งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 14 Assessing the Value of IT Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 14 Assessing the Value of IT Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 14 Assessing the Value of IT Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman

2 Chapter Outline  ความสำคัญในการประเมินคุณค่าของ IT  การวัดทางการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อใช้แสดงคุณค่าของ IT  การประยุกต์เพื่อปรับปรุงการวัดทางการเงิน  การวิเคราะห์ portfolio ของ IT investment projects  Activity-based management  ความแตกต่างระหว่าง showing value และ measuring value  Leveraging assets of IT for competitive advantage  IT governance ถูกเฉลี่ยความรับผิดชอบได้อย่างไร  Enterprise ได้ผลประโยชน์จากกระบวนการต่าง ๆ ได้ อย่างไร

3 Traditional Financial Approaches  Return on Investment (ROI)  Net Earnings from Operations ÷ Net Assets  ใช้ประเมินมูลค่าของ IT investments  มีข้อจำกัด  Residual Income  คล้ายกับการวัด excess profit  Operating Income ÷ Financial Opportunity Cost of Investment base

4 Traditional Financial Approaches  Economic Value Added (EVA)  ใช้ capital asset pricing model  ใช้ระบุถึง cost of capital ของ specific division หรือ business unit  ขจัดความผิดเพี้ยนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนโดย GAAP  การใช้จ่ายต่าง ๆ ควรเป็นแบบ capitalized และ amortized  Net Present Value (NPV)  เราทำการเลือกระหว่าง alternative investment opportunities ในการมองมูลค่าของตลาดในอนาคต  วิเคราะห์โครงการโดยอาศัยพื้นฐานการวัด cash flows

5 Real Options  การตัดสินใจลงทุนในโครงการหนึ่ง ๆ สามารถหน่วงเวลา ไปได้ระยะหนึ่ง  โอกาสในการสร้าง IT investment ให้เกิดขึ้นในอนาคต  Mapping five characteristics of investment opportunity  ลดความไม่แน่นอน (uncertainty) โดยการเลื่อนการ ตัดสินใจออกไป  ได้ดอกเบี้ยจากการเลื่อนเวลาออกไป  สามารถตอบโต้กับสภาวะความไม่แน่นอนที่กำลัง เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาที่เลื่อนออกไปโดยการ ตัดสินใจลงทุนด้านอื่น

6 Mapping IT Investment Characteristics to Financial Call Option Characteristics Source: adapted from Luerhrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994).

7 Decision Tree Analysis  ช่วยให้ผู้รับผิดชอบทำการทบทวนกลยุทธ์และการ ดำเนินงานภายใต้ความไม่แน่นอน  มีความเป็นไปได้ว่าจะได้มาจากสารสนเทศในอดีตหรือ สารสนเทศในอนาคต ที่หามาได้  ผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือกใด ๆ ที่ maximizes risk-adjusted NPV

8 Source: adapted from Luehrman, T.A., Capital Projects as Real Options: An Introduction, Harvard Business School Teaching Note (1994). Decision Tree Analysis vs. Real Option Analysis

9 Black-Scholes Model for European Call Option V c = N(d 1 ) PV (assets to be acquired) – N(d 2 ) (PV(expenditure)/e f rt

10 Real Option Valuation of Individual Investment  การวิเคราะห์ทางด้านการเงินแบบดั้งเดิมในการลงทุน ในโครงการหนึ่ง ๆ เริ่มใช้ได้สั้นลง  Parker, Benson, Trainor

11 Bussiness Framework for Individual Investment  การลงทุนในโครงการต่าง ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 4 criteria:  ผลตอบแทนทางด้านการเงิน (financial benefits)  ผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ (intangible benefits)  ความสำคัญเชิงเทคนิค (technical importance)  เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (fit with business objectives)  แต่ละ criterion จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องหลายตัว  แต่ละองค์ประกอบจะเป็นคะแนนของ IT investment project และ ใช้ในการคำนวณหาคะแนนรวม  ผลรวมอันเกิดจากทั้ง 4 criteria ถูกนำมาใช้ compare IT investment against competing projects

12 Oracle Corp. Decision Model  สร้าง committee of stakeholders ที่ได้รับ ผลกระทบต่อ IT investment  กำหนด intangible benefits ที่ได้จาก IT investment  กำหนด intangible risks ที่อาจเกิดร่วม / มาจาก IT investment  ให้น้ำหนักสัมพันธ์กับความสำคัญของ tangible benefits  ประมาณว่ามันอยู่ที่ระดับในจาก 1-5 ในแต่ละ benefit และ risk ที่น่าจะสังเกตพบ  คูณ likelihood estimate ในข้อที่แล้วด้วยค่าน้ำหนัก ที่กำหนดให้ในแต่ละแฟกเตอร์ แล้วบวกรวมเข้า ด้วยกัน

13 Real Options Analysis  ดำเนินการลงมติให้เป็นเอกฉันท์ในองค์ประชุมเพื่อ ตัดสินใจลงทุนทางด้าน IT  They couple financial calculations with intangible benefits and risks, aspects of strategic concern

14 “Tomato Garden” of IT Investment Project Source: adapted from Luehrman, T.A., 1998b “Strategy as a Portfolio of Real Options,” Harvard Business Review, September-October (1998).

