งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passage 7. WASTE TREATMENT การบำบัดของเสีย การดำเนินการและการจัดการของเสีย โดยเฉพาะขยะที่เป็นของแข็งในบ่อฟาร์มบนบก สามารถกำจัดได้ง่ายกว่าการเลี้ยงหอยในกระชังในทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passage 7. WASTE TREATMENT การบำบัดของเสีย การดำเนินการและการจัดการของเสีย โดยเฉพาะขยะที่เป็นของแข็งในบ่อฟาร์มบนบก สามารถกำจัดได้ง่ายกว่าการเลี้ยงหอยในกระชังในทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passage 7

2 WASTE TREATMENT การบำบัดของเสีย

3 การดำเนินการและการจัดการของเสีย โดยเฉพาะขยะที่เป็นของแข็งในบ่อฟาร์มบนบก สามารถกำจัดได้ง่ายกว่าการเลี้ยงหอยในกระชังในทะเล. จึงเกิดความไม่พอใจที่ไม่ สามารถใช้เทคนิคพิสูจน์ในการกำจัดของเสียหรือบำบัดของเสียจากการเลี้ยงหอยใน กระชัง. แต่กระบวนการในทางปฏิบัติมีขั้นตอนเพียงให้มีการตกตะกอนในของเสียเป็น ระยะๆ โดยใช้ปั้มจุ่มหรืออุปกรณ์ที่คล้ายๆ กัน. The handling and disposal of wastes. Especially solid wasted, are easier in land-based pond farms than in shellfish and cage farms is open waters. At resent there are no proven techniques of removing or treating wastes from shellfish or cage farms. The only practical procedure is to disperse sediment wastes periodically by means of submersible pumps or similar devices. การ จัดก าร การกำจัด ของ เสีย ตะก อน สามารถใช้ใต้น้ำ ได้

4 Submersible pumps

5 In smaller inland water areas, this procedure may not be advisable because of the limited area normally available for spreading the wastes. If large accumulation have to be dispersed, caged fish or shellfish raft have to be moved out of the site to prevent mortality as a result of low dissolved oxygen concentration and the release hydrogen sulphide and methane. สะส ม

6 Shellfish raft

7 ในบริเวณแหล่งน้ำเล็กๆ อาจจะไม่แนะนำให้ใช้ วิธีนี้เนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่จำกัดในการกระจาย ของของเสีย. ถ้าเกิดมีการสะสมของตะกอนมาก จะต้องมีการกระจาย, ในกระชังเลี้ยงหอยรวมไป ถึงแพควรที่จะย้ายออกจากสถานที่เดิมเพื่อ ป้องกันการตายซึ่งเป็นผลมาจากการละลายของ ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นต่ำและปลดปล่อย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์และก๊าซมีเทน.

8 เกษตรกรญี่ปุ่นที่เลี้ยงหอยต้องออกจากบริเวณฟาร์มไปราว ๆ 18 เดือน หลังจากการเก็บเกี่ยวและใน ระหว่างนั้น จะใช้อวนลากกันซ้ำๆ เพื่อให้ตะกอนเกิดออกซิเจนและแร่ธาตุ. การเลี้ยงปลาแซลมอล แอตแลนติกในกระชังในประเทศสกอตแลนด์ มีรายงานการสังเกตและติดตามผลในระยะเวลา 4 – 51 เดือน (University of stiring et.Al.,1990), ในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ของเสียจะเจือจางและตะกอนจะ ฟื้นตัว. Japanese shellfish farmers leave farms areas follow for about 18 months after harvests, and during this period repeatedly trawl to oxygen and mineralize sediments. Atlantic salmon cage farms in Scotland are reported to observe following for periods ranging from 4 to 51 (University of Stiling et. Al., 1990), during which time the nutrient wastes become diluted and the sediments recover.

9 Atlantic salmon cage farms

10 การใช้เชือกเป็นวิธีการทำกระชังเป็นวิธีที่สามารถการกระจายของเสีย แม้ว่าจะมี พื้นที่ที่จำกัด. The single mooring method of cage installation is another means of dispersing solid wastes, albeit only within a limited area. กระจาย

11 การลดและการบำบัดของเสียต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ในบางพื้นที่ที่ไม่มีการไหลเวียนของน้ำหรือ พื้นที่กึ่งการไหลของน้ำในฟาร์มในเอเชีย, น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมามักจะมาจากหลังการเก็บเกี่ยว. หลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ 1 ปีหรือมากกว่าของเสียที่เป็นของแข็งอยู่ในน้ำเสียก็จะตกตะกอนอยู่ ด้านล่างของบ่อ. Wastes reducing and treatment are now regularly practiced in many land-based farms. In stagnant and semi-stagnant pond farms of Asia, effluent discharges take place usually after harvesting. After the long retention period of about one year or more, much of the solid would have settled at the pond bottom. ไม่มีการ ไหลเวียน ของน้ำ หรือ อากาศ

12 Effluent

13 The sediments are removed for use as fertilizer for land crops or dried and treated to serve as fertilizer in the pond itself when the pond is prepared for the next crop. If the final draining in the pond is delayed by a few days after harvest, the sediments resuspended during fishing would have resettled, and the solid and dissolved nutrient load of the discharge will not be very significant. ตะกอนถูกนำมาใช้มา เป็นปุ๋ยให้แก่พืชหรือ ทำให้แห้งและ สามารถนำมาเป็นปุ๋ย ให้แก่บ่อเพื่อเตรียม เพาะเลี้ยงรอบต่อไป. ในขั้นตอนสุดท้าย ของการระบายน้ำให้ เว้นระยะทิ้งไว้หลายๆ วันหลังจากการเก็บ เกี่ยว ตะกอนที่ แขวนลอยอยู่ในน้ำ และสารอาหารที่ ละลายอยู่ในน้ำที่ ปล่อยออกมาจะ เข้มข้นรุนแรง.

