งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 - Asst. Prof. LAA ARCHWICHAI ผศ. หล้า อาจวิชัย - B.Sc. (Geology), KKU. - M.Sc. (Engineering Geology) Imperial College London, U. of London, U.K. - D.I.C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 - Asst. Prof. LAA ARCHWICHAI ผศ. หล้า อาจวิชัย - B.Sc. (Geology), KKU. - M.Sc. (Engineering Geology) Imperial College London, U. of London, U.K. - D.I.C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 - Asst. Prof. LAA ARCHWICHAI ผศ. หล้า อาจวิชัย - B.Sc. (Geology), KKU. - M.Sc. (Engineering Geology) Imperial College London, U. of London, U.K. - D.I.C. (Engineering Geology), Royal School of Mines, Imperial College London, U.K. OFFICE : Department of Geotechnology, Faculty of Technology, Khon Kaen University. Tel. 66-843-202403 ext. 403, Mobile : 66-89-3507301 Fax. 66-843-343182, E-mail : laa@kku.ac.th laa@kku.ac.th URL: http://technology.kku.ac.th/geo/laa/index.html Laa Archwichai 2006

2 2 TECHNICAL AREAS OF SPECIALSATION : - วิศวกรรมธรณี/ธรณีเทคนิค (Engineering Geology/ Geotechnical Engineering) เน้นการสำรวจ แหล่งก่อสร้าง และการปรับปรุงดินทางวิศวกรรม( Site Investigations and Ground Improvement) - แบบจำลองการไหลน้ำบาดาลและการเคลื่อนย้ายมวล (Groundwater Flow and Solute Transport Modeling) - การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : Geology, Geotechnical Engineering Aspects) RESEARCH INTERESTS: - Engineering Properties of Geological Materials. - Geotechnical Site Investigations. - Ground Improvement - Environmental Impact Assessment and Studies.. - Slope Engineering and Landslides Hazards/Geohazards - Groundwater Flow and Solute Transport Modeling. - Soil Salinity PROFESSIONAL RECORDS AND EXPERIENCE: - See Laa URL: http://technology.kku.ac.th/geo/laa/index.html

3 3 Asst. Prof. Laa Archwichai/ ผศ. หล้า อาจ วิชัย Dept. of Geotechnology, Khon Kaen University Tsunami Seminar 2006, Faculty of Science, Khon Kaen University, 13 September, 2006

4 4 Tsunami Seminar 2006 Scope: A) General Information on Tsunami B) Environmental Geological Impacts of Tsunami C) Tsunami Prevention and Mitigation D) Tsunami Alert and Warning System

5 5 A) General Information on Tsunami 1. Definition: - TSUNAMI :- Japanese word  Harbor wave ดูข้อมูลเรื่อง WAVES 2. Tsunami Occurrence/Causes:. Earthquakes Plate Tectonic. Volcanic Eruptions. Landslides/Submarine Landslides. Cosmic/Meteorite Impacts/Collisions

6 6 3. Plate Tectonic

7 7 4. Plate Movement

8 8 5. Plate Boundary

9 9 6. Ring of Fire

10 10 150 Ma - SOUTHERN CONTINENTS BROKE UP Indian plate moved north closing ocean basin 40 ma collision with Eurasia Himalayas rise, complex plate boundary zone develops 7. Continental Drift

11 11 Complex Plate Boundary Zone in Southeast Asia Northward motion of India deforms all of the region Eastward motion in China & SE Asia Many small plates (microplates) and blocks (Molnar & Tapponnier, 1977)

12 12 Collision Between Indian and Eurasian Plates: Space Geodetic Motions. Mountain building by continental collision produced boundary zone extending 1000’s of km northward from the nominal plate boundary at the Himalayan front. Total plate convergence taken up several ways. About half occurs across locked Himalayan frontal faults such as the Main Central Thrust Crustal "escape" or "extrusion" - large fragments of continental crust are displaced eastward by the collision along major strike-slip faults. Larson et al., 1999

13 13 INTERSEISMIC: India subducts beneath Burma microplate at about 50 mm/yr (precise rate hard to infer given complex geomtery) Fault interface is locked EARTHQUAKE (COSEISMIC): Fault interface slips, overriding plate rebounds, releasing accumulated motion Stein & Wysession, 2003

14 14 Normal Fault 8. Faulting

15 15 Reverse Fault

16 16 Strike slip Fault

17 17

18 18 9. Causes of Earthquakes: - Earthquakes occur when strain ENERGY in rocks is suddenly released.  Causes intense ground shaking.

