งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stoichiometry: Mathematics of chemical formulas and equations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stoichiometry: Mathematics of chemical formulas and equations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Stoichiometry: Mathematics of chemical formulas and equations

3 M OLE A mole is just a number pair = 2 trio = 3 quartet = 4 dozen = 12 baker’s dozen = 13 gross = 144 mole = (mol) 602000000000000000000000

4 T HE M OLE 1 dozen cookies = 12 cookies 1 mole of cookies = 6.02 X 10 23 cookies 1 dozen cars = 12 cars 1 mole of cars = 6.02 X 10 23 cars 1 dozen Al atoms = 12 Al atoms 1 mole of Al atoms = 6.02 X 10 23 atoms Note that the NUMBER is always the same, but the MASS is very different! Mole is abbreviated mol (gee, that’s a lot quicker to write, huh?)

5 1 mole is the amount of substance that contains as many particles (atoms or molecules) as there are in 12.0 g of C-12.

6 โมล (Mole,Mol) คือ หน่วยที่บอกปริมาณอนุภาค ของสาร ซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ที่ใช้ที่ใช้แทนอนุภาค จำนวนมาก อนุภาค อะตอม โมเลกุล ไอออน

7 A MADEO A VOGADRO (1776 – 1856) 1 mole = 602213673600000000000000 or 6.022 x 10 23 thousands millions billionstrillions quadrillions ? There is Avogadro's number of particles in a mole of any substance. Particles in a Mole Amedeo AvogadroAmedeo Avogadro (1766-1856) never knew his own number; it was named in his honor by a French scientist in 1909. its value was first estimated by Josef Loschmidt, an Austrian chemistry teacher, in 1895.

8  A MOLE of any substance contains as many elementary units (atoms and molecules) as the number of atoms in 12 g of the isotope of carbon-12.  This number is called AVOGADRO’s number N A = 6.02 x 10 23 particles/mol  The mass of one mole of a substance is called MOLAR MASS symbolized by MM  Units of MM are g/mol  Examples H 2 hydrogen2.02 g/mol Hehelium4.0 g/mol N 2 nitrogen28.0 g/mol O 2 oxygen32.0 g/mol CO 2 carbon dioxide44.0 g/mol A VOGADRO, S NUMBER

9 M OLE 1. โมลกับจำนวนอนุภาค C-12 1 อะตอม มีมวล 12 x 1.66 x 10 -24 g  C-12 มวล 12 x 1.66 x 10 -24 g มีจำนวนอะตอม = 1 atom C-12 มวล 12 กรัม มีจำนวนอะตอม = C-12 1 atom  C-12 12 g C-12 12 x 1.66 x 10 -24 g = 6.022137 x 10 23 atom 1 mole = 6.02 x 10 23 อนุภาค Avogadro, s number โมล หมายถึง ปริมาณสารที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ จำนวนอะตอมของคาร์บอน-12 ที่มีมวล 12 กรัม

10 A VOGADRO ’ S N UMBER 6.02 X 10 23

11 M OLE ถ้าอนุภาคคืออะตอม เรียกว่า โมลอะตอม เช่น สังกะสี (Zn) 1 โมลอะตอมมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 x 10 23 อะตอม ถ้าอนุภาคคือโมเลกุล เรียกว่า โมลโมเลกุล เช่น ก๊าซ ไฮโดรเจน (H 2 ) 1 โมลโมเลกุลมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 6.02 x 10 23 โมเลกุล ถ้าอนุภาคคือไอออน เรียกว่า โมลไอออน เช่น แคลเซียม ไอออน (Ca 2+ ) 1 โมลไอออนมีจำนวนไอออนเท่ากับ 6.02 x 10 23 ไอออน ถ้าอนุภาคคืออิเล็กตรอน เรียกว่า โมลอิเล็กตรอน 1 โมล อิเล็กตรอน หมายถึง จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 6.02 x 10 23 อิเล็กตรอน

12 = 6.02 x 10 23 C atoms = 6.02 x 10 23 H 2 O molecules = 6.02 x 10 23 NaCl “molecules” (technically, ionics are compounds not molecules so they are called formula units) 6.02 x 10 23 Na + ions and 6.02 x 10 23 Cl – ions A M OLE OF P ARTICLES A M OLE OF P ARTICLES C ONTAINS 6.02 X 10 23 PARTICLES 1 mole C 1 mole H 2 O 1 mole NaCl

13 6.02 x 10 23 particles 1 mole or 1 mole 6.02 x 10 23 particles Note that a particle could be an atom OR a molecule! A VOGADRO ’ S N UMBER AS C ONVERSION F ACTOR

