งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
Rawat Yaikaew

2 Consultant Team เรวัตร ใหญ่แก้ว การศึกษา ป.ตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
เรวัตร ใหญ่แก้ว การศึกษา ป.ตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ. ประสบการณ์ทำงาน ภายในเครือซิเมนต์ไทย 2532 : เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ปัจจุบัน : HRD และ Facilitator บ.เอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด ประสบการณ์อื่นๆ Facilitator กระบวนการเรียนรู้ บ.ในเครือซิเมนต์ไทย วิทยากรบรรยายการจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม บริษัทในเครือมิตรผล ปตท. สถาบันพัฒนาบุคลากร กระทรวงพัฒนาสังคมฯและความมั่นคงของมนุษย์,สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ,กรมการขนส่งทางบก , สถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯลฯ วิทยากรมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ศูนย์แก่งคอย)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา เช่น Organization Development : โรงพยาบาลรามาธิบดี , Compensation Structure : โรงพยาบาลรามาธิบดี , Selection by Competency : ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) , Performance Management : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Competency : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลางสำนักงานราชเลขา สำนักราชวัง Rawat Yaikaew

3 Are you ready for the New Economy?...
Technology Talent war Globalization Intangibles In the Old Economy, efficiency of tangible assets such as entity, people and money were main manage- ment themes Tangible - Land - Building - Facilities - Inventory To win in the New Economy: Maximize intangible assets which were not shown on the balance sheet is a key for success. Intangible - Leadership - Knowledge - Relationship - Brand Rawat Yaikaew

4 คำถาม SKK ทำKM เพื่ออะไร Rawat Yaikaew

5 เป้าหมาย KM ปูนแก่งคอย ทำ KM เพื่อ พัฒนาคน Team Development
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเป็นผู้นำทางธุรกิจ Team Development Rawat Yaikaew

6 การจัดการความรู้ ..... การจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในองค์กร ซึ่ง ”คน “ เป็นปัจจัยในความสำเร็จที่ก่อ ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ...การใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากรจึงเป็นการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดเวลา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือองค์กรที่มีชีวิต ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Rawat Yaikaew

7 How to Manage Knowledge
early approaches Useless databases with outdated information Knowledge is information: Put the knowledge of the organization in a database Difficult to motivate people to use a database Rawat Yaikaew

8 System Behavior แนวคิด Team Development Team Development
การพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของพฤติกรรมของพนักงาน และระบบการทำงานของบริษัทเพื่อให้เอื้อต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่บริษัทปรารถนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น Rawat Yaikaew

9 System Rawat Yaikaew

10 โครงสร้างการทำงาน System Organization Structure New ! OLD !
Flat Organization ตัดสายการบังคับชาให้สั้นลง Organization Structure Rawat Yaikaew

11 Behavior Rawat Yaikaew

12 เปลี่ยนคุณอำนาจ เป็น คุณอำนวย Cell head = Facilitator
Behavior เปลี่ยน Manager เป็น Facilitator Team Development เปลี่ยนคุณอำนาจ เป็น คุณอำนวย Cell head = Facilitator Cell Head Cell Head Cell Head Rawat Yaikaew

13 Working Behavior Behavior Create Learning Workplace
Create Learning Environment Develop Learning Skill Align Business Goals Rawat Yaikaew

14 Working Behavior Create Learning Workplace Create Learning Environment
Constructionism Action Learning Program Create Learning Environment Rawat Yaikaew

15 Create Learning Workplace
Develop Learning Skill C-cement Ok do it Facilitator Skills Development Align Business Goals C-In workplace Project based Learning Project Assignment : Individual Challenge Project : Cross Functional Rawat Yaikaew

16 สื่อสารให้ทุกคนรับรู้/เข้าใจ
Communication Employee Perception Visualize Medias Rawat Yaikaew

