งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 1 Chapter 6 Planning Related IT Processes Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 1 Chapter 6 Planning Related IT Processes Managing the Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 1 Chapter 6 Planning Related IT Processes Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman

2 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 2 Chapter Outline ความสำคัญของการวางแผนเพื่อบริหาร จัดการ ระดับต่าง ๆของการวางแผน IT และ ความหมาย การวางแผน IT ในระดับกลยุทธ์ (Strategic-level IT planning) การวางแผน IT ในระดับยุทธวิธี (Tactical- level IT planning) การวางแผน IT ในระดับปฎิบัติการ (Operational-level IT planning) ข้อควรพิจารณาทั่วไปในการวางแผน IT

3 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 3 Importance of IT ต้องมองตามขวางไปทุก ๆ ฟังก์ชันใน enterprise ต้องรวม business perspectives ของ ฟังก์ชันต่าง ๆ สนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่ เจาะจงในทุก ๆ ระดับ แนวทางปฎิบัติกับ turbulent และ dynamic environments

4 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 4 Layers of Management Focus

5 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 5 Components of Business Strategic Planning นิยาม IT mission นิยาม IT policies เพื่อยึดถือไปตลอด mission นิยาม business processes, information, และ information flows นิยามความต้องการของ enterprise เกี่ยวกับสารสนเทศ ที่ใช้ตลอด strategic time period

6 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 6 IT Strategy Planning วิเคราะห์หาทางเลือกอื่น ๆ ในการนำ services, applications, และ infrastructure มาใช้งาน นิยามและจัดลำดับความสำคัญของ strategic objectives ด้วย IS policies ได้รับการอนุมัติ IS strategic plan ควบคุม information systems strategic plan เทียบกับ tactical performance

7 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 7 Application Planning กำหนดตารางของ applications ที่จะถูก จัดทำหรือแก้ไขให้อยู่ในกลุ่มของเวลาที่ เหมาะสม ระบุถึง key functions ของ enterprise ทบทวน applications ที่มีอยู่แล้วและที่ นำเสนอใหม่ ในเชิง –Emerging technologies –Integrated processes –Improved standards in development or maintenance

8 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 8 Considerations in Applications Planning ยกเลิกแนวทางดั้งเดิมที่ขึ้นกับ long- term stability ของ business environment แนวทางการปรับให้เข้ากับ strategic business objectives คือ สิ่งสำคัญ Applications ที่ถูกนำมาพิจารณาควร แสดงให้เห็นถึง : – จุดเด่น (Salience) – จุดด้อย (Worth)

9 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 9 Dimensions of Application Portfolio ความเป็นอิสระขององค์กรอะไรบ้างที่ ขึ้นกับ application Application อะไรบ้างที่กระทบต่อกลยุทธ์

10 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 10 Application Portfolio Matrix

11 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 11 Application Prioritization Matrix

12 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 12 Application Prioritization Matrix ผลกระทบด้านธุรกิจ – ความสามารถของ application ในการ ผลักดันให้เกิด business benefit ความง่ายในการดำเนินการ (Ease of execution) –Application ต้องการ resources มากน้อย เท่าใด – ความยากง่ายเป็นอย่างไรในการที่องค์กรจะ นำ application ไปใช้

13 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 13 Data Planning การขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จาก application plan โครงสร้างของข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก : –Data storage technologies ใหม่เกิดขึ้น –Vendor เปลี่ยน database architectures – รวมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเข้า ด้วยกัน – ปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือ บำรุงรักษาข้อมูล

14 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 14 Objectives of Data Planning เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน cost- effective และ timely transformation จากข้อมูลดิบ (raw data) ไปสู่สารสนเทศที่สร้างขึ้นมา (productive information) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำ ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ไขว้ข้าม องค์กรกลับมาใช้ใหม่ ปกป้องทรัพย์สินที่เป็นข้อมูลและ สารสนเทศขององค์กร