14 1. Number of atoms in 0.500 mole of Al a) 500 Al atoms b) 6.02 x 10 23 Al atoms c) 3.01 x 10 23 Al atoms 2.Number of moles of S in 1.8 x 10 24 S atoms a) 1.0 mole S atoms b) 3.0 mole S atoms c) 1.1 x 10 48 mole S atoms L EARNING C HECK

15 3. จงหาจำนวนโมลของสารต่อไปนี้ 1.ฮีเลียม 12.04 x 10 22 atom 2.แก๊สแอมโมเนีย 3.01 x 10 25 molecule 3.สังกะสี 3.612 x 10 20 atom 4.แมกนีเซียม 1 atom 5.โซเดียมไอออน 20 ion

16 If you had a mole of H 2 O could you swim in it? NO! Water molecules are so small that a mole of H 2 O = 18 ml

17 H OW SMALL ARE ATOMS ? There are more atoms in one gram of salt than grains of sand on all the beaches of all the oceans in all the world.

18 G RAM ATOM IC M ASS mass in grams of 1 mole of atoms of an element In other words…… 1 mol C atoms = 6.02 x 10 23 C atoms = 12g C of the in

19 P RACTICE R EMEMBER... 1 MOLE = 6.02 X 10 23 ATOMS OR MOLECULES = ______ G FROM THE PERIODIC TABLE

20 M OLE 2. จำนวนโมลกับมวลของสาร ธาตุใดๆ ที่มีปริมาณ 6.02 x 10 23 atom หรือ 1 โมล จะ มีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้น สารใดๆ ที่มีปริมาณ 6.02 x 10 23 molecule หรือ 1 โมล จะมีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนั้น ไอออนใดๆ ที่มีปริมาณ 6.02 x 10 23 ion หรือ 1 โมล จะ มีมวลเป็นกรัมเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้น คาร์บอน-12 ปริมาณ 1 โมล มีมวล 12 กรัม ค่ามวลนี้เรียกว่า มวลต่อโมล

21 Atomic Mass (g) 1 mole or 1 mole Atomic Mass (g) C ONVERSION F ACTOR C ONVERSION F ACTOR

22 Molecular Mass (g) 1 mole or 1 mole Molecular Mass (g) C ONVERSION F ACTOR C ONVERSION F ACTOR

23 1. จงหาจำนวนโมลของสารต่อไปนี้ 1.น้ำ 0.36 g 2.โพแทสเซียมไอโอไดด์ 38.06 g 3.อะลูมิเนียม 2.70 g 4.กลูโคส 12 g

24 2. จงคำนวณหามวลของสารต่อไปนี้ ฮีเลียม 12.04 x 10 22 atom แก๊สแอมโมเนีย 3.01 x 10 25 molecule สังกะสี 3.612 x 10 20 atom แมกนีเซียม 1 atom โซเดียมไอออน 20 ion

25 S TOICH IOMETRY OF C HEMICAL F ORMULAS

26 G RAM F ORMULA M ASS G RAM M OLECULAR M ASS M OLAR M ASS mass in grams of 1 mole of a substance In other words... Add it all up! 1 mole of NaCl = 58g = 6.02 x 10 23 particles of NaCl 1 mole of H 2 O = 18g = 6.02x10 23 molecules of H 2 0 of the in

27 N OW ….. Use the gram formula mass and the gram atomic mass to determine how many moles or atoms of an element are found in some mass of a substance how much mass that element contributes to the mass of the entire substance Use factor label & follow the units!

28 S TOICHIOMETRY OF C HEMICAL F ORMULAS If you have 1 molecule of (NH 4 ) 2 SO 4 How many atoms of N are there? How many atoms of H? SO….. If you have 1 mole of of (NH 4 ) 2 SO 4 How many moles of N are there? How many moles of H?

29 Gases ONLY @STP M OLAR V OLUME 1 mole of any gas O 2 (g) NH 3 (g) H e (g) contains 6.02 x 10 23 molecules and occupies a volume of 22.4L

30 STP s tandard t emperature & p ressure 0 o C or 273K 101.3kPa or 1 atm

31 R EMEMBER... Gases also have mass 1 mole of O 2(g) = 32g 1 mole of NH 3(g) = 17g  we can calculate Density!

32 D = M / V A sample of oxygen contains 3 moles of particles at STP what is its density? 2 steps Convert moles to mass AND volume Calculate density If mass or volume is given, use it and convert the other……. THEN calculate D!

