งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์
Case conference จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์

2 Personal data ทารกชายไทยอายุ 2 เดือน 2 สัปดาห์ Chief complaint เสมหะคั่งในปอดทั้งสองข้าง Medical diagnosis Preterm 28 weeks with mild RDS with chronic lung disease Precaution O2 sat drop บ่อย

3 Subjective Examination
Present history Twin A Preterm 28 wks VLBW = 1,010 g APGAR score = 9,10 Dx. Mild RDS with congenital pneumonia on nasal CPAP 2 days Oxygen head box + ATB

4 หายใจลำบาก หอบมากขึ้น O2 sat drop
Dx. Preterm 28 weeks with Mild RDS with chronic lung disease Admit NICU on nasal CPAP, Incubator Consult Chest PT 4/5/48 Student's first exam. Refered

5 มารดาอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรก G1P0100 ฝากครรภ์ปกติ
Past history มารดาอายุ 28 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรก G1P0100 ฝากครรภ์ปกติ ไม่มีอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์ มารดาปฏิเสธโรคประจำตัว แฝดคนที่ 2 สุขภาพแข็งแรง

6 Medical assessment 24 มีนาคม 2548 : Sonogram of brain
- Normal study of brain 26 เมษายน 2548 : Ultrasound abdomen - Mild liver parenchymatous change

7 แปลผล : Cholestatic Jaundice
Vital signs แปลผล : Normal Arteraial blood gas แปลผล : Respiratory acidosis complete compensate with metabolic alkalosis Complete blood count แปลผล : Anemia Liver function test แปลผล : Cholestatic Jaundice

8 Objective Examination
General appearance Hyposthenic body built (BW 1,720g) Central cyanosis On nasal CPAP 5 cmH2O, O2 flow 6 LPM, FiO2 0.33 On incubator temperature setting 31oC On pulse oximeter

9 Chest wall inspection Palpation On OG tube
Decrease physiological flexor tone in supine Chest wall inspection Sternal, costal, subcostal retraction Upper chest breathing pattern and Accessory muscle work Palpation Rhonchal fremitus of left upper lobe Asynchronize motion of chest wall and abdomen

10 Neuromuscular assessment Motor development Orofacial function
Auscultation Coarse crepitation of both upper lobes (Left > right) Decrease breath sound of both lungs Neuromuscular assessment Mild hypotonia of UEs and LEs Motor development Orofacial function Special sense unstable child

11 Problem summary Secretion in both upper lobes (left > right)
Decrease breath sound in both lungs Mild hypotonia Decrease physiological flexor tone

12 Goal of treatment Short term goal Long term goal Remove secretion
Improve breath sound Improve muscle tone Prevent complication Short term goal Long term goal Lung clearance and improve development

13 Plan of treatment Chest Physical Therapy to remove secretion and improve breath sound Therapeutic exercise to improve muscle tone and prevent complication Positioning to improve physiological posture Sensory stimulation to stimulate sensory development

14 3 minutes/position/set, 1 set/day
Treatment 1. Standard PD with vibration and suction Supine lying for anterior segment of BUL 2. Modified PD with vibration and suction Supine lying for apical segment of BUL 3 minutes/position/set, 1 set/day or as tolerance

15 3. Passive chest mobilization
Stretch anterior rib cage 5 times/set, 1 set/day or as tolerance 4. Therapeutic exercise Approximation technique 5. Therapeutic positioning in hammock 6. Sensory stimulation

16 Progression note 10 พฤษภาคม 2548
BW 1,815 g Normal Vital sign O: General observation : On oxygen cannula, flow 3 LPM Off OG tube Palpation No Rhonchal fremitus in both lungs

17 P: same as 4 พฤษภาคม 2548 งด PD และ vibration
Auscultation Decrease breath sound in both lungs No adventitious sound A: lung clear + wean off CPAP จาก Chest PT + Medical treatment + RS Maturity P: same as 4 พฤษภาคม 2548 งด PD และ vibration

18 Discussion Twin A Preterm 28 wks. Cholestatic Jaundice
Chronic lung disease VLBW = 1,010 g APGAR = 9,10 Mild RDS On incubator temp. setting 31oC On nasal CPAP 5 cmH2O, O2 flow 6 LPM, FiO2 0.33

19 Respiratory distress syndrome
Alveoli Respiratory m. RDS Preterm Respiratory center ถุงลมแฟบ Surfactant Hypoxic Hypoxia FRC WOB V-Q mismatch

20 การดูแลทั่วไปตามอาการ
RDS Treatment Complication การดูแลทั่วไปตามอาการ Incubator radian warmer electrolyte การช่วยหายใจและให้ออกซิเจนCPAP ให้ Surfactant ROP Barotrauma PDA BPD

21 Bronchopulmonary dysplasia
ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน BPD เนื้อเยื่อปอด ถูกทำลาย Oxygen toxicity +ve airway pressure Hypercapnia, lobar atelectasis PDA, pulmonary congestion Left to right shunt Fibrosis

22 ประคับประคองอาการ Chest PT Treatment Corticosteroid
+ve airway pressure Treatment Wean off Oxygen Corticosteroid Diuretic : Lasix, HCTZ Bronchodilator : Ventolin Antibiotic Chest PT

23 น้ำดีคั่งค้างในตับและท่อน้ำดี
ทางเดินอาหาร Cholestatic jaundice Bilirubin Blood brain barrier Phenobarbital Brain damage

24 ตอบสนองต่อการรักษาดี No infection and complications
Prognosis BW and maturity D/C Recurrent pulmonary infection Impair pulmonary function Delay development

25 Thank you for your attention !


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย : นายมนตรี ยาสุด อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google