งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16 กุมภาพันธ์ 2555 1 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16 กุมภาพันธ์ 2555 1 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16 กุมภาพันธ์ 2555 1 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ สำนักหอสมุด วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย แห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) 2

3 Vision Mission Goals (วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์) วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง ความเป็นเลิศ (University of Excellence) 1. แสวงหา สร้างสมทรัพยากรสารสนเทศตาม มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และจัดระบบ ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุก ประเภทตามหลักวิชาการ 3. พัฒนาข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ ขยายไปสู่กลุ่ม ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และกลุ่ม ภูมิภาคอาเซียน 4. บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกรูป แบบอย่างมีคุณภาพ 5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ไทย และท้องถิ่นล้านนาในด้านข้อมูลและการมี ส่วนร่วมของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิ บาล 3

4 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการ เรียนการสอน การวิจัยโดยมีทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2. เพื่อการสงวนรักษาและอนุรักษ์ (Preservation and Conservation) ทรัพยากรสารสนเทศทุก ประเภท อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือที่ขยายไปสู่ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และกลุ่ม ภูมิภาคอาเซียน 4. เพื่อบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่ สนับสนุน การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ไทย และท้องถิ่นล้านนา ในด้านข้อมูลและการมี ส่วนร่วมของกิจกรรม รวมทั้งอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4 Vision Mission Goals (วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์)

5 เป้าหมาย เป้าหมาย 1. ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษามรดกทางปัญญา 3. นำภูมิปัญญาล้านนาและข้อมูลท้องถิ่น ภาคเหนือสู่ชุมชนและสากล 4. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ สารสนเทศ 5. สืบสานและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 1. ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Learning Center) ที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน 2. อนุรักษ์และบำรุงรักษามรดกทางปัญญา 3. นำภูมิปัญญาล้านนาและข้อมูลท้องถิ่น ภาคเหนือสู่ชุมชนและสากล 4. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ สารสนเทศ 5. สืบสานและทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 5

6 โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart) 6

7 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 7

8 คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ นางสดศรี กันทะอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค 8

9 9

10 10 รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร การบริหารงานแบบรวมศูนย์ (Centralization) - การบริหารจัดการ (PODC) - การบริหารงานบุคคล - การวิเคราะห์และทำรายการ และการสร้าง ฐานข้อมูล (OPAC) - การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรฯ สำนักหอสมุด ประกอบด้วย ห้องสมุดกลาง 1 แห่ง ห้องสมุดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ 20 แห่ง

11  SWOT analysis  Strategic Planning  วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA  Benchmarking  KM (Knowledge Management)  การจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand Quality Award) 11 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน

12 12 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด KM, Benchmarking ประเมินผล พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ ประจำปี SWOT Analysis Internal & External ปฏิบัติจริง การติดตามและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ปีละ 2 ครั้ง แผนงาน งานประจำ งานใหม่ การตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award) และ CMU-QA 12

13 Value Chain ของสำนักหอสมุด ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 13

14 บุคลากรบุคลากร 1. สังกัดสำนักหอสมุด 154 คน 1.1. ปฏิบัติงานในห้องสมุดกลาง จำนวน 107 คน 1.2. ปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ จำนวน 47 คน 2. สังกัดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ ( คณะ / สถาบัน / ศูนย์ สนับสนุนงบประมาณใน การจ้างบุคลากรให้ช่วยปฏิบัติงานใน ห้องสมุดคณะ ) 38 คน 3. รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 192 คน 1. สังกัดสำนักหอสมุด 154 คน 1.1. ปฏิบัติงานในห้องสมุดกลาง จำนวน 107 คน 1.2. ปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ จำนวน 47 คน 2. สังกัดคณะ / สถาบัน / ศูนย์ ( คณะ / สถาบัน / ศูนย์ สนับสนุนงบประมาณใน การจ้างบุคลากรให้ช่วยปฏิบัติงานใน ห้องสมุดคณะ ) 38 คน 3. รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 192 คน 14

