งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมครึ่งปีแรก สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

2 สรุปรายรับ-รายจ่าย

3 ยอดยกมาจากปี 2550 13,214 บาท ค่ากิจกรรมนักศึกษา 33,940 บาท รวมเป็นเงิน 47,154 บาท

4 โครงการ Safe Life , Safe Love
สรุปกิจกรรม โครงการ Safe Life , Safe Love ห่วงรัก ห่วงใย ใส่ใจ รักยืนยาว 14 กุมภาพันธ์ 2551

5 ปัญหา - นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่กล้ารับถุงยางอนามัย - ช่วงเวลาที่แจกถุงยางอนามัย เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนจึงไม่ค่อยมีนักศึกษาได้รับแจกถุงยางอนามัย ข้อเสนอแนะ -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเรื่องเพศ สัมพันธ์ เพื่อนักศึกษาจะได้เปิดรับเรื่อง ของการป้องกันตนเองมากขึ้น และ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย -ควรแจกช่วงพักเที่ยง เพื่อจะได้มี นักศึกษาได้รับแจกถุงยางอนามัยมากขึ้น

6 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1,995 บาท
- สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1,995 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 1,677 บาท คงเหลือ บาท **หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

7 โครงการ Safe Life , Safe Love ห่วงรัก ห่วงใย ใส่ใจ รักยืนยาว 14 กุมภาพันธ์ 2551

8

9 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง
23 กุมภาพันธ์ 2551

10 ปัญหา -โครงการล่าช้า การเตรียมงานไม่ทัน ข้อเสนอแนะ -ต้องวางแผนในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนประมาณ 1-2 เดือนเพื่อการเตรียมงาน

11 งบประมาณที่ขอสนับสนุน
- สโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 15,000 บาท

12

13

14

15 แจกขนมน้องวิ่งสันทราย
โครงการ ด้วยรักจากพี่ ปี 2 ครั้งที่ 1 แจกขนมน้องวิ่งสันทราย

16 ปัญหา ซื้อของแล้วไม่มีใบเสร็จ เพราะซื้อจากแม่ค้าผลไม้ ไม่มีรถยนต์ในการลำเลียงของ ข้อเสนอแนะ ต้องขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของแม่ค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ต้องติดต่อ นัดแนะกับเจ้าของรถให้แน่นอนกว่านี้

17 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2,000 บาท
- สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 1,850 บาท คงเหลือ บาท **หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

18 โครงการ ด้วยรักจากพี่ ปี 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 6 มิถุนายน 2551

19

20 โครงการ ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2551

21 ปัญหา การดำเนินงานติดขัดเล็กน้อย นักศึกษาไม่เข้าร่วมบางส่วน ข้อเสนอแนะ ต้องนัดแนะขั้นตอนกับแต่ละฝ่ายให้แน่นอนกว่านี้ ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้

22 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4,500 บาท
- สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 3,500 บาท คงเหลือ 1,000 บาท **หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

23 โครงการ ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์
ประจำปี 2551

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google