งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า
กลยุทธ์ การตลาดมุ่งสัมพันธ์ กลยุทธ์ Brand Building Competitive Marketing Strategies

2 กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้เคียงกัน
Steal Market share กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้เคียงกัน การเสนอสินค้าหรือข้อเสนอที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าคู่แข่ง

3 การสร้างตลาด (Build Market)
ประเภทของสินค้า ขนาดตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเงินตราและความพยายามโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาความต้องการของลูกค้า และพยายามทำให้เขาซื้อสินค้าของเรา และอยู่กับเราตลอดไป

4 กลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าใหม่ กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม
กลยุทธ์สำหรับ Build Market กลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าใหม่ Customer acquisition กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม Customer Retention

5 กลยุทธ์ทางการตลาด SWOT IMC CRM Brand Building

6 Brand Building การสร้างตราสินค้า Product Positioning USP (Selling Point) Brand Image

7 Brand Image differentiation Product differentiation
Product Positioning Brand Image differentiation แตกต่างด้านภาพลักษณ์ แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ Product differentiation Differentiation idea

8 Simple Visible Make sense
Differentiation Idea Simple Visible Make sense ชัด สด โดน Volvo = Safety Thai – Smooth as silk

9 Simple Visible Make sense
การสร้าง Differentiation Simple Visible Make sense ชัด สด โดน ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่า กำลังได้รับ information (News) ที่น่าสนใจ แปลกใหม่ โดดเด่น ไม่เหมือนใคร และจะต้องจดจำจุดเด่นนี้ ไม่ควรลืม

10 กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์
Product positioning กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์ บรีส

11 การสร้าง Differentiation
ความแยกตัว ออกจากจุดที่ “ซ้ำ” กับใคร ๆ ความไม่เหมือน ลักษณะทางธรรมชาติ และคุณประโยชน์ ความโดดเด่น แปลกใหม่ในความรู้สึก ความพิเศษ ในสไตล์ / คุณค่า /อารมณ์

12 Brand Image differentiation Product differentiation
Product Positioning Brand Image differentiation แตกต่างด้านภาพลักษณ์ แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ Product differentiation VALUE STATEMENT

13 ตัวแทนของ SPIRIT ที่แน่วแน่ของนักกีฬา
Product positioning ตัวแทนของ SPIRIT ที่แน่วแน่ของนักกีฬา Nike Just do it

14 OASIS คือ ที่ผ่อนคลาย สบาย ปรนเปรอความสุข และความรู้สึกดี ๆ
Product positioning OASIS คือ ที่ผ่อนคลาย สบาย ปรนเปรอความสุข และความรู้สึกดี ๆ STARBUCKS Third Place

15 Unique Selling Proposition
สร้างจุดขายในใจลูกค้า สร้างแบรนด์ของตนเองให้อยู่ ในใจของลูกค้า Big idea

16 ยกตัวอย่าง เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
รับอาหารภายใน 1 นาที เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด รับประกันความพอใจ ถึงจุดอุบัติเหตุภายใน 30 นาที ซุบไก่ทำจากเนื้อไก่ล้วน ๆ อ่อนโยนสำหรับทารก อ่อนโยนสำหรับคุณ ปกป้องอนามัยปากคุณได้นานถึง 24 ชั่วโมง

17 ยกตัวอย่าง ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ ผักผลไม้ปลอดภัยจากปลอดสารพิษ
ไม่ใช้วัตถุเจือปน หรือวัตถุกันเสีย

18 จุดขาย คือ ความพร้อมในการบริการทุกรูปแบบ และ ความรวดเร็ว
การปรับ Brand Image จุดขาย คือ ความพร้อมในการบริการทุกรูปแบบ และ ความรวดเร็ว SCB The Bank of Choice

19 Financial Supermarket
Brand Image SCIB Financial Supermarket

20 หัวใจสำคัญของการสร้าง Brand
Differentiation RELEVANCE

21 Brand Contact สร้าง Brand ตอกย้ำ Brand

22

23 สร้าง โปรแกรมการสื่อสาร
IMC

24 การเลือกใช้กิจกรรมทางการตลาด
รูปแบบการใช้สื่อ Above the line สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ Below the line การเลือกใช้กิจกรรมทางการตลาด

