งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 Planning Related IT Processes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 Planning Related IT Processes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 Planning Related IT Processes
Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 1

2 Chapter Outline ความสำคัญของการวางแผนเพื่อบริหารจัดการ
ระดับต่าง ๆของการวางแผน IT และความหมาย การวางแผน IT ในระดับกลยุทธ์ (Strategic-level IT planning) การวางแผน IT ในระดับยุทธวิธี (Tactical-level IT planning) การวางแผน IT ในระดับปฎิบัติการ (Operational-level IT planning) ข้อควรพิจารณาทั่วไปในการวางแผน IT © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 2

3 Importance of IT ต้องมองตามขวางไปทุก ๆ ฟังก์ชันใน enterprise
ต้องรวม business perspectives ของฟังก์ชันต่าง ๆ สนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่เจาะจงในทุก ๆ ระดับ แนวทางปฎิบัติกับ turbulent และ dynamic environments © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 3

4 Layers of Management Focus
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 4

5 Components of Business Strategic Planning
นิยาม IT mission นิยาม IT policies เพื่อยึดถือไปตลอด mission นิยาม business processes, information, และ information flows นิยามความต้องการของ enterprise เกี่ยวกับสารสนเทศ ที่ใช้ตลอด strategic time period © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 5

6 IT Strategy Planning วิเคราะห์หาทางเลือกอื่น ๆ ในการนำ services, applications, และ infrastructure มาใช้งาน นิยามและจัดลำดับความสำคัญของ strategic objectives ด้วย IS policies ได้รับการอนุมัติ IS strategic plan ควบคุม information systems strategic plan เทียบกับ tactical performance © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 6

7 Application Planning กำหนดตารางของ applications ที่จะถูกจัดทำหรือแก้ไขให้อยู่ในกลุ่มของเวลาที่เหมาะสม ระบุถึง key functions ของ enterprise ทบทวน applications ที่มีอยู่แล้วและที่นำเสนอใหม่ ในเชิง Emerging technologies Integrated processes Improved standards in development or maintenance © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 7

8 Considerations in Applications Planning
ยกเลิกแนวทางดั้งเดิมที่ขึ้นกับ long-term stability ของ business environment แนวทางการปรับให้เข้ากับ strategic business objectives คือ สิ่งสำคัญ Applications ที่ถูกนำมาพิจารณาควรแสดงให้เห็นถึง: จุดเด่น (Salience) จุดด้อย (Worth) © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 8

9 Dimensions of Application Portfolio
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 9

10 Application Portfolio Matrix
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 10

11 Application Prioritization Matrix
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 11

12 Application Prioritization Matrix
ผลกระทบด้านธุรกิจ ความสามารถของ application ในการผลักดันให้เกิด business benefit ความง่ายในการดำเนินการ (Ease of execution) Application ต้องการ resources มากน้อยเท่าใด ความยากง่ายเป็นอย่างไรในการที่องค์กรจะนำ application ไปใช้ © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 12

13 Data Planning การขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จาก application plan
โครงสร้างของข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก: Data storage technologies ใหม่เกิดขึ้น Vendor เปลี่ยน database architectures รวมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเข้าด้วยกัน ปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือบำรุงรักษาข้อมูล © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 13

14 Objectives of Data Planning
เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน cost-effective และ timely transformation จากข้อมูลดิบ (raw data) ไปสู่สารสนเทศที่สร้างขึ้นมา (productive information) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลและสารสนเทศ ที่ไขว้ข้ามองค์กรกลับมาใช้ใหม่ ปกป้องทรัพย์สินที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 14

15 Success Factors of Data Plan
พัฒนาแบบจำลองของข้อมูลของกระบวนการหลัก ๆ นิยาม underlying shared data ที่ถูกใช้โดยกระบวนการหลัก ๆ พัฒนา common definitions ของ “core” data และ share with functional groups พัฒนา common information/data models สำหรับ key processes บ่งชี้ว่า proposed applications ถูกระบุใน application plan ในเชิงการใช้ข้อมูลว่าอย่างไร นำ appropriate governance ไปใช้กับการบริหารจัดการข้อมูล © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 15

16 System Planning Objectives
จัดทำให้เป็นเอกสารว่าระบบใดถูกวางแผนเพื่อการพัฒนา จัดทำให้เป็นเอกสารในการตัดสินใจว่าจะทำการพัฒนาระบบข้างต้น ระบุกรอบเวลาสำหรับการพัฒนาระบบเหล่านั้น จัดทำให้เป็นเอกสารถึงผลกระทบต่อ IT architecture ในการพัฒนาระบบข้างต้น จัดทำให้เป็นเอกสารในการจัดทำ organization's disaster recovery plan © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 16

17 Network Planning Considerations
ผลกระทบของ network capacity และ infrastructure ที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อเสนอ applications ขึ้นมา โอกาสในการทำให้เป็นมาตรฐาน ของ components/services โอกาสในการรวมงานบริการที่มีอยู่ และ infrastructure เพื่อทำให้ network ดีขึ้นทางด้าน: Reliability Availability Service responsiveness Security Scalability © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 17

18 Network Planning Considerations
Identification and repair of network performance issues การให้บริการลูกค้า Vendor management and service agreements Cross-border issues Hardware upgrade plan Software upgrade plan Capital investment plan © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 18

19 Project Planning การนำผลที่ได้จาก application, data, network, และ systems planning processes มาใช้งาน นิยาม technically feasible และ manageable projects ภาพสะท้อนของ strategic goals และ direction การวางแผนประกอบด้วย Specification of resources Time frames Service level requirements © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 19