33 Remember... 1 mole = 6.02x10 23 atoms or molecules = gfm = 22.4L (g)

34 M OLE Ex. จงคำนวณหาจำนวนโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาตร 5.6 dm 3 ที่ STP 3. จำนวนโมลกับปริมาตรของแก๊ส กำหนดให้ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ เป็นภาวะมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure) และเรียกย่อว่า STP แก๊สใดๆ 1 โมล มีปริมาตร 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร ( dm 3 ) ที่ STP หรือปริมาตรต่อโมลของแก๊สใด ๆ เท่ากับ 22.4 dm 3 หรือ 22.4 ลิตร ที่ STP

35 22.4 dm 3 gas 1 mole or 1 mole 22.4 dm 3 gas C ONVERSION F ACTOR C ONVERSION F ACTOR

36 1 mole

37 Mole ปริมาตรของแก๊ส (dm 3 ) ที่ STP มวล (g) จำนวนอะตอมหรือโมเลกุล ปริมาตร 22.4 dm 3 จำนวนอนุภาค 6.02  10 23 อนุภาค มวลอะตอม หรือมวลโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส

38 1 M OLE OF P ARTICLES

39 = 6.02 x 10 23 C atoms = 6.02 x 10 23 H 2 O molecules = 6.02 x 10 23 NaCl “molecules” (technically, ionics are compounds not molecules so they are called formula units) 6.02 x 10 23 Na + ions and 6.02 x 10 23 Cl – ions A M OLE OF P ARTICLES A M OLE OF P ARTICLES C ONTAINS 6.02 X 10 23 PARTICLES 1 mole C 1 mole H 2 O 1 mole NaCl

40 The Mass of 1 mole (in grams) Equal to the numerical value of the average atomic mass (get from periodic table) 1 mole of C atoms= 12.0 g 1 mole of Mg atoms =24.3 g 1 mole of Cu atoms =63.5 g M OLAR M ASS

41 O THER N AMES R ELATED TO M OLAR M ASS Molecular Mass/Molecular Weight: If you have a single molecule, mass is measured in amu’s instead of grams. But, the molecular mass/weight is the same numerical value as 1 mole of molecules. Only the units are different. (This is the beauty of Avogadro’s Number!) Formula Mass/Formula Weight: Same goes for compounds. But again, the numerical value is the same. Only the units are different. THE POINT: You may hear all of these terms which mean the SAME NUMBER… just different units

42 Find the molar mass (usually we round to the tenths place) L EARNING C HECK ! A.1 mole of Br atoms B.1 mole of Sn atoms =79.9 g/mole = 118.7 g/mole

43 Mass in grams of 1 mole equal numerically to the sum of the atomic masses 1 mole of CaCl 2 = 111.1 g/mol 1 mole Ca x 40.1 g/mol + 2 moles Cl x 35.5 g/mol = 111.1 g/mol CaCl 2 1 mole of N 2 O 4 = 92.0 g/mol M OLAR M ASS OF M OLECULES AND C OMPOUNDS

44 A. Molar Mass of K 2 O = ? Grams/mole B. Molar Mass of antacid Al(OH) 3 = ? Grams/mole L EARNING C HECK !

45 Prozac, C 17 H 18 F 3 NO, is a widely used antidepressant that inhibits the uptake of serotonin by the brain. Find its molar mass. L EARNING C HECK

46 molar mass Grams Moles C ALCULATIONS WITH M OLAR M ASS

47 Aluminum is often used for the structure of light-weight bicycle frames. How many grams of Al are in 3.00 moles of Al? 3.00 moles Al ? g Al C ONVERTING M OLES AND G RAMS

48 1. Molar mass of Al1 mole Al = 27.0 g Al 2. Conversion factors for Al 27.0g Al or 1 mol Al 1 mol Al 27.0 g Al 3. Setup3.00 moles Al x 27.0 g Al 1 mole Al Answer = 81.0 g Al

49 The artificial sweetener aspartame (Nutra-Sweet) formula C 14 H 18 N 2 O 5 is used to sweeten diet foods, coffee and soft drinks. How many moles of aspartame are present in 225 g of aspartame? L EARNING C HECK !

50 A TOMS /M OLECULES AND G RAMS Since 6.02 X 10 23 particles = 1 mole AND 1 mole = molar mass (grams) You can convert atoms/molecules to moles and then moles to grams! (Two step process) You can’t go directly from atoms to grams!!!! You MUST go thru MOLES. That’s like asking 2 dozen cookies weigh how many ounces if 1 cookie weighs 4 oz? You have to convert to dozen first!