19 19 Earthquake can be generated by : - Tectonic activities / plates movement - Volcanic eruptions - Surface Collapse(Mine burst, massive landslides) - Explosion(Detonation, Nuclear explosion) - Reservoir loading(Reservoir-induced earthquakes) - Hydraulic injection/petroleum and water injection Seismology: - The study of earthquakes. - Earthquakes sending out vibrations called “seismic waves. Earthquake can be generated by : - Tectonic activities / plates movement - Volcanic eruptions - Surface Collapse(Mine burst, massive landslides) - Explosion(Detonation, Nuclear explosion) - Reservoir loading(Reservoir-induced earthquakes) - Hydraulic injection/petroleum and water injection Seismology: - The study of earthquakes. - Earthquakes sending out vibrations called “seismic waves.

20 20 - The study of the behavior of the seismic waves is called SEISMOLOGY. - SEISMOMETER : - an instrument used to record seismic vibrations and the resulting GRAPH that shows the vibrations is called a SEISMOGRAM. - SEISMICITY: frequency and distribution of earthquakes - SEISMOMETER : - an instrument used to record seismic vibrations and the resulting GRAPH that shows the vibrations is called a SEISMOGRAM. Seismometer

21 21 Earthquake Focus - Source of earthquake is called earthquake focus - ->>>> location where seismic waves are generated. Earthquake Epicenter - The point on the surface on the earth directly above the focus.

22 22 Magnit ude Earthquake Effects Estimated Number Each Year 2.5 or less Minor: Usually not felt, but can be recorded by seismograph. 900,000 2.5 to 5.4 Light: Often felt, but only causes minor damage. 30,000 5.5 to 6.0 Moderate: Slight damage to buildings and other structures. 500 6.1 to 6.9 Strong: May cause a lot of damage in very populated areas. 100 7.0 to 7.9 Major: Major earthquake. Serious damage. 20 8.0 or greater Great: Great earthquake. Can totally destroy communities near the epicenter. One every 5 to 10 years Earthquake Magnitude Scale:

23 23 Earthquake Magnitude Classes ClassMagnitude Great8 or more Major7 - 7.9 Strong6 - 6.9 Moderate5 - 5.9 Light4 - 4.9 Minor3 -3.9 Richter Magnitude: - Seismologists use a Magnitude scale to express the seismic energy released by each earthquake. Here are the typical effects of earthquakes in various magnitude ranges:

24 24 Richter Magnitudes Earthquake Effects Less than 3.5. Generally not felt, but recorded. 3.5-5.4. Often felt, but rarely causes damage. Under 6.0. At most slight damage to well designed buildings. Can cause major damage to poorly constructed buildings over small regions. 6.1-6.9. Can be destructive in areas up to about 100 Kilometers across where people live. 7.0-7.9. Major earthquake. Can cause serious damage over larger areas. 8 or greater. Great earthquake. Can cause serious damage in areas Several hundred kilometers across. Earthquake Severity

25 25 Plate Movement Causes Earthquake

26 26 December 26, 2004 Great subduction thrust fault earthquake

27 27

28 28 AB Earthquakes Profile A B

29 29

30 30 10. Earthquakes Cause Tsunami

31 31 = Water Level

32 32 Normal Faulting Reverse Faulting Tsunami Occurrence

33 33 Ocean Waves

34 34 Tsunami Wind Waves Wind Waves and Tsunami

35 35

36 36 11. Tsunami in Southeast Asia

37 37 Killer Tsunami in the past 1293 - 2006

38 38 26 December, 2004 Earthquakes

39 39 Tsunami Propagation

40 40

41 41 Tsunami Affected Areas

42 42 Tsunami Affected Areas in Thailand

43 43

44 44 B) Tsunami and Environmental Geology Impacts - Coastal and Marine Geology. Surface Erosion. Seabed erosion. Shoreline change/erosion. Sand Deposition. Inundation (Flooding). Marsh land change/destruction. Surface and Groundwater Resources Damage/Effects B) Tsunami and Environmental Geology Impacts - Coastal and Marine Geology. Surface Erosion. Seabed erosion. Shoreline change/erosion. Sand Deposition. Inundation (Flooding). Marsh land change/destruction. Surface and Groundwater Resources Damage/Effects