20 Service Level Planning and Management
เจรจาตกลงเรื่องข้อตกลงในการให้บริการเป็นราย ๆ ไป บ่งชี้การร้องขอเฉพาะรายที่เกี่ยวกับ recovery, security, และ audit ability การทำนาย (Forecast) ระดับและปริมาณของการให้บริการตามที่ตกลงกัน พัฒนา preventive maintenance plan © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 20

21 Recovery Planning and Management
มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานทางธุรกิจยังดำเนินการต่อไปได้ในสถานการณ์ของ failure/disaster Multiple contingency plans รวบรวม recovery requirements ของทุก ๆ service agreements กำหนด business และ IT recovery-operating environment บ่งชี้ความผันแปรระหว่าง operating environments และ agreements พัฒนา overall recovery plan © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 21

22 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 22

23 Disaster Recovery Plan Elements
Data recovery Technology recovery Business-process recovery Crisis management Customer-support operations Facilities Human resources Procedures for key suppliers and partners Public relations and damage control Protection of intellectual property © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 23

24 Elements of a Business-Continuity Plan
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 24

25 9 Steps to Promote Continuity
Visualize Itemize Prioritize Categorize Minimize Organize Rehearse (จัดทำรายการ) Sponsor/Champion Vigilant Monitoring (Vigilant = ความรอบคอบ) © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 25

26 Security Issues ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ
ไม่อนุญาตให้เข้าถึง confidential data การโจมตีของไวรัส Denial of service attacks on Web sites and การใช้ computer systems/equipment ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง/ผิดกฎหมาย การใช้หรือ monitoring of /Internet ที่ไม่ถูกต้อง Possible physical or virtual destruction of financial/administrative information © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 26

27 Top 10 Triggers of Unethical Employee Behavior
Efforts to balance work and family Poor internal communications Poor leadership Work hours, work load Lack of mgmt. support Need to meet sales, budget, profit goals Little recognition of achievements Company politics Personal financial worries Insufficient resources © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 27

28 Audit Planning and Management
Ensures agreed levels of audit and compliance for systems, application, and services will be met Evaluate and ensure adequacy of internal systems of control Securities and Exchange Act of 1934 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 28

29 Fair Information Practices
NO personal record systems with secret existence Rights of access, inspection, review, and amendment to systems that contain information about individuals No use of personal information for purposes other than for intent it was gathered Managers are responsible for reliability and security and can be held accountable Governments have right to intervene © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 29

30 Corporate Responsibility Audit Steps
Gain CEO commitment Appoint steering committee to guide Appoint auditing team to develop questions Diagnose corporate culture and investigate functional areas Analyze mission statement Seek reasons for inconsistent performance Collect relevant industry information, benchmark studies, competitor’s information Interview stakeholders involved in functional areas Compare internal data and external perceptions Write final report for managers and audit steering committee © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 30

31 Capacity Planning Importance
ลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า Identify potential bottlenecks ลดการหย่อนยานในการสร้างงาน Ensures systems can handle peak times ลด budgetary constraints Upgrades budgeted ahead of time ปรับปรุงด้านเสถียรภาพ (stability) Can identify problems ahead of time and avoid or predict them © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 31

32 Organizational IT Capacity Planning
Capacity planning process maturity level Characteristics Level 1 Reactive; firefighting Level 2 Efficient: professional and sophisticated firefighting Level 3 Fewer fires; analysis of problems, start of process improvement Level 4 Process includes procedural improvement Level 5 Process becomes self-correcting © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 32

33 Skills Planning Process
กำหนดความต้องการกำลังคน (manpower) รวบรวมกำลังคนที่ต้องการเพื่อสนับสนุน project และ system plans ระบุถึงทักษะ ความชำนาญของกำลังคนที่มีอยู่และที่วางแผนเอาไว้ Establish and evaluate alternate manpower plans กำหนด effective education plan Document manpower and education plans © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 33

34 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 34

35 Budget Planning and Value Management
เปลี่ยน systems plans ให้อยู่ในร๔ปของ financial terms ระบุว่าจะได้รับเงินทุนมาอย่างไร ระบุว่าเงินทุนจะจัดแบ่งอย่างไร แยก budget planning process ออกจาก strategic planning process © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 35

36 Vendor Planning and Management
Outsourcing of services and other IT processes วัดและเฝ้ามองถึงประสิทธิภาพ กำหนดให้มี corrective action เมื่อจำเป็น ทำการปรับใหม่ตามความจำเป็น © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 36

37 Management Systems Planning and Monitoring
รวบรวมและสรุป IT organization data เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่าง ๆ กับ IT organizational objectives และ มาตรฐานต่าง ๆ ระบุถึงความผันแปรหรือ substandard performance วิเคราะห์ตงามผันแปรและ initiate effectiveness/efficiency improvements © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 37

38 Management Systems Planning and Monitoring
นิยามรายละเอียดของความต้องการบนพื้นฐานของ enterprise policies วิเคราะห์หาทางเลือกของ standards, procedures, methodologies ออกแบบคำตอบหรือทางออก จัดทำคำสั่งเป็นเอกสารในการใช้มาตรฐาน ระเบียบปฎิบัติ และ กรรมวิธีการต่าง ๆ Installing solutions © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 38

39 Operational Level IT Planning
Day-to-day administration and execution of processes and plans Project-related plans Effective implementation of requirements at strategic and tactical levels PMBOK © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 6- Slide 39


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 Planning Related IT Processes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google