15 Evaluating IT Investment Portfolio  มั่นใจว่า IT investment proposals ถูกนำมาพิจารณา ในเทอมของ expected business outcomes, efforts needed to reach outcomes, และ risks involved  มั่นใจว่า IT investments จะมีคุณค่าต่อองค์กร  มั่นใจว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดร่วมกับ IT investments อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  มั่นใจว่า IT investments ถูกปรับเข้ากับ (align) business strategies

16 Trigeorgis’ Framework  วัตถุประสงค์ของ value management จะหมายถึงการ วัด NPV แบบกว้าง ๆ  Strategic NPV = Traditional NPV of expected cash flows + Value of operating options from flexible management + Investment interaction effects  Strategic management ของการลงทุนต้องการบริหาร จัดการเพื่อรวบรวม โอกาสในการลงทุนในอนาคตด้าน ต่าง ๆ และทางเลือกต่าง ๆ  การควบคุมเป้าหมายอย่างเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับ การนำแนวทาง value-maximizing มาใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ

17 3 Phases of Trigeorgis’ Framework

18 Activity-Based Management Measures  Activity-based costing  กรรมวิธีในการวัด cost และ performance ของการ ดำเนินการต่าง ๆ ทรัพยากร และ cost objects  Activity-based management  วินัยที่มุ่งเน้นไปยังการบริหารจัดการดำเนินงานต่าง ๆ อัน เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงคุณค่าที่ลูกค้าได้รับให้สูงขึ้นและ ผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมาเมื่อทำให้คุณค่าเพิ่มขึ้นแล้ว

19 TCO and TBO Concepts  Total Cost of Ownership (TCO)  Acquisition cost of materials is only portion of true costs of a product or process  Total Benefit of Ownership (TBO)  Considers benefits of competing products or processes instead of just focusing on individual costs

20 TCO Analysis Concerns Addressed  ทำให้มี costs และ level budgets ที่สามารถคาดการณ์ได้  มองเห็นว่า IT resources สิ่งใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ firm’s core mission  จะหา current costs และ services ได้อย่างไร  จะเพิ่ม service levels ในระดับที่มี cost ยอมรับได้ ได้อย่างไร  จะติดตามหรือรับรู้ actual ongoing IT costs ได้อย่างไร  จะหาแนวทางการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุง IT expertise ได้อย่างไร  จะหา most effective implementation strategy เพื่อปรับปรุง effective/efficient delivery of IT

21 Differentiating Features of TVO Approach  IT และ business management ต้องทำงานร่วมกัน  Firm needs to move from pure cost center perspective to one emphasizing value creation  ผู้บริหารต้องวิเคราะห์และจัดการเพื่อให้มีการรวบรวม หรือ portfolio หรือ projects

22 Resources for More Methodologies  Applied information economics  http://www.hubbardross.com http://www.hubbardross.com  Balanced scorecard  http://www.bscol.com http://www.bscol.com  http://www.aquent.com http://www.aquent.com  Economic value added  http://www.sternstewart.com http://www.sternstewart.com

23 Resources for More Methodologies  Economic Value Sourced  http://www.metagroup.com http://www.metagroup.com  Portfolio management  http://www.metricnet.com http://www.metricnet.com  http://www.metagroup.com http://www.metagroup.com  Real option valuation  http://www.pwcglobal.com http://www.pwcglobal.com

24 Value Management Framework Examples

25 Application of Expanded Value Management Framework

26 Governance Is Shared Responsibility  IT and business managers need to work together  Combined application of:  Real options  Value management  Portfolio analysis as tools  Metrics  Indicators

27 Enterprise Can Benefit from Processes  การทำงานของ IT เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ  กระบวนการที่ดำเนินอยู่นั้นมันกำลังมีวิวัฒนาการและ การเปลี่ยนแปลง  ทุก ๆ หน่วยต้องทำงานมุ่งตรงไปตามทิศทางเดียวกัน คือ strategic goals ขององค์กร  ทรัพย์สินของ IT ควรมองภาพรวมจาก financial measures, nonfinancial measures, และ partnerships  ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะทดลองทำในเรื่องต่าง ๆ

28 จบบทที่ 14  คำถาม ………..


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 14 Assessing the Value of IT Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google