งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทส215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทส215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทส215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
ทส215  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 Cookie & Session อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

2 Collections เป็น Object ที่เก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งเอาไว้ในลักษณะคล้ายกับ Array แต่สามารถเก็บข้อมูลที่ต่างชนิดกันได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเลขลำดับของข้อมูลหรือ key คือค่าของข้อมูล ซึ่งมีหลายประเภทได้แก่ HashTable SortedList * Queue Stack ArrayList * Cookies * ArrayList Collection เป็น Collection ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับ ที่แต่ละสมาชิกจะถูกกำกับด้วยลำดับที่ที่ปรากฏภายใน Collection ดังนั้นในการเรียกใช้สมาชิกภายใน Collection นี้ จึงต้องระบุถึงลำดับที่ของสมาชิกที่ต้องการใช้งานทุกครั้ง Hashtable Collection เป็น Collection ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียงลำดับเช่นเดียวกับ ArrayList เพียงแต่ แต่ละสมาชิกจะถูกกำกับด้วยชื่อของสมาชิกแทน ดังนั้นการเรียกใช้สมาชิกภายใน Collection นี้จึงต้องระบุ ถึงชื่อของสมาชิกที่ต้องการใช้งานแทน สำหรับลำดับที่ที่ปรากฏภายใน Collection จะเรียงตามลำดับการจัดเก็บ Sortedlist Collection เป็น Collection ที่นำเอาคุณลักษณะของ ArrayList และ HashTable มารวมกัน ดังนั้นการเรียกใช้งานสมาชิกภายใน Collection นี้ จึงสามารถระบุได้ทั้งลำดับที่หรือชื่อของสมาชิก

3 SortedList คือ collection ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็นคู่ ๆ (key and value) คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ Count นับจำนวน Key เป็นชื่ออ้างอิงที่กำหนดให้แต่ละ element Item เป็นรายการของข้อมูลที่ตรงกับ key ที่ระบุ Value เป็นค่าของข้อมูลแต่ละ Item

4 SortedList Method ที่สำคัญได้แก่ Add การเพิ่ม elements
Clear การลบทั้งหมด GetByIndex อ่านข้อมูลตามลำดับ index ที่ระบุ GetKey อ่านคีย์ตามลำดับ index ที่ระบุ IndexOfKey การหาค่า index ของ key ที่ระบุ IndexOfValue การหาค่า index ของข้อมูลที่ระบุ RemoveAt การลบข้อมูล ณ ตำแหน่ง index ที่ระบุ SetByIndex แทนที่ข้อมูลเดิมด้วยข้อมูลใหม่ ณ ตำแหน่ง index ที่ระบุ

5 SortedList Example – WebForm1.aspx
Page language="c#" CodeFile="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Web1Lab8_WebForm1" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD><title>WebForm1</title></HEAD> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> <asp:Label id="Label1" style="…" runat="server" >Add to SortedList</asp:Label> <asp:Button id="Button1" style="…" runat="server" Text="Add"></asp:Button> <asp:Label id="Label2" style="…" runat="server" >Label</asp:Label> </form> </body> </HTML>

6 SortedList Example – WebForm1.aspx.cs
Public Class Web1Lab8_WebForm1 : System.Web.UI.Page { private SortedList sortlist = new SortedList(); // ประกาศตัวแปร private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { sortlist.Add("1", "one"); //add โดยไม่เรียงลำดับ sortlist.Add("4", "four"); sortlist.Add("2", "two"); sortlist.Add("3", "three"); Label2.Text = ""; for(int i = 0; i < sortlist.Count; i++) Label2.Text += sortlist.GetKey(i) + "-" +sortlist.GetByIndex(i) "<br>"; }

7 SortedList Example ผลลัพธ์ที่ได้เรียงลำดับตาม key

8 ArrayList คือ collection ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องกำหนดขนาดล่วงหน้า และสามารถเก็บข้อมูลต่างชนิดกันได้ด้วย คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ Count นับจำนวน Method ที่สำคัญได้แก่ Add การเพิ่มข้อมูลต่อท้าย Insert การแทรกข้อมูล RemoveAt การลบข้อมูลตามลำดับที่กำหนด RemoveRange การลบข้อมูลในช่วงที่กำหนด Sort การเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก Reverse การเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย

9 ArrayList Example – WebForm2.aspx
Page Language=“c#" AutoEventWireup="false" CodeFile ="WebForm2.aspx.cs" Inherits=“Web1Lab8_WebForm2"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD><title>WebForm2</title></HEAD> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> <asp:Label id="Label1" style=“…" runat="server" >Add to ArrayList</asp:Label> <asp:Button id="Button1" style=“…" runat="server" Text="Add"></asp:Button> <asp:Label id="Label2" style=“…” runat="server" > Label</asp:Label> </form> </body> </HTML>

10 ArrayList Example – WebForm2.aspx.cs
Public Class Web1Lab8_WebForm2 : System.Web.UI.Page { private ArrayList arraylist = new ArrayList(); //ประกาศตัวแปร private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { arraylist.Add("one"); arraylist.Add(1); arraylist.Add(DateTime.Now); arraylist.Add(10.25); Label2.Text = ""; for(int i = 0; i < arraylist.Count; i++) Label2.Text += arraylist[i].ToString() + "<br>"; }

11 ArrayList Example ผลลัพธ์ที่ได้ตามลำดับการ add

12 Cookies

13

14 Cookies คือ collection ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ในการสื่อสารระหว่าง client และ server ที่มีการเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้บนเครื่องของผู้ใช้ เพื่อจะนำไปใช้ใหม่ภายหลัง Cookies ถูกจัดการผ่าน object Response โดยตรง และ การกระทำผ่าน object HttpCookie รูปแบบการบันทึก Cookies ผ่าน Response Response.Cookies[“CookieName”][[“SubKey”].Property] = Value

15 Cookies ผ่าน Response คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่
Expires ใช้อ่านหรือกำหนดวันหมดอายุของ Cookies Domain กำหนดโดเมนที่เป็นผู้บันทึก Cookies นี้ HasKeys ตรวจสอบว่ามีคีย์ย่อย ๆ อีกหรือไม่

16 Cookies ผ่าน Response ตัวอย่างการสร้าง Cookies
Response.Cookies[“Cookies1”][“name”] = “aaaaa”; Response.Cookies[“Cookies1”][“major”] = “itmju”; Response.Cookies[“Cookies1”].Expires=DateTime.Now.AddDays(30); คือการกำหนดวันหมดอายุ 30 วัน ตัวอย่างการอ่านข้อมูลจาก Cookies Str = Request.Cookies[“Cookies1”][“name”];

17 Cookies ผ่าน HttpCookie
การสร้าง object Cookies HttpCookie myCookie = new HttpCookie("Cookies1"); myCookie.Values["name"] = "aaaaa"; myCookie.Values["major"] = "itmju"; myCookie.Domain = "iTech.mju.ac.th"; myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(30); Response.Cookies.Add(myCookie);

18 Cookies ผ่าน HttpCookie
การอ่าน object Cookies เช่น HttpCookie myCookie = new HttpCookie("Cookies1"); myCookie = Request.Cookies["Cookies1"]; if (myCookie != null) { Label1.Text = myCookie.Values["name"]; Label2.Text = myCookie.Values["major"]; }

19 Cookies Example – WebForm3.aspx
Page Language="C#" …"%> <HTML><HEAD><title>WebForm3</title></HEAD> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> <asp:TextBox id="TextBox1" runat="server" ></asp:TextBox> <asp:Button id="Button2" runat="server" Text="Next"></asp:Button> <asp:Label id="Label3" runat="server" >Add Cookies</asp:Label> <asp:Label id="Label2" runat="server" >Major</asp:Label> <asp:TextBox id="TextBox2" runat="server" ></asp:TextBox> <asp:Label id="Label1" runat="server" >Name</asp:Label> <asp:Button id="Button1" runat="server“ Text="Add"></asp:Button> </form> </body> </HTML>

