งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 14 Assessing the Value of IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 14 Assessing the Value of IT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 14 Assessing the Value of IT
Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman

2 Chapter Outline ความสำคัญในการประเมินคุณค่าของ IT
การประยุกต์เพื่อปรับปรุงการวัดทางการเงิน การวิเคราะห์ portfolio ของ IT investment projects Activity-based management ความแตกต่างระหว่าง showing value และ measuring value Leveraging assets of IT for competitive advantage IT governance ถูกเฉลี่ยความรับผิดชอบได้อย่างไร Enterprise ได้ผลประโยชน์จากกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างไร

3 Traditional Financial Approaches
Return on Investment (ROI) Net Earnings from Operations ÷ Net Assets ใช้ประเมินมูลค่าของ IT investments มีข้อจำกัด Residual Income คล้ายกับการวัด excess profit Operating Income ÷ Financial Opportunity Cost of Investment base

4 Traditional Financial Approaches
Economic Value Added (EVA) ใช้ capital asset pricing model ใช้ระบุถึง cost of capital ของ specific division หรือ business unit ขจัดความผิดเพี้ยนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนโดย GAAP การใช้จ่ายต่าง ๆ ควรเป็นแบบ capitalized และ amortized Net Present Value (NPV) เราทำการเลือกระหว่าง alternative investment opportunities ในการมองมูลค่าของตลาดในอนาคต วิเคราะห์โครงการโดยอาศัยพื้นฐานการวัด cash flows

5 Real Options การตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่ง ๆ สามารถหน่วงเวลาไปได้ระยะหนึ่ง โอกาสในการสร้าง IT investment ให้เกิดขึ้นในอนาคต Mapping five characteristics of investment opportunity ลดความไม่แน่นอน (uncertainty) โดยการเลื่อนการตัดสินใจออกไป ได้ดอกเบี้ยจากการเลื่อนเวลาออกไป สามารถตอบโต้กับสภาวะความไม่แน่นอนที่กำลังเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่เลื่อนออกไปโดยการตัดสินใจลงทุนด้านอื่น

6 Mapping IT Investment Characteristics to Financial Call Option Characteristics
Source: adapted from Luerhrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994).

7 Decision Tree Analysis
ช่วยให้ผู้รับผิดชอบทำการทบทวนกลยุทธ์และการดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน มีความเป็นไปได้ว่าจะได้มาจากสารสนเทศในอดีตหรือสารสนเทศในอนาคต ที่หามาได้ ผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือกใด ๆ ที่ maximizes risk-adjusted NPV

8 Decision Tree Analysis vs. Real Option Analysis
Source: adapted from Luehrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994).

9 Black-Scholes Model for European Call Option
Vc = N(d1) PV (assets to be acquired) – N(d2) (PV(expenditure)/efrt

10 Real Option Valuation of Individual Investment
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินแบบดั้งเดิมในการลงทุนในโครงการหนึ่ง ๆ เริ่มใช้ได้สั้นลง Parker, Benson, Trainor

11 Bussiness Framework for Individual Investment
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 criteria: ผลตอบแทนทางด้านการเงิน (financial benefits) ผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ (intangible benefits) ความสำคัญเชิงเทคนิค (technical importance) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (fit with business objectives) แต่ละ criterion จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายตัว แต่ละองค์ประกอบจะเป็นคะแนนของ IT investment project และใช้ในการคำนวณหาคะแนนรวม ผลรวมอันเกิดจากทั้ง 4 criteria ถูกนำมาใช้ compare IT investment against competing projects

12 Oracle Corp. Decision Model
สร้าง committee of stakeholders ที่ได้รับผลกระทบต่อ IT investment กำหนด intangible benefits ที่ได้จาก IT investment กำหนด intangible risks ที่อาจเกิดร่วม/มาจาก IT investment ให้น้ำหนักสัมพันธ์กับความสำคัญของ tangible benefits ประมาณว่ามันอยู่ที่ระดับในจาก 1-5 ในแต่ละ benefit และ risk ที่น่าจะสังเกตพบ คูณ likelihood estimate ในข้อที่แล้วด้วยค่าน้ำหนักที่กำหนดให้ในแต่ละแฟกเตอร์ แล้วบวกรวมเข้าด้วยกัน

13 Real Options Analysis ดำเนินการลงมติให้เป็นเอกฉันท์ในองค์ประชุมเพื่อตัดสินใจลงทุนทางด้าน IT They couple financial calculations with intangible benefits and risks, aspects of strategic concern

14 “Tomato Garden” of IT Investment Project
Source: adapted from Luehrman, T.A., 1998b “Strategy as a Portfolio of Real Options,” Harvard Business Review, September-October (1998).