15 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 15 Success Factors of Data Plan พัฒนาแบบจำลองของข้อมูลของกระบวนการหลัก ๆ นิยาม underlying shared data ที่ถูกใช้โดย กระบวนการหลัก ๆ พัฒนา common definitions ของ “core” data และ share with functional groups พัฒนา common information/data models สำหรับ key processes บ่งชี้ว่า proposed applications ถูกระบุใน application plan ในเชิงการใช้ข้อมูลว่าอย่างไร นำ appropriate governance ไปใช้กับการ บริหารจัดการข้อมูล

16 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 16 System Planning Objectives จัดทำให้เป็นเอกสารว่าระบบใดถูกวางแผนเพื่อ การพัฒนา จัดทำให้เป็นเอกสารในการตัดสินใจว่าจะทำการ พัฒนาระบบข้างต้น ระบุกรอบเวลาสำหรับการพัฒนาระบบเหล่านั้น จัดทำให้เป็นเอกสารถึงผลกระทบต่อ IT architecture ในการพัฒนาระบบข้างต้น จัดทำให้เป็นเอกสารในการจัดทำ organization's disaster recovery plan

17 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 17 Network Planning Considerations ผลกระทบเกิดจากการ รวมใด ๆที่ผ่านมา ทางด้านความสามารถ ของ network ผลกระทบของ network capacity และ infrastructure ที่ มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อ เสนอ applications ขึ้นมา โอกาสในการทำให้ เป็นมาตรฐาน ของ components/service s โอกาสในการรวมงาน บริการที่มีอยู่ และ infrastructure เพื่อทำให้ network ดีขึ้นทางด้าน : –Reliability –Availability –Service responsiveness –Security –Scalability

18 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 18 Network Planning Considerations ความปลอดภัยของ network จากผู้บุกรุก การกู้ network กลับคืนจากความ เสียหาย Identification and repair of network performance issues การให้บริการลูกค้า Vendor management and service agreements Cross-border issues Hardware upgrade plan Software upgrade plan Capital investment plan

19 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 19 Project Planning การนำผลที่ได้จาก application, data, network, และ systems planning processes มาใช้งาน นิยาม technically feasible และ manageable projects ภาพสะท้อนของ strategic goals และ direction การวางแผนประกอบด้วย –Specification of resources –Time frames –Service level requirements

20 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 20 Service Level Planning and Management เจรจาตกลงเรื่องข้อตกลงในการให้บริการเป็น ราย ๆ ไป บ่งชี้การร้องขอเฉพาะรายที่เกี่ยวกับ recovery, security, และ audit ability การทำนาย (Forecast) ระดับและปริมาณของ การให้บริการตามที่ตกลงกัน พัฒนา preventive maintenance plan

21 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 21 Recovery Planning and Management มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานทางธุรกิจยังดำเนินการ ต่อไปได้ในสถานการณ์ของ failure/disaster Multiple contingency plans รวบรวม recovery requirements ของทุก ๆ service agreements กำหนด business และ IT recovery-operating environment บ่งชี้ความผันแปรระหว่าง operating environments และ agreements พัฒนา overall recovery plan

22 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 22

23 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 23 Disaster Recovery Plan Elements Data recovery Technology recovery Business-process recovery Crisis management Customer-support operations Facilities Human resources Procedures for key suppliers and partners Public relations and damage control Protection of intellectual property

24 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 24 Elements of a Business-Continuity Plan

25 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 25 9 Steps to Promote Continuity Visualize Itemize Prioritize Categorize Minimize Organize Rehearse ( จัดทำ รายการ ) Sponsor/Champion Vigilant Monitoring (Vigilant = ความ รอบคอบ )

26 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 26 Security Issues ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบ ไม่อนุญาตให้เข้าถึง confidential data การโจมตีของไวรัส Denial of service attacks on Web sites and e-mail การใช้ computer systems/equipment ไป ในทางที่ไม่ถูกต้อง / ผิดกฎหมาย การใช้หรือ monitoring of e-mail/Internet ที่ ไม่ถูกต้อง Possible physical or virtual destruction of financial/administrative information

