งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Critical Thinking in Critical Leader ดร. สิริภักตร์ ศิริโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Critical Thinking in Critical Leader ดร. สิริภักตร์ ศิริโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Critical Thinking in Critical Leader ดร. สิริภักตร์ ศิริโท

2 CCPR Model Critical Mind มองสังคมให้รอบด้าน มองสังคมให้รอบด้าน รู้ที่มาที่ไป รู้ที่มาที่ไป เข้าใจเหตุและผล เข้าใจเหตุและผล Creative Mind คิดต่อยอดจากที่มีอยู่ คิดต่อยอดจากที่มีอยู่ ประยุกต์และใช้ประโยชน์ ประยุกต์และใช้ประโยชน์ มองประเด็นใหม่ได้ มองประเด็นใหม่ได้ Productive Mind คำนึงถึงผลผลิต คำนึงถึงผลผลิต มีวิธีการและคุณภาพ มีวิธีการและคุณภาพ ค่าของผลงาน ค่าของผลงาน Responsible Mine นึกถึงสังคม / ประเทศชาติ นึกถึงสังคม / ประเทศชาติ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม / จริยธรรม / ความดี งาม คุณธรรม / จริยธรรม / ความดี งาม

3 รากฐานของแนวคิด การคิด เชิงวิจารณญาณ Socrates สอนให้รู้จักการตั้งคำถาม สำหรับปัญหา สิ่งที่ยังสับสน สิ่งที่มี หลักฐานไม่เพียงพอ และที่ไม่สามารถ หาเหตุผลหรือความรู้มาอธิบายได้ พระพุทธเจ้า ของ “ ปุจฉาวิสัชนา ” John Dewey บิดาของแนวคิด สมัยใหม่สำหรับการคิดเชิง วิจารณญาณ - “ การคิดเชิงสะท้อน ความคิด (reflective thinking)”

4 นิยามของการคิดเชิง วิจารณญาณ “kriticos” + “kriterion” การพิจารณาอย่างไตร่ตรองและชาญฉลาด บนฐานของมาตรฐาน Glaser (1941, อ้างถึงใน Fisher, 2001) 1) เจตคติในการที่จะพิจารณาปัญหาหรือสิ่งที่ผ่าน เข้ามาอย่างมีปัญญาภายใต้ประสบการณ์ที่มี อยู่ของตน 2) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งคำตอบอย่างมี ตรรกะและใช้เหตุ 3) ทักษะในการนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ การคิดเชิงวิจารณญาณต้องใช้ความ พยายามที่มั่นคงในการตรวจสอบความเชื่อหรือ ความรู้ใดๆ โดยอาศัยพยานหลักฐานหรือ ข้อเท็จจริงมาสนับสนุน ก่อนที่จะนำมาซึ่งการลง ข้อสรุปใดๆ

5 The National Council for Excellence in Critical Thinking กระบวนการฝึกฝนทางปัญญาอย่าง กระตือรือร้น และมีทักษะในการสร้างกรอบ แนวคิด การนำไปประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ / หรือ การประเมิน ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมมาหรือสร้างขึ้นจาก การสังเกต ประสบการณ์ การสะท้อน ความคิด การคิดอย่างมีเหตุผล หรือจาก การสื่อสาร และนำมาเป็นเครื่องชี้นำความ เชื่อและการกระทำ

6 “ กระบวนการทางปัญญา ในการ ไตร่ตรองปัญหา ข้อกล่าวอ้าง หรือ สมมติฐาน อย่างมีตรรกะและมีเหตุผล โดยทำการค้นคว้าข้อมูลหรือหลักฐาน สนับสนุน หรือทำการตรวจสอบและ ประเมินความถูกต้อง น่าเชื่อถือของ ข้อมูลหรือหลักฐานที่สนับสนุนอย่าง ไม่มีอคติ ก่อนลงข้อสรุป หรือเชื่อ ความคิดเห็น ข้อสมมติ หรือความรู้ที่ ได้รับนั้น ”

7 Good Leader VS Great Leader

8 ทักษะที่จำเป็น 4 ประการ (4C) ที่จะสนับสนุนให้ องค์การประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิงวิจารณญาณและการ แก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือกันและการสร้างทีมงาน (Collaboration and Team Building) การสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (Creativity and Innovation) : American Management Association, 2010 Critical Skills for Leader

9 ระบุชี้ปัญหาที่แท้จริง รวบรวม วิเคราะห์ และประเมิน ข้อมูลสนับสนุนอย่าง รอบคอบ กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ประเมินผลกระทบของแต่ละ ทางเลือกอย่างลึกซึ้ง ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใช้วิจารณญาณอย่าง รอบคอบ (Sies, 2010) ทักษะการคิดที่ ผู้บริหารยุคใหม่ควรมี

10 Facione, Peter A.. 1990. Critical thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. California Academic Press. [On- line] Available on: http://assessment.aas.duke.edu/documents/D elphi_Report.pdf. Retrieved August 7, 2012 http://assessment.aas.duke.edu/documents/D elphi_Report.pdf. Retrieved August 7 โมเดลทักษะการคิดเชิง วิจารณญาณ 6 ประการ

11 The Six Core Critical Thinking Skills (Facione, Peter A.. 1990)

12

13 Dispositional Characteristics Being Inquisitive Judicious Truth-seeking Confident in Reasioning Open-minded Systematic (Facione, Peter A.. 1990)

14 ใส่ใจกับการทำให้สิ่งนั้นถูกต้องมากกว่าคิดว่าสิ่ง นั้นถูกต้องอยู่แล้ว หลีกเลี่ยงการด่วนสรุปและด่วนตัดสินใจ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะยอมรับ ข้อมูลนั้นว่าถูกต้อง ไม่ยึดติดกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จนมากไป ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเปิดรับข้อมูล ใหม่ๆ เสมอ มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะพิจารณาแนวคิด หรือทางเลือกใหม่ๆ ใช้กระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณในการ พิจารณาตนเอง มีสไตล์การแสดงพฤติกรรมที่โดดเด่นแตกต่าง มั่นใจตนเอง แต่ไม่หลงตน ยีดหยุ่นแต่กล้าที่จะตัดสินใจ (Guinn and Williamson, 2011) 8 นิสัยส่งเสริมการคิดเชิง วิจารณญาณ การพัฒนาทักษะในการคิด เชิงวิจารณญาณ

15 แหล่งที่มา : Key to Critical Thinking, Critical Thinkind Means Business, Judy Chartrand, Heather ishikawa and MA, and Scott Flander, 2009 RED Model

16 เทคนิคการประเมินห้องเรียน (CATs: Classroom Assessment Techiniques) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การใช้กรณีศึกษา หรือวิธีการอภิปราย (Case Study / Discussion Method) การเรียนรู้จากการวิจัย (Research based learning) การตั้งคำถามจากการอ่าน (Reader’s Questions) การเรียนรู้จากรูปแบบการประชุม (Conference Style Learning) การมอบหมายงานเขียน (Writing Assignments กลยุทธ์การสอนการคิดเชิง วิจารณญาณ


ดาวน์โหลด ppt Critical Thinking in Critical Leader ดร. สิริภักตร์ ศิริโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google