15 Evaluating IT Investment Portfolio
มั่นใจว่า IT investment proposals ถูกนำมาพิจารณาในเทอมของ expected business outcomes, efforts needed to reach outcomes, และ risks involved มั่นใจว่า IT investments จะมีคุณค่าต่อองค์กร มั่นใจว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดร่วมกับ IT investments อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มั่นใจว่า IT investments ถูกปรับเข้ากับ (align) business strategies

16 Trigeorgis’ Framework
วัตถุประสงค์ของ value management จะหมายถึงการวัด NPV แบบกว้าง ๆ Strategic NPV = Traditional NPV of expected cash flows + Value of operating options from flexible management + Investment interaction effects Strategic management ของการลงทุนต้องการบริหารจัดการเพื่อรวบรวม โอกาสในการลงทุนในอนาคตด้านต่าง ๆ และทางเลือกต่าง ๆ การควบคุมเป้าหมายอย่างเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับการนำแนวทาง value-maximizing มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 3 Phases of Trigeorgis’ Framework

18 Activity-Based Management Measures
Activity-based costing กรรมวิธีในการวัด cost และ performance ของการดำเนินการต่าง ๆ ทรัพยากร และ cost objects Activity-based management วินัยที่มุ่งเน้นไปยังการบริหารจัดการดำเนินงานต่าง ๆ อันเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับให้สูงขึ้นและผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมาเมื่อทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้นแล้ว

19 TCO and TBO Concepts Total Cost of Ownership (TCO)
Acquisition cost of materials is only portion of true costs of a product or process Total Benefit of Ownership (TBO) Considers benefits of competing products or processes instead of just focusing on individual costs

20 TCO Analysis Concerns Addressed
ทำให้มี costs และ level budgets ที่สามารถคาดการณ์ได้ มองเห็นว่า IT resources สิ่งใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ firm’s core mission จะหา current costs และ services ได้อย่างไร จะเพิ่ม service levels ในระดับที่มี cost ยอมรับได้ ได้อย่างไร จะติดตามหรือรับรู้ actual ongoing IT costs ได้อย่างไร จะหาแนวทางการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุง IT expertise ได้อย่างไร จะหา most effective implementation strategy เพื่อปรับปรุง effective/efficient delivery of IT

21 Differentiating Features of TVO Approach
IT และ business management ต้องทำงานร่วมกัน Firm needs to move from pure cost center perspective to one emphasizing value creation ผู้บริหารต้องวิเคราะห์และจัดการเพื่อให้มีการรวบรวมหรือ portfolio หรือ projects

22 Resources for More Methodologies
Applied information economics Balanced scorecard Economic value added

23 Resources for More Methodologies
Economic Value Sourced Portfolio management Real option valuation

24 Value Management Framework Examples

25 Application of Expanded Value Management Framework

26 Governance Is Shared Responsibility
IT and business managers need to work together Combined application of: Real options Value management Portfolio analysis as tools Metrics Indicators

27 Enterprise Can Benefit from Processes
กระบวนการที่ดำเนินอยู่นั้นมันกำลังมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง ทุก ๆ หน่วยต้องทำงานมุ่งตรงไปตามทิศทางเดียวกัน คือ strategic goals ขององค์กร ทรัพย์สินของ IT ควรมองภาพรวมจาก financial measures, nonfinancial measures, และ partnerships ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะทดลองทำในเรื่องต่าง ๆ

28 จบบทที่ 14 คำถาม ………..


ดาวน์โหลด ppt Chapter 14 Assessing the Value of IT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google