20 Cookies Example – WebForm3.aspx

21 Cookies Example – WebForm3.aspx.cs
public class Web_08_WebForm3 : System.Web.UI.Page { private void Button2_Click(object sender, System.EventArgs e) { Response.Redirect("WebForm4.aspx"); } private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) Response.Cookies["Cookies1"]["name"] = TextBox1.Text; Response.Cookies["Cookies1"]["major"] = TextBox2.Text; Response.Cookies["Cookies1"].Expires = DateTime.Now.AddDays(30);

22 Cookies Example – WebForm4.aspx
Page Language="c#" … "%> <HTML> <HEAD> <title>WebForm4</title> </HEAD> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> <asp:Label id="Label1" runat="server" >Label</asp:Label> <asp:Label id="Label2" runat="server">Label</asp:Label> </form> </body> </HTML>

23 Cookies Example – WebForm4.aspx.cs
Public Class Web_08_WebForm4 : System.Web.UI.Page { private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { string Str1 = Request.Cookies["Cookies1"]["name"]; string Str2 = Request.Cookies["Cookies1"]["major"]; Label1.Text = "Hello : " + Str1; Label2.Text = "Major : " + Str2; }

24 Cookies Example – WebForm4.aspx

25 C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies

26 Advantages of Cookies Following are main advantages of using cookies in web application: It's very simple to use and implement. Browser's taking care send data. For multiple sites cookies, Browser automatically arranges them.

27 Disadvantages of Cookies
Its store data in a simple text format. so it's not secure at all. There is a size limit of cookies data ( 4096 bytes / 4KB). Number if cookies also limited. Most Browser provides limits of storing cookies is 20. If new cookies came, it will discard the old one. Some of browser support up to 300. We need to configure browser. It will not work on a high security configuration of browser. [I have explained about this in details.]

28 Application คือ ตัวแปรในระดับที่แต่ละเพจของเว็บต้องการใช้ในการทำงาน ภายใต้ขอบเขตเดียวกัน มี 2 ลักษณะคือ สร้างโดยใช้ Contents Application.Contents[“ชื่อตัวแปร”] Application.Contents[“name”] = “aaaaa”; สร้างโดยไม่ใช้ Contents Application [“ชื่อตัวแปร”] Application[“name”] = “aaaaa”; โดยปกติแล้วจะสร้างไว้ในไฟล์ Global.asax

29 Application การนำตัวแปรไปใช้งาน สร้างโดยใช้ Contents string n = “”;
n = Application.Contents[“name”]; สร้างโดยไม่ใช้ Contents n = Application[“name”];

30 Application Method ที่สำคัญได้แก่ Lock สำหรับล็อคไม่ให้ผู้อื่นใช้งาน
UnLock สำหรับยกเลิกการล็อค Remove[“ชื่อตัวแปร”] ลบตัวแปรนั้น ๆ ออก RemoveAll ลบตัวแปรทั้งหมดออกไป AllKeys แสดงชื่อตัวแปรทุกตัวของ HttpApplicationState Count นับจำนวนตัวแปรทุกตัวของ HttpApplicationState Add() เพิ่มตัวแปร *** Clear() ลบตัวแปรทั้งหมดออกไป = RemoveAll

31 Global.asax(.Net 2003) using System; using System.Collections;
using System.ComponentModel; using System.Web; using System.Web.SessionState; namespace Web_08 { public class Global : System.Web.HttpApplication { private System.ComponentModel.IContainer components = null; public Global() { InitializeComponent(); } protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e) { Application.Contents["name"] = "aaaaaa"; Application.Contents["major"] = "itmju"; } protected void Application_End(Object sender, EventArgs e) { Application.RemoveAll();

32 Global.asax (.Net 2005) <%@ Application Language="C#" %>
<script runat="server"> void Application_Start(object sender, EventArgs e) { // Code that runs on application startup Application.Contents["name"] = "aaaaaa"; Application.Contents["major"] = "itmju"; } void Application_End(object sender, EventArgs e) // Code that runs on application shutdown Application.RemoveAll(); </script>

