งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดสำหรับชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดสำหรับชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดสำหรับชีวิต

2 1. ระลึกเสมอวาการจะไดพบความรักและความสําเร็จอันยิ่งใหญก็ตองประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

3 2. เมื่อคุณแพ อยาลืมเก็บไวเปนบทเรียน

4 3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3. 1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3
3. จงปฏิบัติตาม 3Rs 3.1 เคารพตนเอง (Respect for self) 3.2 เคารพผูอื่น (Respect for others) 3.3 รับผิดชอบตอการกระทําของตน (Responsibility for all your actions)

5 4. จงจําไววาการที่ไมทําตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ใหโชคอยางนา มหัศจรรย

6 5. จงเรียนรูกฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝาฝนอยางเหมาะสม

7 6. จงอยาปลอยใหการทะเลาะเบาะแวงดวยเรื่องเพียงเล็กนอยมาทําลายมิตรภาพอันยิ่งใหญของคุณ

8 7. เมื่อคุณรูวาทําผิด จงอยารอชาที่จะแกไข

9 8. จงใชเวลาในการอยูลําพังผูเดียวในแตละวัน

10 9. จงอาแขนรับการเปลี่ยนแปลงแตอยาปลอยใหคุณคาของคุณหลุดลอยจากไป

11 10. จงระลึกไววา บางครั้งความเงียบก็เปนคําตอบที่ดีที่สุด

12 11. จงดําเนินชีวิตดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อที่วาเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุข กับสิ่งที่ไดทําลงไปไดอีกครั้ง

13 12. บรรยากาศอันอบอุนในครอบครัวเปนพื้นฐานสําคัญของชีวิต

14 13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักใหหยุดไวแคเรื่องปจจุบัน อยาขุดคุยเรื่องในอดีต

15 14. จงแบงปนความรู เพื่อเปนหนทางกาวสูความเปนอมตะ

16 15. จงสุภาพกับโลกใบนี้

17 16. จงหาโอกาสทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆที่คุณไมเคยไปอยางนอยก็ปละครั้ง

18 18. จงตัดสินความสําเร็จของตนดวยสิ่งที่ตองเสียสละ

19 17. จําไววา ความสัมพันธที่ดีที่สุด คือความรักมิใชความใคร

20 19. จงเขาใกลความรักดวยการปลอยวาง

21


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดสำหรับชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google