งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rawat Yaikaew Rawat Yaikaew เรวัตร ใหญ่แก้ว ภายในเครือซิเมนต์ไทย  2532: เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rawat Yaikaew Rawat Yaikaew เรวัตร ใหญ่แก้ว ภายในเครือซิเมนต์ไทย  2532: เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th

2 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th เรวัตร ใหญ่แก้ว ภายในเครือซิเมนต์ไทย  2532: เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  ปัจจุบัน: HRD และ Facilitator บ.เอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด  Facilitator กระบวนการเรียนรู้ บ.ในเครือซิเมนต์ไทย  วิทยากรบรรยายการจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม บริษัทในเครือมิตรผล ปตท. สถาบันพัฒนาบุคลากร กระทรวงพัฒนาสังคมฯและความมั่นคงของมนุษย์,สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี,กรมการขนส่งทางบก, สถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯลฯ  วิทยากรมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศูนย์แก่งคอย)มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา เช่น Organization Development : โรงพยาบาลรามาธิบดี, Compensation Structure : โรงพยาบาลรามาธิบดี, Selection by Competency : ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), Performance Management : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Competency : การ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลางสำนักงานราชเลขา สำนักราชวัง  ป.ตรี: นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ. การศึกษา ประสบการณ์ ทำงาน ประสบการณ์อื่นๆ Consultant Team

3 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Intangible - Leadership - Knowledge - Relationship - Brand Are you ready for the New Economy?... Technology Globalization Intangibles Talent war Tangible - Land - Building - Facilities - Inventory To win in the New Economy: Maximize intangible assets which were not shown on the balance sheet is a key for success. In the Old Economy, efficiency of tangible assets such as entity, people and money were main manage- ment themes

4 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th คำถาม ทำ KM เพื่ออะไร SKK

5 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th ปูนแก่งคอย ทำ KM เพื่อ พัฒนาคน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นผู้นำทางธุรกิจ เป้าหมาย KM

6 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th..... การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในองค์กร ซึ่ง ”คน “ เป็นปัจจัยในความสำเร็จที่ก่อ ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้...การใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากร จึงเป็นการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นนักเรียนรู้ ตลอดเวลา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือองค์กรที่มีชีวิต ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา การจัดการความรู้

7 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th How to Manage Knowledge early approaches Useless databases with outdated information Difficult to motivate people to use a database Knowledge is information: Put the knowledge of the organization in a database

8 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Behavior System แนวคิด

9 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th System

10 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th โครงสร้างการทำงาน Flat Organization ตัดสายการบังคับชาให้สั้น ลง Organization Structure OLD ! New ! System

11 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Behavior

12 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Cell Head เปลี่ยน Manager เป็น Facilitator Cell head = Facilitator เปลี่ยนคุณอำนาจ เป็น คุณอำนวย Behavior

13 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Create Learning WorkplaceCreate Learning Workplace Create Learning EnvironmentCreate Learning Environment Develop Learning SkillDevelop Learning Skill Align Business GoalsAlign Business Goals Working Behavior Behavior

14 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Create Learning WorkplaceCreate Learning Workplace –Constructionism –Action Learning Program Create Learning EnvironmentCreate Learning Environment Working Behavior

15 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Develop Learning SkillDevelop Learning Skill C-cementC-cement Ok do itOk do it Facilitator Skills DevelopmentFacilitator Skills Development Align Business GoalsAlign Business Goals C-In workplace C-In workplace Project based Learning Project based Learning –Project Assignment : Individual –Challenge Project : Cross Functional Create Learning Workplace

16 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Employee Perception Communication Visualize Medias สื่อสารให้ทุกคนรับรู้/เข้าใจ

17 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Reflect / SWOT Lessons learned Next step Reflect / SWOT Lessons learned Next step (Action) 100 %

18 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Aspiration : สร้างพลังศรัทธา Shared VisionShared Vision – มันต้องออกมาจาก Personal vision มิฉะนั้น จะ เป็นแค่คำพูดที่สวยหรู เพียงอย่างเดียว »Tools ex. The world café Personal MasteryPersonal Mastery – พัฒนาตนเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ – มนุษย์โดยแท้ : ท่านพุทธทาส » ผู้นำที่แท้ คือ มนุษย์ที่แท้ – มนุษย์ที่มีศักยภาพ ต้องฝึกฝนตนเองอย่างหนัก !!! ต้องฝึกฝนตนเองอย่างหนัก !!! ศาสตร์ ของ 3 เสาหลัก Learning organization

19 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Reflective & Generative conversation : เข้าใจ ตนเองให้ ถ่องแท้ –How to!! Open Heart, Open Mind, Open Will Open Heart, Open Mind, Open WillOpen Heart, Open Mind, Open Will –Team Learning –Dialogue สุนทรียสนทนา, ภาวนาสนทนา สุนทรียสนทนา, ภาวนาสนทนา –Mental Model (Mind set) ฝึกสติ ( ตามจิตให้ทัน ) ฝึกสติ ( ตามจิตให้ทัน ) ยึดถือในคุณค่า ความคิดต่างๆ รู้จักอารมณ์ ยึดถือในคุณค่า ความคิดต่างๆ รู้จักอารมณ์ ศาสตร์ ของ 3 เสาหลัก Learning organization