17 Continuous!! Reflect / SWOT 100 % Next step (Action) Lessons learned
Rawat Yaikaew

18 ศาสตร์ ของ 3 เสาหลักLearning organization
Aspiration : สร้างพลังศรัทธา Shared Vision มันต้องออกมาจาก Personal vision มิฉะนั้น จะเป็นแค่คำพูดที่สวยหรู เพียงอย่างเดียว Tools ex. The world café Personal Mastery พัฒนาตนเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ มนุษย์โดยแท้ : ท่านพุทธทาส ผู้นำที่แท้ คือ มนุษย์ที่แท้ มนุษย์ที่มีศักยภาพ ต้องฝึกฝนตนเองอย่างหนัก!!! Rawat Yaikaew

19 ศาสตร์ ของ 3 เสาหลักLearning organization
Reflective & Generative conversation :เข้าใจตนเองให้ถ่องแท้ How to!! Open Heart , Open Mind , Open Will Team Learning Dialogue สุนทรียสนทนา , ภาวนาสนทนา Mental Model (Mind set) ฝึกสติ (ตามจิตให้ทัน) ยึดถือในคุณค่า ความคิดต่างๆ รู้จักอารมณ์ Rawat Yaikaew

20 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
Rawat Yaikaew

21 อยู่ในสถานการณ์จำลอง
การรับรู้ของคน การอ่าน การฟัง ดูรูปภาพ ดูภาพยนต์ ชมนิทรรศการ ชมการสาธิตต่างๆ การไปดูงาน มีส่วนร่วมในการอภิปราย ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงละคร อยู่ในสถานการณ์จำลอง ลงมือทำจริง รับรู้จากการฟังและพูด รับรู้จากการมองเห็น จากการมีส่วนร่วม ปฏิบัติจริง 10 % ของการอ่าน 20 % ของการฟัง 30 % ของสิ่งที่เราเห็น 50 % ของสิ่งที่เราเห็นและฟัง 70 % ของสิ่งที่เราได้พูด 90 % ของสิ่งที่เราได้ลงมือทำ Action!! Rawat Yaikaew

22 กว่าจะ...เป็นโปร..มือหนึ่ง...
แนวคิด กว่าจะ...เป็นโปร..มือหนึ่ง... Rawat Yaikaew

23 Action Learning Program
Process Action Learning Program Rawat Yaikaew

24 Why …! Action Learning Program
           Why …! Action Learning Program การทำงานมักจะมีอุปสรรค ปัญหาที่ต้องแก้ไข บางเรื่องซ้ำซาก หรือเรื่อง ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อน การมุ่งแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้มองถึงรากเง้าของปัญหา และการรักษา ความรู้(knowledge) ในบางองค์กร ถึงแม้มีคนดี คนเก่งอยู่แต่ ถ้าคนเหล่านี้ ย้ายหรือออกไป ความรู้ความสามารถขององค์กรจะขาดหายไป เพราะอะไร? ทำอย่างไรเล่าองค์กรจะสามารถยืนอยู่ได้ อย่างยั่งยืน และพร้อมที่รับการแข่งขันได้ ALP เป็นวิธีการหนึ่งพัฒนา ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) Rawat Yaikaew

25 Action Learning คืออะไร
กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มคนมาร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในงาน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหา สิ่งที่เรียนรู้มีประโยชน์ต่อสมาชิกในทีม(พัฒนาความสามารถของคนในทีม และองค์กร) มีการสะท้อนความคิด กระบวนการแก้ไขปัญหา การทำงานและที่สำคัญมีการสักถาม เกิดปัญญาและคิดค้นสิ่งใหม่ Rawat Yaikaew

26 ALP in SKK Rawat Yaikaew

27 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ C-Cement ปูนแก่งคอย
Rawat Yaikaew

28 Preparation Develop Facilitator Mini Lego Camp กับ ลูกพนักงาน
SLP C-Cement #3 & #4 รวม 6 ท่าน Mini Lego Camp กับ ลูกพนักงาน Rawat Yaikaew