33 Application Example – WebForm5.aspx
Page Language="c#" … %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>WebForm5</title> </head> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> Name = <%=Application.Contents["name"]%><br> Major = <%=Application.Contents["major"]%><br> </body> </html>

34 Application Example – WebForm5.aspx

35 Application Example 1 <% Option Explicit %> 2 <html>
3  <head> 4  <title> Simple counter </title> 5  </head> 6  <body> 7  <p>Page requests: <% 8     Application[“hits”] = Application[“hits”] + 1; 9     Response.Write(Application[“hits”]); 10 %></p> 11 </body> 12 </html>

36 Application Example browser 1 reads "hit" browser 2 reads "hit" browser 1 stores "hit + 1" browser 2 stores "hit + 1" 8    Application.Lock() 9    Application["hits”] = Application["hits”]   Application.Unlock()

37 Session Session ถูกใช้สำหรับการแยกผู้ใช้แต่ละคนว่ามาจากเครื่องไหน และใครเป็นผู้ส่ง Request อะไรมา และจะส่ง Response กลับไปยัง Client ถูกเครื่องได้อย่างไร

38 Session

39 Session Method ที่สำคัญได้แก่ Abandon การทำลาย Object Session
Remove[“ชื่อตัวแปร”] ลบตัวแปรนั้น ๆ ออก RemoveAll ลบตัวแปรทั้งหมดออกจาก Session สร้างโดยใช้ Contents Session.Contents[“ชื่อตัวแปร”] Session.Contents[“count”] = 0 สร้างโดยไม่ใช้ Contents Session[“ชื่อตัวแปร”] Session[“count”] = 0 คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ SessionID ใช้กำหนดรหัสของแต่ละเครื่อง TimeOut กำหนดระยะเวลาของ Session (ค่า default = 20 นาที)

40 Advantages : Disadvantages :
It helps to maintain user states and data to all over the application. It can easily be implemented and we can store any kind of object. Stores every client data separately. Session is secure and transparent from user. Disadvantages : Performance overhead in case of large volume of user, because of session data stored in server memory. Overhead involved in serializing and De-Serializing session Data. because In case of StateServer and SQLServer session mode we need to serialize the object before store.

41 Global.asax (.Net 2003) using System; using System.Collections;
using System.ComponentModel; using System.Web; using System.Web.SessionState; namespace Web_08 { public class Global : System.Web.HttpApplication { private System.ComponentModel.IContainer components = null; public Global() { InitializeComponent(); } protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e) { Session["count"] = 0; } ....

42 Global.asax (.Net 2005) <%@ Application Language="C#" %>
<script runat="server"> void Session_Start(object sender, EventArgs e) { // Code that runs when a new session is started Session["count"] = 0; } void Session_End(object sender, EventArgs e) // Code that runs when a session ends. // Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode // is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer // or SQLServer, the event is not raised. </script>

43 Session Example – WebForm5.aspx
Page Language="c#" AutoEventWireup="false" CodebeFile="WebForm5.aspx.cs" Inherits="Web_08_WebForm5"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>WebForm5</title> </head> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form id="Form1" method="post" runat="server"> Name = <%=Application.Contents("name")%><br> Major = <%=Application.Contents("major")%><br> count = <%=Session["count"]%><br> <%Session["count"] = int.Parse(Session["count"].ToString()) +1; %> </form> </body> </html>

44 Session Example – WebForm5.aspx

45 Application & Session <body> <p>Your page requests: <%
Session.Contents["hits"] = Convert.ToInt32(Session.Contents["hits"]) + 1; Response.Write(Session.Contents["hits"]) ; %></p> <p>Total page requests: Application.Lock() ; Application.Contents["hits"] = Convert.ToInt32(Application.Contents["hits"]) ; Application.UnLock() ; Response.Write(Application.Contents["hits"]); </body>

46 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ทส215 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google