20 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

21 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th การรับรู้ของคน การอ่าน การฟัง การฟัง ดูรูปภาพ ดูภาพยนต์ ชมนิทรรศการ ชมการสาธิตต่างๆ การไปดูงาน มีส่วนร่วมในการอภิปราย ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงละคร อยู่ในสถานการณ์จำลอง ลงมือทำจริง รับรู้จากการฟังและพูด รับรู้จากการมองเห็น จากการมีส่วนร่วม ปฏิบัติจริง 10 % ของการอ่าน 20 % ของการฟัง 30 % ของสิ่งที่เราเห็น 50 % ของสิ่งที่เราเห็นและฟัง 70 % ของสิ่งที่เราได้พูด 90 % ของสิ่งที่ เราได้ลงมือทำ

22 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th กว่าจะ...เป็นโปร..มือหนึ่ง... แนวคิด

23 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Process Action Learning Program

24 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Why …! Action Learning Program การทำงานมักจะมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไข บางเรื่องซ้ำซาก หรือเรื่อง ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน การมุ่งแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้มองถึงรากเง้าของ ปัญหา และการรักษา ความรู้(knowledge) ในบางองค์กร ถึงแม้มีคนดี คนเก่งอยู่แต่ ถ้าคน เหล่านี้ ย้ายหรือออกไป ความรู้ความสามารถของ องค์กรจะขาดหายไป เพราะอะไร? ทำอย่างไรเล่าองค์กรจะสามารถยืนอยู่ได้ อย่าง ยั่งยืน และพร้อมที่รับการแข่งขันได้ ALP เป็นวิธีการหนึ่งพัฒนา ไปสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) ALP เป็นวิธีการหนึ่งพัฒนา ไปสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization)

25 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Action Learning คืออะไร กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มคนมาร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในงาน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับการ แก้ปัญหา สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อสมาชิกในทีม ( พัฒนา ความสามารถของคนในทีม และองค์กร ) มีการสะท้อนความคิด กระบวนการแก้ไขปัญหา การทำงานและที่สำคัญมีการสักถาม เกิดปัญญา และคิดค้นสิ่งใหม่

26 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th ALP in SKK

27 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ C-Cement ปูนแก่งคอย

28 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Preparation Develop Facilitator Develop Facilitator – SLP C-Cement #3 & #4 รวม 6 ท่าน Mini Lego Camp กับ ลูก พนักงาน  Mini Lego Camp กับ ลูก พนักงาน

29 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Reflect / SWOT Lessons learned Next step Reflect / SWOT Lessons learned Next step (Action) 100 %

30 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Week 1 : Introduction – แนะนำหลักสูตร, Ground Rule, Portfolio, Tool เบื้องต้น เช่น Mind Manager Week 2 : Micro Worlds Camp – เพื่อให้ Learner ได้ Learning how to learn ด้วย Software Micro Worlds Pro Week 3 : Emotional Development Camp Week 3 : Emotional Development Camp Week 3 : Emotional Development Camp Week 3 : Emotional Development Camp – เพื่อยกสถานภาพทางจิตของ Learner ให้เข้มแข็ง มีสติ และเข้าใจตนเองมาก ขึ้น Week 4 : – Lego Camp Lego Camp เพื่อให้ Learner ได้ Learning by making ด้วย Lego ซึ่งจะสอดแทรก ทักษะผ่าน 4Cs ได้แก่ Connect, Construct, Contemplate และ Continue – Hotel Giant Simulation GameSimulation Game เพื่อผลกระทบปัจจัยต่างๆในการบริหารธุรกิจ Week 5-6 : Project Based Learning Week 5-6 : Project Based Learning – เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ตนเองและกลุ่มสนใจ C-Cement Activity 6 สัปดาห์ Outcome : Active learner

31 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th OCOPOCOP Idea TankIdea Tank Free Idea TimeFree Idea Time Community of PracticesCommunity of Practices Show&ShareShow&Share –Best & Worst Practices Learning Corner (Cell)Learning Corner (Cell) Learning CenterLearning Center Create Learning environment

32 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Action Learning for New R/R One Cell One Project for 3C เป็น Action Learning เรื่อง Empowerment, Learning Org., Boundless Communication และ Wining Market เป็น Quick Win Project เพื่อมุ่งสู่ 3C คือ Customer, Community และ Corporate เน้นกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนใน Cell มีส่วนร่วม

33 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th วางแผนเตรียมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ กลั่นกรองความรู้

34 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th OCOP Action Learning ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้..ใช้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ความรู้เก่า + ประสบการณ์ใหม่ = ความรู้ใหม่