45 45 1. Shoreline and Coastal Erosions

46 46 Erosions and Sand Depositions

47 47 Kalutara beach, Srilanka 2. Seabed and Beach Erosion

48 48 3. Inundation (flooding)

49 49 Erosion

50 50 4. Shoreline Destruction and Erosions

51 51 5. Inundation Run-up

52 52 Flood

53 53 6. Sand Deposit

54 54 C) Tsunami Hazard Prevention and Mitigation

55 55 1. Protocol for (TSUNAMI) Hazard Management Step 1: Data Preparation/Tsunami Database Step 2: Data Storage and Verification Step 3: Simulation Data/Results Step 4: Hazard Assessment Step 5: Hazard Risk Analysis and Damage Assessment Step 6: Hazard Management Planning and Implementation

56 56 2. Tsunami Hazard Database

57 57 3. The National Tsunami Hazard Mitigation Plan, Program, and Projects - Plan for an Improved Tsunami Detection and Warning System Fact Sheet - Early Warning Systems - Emergency Response - Communication Channels - Community Response - Capacity Building and Training/Education - Tsunami Ready Community (Tsunami Hazard Readiness) 4. Hazard Assessment - Produce Tsunami Inundation Maps - Center for Tsunami Research 5. Warning Guidance - Deploy Tsunami Detection Buoys - Improve Seismic Networks 3. The National Tsunami Hazard Mitigation Plan, Program, and Projects - Plan for an Improved Tsunami Detection and Warning System Fact Sheet - Early Warning Systems - Emergency Response - Communication Channels - Community Response - Capacity Building and Training/Education - Tsunami Ready Community (Tsunami Hazard Readiness) 4. Hazard Assessment - Produce Tsunami Inundation Maps - Center for Tsunami Research 5. Warning Guidance - Deploy Tsunami Detection Buoys - Improve Seismic Networks

58 58 Tsunami Hazard Mitigation

59 59 Mitigation Plan

60 60 6. Tsunami Damage and Risk Reduction Avoidance. พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่กำลังเกิดพิบัติภัยขึ้นในปัจจุบัน ?. พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคต. ความถี่ (Frequency/return period) ของการเกิด พิบัติภัย ?. พื้นที่ใดที่มีพิบัติภัยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และพื้นที่ใดที่กำลังเกิดพิบัติภัยขึ้นในปัจจุบัน ?. พื้นที่ไหนที่คาดการณ์ (Predict) ว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคต. ความถี่ (Frequency/return period) ของการเกิด พิบัติภัย ? Land-use zoning. สาเหตุของการเกิดพิบัติภัยทางกายภาพ (Physical) คืออะไร ?. ผลกระทบทางกายภาพ (Physical effects/impacts) ของพิบัติภัยคืออะไร ?. ผลกระทบทางกายภาพมีความแตกต่าง อย่างไรในพื้นที่ที่เกิดพิบัติภัย. การจัดเขต การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ มีผลต่อการลดความ สูญเสียของสิ่งก่อสร้างอย่างไร ? Engineering design. Seawall Construction. Seawall Construction. Tsunami resistance building/structures. Tsunami resistance building/structures. Etc.. Etc.. กระบวนการและเทคนิคในการออกแบบทาง วิศวกรรม จะสามารถปรับปรุงความสามารถใน การรองรับผลกระทบทางกายภาพของพื้นที่ (Site) และโครงสร้าง (Structure) กับระดับ ของความเสี่ยงภัย ในระดับที่สามารถยอมรับ ได้ ได้หรือไม่ Distribution of losses. ความสูญเสียในรอบปีที่คาดการณ์ไว้กับพื้นที่เสี่ยง ภัยคืออะไร. ความสูญเสียที่มากที่สุดของความสูญเสียในรอบปีที่ เป็นไปได้คืออะไร

61 61 D) Tsunami Alert and Warning

62 62 1. Tsunami Early Warning System

63 63 BUOY BPR: Bottom Pressure Recorder DART: Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami

64 64 2. Real time Tsunami Reporting System

65 65 Laa Archwichai / หล้า อาจวิชัย


ดาวน์โหลด ppt 1 - Asst. Prof. LAA ARCHWICHAI ผศ. หล้า อาจวิชัย - B.Sc. (Geology), KKU. - M.Sc. (Engineering Geology) Imperial College London, U. of London, U.K. - D.I.C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google