งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศา งาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศา งาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศา งาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร

2 บทที่ 1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ อาหาร วัตถุประสงค์  สามารถอธิบายความหมายของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สามารถบอกความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

3 ทดสอบก่อน เรียน จงอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ?

4 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร 1.1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร 1.1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 วิทยาศาสตร์ หมายถึง ? เทคโนโลยี หมายถึง ? วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารหมายถึง ?

5 วิทยาศาสตร์ (Science) หมายถึง ความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและ ค้นคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติ แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ วิชาที่ค้นคว้าได้ หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็น ระเบียบ Next

6 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอน แน่นอน ดังนี้ ตั้งปัญหา การสร้างสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง ( ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ) ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล ลงข้อสรุป

7

8 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะใน การนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและ อุตสาหกรรม Next

9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) หมายถึง วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของอาหารเพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และในการแปร รูปนี้ต้องใช้วิชาการทางเทคโนโลยีทำให้ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาก คุณภาพสม่ำเสมอ เป็นอุตสาหกรรม อาหาร Click

10 บทบาทและความสำคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร  ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้เข้ามามีบทบาท สำคัญในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการถนอม อาหาร  สำคัญมากต่อการผลิต อาหารที่มีคุณภาพ  คุณภาพของอาหาร คือ คุณลักษณะของอาหารซึ่ง รวมเอาปัจจัยต่างๆ ของอาหารที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการ ยอมรับของผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ

11 ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 1. ความปลอดภัย ( สำคัญมาก ) 2. คุณค่าทางโภชนาการ 3. สมบัติเฉพาะของอาหาร

12 วิวัฒนาการของการถนอมอาหาร 1. การถนอมอาหารยุคก่อนอุตสาหกรรม เช่น การทำแห้ง การทำเค็ม การรมควัน การหมักดอง 2. การถนอมอาหารยุคอุตสาหกรรม เช่น อาหารบรรจุกระป๋อง

13 Louis Pasteur Louis Pasteur (December 27, 1822 – September 28, 1895) was a French chemist and microbiologist.Frenchchemist He was best known to the general public for inventing a method to stop milk and wine from causing sickness - this process came to be called Pasteurization.Pasteurization

14 Nicholus Appert "father of canning" Nicolas Appert (17 November 1749 – 1 June 1841), was born in Châlons-en- Champagne and was the French inventor of airtight food preservation.Châlons-en- ChampagneFrench

15 ขอบเขตการทำงานของบัณฑิต ในสาขา  งานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ ทบวงมหาวิทยาลัย  งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor)  พนักงานฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร (QC/ QA)  ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์, สารเคมี, สารปรุงแต่งอาหาร

16 หน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหารในประเทศไทย  สถาบันอาหาร www.nfi.or.thwww.nfi.or.th  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ง ประเทศไทย http://www.fostat.org/index.php http://www.fostat.org/index.php  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. http://www.ifrpd.ku.ac.th/ http://www.ifrpd.ku.ac.th/  สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล  สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ( สรอ.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย http://www.tistr.or.th/ http://www.tistr.or.th/  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.rdi.ku.ac.th/ http://www.rdi.ku.ac.th/  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)  ศูนย์อัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

17 Parts of The Food Industry  The Food Industry is divided into four major segments: Production Manufacturing/ processing Distribution Marketing

18 Parts of The Food Industry  The Food Industry is divided by major product line: Cereal and bakery product Meat, Fish, and Poultry Dairy products Fruits and vegetables Sugars and other sweets Fat and oils Nonalcoholic beverages/ alcoholic beverages

19 ทิศทางและอนาคตของ อุตสาหกรรมอาหาร

20 Food trend Overview http://www.northernfoods.com/marketoverview.htm

21 Food trend Overview  Many social, economic and demographic changes over the last decade have influenced the choice of what foods people want to eat, but three macro trends dominate: Health Convenience Indulgence.

22 Convenience  People are looking for speed and convenience in a whole range of areas including food.  The continuing increase in the number of working women.  The rise in the number of single person households and busy working lives has resulted in fewer people sitting down together at the same time to eat a meal.  “great taste at speed”great taste at speed  According to industry research, the sector has grown by 70% over 10 years, creating a UK market worth almost £25 billion*.

23 Health  Healthy eating is a high profile subject and there is no doubt that the trend for ‘healthier’ foods is growing.  With an ever increasing number of diet and health-conscious consumers, food companies such as ourselves are responding with new ranges and updated recipes to meet demand.

24 Indulgence  There is no dispute that everyone likes to indulge from time to time. For some it’s a seasonal pleasure,  for others it’s a quick reward for a busy and demanding lifestyle.

25 Low-calorie beverages http://avehicleforbrownsugar.wordpress.com/2007/05/

26 ขนมอบลดน้ำตาล (Low -calorie bakery)

27 Food Scientists and Technologists Job Description  http://www.youtube.com/watch?v=R5LSM VS6HXg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=R5LSM VS6HXg&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=a37klfQ b_Fw http://www.youtube.com/watch?v=a37klfQ b_Fw

28 Student Activity  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยศึกษาหา ข้อมูลทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ รายงานในครั้งต่อไป  รูปแบบในการนำเสนอ ( นำเสนอกลุ่มละ 5-10 นาที ) Report ( บทความ ที่มีความยาว 1-2 หน้า A4 และส่ง file ทาง E-mail) Sample ( นำตัวอย่างจริงๆ หรือรูปภาพมานำเสนอในห้อง แล้วบอกข้อมูลสินค้า ) Discussion

29 ทดสอบหลัง เรียน ท่านคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง ?


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY) เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศา งาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google