งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า กลยุทธ์ การตลาดมุ่ง สัมพันธ์ กลยุทธ์ Brand Building Competitive Marketing Strategies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า กลยุทธ์ การตลาดมุ่ง สัมพันธ์ กลยุทธ์ Brand Building Competitive Marketing Strategies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า กลยุทธ์ การตลาดมุ่ง สัมพันธ์ กลยุทธ์ Brand Building Competitive Marketing Strategies

2 กลุ่มเป้าหมายมีความ ใกล้เคียงกัน การเสนอสินค้าหรือ ข้อเสนอที่ดีกว่าหรือ เหนือกว่าคู่แข่ง

3 การสร้างตลาด (Build Market) 1. ประเภทของสินค้า 2. ขนาดตลาด 3. คู่แข่ง  กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ ต้องใช้เวลาและเงินตราและความ พยายามโดยเริ่มตั้งแต่การ พัฒนาความต้องการของลูกค้า และพยายามทำให้เขาซื้อสินค้า ของเรา และอยู่กับเราตลอดไป

4 กลยุทธ์สำหรับ Build Market

5 กลยุทธ์ทาง การตลาด

6

7 Product Positioning  แตกต่างด้านภาพลักษณ์  แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์

8 Differentiation Idea  Volvo = Safety  Thai – Smooth as silk

9 การสร้าง Differentiation  ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่า กำลัง ได้รับ information (News) ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ โดด เด่น ไม่เหมือนใคร และ จะต้องจดจำจุดเด่นนี้ ไม่ควร ลืม

10  กล้าเลอะ ยิ่งเยอะ ประสบการณ์

11 การสร้าง Differentiation ออกจากจุดที่ “ ซ้ำ ” กับใคร ๆ ลักษณะทาง ธรรมชาติ และ คุณประโยชน์ แปลกใหม่ใน ความรู้สึก ในสไตล์ / คุณค่า / อารมณ์

12 Product Positioning  แตกต่างด้านภาพลักษณ์  แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์

13  ตัวแทนของ SPIRIT ที่แน่วแน่ของนักกีฬา

14  OASIS คือ ที่ผ่อน คลาย สบาย ปรนเปรอ ความสุข และความรู้สึกดี ๆ

15 Unique Selling Proposition  สร้างจุดขายในใจ ลูกค้า  สร้างแบรนด์ของ ตนเองให้อยู่ ในใจ ของลูกค้า

16 ยกตัวอย่าง 1. รับอาหารภายใน 1 นาที 2. เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด 3. รับประกันความพอใจ ถึงจุด อุบัติเหตุภายใน 30 นาที 4. ซุบไก่ทำจากเนื้อไก่ล้วน ๆ 5. อ่อนโยนสำหรับทารก อ่อนโยนสำหรับคุณ 6. ปกป้องอนามัยปากคุณได้ นานถึง 24 ชั่วโมง

17 ยกตัวอย่าง 1. ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ 2. ผักผลไม้ปลอดภัยจากปลอด สารพิษ 3. ไม่ใช้วัตถุเจือปน หรือวัตถุกัน เสีย

18  จุดขาย คือ ความ พร้อมในการบริการทุก รูปแบบ และ ความ รวดเร็ว

19

20

21

22

23 สร้าง โปรแกรมการ สื่อสาร

24 รูปแบบการใช้สื่อ สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ การเลือกใช้กิจกรรม ทางการตลาด

25 การนำเสนอผลงาน วิเคราะห์ตลาด นำเสนอแผนงาน ทางด้านการตลาด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

26 แผนภาพสรุป การวางแผนการสื่อสารการตลาด ผลการวิเคราะห์ แนวทางการตลาด ผลการวิเคราะห์ STP marketing ผลการวิเคราะห์ SWOT Brand Building 1.Marketing communication Mix 2. Above / Below the line IMC CRM - C ustomer strategy - R elationship strategy - M anagement strategy - Idea - Value statement

27

28 โครงการประกวดเ กมสเพื่อการเรียนรู ทางวิทยาศาสตรบนเว็บ (Scientific e- Learning Game on Web) ระดับ ปริญญาตรี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล าธนบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการ เรียนรูสําหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนฐานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศที่ จําเปนตองพัฒนาใหสามารถแขงขันกับประชาคม โลก รวมทั้งสงเสริมใหรูจักคิด ตัดสินใจ และเลือก สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเอง โดยผลิตสื่อเพื่อ การเรียนรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการสงเสริมการเรียนรูชนิด หนึ่ง ที่ทําใหเกิดการเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน (Edutainment) สํานักหอสมุด จึงจัดทําโครงการ ประกวดเกมสเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตรบนเว็บ (Scientific e-Learning Game on Web)

29 “KMUTT WAKE UP for e-Learning” WHAT’S WAKE UP ? W Wonderful เปนเกมสที่มีความสวยงาม นาสนใจ ทําใหผูใชอยากเขามาเลนอยางตอเนื่อง A Accessibility เปน Web-based Game K Knowledge เปนเกมสที่ใหความรู โดยเนนความรู ทางวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี มี เนื้อหาสาระที่เปนประโยชนกับการเรียนรู มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค E Edutainment เปนเกมสที่ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใหความรูและความบันเทิงสําหรับผูเลน U User Friendly เปนเกมสที่เลนเขาใจงาย เหมาะสม หรับผูใชในกลุมเยาวชน และผูใชในทุกเพศ ทุกวัย P Popular เปนเกมสที่สามารถดึงดูดใหผูใชเลน และ แพรกระจายในกลุมเยาวชนและบุคคลทั่วไปได

30 สำนักวิทยบริการขอ เชิญร่วมงานมหกรรมรัก การอ่าน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 - 5 มิถุนายน 2549 ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ( สำนักหอสมุดและ ทรัพยากรการเรียนรู้ )

31 Cool ! Cool ! คุณเคยใช้เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองแล้ว หรือยัง ? หอสมุดกลางขอแนะนำ trend แห่งโลกเทคโนโลยีง่ายๆ ด้วยการยืม หนังสือด้วยตนเอง ด้วยเครื่อง self check ส่ง Slip รายการยืมของเครื่องอัตโนมัติมาจับฉลาก ด่วนยืมมาก ส่ง Slip มาก มีสิทธิได้รับรางวัลมาก ส่ง Slip การยืมได้ที่โต๊ะลูกค้าสัมพันธ์ หอสมุดกลาง อาคาร 1 ชั้น 2 จับรายชื่อผู้โชคดี 10 รางวัล ทุก เดือนและ 50 รางวัลจาก บริษัท 3M ในเดือน พฤศจิกายนนี้ หมดเขตส่ง Slip ในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 อย่าพลาดนะคะ ( บุคลากรสำนักวิทยบริการไม่ มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม )

32 กองกำลังปั้นฝัน กองกำลังปั้นฝัน เชิญน้อง ๆ TK Teen club เหล่าบรรดากองกำลังปั้นฝันฯ กลุ่มก้อนที่รักการเขียน การอ่าน มี จินตนาการ และความฝัน ก็กลับมา รวมตัวกันอีกครั้ง พี่ๆ TK park เตรียม หาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาพร้อมกับ ความรู้ที่อัดแน่นพร้อมส่งต่อ และ เสริมสร้างให้กองกำลังปั้นฝันทุกคนได้ เรียนรู้กันอย่างเต็มเปี่ยม


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า กลยุทธ์ การตลาดมุ่ง สัมพันธ์ กลยุทธ์ Brand Building Competitive Marketing Strategies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google