27 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 27 Top 10 Triggers of Unethical Employee Behavior 1.Efforts to balance work and family 2.Poor internal communications 3.Poor leadership 4.Work hours, work load 5.Lack of mgmt. support 6.Need to meet sales, budget, profit goals 7.Little recognition of achievements 8.Company politics 9.Personal financial worries 10.Insufficient resources

28 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 28 Audit Planning and Management Ensures agreed levels of audit and compliance for systems, application, and services will be met Evaluate and ensure adequacy of internal systems of control Securities and Exchange Act of 1934

29 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 29 Fair Information Practices 1.NO personal record systems with secret existence 2.Rights of access, inspection, review, and amendment to systems that contain information about individuals 3.No use of personal information for purposes other than for intent it was gathered 4.Managers are responsible for reliability and security and can be held accountable 5.Governments have right to intervene

30 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 30 Corporate Responsibility Audit Steps Gain CEO commitment Appoint steering committee to guide Appoint auditing team to develop questions Diagnose corporate culture and investigate functional areas Analyze mission statement Seek reasons for inconsistent performance Collect relevant industry information, benchmark studies, competitor’s information Interview stakeholders involved in functional areas Compare internal data and external perceptions Write final report for managers and audit steering committee

31 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 31 Capacity Planning Importance ลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า –Identify potential bottlenecks ลดการหย่อนยานในการสร้างงาน –Ensures systems can handle peak times ลด budgetary constraints –Upgrades budgeted ahead of time ปรับปรุงด้านเสถียรภาพ (stability) –Can identify problems ahead of time and avoid or predict them

32 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 32 Organizational IT Capacity Planning Capacity planning process maturity level Characteristics Level 1Reactive; firefighting Level 2Efficient: professional and sophisticated firefighting Level 3Fewer fires; analysis of problems, start of process improvement Level 4Process includes procedural improvement Level 5Process becomes self-correcting

33 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 33 Skills Planning Process กำหนดความต้องการกำลังคน (manpower) รวบรวมกำลังคนที่ต้องการเพื่อสนับสนุน project และ system plans ระบุถึงทักษะ ความชำนาญของกำลังคนที่มีอยู่และ ที่วางแผนเอาไว้ Establish and evaluate alternate manpower plans กำหนด effective education plan Document manpower and education plans

34 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 34

35 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 35 Budget Planning and Value Management เปลี่ยน systems plans ให้อยู่ในร๔ปของ financial terms ระบุว่าจะได้รับเงินทุนมาอย่างไร ระบุว่าเงินทุนจะจัดแบ่งอย่างไร แยก budget planning process ออกจาก strategic planning process

36 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 36 Vendor Planning and Management Outsourcing of services and other IT processes วัดและเฝ้ามองถึงประสิทธิภาพ กำหนดให้มี corrective action เมื่อจำเป็น ทำการปรับใหม่ตามความจำเป็น

37 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 37 Management Systems Planning and Monitoring รวบรวมและสรุป IT organization data เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่าง ๆ กับ IT organizational objectives และ มาตรฐาน ต่าง ๆ ระบุถึงความผันแปรหรือ substandard performance วิเคราะห์ตงามผันแปรและ initiate effectiveness/efficiency improvements

38 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 38 Management Systems Planning and Monitoring นิยามรายละเอียดของความต้องการบนพื้นฐาน ของ enterprise policies วิเคราะห์หาทางเลือกของ standards, procedures, methodologies ออกแบบคำตอบหรือทางออก จัดทำคำสั่งเป็นเอกสารในการใช้มาตรฐาน ระเบียบปฎิบัติ และ กรรมวิธีการต่าง ๆ Installing solutions

39 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 39 Operational Level IT Planning Day-to-day administration and execution of processes and plans Project-related plans Effective implementation of requirements at strategic and tactical levels PMBOK


ดาวน์โหลด ppt © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. LuftmanChapter 6- Slide 1 Chapter 6 Planning Related IT Processes Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google