งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแตกต่างการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ระหว่างไก่ไข่และไก่ เนื้อ โดย นางสาว ชนิดา แป้นจันทร์ สาขาสัตว ศาสตร์ รหัส 45103411 อาจารย์ที่ปรึกษา น. สพ. ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแตกต่างการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ระหว่างไก่ไข่และไก่ เนื้อ โดย นางสาว ชนิดา แป้นจันทร์ สาขาสัตว ศาสตร์ รหัส 45103411 อาจารย์ที่ปรึกษา น. สพ. ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแตกต่างการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ระหว่างไก่ไข่และไก่ เนื้อ โดย นางสาว ชนิดา แป้นจันทร์ สาขาสัตว ศาสตร์ รหัส 45103411 อาจารย์ที่ปรึกษา น. สพ. ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม

2 บทนำ - มีการคัดเลือกพันธุ์ไก่เพื่อให้ได้การ เจริญเติบโตผลผลิตตามที่ต้องการ - ลักษณะที่แสดงออกและการสร้างภูมิคุ้มกัน มีความสัมพันธ์ ทางลบ - ไก่ที่ถูกคัดเลือกจะมีปฏิกิริยาต่อ SRBC ที่ต่ำ แต่จะมีน้ำหนักตัวที่สูง แต่ในไก่ที่ไม่ถูก คัดเลือก จะมีปฏิกิริยาต่อ SRBC ที่สูง แต่จะ มีน้ำหนักตัวที่น้อย SRBC : Sheep red blood cell

3 ปัจจัยขัดขวางการสร้างภูมิคุ้มกัน 1. ความแตกต่างในเรื่อง พันธุกรรม 2. การมียาฆ่าแมลงปนมาใน อาหาร 3. สาร Aflatoxins จากเชื้อรา ที่ผสมอยู่ในอาหาร 4. โรคกัมโบโร 5. ภาวะที่เครียดที่เกิดจากโรค เช่น โรคบิด 6. โภชนะอาหาร เช่น การขาด กรดอะมิโน

4 การสร้าง ภูมิคุ้มกัน ทาง 7 วันหลัง สร้าง ภูมิคุ้มกัน 1 st 10 วันหลัง สร้าง ภูมิคุ้มกัน 1 st 7 วันหลัง สร้าง ภูมิคุ้มกัน 2 nd 10 วันหลัง สร้าง ภูมิคุ้มกัน 2 nd IgM เส้นเลือด ดำ เส้นเลือด ดำ 289 a 146 b 15040 a 5706 a กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ 161 b 165 b 377 b 1619 b ใต้ ผิวหนัง ใต้ ผิวหนัง285 319 a 566 b 519 b ใต้ตา ใต้ตา 343 a 254 a 205 b 178 b IgG เส้นเลือด ดำ เส้นเลือด ดำ 119 a 11 a 3716 a 30901 a กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ 45 b 5 b 180 b 1556 b ใต้ ผิวหนัง ใต้ ผิวหนัง ใต้ตา ใต้ตา 60 b 7 a 5 b 125 b 37 c 234 c 28 d ค่าความเข้มข้นของ IgM และ IgG ในไก่ไข่หลังการ สร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านทางวิธีการที่ต่างกัน Antigen : TNP-KLH (trinitrophenyl- conjugated keyhole limit hemocyanin)

5 ความเข้มข้นของ IgM และ IgG ของไก่ไข่หลังการ สร้างภูมิคุ้มกันต่อ TNP-KLH หลัง สร้าง IgMIgG ควบคุ ม ให้สารควบคุ ม ให้สาร สร้าง ครั้งแรก 0 วัน 183034 5 วัน 4421141372 7 วัน 6514926425 10 วัน 412957397 สร้าง ครั้งที่ 2 5 วัน 531238896639 7 วัน 455407104697 10 วัน 42882451652 38446291205

6 ความเข้มข้นของ IgM และ IgG ที่จำเพาะ ของไก่ไข่และไก่เนื้อ หลังการสร้างภูมิคุ้มกัน ครั้งแรก ในปริมาณสารที่แตกต่างกัน (a) IgM ของไก่ไข่ (b) IgM ของไก่เนื้อ (c) IgG ของไก่ไข่ (d) IgG ของไก่เนื้อ

7 ปัจจัยขัดขวางการสร้างภูมิคุ้มกัน โภชนะอาหาร การขาดกรดอะมิโน

8 แสดงการให้อาหารตามต้องการโดยการขาด กรดอะมิโนที่แตกต่างกัน หรือ อาหารควบคุม ภายใต้การจำกัดการให้อาหาร

9 แสดงน้ำหนักและอาหารที่มีกรดอะมิโนที่ระดับแตกต่าง กัน จากอายุ 10-24 วัน - S-containing amino acids (SAA; methionine + cysteine) - Aromaticamino acids (AAA; phenylalanine + tyrosine) - Branched-chain amino acids (BCAA; isoleucine + leucine + valine) - Arginine plus lysine (Arg + Lys) - Other essential amino acids (OEAA; glycine + serine + histidine + threonine + tryptophan)

10 แสดงความสัมพันธ์ น้ำหนัก ต่อมไทมัส ม้าม และต่อมเบอร์ซ่าที่ก้น

11 แสดงการตอบสนองของ splenocyte

12 กรดอะมิโน เช่น กรดอะมิโน เช่น methionine valine lysine phenylalanine isoleucine leucine arginine การสร้าง ภูมิคุ้มกัน + การเจริญเติบโต NRC(1994) : National Research Council

13 ผลของ Aginine ต่อการเจริญเติบโต Antagonism : การต่อต้านกันระหว่างกรดอะมิโนที่มี โครงสร้างคล้ายกัน ส่งผลให้ลดการเจริญเติบโต Arginine และ lysine ไม่เกิด antagonism จึง ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต

14 ผล Aginine ต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน : การสเปรย์วัคซีน ND แบบหยาบๆที่โรงฟัก เพิ่มความ เข้มข้นของ antibody เมื่อไหร่ที่ Arg ไม่มีผลต่อ ND และ IB ในไก่

15 ระดับ Arginine มีผลต่อการเพิ่มของ plasma amino acid

16 สรุป - การเสริมภูมิคุ้มกันให้ดีโดยการให้วัคซีนทางเส้น เลือดดำให้ผลดีที่สุด - ไก่ไข่สร้าง IgG ดีกว่าไก่เนื้อ, ส่วนไก่เนื้อสร้าง IgM ดีกว่าไก่ไข่ - ไก่เนื้อในเรื่องปัจจัยต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน คือ โภชนาการในที่นี้กล่าวถึงกรดอะมิโนที่จำเป็น มี ผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและสัมพันธ์กับการ เจริญเติบโตของอวัยวะน้ำเหลือง - Arginine(+lysine) ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับ NRC(1994) ไม่มีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่มี ผลต่อโครงสร้างระบบภูมิคุ้มกัน (celluar and humoral) ที่มีส่วนช่วยรักษาสุขภาพของสัตว์

17 ขอขอบพระคุณผู้เข้าฟัง สัมมนาทุกท่าน....


ดาวน์โหลด ppt ข้อแตกต่างการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ระหว่างไก่ไข่และไก่ เนื้อ โดย นางสาว ชนิดา แป้นจันทร์ สาขาสัตว ศาสตร์ รหัส 45103411 อาจารย์ที่ปรึกษา น. สพ. ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google