35 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th จัดอบรมและชี้แจเป้าหมายของการทำงานให้คู่ธุรกิจ ทราบ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริง วางแผนการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากงานจริง

36 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหลังร่วมโครงการ Cell บริการลูกค้า จัดทำแผนที่เส้นทางการเข้ารับปูน ทำแผ่นพับชี้แจงขั้นตอนการรับปูน 1 2

37 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Community of Practices

38 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th วงจรการเรียนรู้ของสมาชิก CoP CoP Meeting งานในหน่วยงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จาก CoP นำความรู้ใหม่ป้อนกลับ CoP ฐานความรู้ ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์

39 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Learning Center : 2008 Frame work ( ส่วนผลิต ) งานควบคุมการเผาปูน CoPs ใหญ่ ( แนวนอน ) Activity Big CoPs เวที Show & Share Show Best Practice Show Bad Practice Forum กระทู้ถามตอบ Out put Share and learn Out come work Improvement Activity Small CoPs Show & Share ในทีม ประชุมทีม CoPs ย่อย(แนวดิ่ง)  ผจก.Cell เป็น Leader  Kiln Operator เป็นสมาชิก  Attendance เป็นสมาชิก CoPs ย่อย(แนวดิ่ง)  ผจก.Cell เป็น Leader  Kiln Operator เป็นสมาชิก  Attendance เป็นสมาชิก CoPs ย่อย(แนวดิ่ง)  ผจก.Cell เป็น Leader  Kiln Operator เป็นสมาชิก  Attendance เป็นสมาชิก CoPs ย่อย(แนวดิ่ง)  ผจก.Cell เป็น Leader  Kiln Operator เป็นสมาชิก  Attendance เป็นสมาชิก ตัวอย่าง CoPs ใน SKK

40 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Learning Center : 2008 Frame work ( ส่วนผลิต ) งานควบคุมการเผาปูน SKK CoPs นักเผาปูนมืออาชีพ CoPs เวที ลปรร. Web Board/Forum ร. ลป นักเผาปูนมืออาชีพ ร. ทส นักเผาปูนมืออาชีพ ร. ทล นักเผาปูนมืออาชีพ ร. ขว นักเผาปูนมืออาชีพ Long Term

41 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th SKK Learning Center : 2008 Tools for CoPs SKK CoPs Learn How To Learn Self Development (Emotion Intelligence) Dialogue Deep Listening Team Learning Portfolio เวที Show & Share

42 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th SKK Challenge Projects Low energy cement Boost up KK-3 capacity 2006 : 2005 :

43 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th ผลจากกระบวนการ Knowledge Asset สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างขุมความรู้ด้วยตัวผู้เรียน

44 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th การจัดการความรู้ ไม่ใช่ หมายถึงเพียง ความรู้ที่เป็นข้อมูล ความคิด คำพูด ทักษะหรือความรู้ ที่เกิดจากฝึกฝนและ ปฏิบัติอย่างเดียว แต่ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจ ของผู้คน เพราะจะเป็นพลังการขับเคลื่อนให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง เลื่อนไหลภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิด พฤติกรรมพึงประสงค์

45 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th ที่สำคัญ......... ยิ่งเรียนรู้คนก็ยิ่งมีความรู้ สิ่งที่จะต้องคอยระวัง จึงไม่ใช่ ความไม่รู้ แต่กลับเป็นจิตใจของเราเอง..อย่าได้ปลื้มไปกับความรู้โดยขาดการยั้งคิด และตรวจสอบตนเอง..........เมื่อหลงไหลได้ปลื้มกับความรู้ อัตตาแห่งตัวตนก็จะค่อยๆพองขยาย ใหญ่ขึ้น........อย่าลืมตรวจสอบจิตใจและอัตตาในตัวตนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ที่มา: การจัดการความรู้ฉบับขับเคลื่อน KM ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ “ ใจ ” ก่อนไม่ใช่ที่ “ สมอง ”

46 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th สรุป....... การจัดการความรู้ในองค์กร คง ไม่ได้หมายถึง เพียงการ จัดการความรู้ที่เป็นข้อมูล ความคิด คำพูด ทักษะ หรือ ความรู้ที่เกิดจากปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น แต่.... หมายถึง ความรู้สึก แรงบันดาลใจ ของผู้คน ในองค์กรด้วย (Organization emotion) เพราะคนในองค์กร เป็นพลังขับเคลื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล ภายใต้วัฒนธรรมในองค์กรด้วยความสมัครใจ ทุกคนให้ ความร่วมไม้ร่วมมือและ มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน อย่างมีมีเงื่อนไข.....

47 Rawat Yaikaew rawaty@scg.co.th Learning Organization เป็นพื้นฐานรองรับ Innovative Culture


ดาวน์โหลด ppt Rawat Yaikaew Rawat Yaikaew เรวัตร ใหญ่แก้ว ภายในเครือซิเมนต์ไทย  2532: เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google