งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supakorn Kungpisdan S. Kungpisdan1 MSMUT Thesis & Project Guidelines.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supakorn Kungpisdan S. Kungpisdan1 MSMUT Thesis & Project Guidelines."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supakorn Kungpisdan supakorn@mut.ac.th S. Kungpisdan1 MSMUT Thesis & Project Guidelines

2 Outline S. Kungpisdan2  Thesis and Project Requirements  Thesis and Project Guidelines  Thesis Structure  Schedule for Summer/2554

3 Thesis Requirements S. Kungpisdan3  Research oriented  At least 1 publication from national or international conference  Examined by a group of committees including at least one external committee  High potential for PhD study  Need time to do research

4 Thesis Guideline S. Kungpisdan4 1. Research a couple of broad interesting areas 2. Searching for a supervisor 3. Discuss the possibility 4. Conduct literature review: document every articles read (selected topics will be included in chapter 2) What people have done, problems and limitations of existing approaches, anything that must be done but haven’t been done 5. Examine possibilities to conduct research to solve such problems 6. Looking for a possible conference 7. Write a paper 8. Submit the paper to a conference 9. Write thesis

5 Possible National Conferences S. Kungpisdan5  The National Computer Science and Engineering Conference 2011 (NCSEC2011)  November 2011  The Electrical Engineering Conference 2011  December 2011  The 4 th National Conference on Information Technology 2012 (NCIT2012)  Hosted by MUT!!!  Around May 2012  The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 2012 (JCSSE2012)  May 2012  The ECTI Conference on Application Research and Development 2012 (ECTI-CARD2012)  May 2012

6 Project Requirements S. Kungpisdan6  A practical work, an improvement, solving existing problems, finding a new solution to tackle existing problems  Implementation or experiment of interesting research topic  A case study of a real-world application  No need to write a research paper, but get dirty with technologies  Examined by internal committees  Demonstration required  A bit difficult for PhD study, different focus

7 Project Areas S. Kungpisdan7 1. Start from scratch  Involve a great deal of research and programming works  A prototype with experimental results needed 2. Combinations or Modifications of open-source tools  Able to explain necessity of using open-source tools  Modifications and some customizations needed, not only install and go  A practical implementation is a MUST!!... Need to have a real system as a case study 3. Document oriented  Using off-the-shelf tools for experiment  A practical implementation is a MUST!!... Need to have a real system as a case study

8 Chapter 1: บทนำ Thesis/Project Overview S. Kungpisdan8 1.1 บทนำ Introduction 1.2 ปัญหาและแรงจูงใจ Problems and Motivations 1.3 วัตถุประสงค์ Objectives 1.4 ขอบเขตของโครงงาน / วิทยานิพนธ์ Scope of Project/Thesis 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ Contributions 1.6 กำหนดการ Thesis/Project Schedule

9 Chapter 2: ทฤษฎีและพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง Backgrounds (Thesis) S. Kungpisdan9 2.1 พื้นฐาน Overview 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Related works 2.3 ปัญหา / ข้อจำกัดของงานวิจัยที่มีอยู่ Problems of Existing Works 2.4 แนวทางการแก้ปัญหา Possible Solutions 2.5 พื้นฐานที่จำเป็น Necessary Backgrounds 2.6 สรุปท้ายบท Chapter Summary

10 Chapter 2: ทฤษฎีและพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง Backgrounds (Project) S. Kungpisdan10 2.1 พื้นฐาน / ระบบงาน Overview 2.2 ปัญหา / ข้อจำกัดของงานวิจัยที่มีอยู่ Problems of Existing Works 2.3 แนวทางการแก้ปัญหา Possible Solutions 2.4 พื้นฐานที่จำเป็น Necessary Backgrounds 2.5 สรุปท้ายบท Chapter Summary

11 Chapter 3: วิธีการที่นำเสนอ Methodology S. Kungpisdan11 3.1 วิธีการ / ระบบงานที่นำเสนอ Proposed Method/Technique 3.2 รายละเอียดของวิธีการที่นำเสอน Details of the Proposed Method 3.3 ผลที่คาดหวัง Expected Results 3.4 สรุปท้ายบท Chapter Summary

12 Chapter 4: การพัฒนา Implementation S. Kungpisdan12 4.1 บทนำ Chapter Introduction 4.2 โครงสร้างของระบบ System Architecture 4.2.1 ฮาร์ดแวร์ Hardware 4.2.2 ซอฟต์แวร์ Software 4.2.3 … 4.3 รายละเอียดของการพัฒนา Implementation Details  List only key implementation, more details in Appendix 4.4 ผลการทดลอง Implementation Results  List only key results, more details in Appendix 4.5 วิเคราะห์และอภิปราย Analysis and Discussion 4.6 สรุปท้ายบท Chapter Summary

13 Chapter 5: Conclusion S. Kungpisdan13 5.1 Review of the Thesis/Project  Achieve objectives?, any changes from existing design?, satisfy with the results?, any problems during the implementation?, need more time? 5.2 Discussion and Future Works 5.3 Chapter Summary and Discussion  Make a check list of the result comparing with objectives in chapter 1  Need to achieve objectives, otherwise the thesis/project is not completed

14 เอกสารอ้างอิง References S. Kungpisdan14  Standard reference format  Must reference every quote in your thesis  Every reference must be found in the thesis  From best to worst reference sources:  books (textbooks),  book chapters,  journals,  conference papers,  Theses,  Thai books (esp. written by the un-experience pretending to be an expert),  websites (most unreliable sources to reference)

15 ภาคผนวก Appendices S. Kungpisdan15  Can have as many appendices as you want  Contains more details of your work and related documents and standards, software installation details, etc.  Appendices must be referred in chapters

16 Schedule Pre-project & thesis Announcement 5 March 2011 Thesis & Project Proposal Submission 10 April 2011 Progress Report Submission29 May 2011 Thesis 1 and Project 1 Enrollment 29 May 2011 S. Kungpisdan16 Students must have supervisor’s signature attached to the cover to their progress report to be eligible for Thesis 1 and Project 1 enrollment in semester 1/2554

17 Question? supakorn@mut.ac.th S. Kungpisdan17


ดาวน์โหลด ppt Supakorn Kungpisdan S. Kungpisdan1 MSMUT Thesis & Project Guidelines.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google