งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 31 พฤษภาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 31 พฤษภาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 31 พฤษภาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในที่นี้ไม่รวมบริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีบริษัทเข้า จดทะเบียนใหม่ 3 บริษัท และมี 1 บริษัทที่เพิกถอน ทำให้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 537 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) (YTD) Newly-listed companies Listed companies

4 Points Billion Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 SET Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 ขณะที่ mai Index ปรับตัว ลดลง Market Capitalization and Index (End period value) Bn. USD 187

5 ณ สิ้นพฤษภาคม 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 52 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 6,097 billion bahtTotal number of listed companies = 537

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2553 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2553 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 20.41 พันล้านบาท เทียบกับใน ปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2553 นักลงทุนในประเทศยังคงมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมา คือ นักลงทุน ต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading) และนัก ลงทุนสถาบัน ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai Transactions by investor type Unit: Percent

9 อัตราผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 * หมายเหตุ : ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP พฤษภาคม 750.43 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 SET Index ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.71 จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 750.43 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2553 ปรับดีขึ้นอย่างมาก

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 SET Index ปิดที่ 750.43 จุด ลดลง จากสิ้นเดือนเมษายน 2553 ที่ 763.51 จุด โดยนักลงทุน ต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 58,789 ล้านบาทในเดือน พฤษภาคม ขณะที่มีฐานะเป็นผู้ขายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 6,105 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 * หมายเหตุ : mma ย่อมาจาก moving monthly average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะ ถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 31 พฤษภาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google