15 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักหอสมุดที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสำนักหอสมุดที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย งบประมาณ ปีงบประมาณ 254725482549255025512552255325542555 งบประมาณ แผ่นดิน 48,308,8 26.05 53,085,5 00.00 52,782,04 4.63 56,369,6 00.00 58,629,6 00.00 50,314,7 48.71 52,986,60 0.00 53,909,6 00.00 งบประมาณเงิน รายได้ 6,480,49 8.78 18,210,6 00.00 20,800,91 0.19 18,360,0 00.00 17,647,8 00.00 23,315,5 96.41 22,087,00 0.00 22,175,0 00.00 23,880,00 0.00 รวม 54,789,3 24.83 71,296,1 00.00 73,582,95 4.82 74,729,6 00.00 76,277,4 00.00 73,630,3 45.12 75,073,60 0.00 76,084,6 00.00 23,880,00 0.00 15

16 งบประมาณ ประจำปี 2555 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (หน่วย:ล้านบาท) ประเภทงบ รายจ่าย งบประมา ณแผ่นดิน งบประมา ณรายได้ รวม ร้อย ละ งบบุคลากร 3,397,20 0 งบดำเนินการ 17,366,6 00 งบลงทุน 1,464,90 0 งบเงินอุดหนุน 1,010,00 0 งบรายจ่ายอื่น 641,300 รวม 23,880, 000 16

17 งบประมาณ ประจำปี 2555 จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณ ประจำปี 2555 จำแนกตามแหล่ง งบประมาณ ( หน่วย : ล้านบาท ) ประเภทงบ รายจ่าย งบประมา ณแผ่นดิน งบประมา ณรายได้ รวม ร้อย ละ งบบุคลากร 42,956,80 0 3,397,20 0 46,354, 000 59.5 9 งบดำเนินการ 7,882,80017,366,6 00 25,249, 400 32.4 7 งบลงทุน -1,464,90 0 1.88 งบเงินอุดหนุน 3,070,0001,010,00 0 4,080,0 00 5.24 งบรายจ่ายอื่น -641,300 0.82 รวม 53,909,6 00 23,880, 000 77,789,600 100.00 17

18 งบประมาณงบประมาณเงินรายได้ ปี 2555 (23,880,000 บาท ) ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน ( บาท ) ร้อยละ 1. หมวดงบลงทุน 1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 244,900.00 1,220,000.00 1.05 5.11 2. หมวดงบดำเนินการ 2.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2.2 เงินอุดหนุน – พนักงาน มหาวิทยาลัย -- 2.3 ค่าจ้างชั่วคราว 3,397,200.0014.23 2.4 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 15,366,600.0 0 64.34 2.5 ค่าสาธารณูปโภค 2,000,000.008.37 2.6 เงินอุดหนุน ( โครงการ Living Library และค่าสมัครสมาชิก สมาคม ) -- 2.7 เงินอุดหนุน 1,010,000.004.22 2.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 641,300.002.68 รวม 23,880,00 0.00 100.00 18

19 พื้นที่ใช้สอยภายในห้องสมุดกลาง 15,768 ตารางเมตร อาคาร สถานที่ พื้นที่ ปฏิบัติการ ( ตร. ม.) พื้นที่ บริการ ( ตร. ม.) อื่นๆ ( ตร. ม.) รวม ( ตร. ม.) ชั้นใต้ดิน 904 -4951,400 ชั้น 1 6951,8377573,289 ชั้น 2 2672,4176473,331 ชั้น 3 5251,98612923,803 ชั้น 4 1,2583967872,441 ชั้น 5 894 -6101,504 รวม 4,5436,636 4,58 8 15,76 8 คิดเป็นร้อยละ 28.8142.09 29.1 0 100.0 0 19 พื้นที่ใช้สอยห้องสมุดกลางพื้นที่ใช้สอยห้องสมุดกลาง

20 1,5773,324 ห้องสมุดกลางห้องสมุดคณะ 1 หมายเหตุ ไม่นับรวมศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 รวม 4,901 ที่นั่ง 1 20 จำนวนที่นั่งอ่านจำนวนที่นั่งอ่าน


ดาวน์โหลด ppt 16 กุมภาพันธ์ 2555 1 . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ใน คุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google