งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative " คู่มือออนไลน์ : ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ หรือ บรรณารักษ์ "?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative " คู่มือออนไลน์ : ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ หรือ บรรณารักษ์ "?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative " คู่มือออนไลน์ : ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ หรือ บรรณารักษ์ "?

3 Jump to first page ทีมงาน อัปสร วิตตินานนท์ ลักขณา บำรุงชูเกียรติ สาวิตรี บุญปาลิต ศิรชีพ ขอนคอก โกมล คงมั่นกตเวที เอมอร พิทยายน ศศินาฎ ศิริคะรินทร์ Background and general details Tutorial sample Tutorial evaluation } } }

4 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Topic 1 : Background and general details Topic 2 : Tutorial sample Topic 3 : Tutorial evaluation

5 Jump to first page Background and general details

6 Jump to first page Background and general details 1. Formal library instruction program Alternati ve Online Tutorial : a viable instructional alternative Original 1. Tutorial - Text- based - Interacti ve 4. Printed guides 3. Training program 2. In-person bibliographic instruction

7 Jump to first page Advantage 1. Provide library instruction in different medium/self-study Online Tutorial : a viable instructional alternative 2. Overcome limitations of staffing, scheduling 3. Large group instruction 4. Distance education program

8 Jump to first page Types 1. General library instruction Online Tutorial : a viable instructional alternative 2. How to find library resource/Online catalog searching 3. Virtual library tour 4. Introduction to writing a reseach paper /Research roadtrip/Bibliographic instruction 5. Online database searching

9 Jump to first page Create the tutorial : step by step 1. Working team / Collaborative project Online Tutorial : a viable instructional alternative 2. Write the script 3. Developed the tutorial 3.1 designed tutorial 3.2 capture screens

10 Jump to first page Create the tutorial : step by step 3. Developed the tutorial (cont.) Online Tutorial : a viable instructional alternative 3.3 using multimedia software : - Powerpoint/ViewletBu ilder - Course- management software (Blackbord /WebCT) -Video capturing software (SmartBoard, Camtasia)

11 Jump to first page Create the tutorial : step by step 4. Integrating into the library tutorial website Online Tutorial : a viable instructional alternative 6. Evaluation of uses 7. Improvement of tutorial

12 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternativeTYPES

13 Jump to first page http://www.lib.umb.edu/webtutorial/index.html Online Tutorial : a viable instructional alternative

14 Jump to first page http://www.marywood.edu/www2/libweb/tutor.htm Online Tutorial : a viable instructional alternative

15 Jump to first page http://www.rlc.dcccd.edu/lrc/ppt.htm Online Tutorial : a viable instructional alternative

16 Jump to first page http://www.rlc.dcccd.edu/lrc/ppt/libcat98.PPT Online Tutorial : a viable instructional alternative

17 Jump to first page http://oncampus.richmond.edu/academics/library/list/ Online Tutorial : a viable instructional alternative

18 Jump to first page http://oncampus.richmond.edu/academics/library/tour/index.htm Online Tutorial : a viable instructional alternative

19 Jump to first page http://matcmadison.edu/library/library/info/T our/Default.htm Online Tutorial : a viable instructional alternative

20 Jump to first page http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/BIResources.html Online Tutorial : a viable instructional alternative

21 Jump to first page http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/tutorial.html Online Tutorial : a viable instructional alternative

22 Jump to first page STEP 1: IDENTIFY AND DEVELOP YOUR TOPIC.IDENTIFY AND DEVELOP YOUR TOPIC STEP 2: FIND BACKGROUND INFORMATION.FIND BACKGROUND INFORMATION STEP 3: USE CATALOGS TO FIND BOOKS AND MEDIA.USE CATALOGS TO FIND BOOKS AND MEDIA STEP 4: USE INDEXES TO FIND PERIODICAL ARTICLESUSE INDEXES TO FIND PERIODICAL ARTICLES STEP 5: FIND INTERNET RESOURCESFIND INTERNET RESOURCES STEP 6: EVALUATE WHAT YOU FINDEVALUATE WHAT YOU FIND STEP 7: CITE WHAT YOU FIND USING A STANDARD FORMAT http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill1.htm Online Tutorial : a viable instructional alternative

23 Jump to first page http://panther.indstate.edu/tutorials/ Online Tutorial : a viable instructional alternative

24 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative http://www.info.sciencedirect.com/user_help/user_guides/index.shtml# Click

25 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Online Tutorial Evaluation