51 molar mass Avogadro’s number Grams Moles particles Everything must go through Moles!!! C ALCULATIONS

52 A TOMS /M OLECULES AND G RAMS How many atoms of Cu are present in 35.4 g of Cu? 35.4 g Cu 1 mol Cu 6.02 X 10 23 atoms Cu 63.5 g Cu 1 mol Cu = 3.4 X 10 23 atoms Cu

53 L EARNING C HECK ! How many atoms of K are present in 78.4 g of K?

54 L EARNING C HECK ! What is the mass (in grams) of 1.20 X 10 24 molecules of glucose (C 6 H 12 O 6 )?

55 L EARNING C HECK ! How many atoms of O are present in 78.1 g of oxygen? 78.1 g O 2 1 mol O 2 6.02 X 10 23 molecules O 2 2 atoms O 32.0 g O 2 1 mol O 2 1 molecule O 2

56 What is the percent carbon in C 5 H 8 NO 4 (the glutamic acid used to make MSG monosodium glutamate), a compound used to flavor foods and tenderize meats? a) 8.22 %C b) 24.3 %C c) 41.1 %C P ERCENT C OMPOSITION

57 Ex ถ้ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) หนัก 9.24 g จงคำนวณหา ก. จำนวนโมล CO 2 ข. จำนวนโมเลกุล CO 2 ค. จำนวนโมลของแต่ละธาตุใน คาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนนี้ ง. จำนวนอะตอมของแต่ละธาตุ ( C = 12.0 O = 16.0 )

58 วิธีทำ ก.น้ำหนักโมเลกุลของ CO 2 = 12.0 + ( 2 x 16.0 ) = 44.0 จำนวนโมลของ CO 2 = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2 44.0 g CO 2 = 0.210 mol CO 2

59 ข. Molecule CO 2 = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2  6.02 x 10 23 molecule CO 2 44.0 g CO 2  1 mol CO 2 = 1.26 x 10 23 molecule CO 2 ค. Mole C = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2  1 mol C 44.0 g CO 2  1 mol CO 2 = 0.210 mole C Mole O = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2  2 mol O 44.0 g CO 2  1 mol CO 2 = 0.420 mole O

60 ง. Atom C = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2  1 mol C  6.02  10 23 atom C 44.0 g CO 2  1 mol CO 2  1 mol C = 1.26  10 23 atom C Atom O = 9.24 g CO 2  1 mol CO 2  2 mol O  6.02  10 23 atom O 44.0 g CO 2  1 mol CO 2  1 mol O = 2.53  10 23 atom O

61 Ex. จงหาจำนวนโมล จำนวนโมเลกุล และปริมาตร ที่ STP ของสารต่อไปนี้ซึ่งมีมวล 10.0 g 1.แก๊สโอโซน (O 3 ) 2.แก๊สคลอรีน (Cl 2 ) 3.แก๊สแอมโมเนีย (NH 3 )

62 Ex. เฉลย 1.แก๊สโอโซน (O 3 ) = 0.208 mol, 1.25  10 23 molecule, 4.67 dm 3 ที่ STP 2.แก๊สคลอรีน (Cl 2 ) = 0.141 mol, 8.48  10 22 molecule, 3.15 dm 3 ที่ STP 3.แก๊สแอมโมเนีย (NH 3 ) = 0.587 mol, 3.53  10 23 molecule, 13.2 dm 3 ที่ STP

63 Concept of mole 1. What is the mass of 1.00 mol of each of the following elements? a. Sodium……………………. b. Sulfur………………………. c. Chlorine……………………

64 Concept of mole 2. How many moles of sodium atoms in 1.56 x 10 21 atoms of sodium?

65 Concept of mole 3. What is the total number of atoms in 0.260 mol of glucose, C 6 H 12 O 6 ?

66 Concept of mole 4. Determine the mass in grams of each of the following: a. 1.35 mol Fe b. 24.5 mol O c. 0.876 mol Ca d. 1.25 mol Ca 3 (PO 4 ) 2 e. 0.625 mol Fe(NO 3 ) 3 f. 0.600 mol C 4 H 10 g. 1.45 mol (NH 4 ) 2 CO 3

67 Concept of mole 5. Calculate the number of moles of each compound: a. 21.5 g CaCO 3 b. 1.56 g NH3 c. 16.8 g Sr(NO 3 ) 2 d. 6.98  g Na2CrO 4

68


ดาวน์โหลด ppt Stoichiometry: Mathematics of chemical formulas and equations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google