักหอสมุด ขอต้อนรับ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 16 กุมภาพันธ์ 2555

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence)

3 Vision Mission Goals (วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์)
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) 1. แสวงหา สร้างสมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลักวิชาการ 3. พัฒนาข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ ขยายไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 4. บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพ 5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนาในด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

4 วัตถุประสงค์ Vision Mission Goals (วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์)
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยโดยมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2.เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือที่ขยายไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 4.เพื่อบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่สนับสนุน การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา ในด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

5 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษามรดกทางปัญญา
เป้าหมาย 1. ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษามรดกทางปัญญา 3. นำภูมิปัญญาล้านนาและข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือสู่ชุมชนและสากล 4. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ 5. สืบสานและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

6 โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart)

7 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

8 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ นางสดศรี กันทะอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

9 การดำเนินงานด้านการบริหาร

10 การบริหารงานแบบรวมศูนย์(Centralization)
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานแบบรวมศูนย์(Centralization) - การบริหารจัดการ (PODC) - การบริหารงานบุคคล - การวิเคราะห์และทำรายการ และการสร้างฐานข้อมูล (OPAC) - การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรฯ สำนักหอสมุด ประกอบด้วย ห้องสมุดกลาง 1 แห่ง ห้องสมุดคณะ /สถาบัน /ศูนย์ 20 แห่ง

11 วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA Benchmarking KM (Knowledge Management)
เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน SWOT analysis Strategic Planning วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA Benchmarking KM (Knowledge Management) การจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand Quality Award)

12 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด
12 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด KM , Benchmarking ประเมินผล พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี SWOT Analysis Internal & External ปฏิบัติจริง การติดตามและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ปีละ 2 ครั้ง แผนงาน งานประจำ งานใหม่ การตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award) และ CMU-QA

13 Value Chain ของสำนักหอสมุด
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

14 1.1. ปฏิบัติงานในห้องสมุดกลาง จำนวน 107 คน
บุคลากร สังกัดสำนักหอสมุด 154 คน 1.1. ปฏิบัติงานในห้องสมุดกลาง จำนวน 107 คน 1.2. ปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ จำนวน 47 คน สังกัดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ (คณะ / สถาบัน / ศูนย์ สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรให้ช่วยปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ) 38 คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 192 คน

15 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักหอสมุด
ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย งบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 งบประมาณแผ่นดิน 48,308,826.05 53,085,500.00 52,782,044.63 56,369,600.00 58,629,600.00 50,314,748.71 52,986,600.00 53,909,600.00 งบประมาณเงินรายได้ 6,480,498.78 18,210,600.00 20,800,910.19 18,360,000.00 17,647,800.00 23,315,596.41 22,087,000.00 22,175,000.00 23,880,000.00 รวม 54,789,324.83 71,296,100.00 73,582,954.82 74,729,600.00 76,277,400.00 73,630,345.12 75,073,600.00 76,084,600.00

16 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม ร้อยละ
งบประมาณ ประจำปี 2555 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม ร้อยละ งบบุคลากร 3,397,200 งบดำเนินการ 17,366,600 งบลงทุน 1,464,900 งบเงินอุดหนุน 1,010,000 งบรายจ่ายอื่น 641,300 23,880,000

17 ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม ร้อยละ
งบประมาณ ประจำปี 2555 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม ร้อยละ งบบุคลากร 42,956,800 3,397,200 46,354,000 59.59 งบดำเนินการ 7,882,800 17,366,600 25,249,400 32.47 งบลงทุน - 1,464,900 1.88 งบเงินอุดหนุน 3,070,000 1,010,000 4,080,000 5.24 งบรายจ่ายอื่น 641,300 0.82 53,909,600 23,880,000 77,789,600 100.00

18 งบประมาณงบประมาณเงินรายได้ ปี 2555 (23,880,000 บาท)
ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 1. หมวดงบลงทุน 1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 244,900.00 1,220,000.00 1.05 5.11 2. หมวดงบดำเนินการ 2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2.2 เงินอุดหนุน – พนักงานมหาวิทยาลัย - 2.3 ค่าจ้างชั่วคราว 3,397,200.00 14.23 2.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 15,366,600.00 64.34 2.5 ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000.00 8.37 2.6 เงินอุดหนุน (โครงการLiving Library และค่าสมัครสมาชิกสมาคม) 2.7 เงินอุดหนุน 1,010,000.00 4.22 2.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 641,300.00 2.68 รวม 23,880,000.00 100.00

19 พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่บริการ อื่นๆ รวม
พื้นที่ใช้สอยห้องสมุดกลาง พื้นที่ใช้สอยภายในห้องสมุดกลาง 15,768 ตารางเมตร อาคารสถานที่ พื้นที่ปฏิบัติการ (ตร.ม.) พื้นที่บริการ อื่นๆ รวม ชั้นใต้ดิน 904  - 495 1,400 ชั้น 1 695 1,837 757 3,289 ชั้น 2 267 2,417 647 3,331 ชั้น 3 525 1,986 1292 3,803 ชั้น 4 1,258 396 787 2,441 ชั้น 5 894 610 1,504 4,543 6,636 4,588 15,768 คิดเป็นร้อยละ 28.81 42.09 29.10 100.00

20 1,577 3,324 รวม 4,901 ที่นั่ง ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ
จำนวนที่นั่งอ่าน 1 ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ 1,577 3,324 รวม 4,901 ที่นั่ง 1 หมายเหตุ ไม่นับรวมศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด ขอต้อนรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google