26 Jump to first page Online Tutorial Evaluation การประเมินคู่มือออนไลน์ (Online Tutorial Evaluation) ความหมาย การประเมินคู่มือออนไลน์ คือ กระบวนการในการวิเคราะห์คู่มือออนไลน์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อที่จะศึกษาถึงผล ของการจัดทำคู่มือออนไลน์ ว่าเป็นไป ตามวัตถุประสงค์เพียงใด รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบในแง่ต่างๆ ที่ ได้รับ โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ Online Tutorial : a viable instructional alternative

27 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการประเมินคู่มือ ออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์ผลใน 3 เรื่อง ใหญ่ คือ Online Tutorial Evaluation 1. วิเคราะห์ความถูกต้องและความ สอดคล้อง (Validity and relevance) 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการจัดทำคู่มือ ออนไลน์ 3. วิเคราะห์ประสิทธิผล (Effectiveness) ที่เกิดจากการจัดทำ คู่มือ ออนไลน์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดหรือไม่

28 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Online Tutorial Evaluation ประโยชน์ 1. เพื่อทราบว่าคู่มือออนไลน์นั้นได้ สัมฤทธิผลตามความต้องการ เพียงใด 2. เพื่อได้รับทราบข้อบกพร่องและ หาทางปรับปรุงวิธีการจัดทำ ให้ดีขึ้น 3. เพื่อช่วยให้ผู้จัดทำคู่มือออนไลน์ และผู้ใช้ทราบถึงข้อดี และจุด อ่อนในการจัดทำ 4. ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร

29 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Online Tutorial Evaluation ประเภทของการประเมิน มี 4 ประเภท 1. ประเมินการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การประเมินผู้เข้าใช้ คู่มือออนไลน์ว่าจะเกิดการเรียนรู้ใน สิ่งที่ต้องการให้รู้ ตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดทำหรือไม่ 2. ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เป็น การวัดปฏิกิริยาความรู้สึก ของผู้รับการประเมินว่าได้รับ ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 3. ประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็น การประเมินว่าผู้ใช้คู่มือ ออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ 4. ประเมินผลลัพธ์ (Result) เพื่อทราบ ว่าผลการทำงานมีประ - สิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือไม่

30 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Online Tutorial Evaluation วิธีประเมินผล มี 4 แบบ 1. การวัดผลก่อน - หลัง การวัดผล ก่อนได้รับความรู้กับการวัดผล หลังจากได้รับความรู้แล้ว เมื่อ นำมาเปรียบเทียบกัน ก็จะรู้ ความแตกต่างของผู้ใช้ 2. การตั้งเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อดูว่า หลังจากได้รับความรู้แล้ว จะมีทักษะในการทำงานสูงขึ้น หรือไม่ 3. ตรวจสอบผลให้สอดคล้องกับ เกณฑ์ วิธีนี้จะกำหนดลักษณะ ของงานที่จะตรวจสอบขึ้นเป็น เกณฑ์แล้วให้คะแนน 4. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ

31 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative Online Tutorial Evaluation Criteria of Online Tutorial Evaluation

32 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

33 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

34 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

35 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

36 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

37 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

38 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

39 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

40 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

41 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

42 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

43 Jump to first page Criteria of Online Tutorial Evaluation

44 Jump to first page Mahidol University Library criteria Academic criteria Physical criteria โปรดติดตาม ในหัวข้อ Criteria of Online Tutorial Evaluation

45 Jump to first page 1. Bachman, G. (2000). Brainstorming deluxe. Training and development, 54(1), 15-17. 2. Balas, J. L. (2003). Training : been there, done that, ready to start again. Computers in libraries, 23(8), 29-31. 3. Bender, L. J., & Rosen, J. M. (1998). Working toward scalable instruction : creating the RIO tutorial at the university of Arizon library. Research strategies, 16(4), 315-325. 4. Donaldson, K. A. (2000). Library research success : desingning an online tutorial to teach information literacy skills to first-year students. The international and higher education, 2(4), 237-251. Online Tutorial : a viable instructional alternative Reference

46 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative 5. 6. 7. 8.

47 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative 9. 10. 11.

48 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative 12. 13. 14. 15.

49 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative 16. 17. 18. 19.

50 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative 20. 21.

51 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative

52 Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page Online Tutorial : a viable instructional alternative " คู่มือออนไลน์ : ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ หรือ บรรณารักษ์ "?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google