งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมครึ่งปีแรก สโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมครึ่งปีแรก สโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมครึ่งปีแรก สโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์

2 สรุปรายรับ - รายจ่าย

3 ยอดยกมาจากปี 2550 13,214 บาท 13,214 บาทค่ากิจกรรมนักศึกษา 33,940 บาท 33,940 บาท รวมเป็นเงิน 47,154 บาท

4 สรุป กิจกรรม โครงการ Safe Life, Safe Love ห่วงรัก ห่วงใย ใส่ใจ รักยืนยาว 14 กุมภาพันธ์ 2551

5 ปัญหา - นักศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่กล้ารับถุงยาง อนามัย - ช่วงเวลาที่แจก ถุงยางอนามัย เป็น ช่วงเวลาที่นักศึกษา ส่วนใหญ่เข้าเรียนจึง ไม่ค่อยมีนักศึกษา ได้รับแจกถุงยาง อนามัย ข้อเสนอแนะ - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ป้องกันเรื่องเพศ สัมพันธ์ เพื่อนักศึกษาจะได้ เปิดรับเรื่อง ของการป้องกันตนเองมาก ขึ้น และ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้ ถุงยางอนามัย - ควรแจกช่วงพักเที่ยง เพื่อ จะได้มี นักศึกษาได้รับแจกถุงยาง อนามัยมากขึ้น

6 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1,995 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 1,677 บาท คงเหลือ 318 บาท ** หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

7 โครงการ Safe Life, Safe Love Safe Life, Safe Love ห่วงรัก ห่วงใย ใส่ใจ รักยืน ยาว 14 กุมภาพันธ์ 2551

8

9 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 23 กุมภาพันธ์ 2551

10 ปัญหา - โครงการล่าช้า การ เตรียมงานไม่ทัน ข้อเสนอแนะ - ต้องวางแผนในการดำเนิน โครงการให้เสร็จสิ้นก่อน ประมาณ 1-2 เดือนเพื่อการ เตรียมงาน

11 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 15,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 15,000 บาท

12

13

14

15 โครงการ ด้วยรักจากพี่ ปี 2 ครั้งที่ 1 แจกขนมน้องวิ่งสันทราย

16 ปัญหา - - ซื้อของแล้วไม่มี ใบเสร็จ เพราะซื้อจาก แม่ค้าผลไม้ - - ไม่มีรถยนต์ในการ ลำเลียงของ ข้อเสนอแนะ - - ต้องขอชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของแม่ค้าไว้เพื่อเป็น หลักฐาน - - ต้องติดต่อ นัดแนะกับ เจ้าของรถให้แน่นอนกว่านี้

17 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2,000 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 1,850 บาท คงเหลือ 150 บาท ** หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

18 โครงการ ด้วยรักจากพี่ ปี 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2551

19

20 โครงการ ไหว้ครู คณะศิลป ศาสตร์ ประจำปี 2551

21 ปัญหา - - การดำเนินงานติดขัด เล็กน้อย - - นักศึกษาไม่เข้าร่วม บางส่วน ข้อเสนอแนะ - - ต้องนัดแนะขั้นตอนกับแต่ ละฝ่ายให้แน่นอนกว่านี้ - - ต้องประชาสัมพันธ์ให้ มากกว่านี้

22 งบประมาณที่ขอสนับสนุน - สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4,500 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 3,500 บาท คงเหลือ 1,000 บาท ** หมายเหตุ งบประมาณที่เหลือโอนเข้างบประมาณของ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

23 โครงการ ไหว้ครู คณะศิลป ศาสตร์ ประจำปี 2551

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมครึ่งปีแรก สโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google