29 Continuous!! Reflect / SWOT 100 % Next step (Action) Lessons learned
Rawat Yaikaew

30 C-Cement Activity Outcome : Active learner 6 สัปดาห์
Week 1 : Introduction แนะนำหลักสูตร, Ground Rule, Portfolio, Tool เบื้องต้น เช่น Mind Manager Week 2 : Micro Worlds Camp เพื่อให้ Learner ได้ Learning how to learn ด้วย Software Micro Worlds Pro Week 3 : Emotional Development Camp เพื่อยกสถานภาพทางจิตของ Learner ให้เข้มแข็ง มีสติ และเข้าใจตนเองมากขึ้น Week 4 : Lego Camp เพื่อให้ Learner ได้ Learning by making ด้วย Lego ซึ่งจะสอดแทรกทักษะผ่าน 4Cs ได้แก่ Connect, Construct, Contemplate และ Continue Hotel Giant Simulation Game เพื่อผลกระทบปัจจัยต่างๆในการบริหารธุรกิจ Week 5-6 : Project Based Learning เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ตนเองและกลุ่มสนใจ Rawat Yaikaew Outcome : Active learner

31 Create Learning environment
OCOP Idea Tank Free Idea Time Community of Practices Show&Share Best & Worst Practices Learning Corner (Cell) Learning Center Rawat Yaikaew

32 Action Learning for New R/R One Cell One Project for 3C
เป็น Action Learning เรื่อง Empowerment, Learning Org., Boundless Communication และ Wining Market สำหรับกิจกรรม OCOP นั้น ย่อมาจาก One Cell One Project for 3C เป็น Action Learning เพื่อให้ภายใน Cell ทราบถึงบรรยากาศในการทำงาน รวมถึงบทบาทและหน้าที่ ที่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมที่บริษัทพึงปรารถนา โดยมีโจทย์เป็น Quick Win ที่ Focus ไปยัง 3C คือ Customer, Community, Corporate เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทุกคนภายใน Cell มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทีมให้เกิดภายใน Cell อีกด้วย เป็น Quick Win Project เพื่อมุ่งสู่ 3C คือ Customer, Community และ Corporate เน้นกระบวนการเรียนรู้ ทุกคนใน Cell มีส่วนร่วม Rawat Yaikaew

33 วางแผนเตรียมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ กลั่นกรองความรู้
Rawat Yaikaew

34 OCOP Action Learning ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้..ใช้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่
ความรู้เก่า + ประสบการณ์ใหม่ = ความรู้ใหม่ Rawat Yaikaew

35 เรียนรู้จากงานจริง จัดอบรมและชี้แจเป้าหมายของการทำงานให้คู่ธุรกิจทราบ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่หน้างานจริง Rawat Yaikaew วางแผนการทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน

36 2 1 ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหลังร่วมโครงการ
Cell บริการลูกค้า 2 1 จัดทำแผนที่เส้นทางการเข้ารับปูน ทำแผ่นพับชี้แจงขั้นตอนการรับปูน Rawat Yaikaew

37 Community of Practices
Rawat Yaikaew

38 วงจรการเรียนรู้ของสมาชิก CoP
CoP Meeting งานในหน่วยงาน ฐานความรู้ นำความรู้ใหม่ป้อนกลับ CoP Rawat Yaikaew ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์

39 ตัวอย่าง CoPs ใน SKK งานควบคุมการเผาปูน Frame work (ส่วนผลิต) CoPs
ผจก.Cell เป็น Leader Kiln Operator เป็นสมาชิก Attendance เป็นสมาชิก CoPs ย่อย(แนวดิ่ง) ผจก.Cell เป็น Leader Kiln Operator เป็นสมาชิก Attendance เป็นสมาชิก Activity Small CoPs Show & Share ในทีม ประชุมทีม CoPs ย่อย(แนวดิ่ง) ผจก.Cell เป็น Leader Kiln Operator เป็นสมาชิก Attendance เป็นสมาชิก Activity Big CoPs เวที Show & Share Show Best Practice Show Bad Practice Forum กระทู้ถามตอบ Out put Share and learn Out come work Improvement CoPs ใหญ่(แนวนอน) CoPs ย่อย(แนวดิ่ง) ผจก.Cell เป็น Leader Kiln Operator เป็นสมาชิก Attendance เป็นสมาชิก Rawat Yaikaew Learning Center : 2008

