งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศางาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศางาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)
เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศางาม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 บทที่ 1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร
บทที่ 1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สามารถบอกความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 ทดสอบก่อนเรียน จงอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ?

4 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.1 ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1.1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์หมายถึง ? 1 2 เทคโนโลยีหมายถึง ? 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหมายถึง ?

5 วิทยาศาสตร์ (Science)
หมายถึง ความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและค้นคว้าจากการประจักษ์ทางธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ Next

6 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน  ดังนี้ ตั้งปัญหา การสร้างสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล) วิเคราะห์ข้อมูล ลงข้อสรุป

7

8 เทคโนโลยี (Technology)
หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม Next

9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
หมายถึง วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของอาหารเพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และในการแปรรูปนี้ต้องใช้วิชาการทางเทคโนโลยีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาก คุณภาพสม่ำเสมอ เป็นอุตสาหกรรมอาหาร Click

10 บทบาทและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการถนอมอาหาร  สำคัญมากต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ คุณภาพของอาหาร คือ คุณลักษณะของอาหารซึ่งรวมเอาปัจจัยต่างๆ ของอาหารที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการยอมรับของผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ

11 ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่
ความปลอดภัย (สำคัญมาก) คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติเฉพาะของอาหาร

12 วิวัฒนาการของการถนอมอาหาร
1. การถนอมอาหารยุคก่อนอุตสาหกรรม เช่น การทำแห้ง การทำเค็ม การรมควัน การหมักดอง 2. การถนอมอาหารยุคอุตสาหกรรม เช่น อาหารบรรจุกระป๋อง

13 Louis Pasteur Louis Pasteur (December 27, 1822 – September 28, 1895) was a French chemist and microbiologist. He was best known to the general public for inventing a method to stop milk and wine from causing sickness - this process came to be called Pasteurization.

14 Nicholus Appert "father of canning"
Nicolas Appert (17 November 1749 – 1 June 1841), was born in Châlons-en-Champagne and was the French inventor of airtight food preservation.

15 ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขา
ขอบเขตการทำงานของบัณฑิตในสาขา   งานราชการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย งานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Supervisor) พนักงานฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร (QC/ QA) ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องมือแพทย์, สารเคมี, สารปรุงแต่งอาหาร

16 หน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในประเทศไทย
สถาบันอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์อัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

17 Parts of The Food Industry
The Food Industry is divided into four major segments: Production Manufacturing/ processing Distribution Marketing

18 Parts of The Food Industry
The Food Industry is divided by major product line: Cereal and bakery product Meat, Fish, and Poultry Dairy products Fruits and vegetables Sugars and other sweets Fat and oils Nonalcoholic beverages/ alcoholic beverages

19 ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร

20 Food trend Overview

21 Food trend Overview Many social, economic and demographic changes over the last decade have influenced the choice of what foods people want to eat, but three macro trends dominate: Health Convenience Indulgence.

22 Convenience People are looking for speed and convenience in a whole range of areas including food. The continuing increase in the number of working women. The rise in the number of single person households and busy working lives has resulted in fewer people sitting down together at the same time to eat a meal. “great taste at speed” According to industry research, the sector has grown by 70% over 10 years, creating a UK market worth almost £25 billion*.

23 Health Healthy eating is a high profile subject and there is no doubt that the trend for ‘healthier’ foods is growing. With an ever increasing number of diet and health-conscious consumers, food companies such as ourselves are responding with new ranges and updated recipes to meet demand.

24 Indulgence There is no dispute that everyone likes to indulge from time to time. For some it’s a seasonal pleasure, for others it’s a quick reward for a busy and demanding lifestyle.

25 Low-calorie beverages

26 ขนมอบลดน้ำตาล (Low-calorie bakery)

27 Food Scientists and Technologists Job Description

28 Student Activity ให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยศึกษาหาข้อมูลทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรายงานในครั้งต่อไป รูปแบบในการนำเสนอ (นำเสนอกลุ่มละ 5-10 นาที) Report (บทความ ที่มีความยาว 1-2 หน้า A4 และส่ง file ทาง ) Sample (นำตัวอย่างจริงๆ หรือรูปภาพมานำเสนอในห้อง แล้วบอกข้อมูลสินค้า) Discussion

29 ทดสอบหลังเรียน ท่านคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง ?


ดาวน์โหลด ppt เรียบเรียงโดย อาจารย์อรอุมา วงศางาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google