25 นำเสนอแผนงานทางด้านการตลาด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
การนำเสนอผลงาน วิเคราะห์ตลาด นำเสนอแผนงานทางด้านการตลาด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

26 แผนภาพสรุป การวางแผนการสื่อสารการตลาด
ผลการวิเคราะห์ แนวทางการตลาด ผลการวิเคราะห์ STP marketing ผลการวิเคราะห์ SWOT CRM Brand Building IMC - C ustomer strategy - R elationship strategy - M anagement strategy - Idea - Value statement Marketing communication Mix 2. Above / Below the line

27

28 โครงการประกวดเ กมสเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตรบนเว็บ (Scientific e-Learning Game on Web) ระดับปริญญาตรี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูสําหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนฐานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของประเทศที่จําเปนตองพัฒนาใหสามารถแขงขันกับประชาคมโลก รวมทั้งสงเสริมใหรูจักคิด ตัดสินใจ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเอง โดยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการสงเสริมการเรียนรูชนิดหนึ่ง ที่ทําใหเกิดการเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน (Edutainment) สํานักหอสมุด จึงจัดทําโครงการประกวดเกมสเพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตรบนเว็บ (Scientific e-Learning Game on Web)

29 “KMUTT WAKE UP for e-Learning”
WHAT’S WAKE UP ? W Wonderful เปนเกมสที่มีความสวยงาม นาสนใจ ทําใหผูใชอยากเขามาเลนอยางตอเนื่อง A Accessibility เปน Web-based Game K Knowledge เปนเกมสที่ใหความรู โดยเนนความรูทางวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา - ปริญญาตรี มีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนกับการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค E Edutainment เปนเกมสที่ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ใหความรูและความบันเทิงสําหรับผูเลน U User Friendly เปนเกมสที่เลนเขาใจงาย เหมาะสมหรับผูใชในกลุมเยาวชน และผูใชในทุกเพศ ทุกวัย P Popular เปนเกมสที่สามารถดึงดูดใหผูใชเลน และแพรกระจายในกลุมเยาวชนและบุคคลทั่วไปได

30 สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมงานมหกรรมรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม มิถุนายน 2549 ณ อาคารสำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและ ทรัพยากรการเรียนรู้)

31 Cool !   คุณเคยใช้เครื่องยืมหนังสือด้วยตนเองแล้วหรือยัง? หอสมุดกลางขอแนะนำ trend แห่งโลกเทคโนโลยีง่ายๆ ด้วยการยืมหนังสือด้วยตนเอง ด้วยเครื่อง self check ส่ง Slip รายการยืมของเครื่องอัตโนมัติมาจับฉลาก ด่วนยืมมาก  ส่ง Slip มาก มีสิทธิได้รับรางวัลมาก ส่ง Slip การยืมได้ที่โต๊ะลูกค้าสัมพันธ์ หอสมุดกลาง อาคาร 1 ชั้น 2 จับรายชื่อผู้โชคดี  10 รางวัล ทุกเดือนและ 50 รางวัลจาก บริษัท 3M ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หมดเขตส่ง Slip ในวันที่ 31 ตุลาคม 2549   อย่าพลาดนะคะ (บุคลากรสำนักวิทยบริการไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม)

32 กองกำลังปั้นฝัน กองกำลังปั้นฝัน เชิญน้อง ๆ TK Teen club เหล่าบรรดากองกำลังปั้นฝันฯ กลุ่มก้อนที่รักการเขียน การอ่าน มีจินตนาการ และความฝัน ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พี่ๆ TK park เตรียมหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาพร้อมกับความรู้ที่อัดแน่นพร้อมส่งต่อ และเสริมสร้างให้กองกำลังปั้นฝันทุกคนได้เรียนรู้กันอย่างเต็มเปี่ยม


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ การดึงดูด การรักษา และ การสร้างลูกค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google