14 บ่อฟาร์มที่มีรักษาการไหลผ่านของน้ำเป็นอย่างดีมากนั้น การเก็บรักษาน้ำที่ไหลผ่านฟาร์มก็น้อยลง. ในทวีปยุโรปมีรายงานการไหลผ่านของน้ำอยู่ในช่วง 20 – 270 นาที ขึ้นอยู่กับการไหลของน้ำ (Alabaster, 1982). ในกรณีดังกล่าวจะมีคุณค่าและความเหมาะสมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ ลดการตกตะกอนของของแข็งในน้ำทิ้ง และเป็นวิธีที่ช่วยในการลดอัตราส่วนความสำคัญค่า BOD และ ลดพันธะฟอสฟอรัสในของแข็ง. In intensive pond farms that maintain a flow- through, the time of retention of water passing through the farm is much less. In Europe it is reported to range from 20-270 minutes, depending on the water flow (Alabaster, 1982). In such cases it will be valuable to incorporate a suitable settlement treatment system to reduce the solid load in the effluents, and thereby reduce a significant proportion of the BOD and the phosphorus bound into the solid.

15 There are a number of ways of ways of treating effluents from pond farms. Sand filtration, micro straining and air floatation have been tired, but simple sedimentation has proved to be more cost- efficient in commercial farms. มีหลายวิธีในการบำบัด น้ำเสียจากในฟาร์ม. ระบบกรองทราย วิธีการ แลกเปลี่ยนกันของน้ำ และอากาศ, แต่การ ตกตะกอนเป็นวิธีที่ได้รับ การพิสูจน์ว่ามี ประสิทธิภาพในการทำ ฟาร์มเชิงพาณิชย์.

16 Sand filtration

17 The main constrains in sedimentation are the high volume of effluents involved and the low concentration of solid in them compared to domestic waste waters. The process of settling involves the falling out of suspension of solid having densities higher than that of water, when the water flow is reduce under gravitational force. ข้อจำกัดที่สำคัญของการ ตกตะกอนขึ้นอยู่กับปริมาณ น้ำทิ้งและปริมาณความ เข้มข้นของของแข็งที่มีอยู่ใน น้ำเทียบกับปริมาณน้ำเสียใน ฟาร์ม. กระบวนการ ตกตะกอนเกี่ยวกับการ แขวนลอยของของของแข็ง ในน้ำที่มีความหนาแน่นสูง มากกว่าน้ำ, เมื่อการไหลของ น้ำอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วง.

18 The effectiveness pond culture, setting or sedimentation ponds depend on the design, the surface area available for settling, and the flow or retention time or the effluent. A rectangular shape is generally preferred, as a steady laminar flow is ensures by keeping the width of the inlet and outlet weirs the same as that of the pond. ความสำเร็จในการ เลี้ยงแบบบ่อ การ ตกตะกอนขึ้นอยู่กับ การออกแบบบ่อ พื้นผิวที่ใช้ในการ ตกตะกอน และเวลา การไหลของน้ำเสีย. โดยทั่วไปใช้เป็นบ่อ สี่เหลี่ยม เป็นพื้นที่ที่มี ความสม่ำเสมอ โดย การรักษาความกว้าง ทางไหลของน้ำ ทางเข้าและทางออก ของบ่อให้เท่ากัน. การสงวน ไว้

19 According to Arcievale (1983), a length-width ratio higher than 4 will improve settling efficiency and Mangelson & Watters (1972) found that installation of baffles would increase the mean residence time of pond by as much as 75% by enhancing the length-width ratio of the flow path. While the retentions time is undoubtedly an important factor. The actual time required appears to very considerably. อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว มากกว่า 4 อ้างโดย Arcievale (1983) จะช่วยเพิ่มการตกตะกอนและ Mangelson&Watters(1972) พบว่า การติดตั้งแผ่นกั้นจะเพิ่มเวลาในการ พักน้ำโดยเฉลี่ย 75% โดยทำให้ อัตราส่วนความกว้างต่อความยาว ของการไหลของน้ำเพิ่มขึ้น. การทิ้ง เวลาเพื่อพักนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า เป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่งจะเป็นการดี อย่างมาก. ทำ ให้ ยุ่ง เหยิ ง

20 Particulate size of solids is also important, as smaller and less dense particles require lower current velocities than large and denser particles. It is therefore necessary to reduce fragmentation of particles through turbulence. Liao (1970b) found the period in excess of 3 days necessary to remove over 60% of the suspended solids, but other have reported retention times of less than a few hours as adequate. ขนาดอนุภาคของของแข็งเป็น สิ่งที่สำคัญ, อนุภาคที่มีขนาด เล็กและมีความหนาแน่นน้อย ต้องการความเร็วและกระแสน้ำ ที่น้อยกว่าอนุภาคที่มีขนาด ใหญ่และหนาแน่นกว่า ดังนั้นจึง จำเป็นต้องลดการกระจายตัว ของอนุภาคผ่านที่กรองก่อน (Liao 1970 b) พบช่วงเวลา 3 วัน ของการปฎิบัติการนี้ของแข็ง แขวนลอยจะตกตะกอนมากกว่า 60% แต่ที่อื่นได้มีการรายงาน การเก็บข้อมูลว่าใช้เวลาในการ พักน้ำไว้น้อยลง

21


ดาวน์โหลด ppt Passage 7. WASTE TREATMENT การบำบัดของเสีย การดำเนินการและการจัดการของเสีย โดยเฉพาะขยะที่เป็นของแข็งในบ่อฟาร์มบนบก สามารถกำจัดได้ง่ายกว่าการเลี้ยงหอยในกระชังในทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google