40 งานควบคุมการเผาปูน Frame work (ส่วนผลิต) Long Term ร.ลป
นักเผาปูนมืออาชีพ CoPs เวที ลปรร. Web Board/Forum SKK CoPs นักเผาปูนมืออาชีพ ร.ทส นักเผาปูนมืออาชีพ ร.ขว นักเผาปูนมืออาชีพ ร.ทล นักเผาปูนมืออาชีพ Rawat Yaikaew Learning Center : 2008

41 (Emotion Intelligence)
Tools for CoPs Team Learning เวที Show & Share SKK CoPs Dialogue Portfolio Learn How To Learn Deep Listening Self Development (Emotion Intelligence) Rawat Yaikaew SKK Learning Center : 2008

42 2006 : 2005 : SKK Challenge Projects Low energy cement
Boost up KK-3 capacity 2005 : Rawat Yaikaew

43 ผลจากกระบวนการ Knowledge Asset
สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างขุมความรู้ด้วยตัวผู้เรียน Rawat Yaikaew

44 การจัดการความรู้ ไม่ใช่ หมายถึงเพียง ความรู้ที่เป็นข้อมูล ความคิด
ไม่ใช่ หมายถึงเพียง ความรู้ที่เป็นข้อมูล ความคิด คำพูด ทักษะหรือความรู้ ที่เกิดจากฝึกฝนและ ปฏิบัติอย่างเดียว แต่ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจของผู้คน เพราะจะเป็นพลังการขับเคลื่อนให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง เลื่อนไหลภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ให้เกิด พฤติกรรมพึงประสงค์ Rawat Yaikaew

45 การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ “ใจ” ก่อนไม่ใช่ที่ “สมอง”
ที่สำคัญ.... ..... ยิ่งเรียนรู้คนก็ยิ่งมีความรู้ สิ่งที่จะต้องคอยระวัง จึงไม่ใช่ ความไม่รู้ แต่กลับเป็นจิตใจของเราเอง..อย่าได้ปลื้มไปกับความรู้โดยขาดการยั้งคิด และตรวจสอบตนเอง.... ......เมื่อหลงไหลได้ปลื้มกับความรู้ อัตตาแห่งตัวตนก็จะค่อยๆพองขยาย ใหญ่ขึ้น.... ....อย่าลืมตรวจสอบจิตใจและอัตตาในตัวตนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ที่มา: การจัดการความรู้ฉบับขับเคลื่อน KM ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ “ใจ” ก่อนไม่ใช่ที่ “สมอง” Rawat Yaikaew

46 สรุป... ....การจัดการความรู้ในองค์กร คง ไม่ได้หมายถึง เพียงการ
จัดการความรู้ที่เป็นข้อมูล ความคิด คำพูด ทักษะ หรือ ความรู้ที่เกิดจากปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้น แต่ ....หมายถึง ความรู้สึก แรงบันดาลใจ ของผู้คนในองค์กรด้วย (Organization emotion) เพราะคนในองค์กร เป็นพลังขับเคลื่อที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล ภายใต้วัฒนธรรมในองค์กรด้วยความสมัครใจ ทุกคนให้ ความร่วมไม้ร่วมมือและ มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน อย่างมีมีเงื่อนไข..... Rawat Yaikaew

47 Learning Organization เป็นพื้นฐานรองรับ Innovative Culture
Q & A Rawat Yaikaew


ดาวน์โหลด ppt KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google