งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 พฤศจิกายน 2553

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการ เปลี่ยนชื่อหรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 9 บริษัท และมี 3 บริษัทที่เพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัท จดทะเบียนเพิ่มเป็น 541 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai)

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้น เดือนธันวาคม 2552 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) Bn. USD 272 (RHS)

5 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 49 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,216 Billion BahtTotal number of listed companies = 541

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิ 50.49 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 นักลงทุนบุคคลใน ประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมาคือนัก ลงทุนต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading) และนักลงทุนสถาบัน Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ธันวาคม 2552 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 SET Index อยู่ที่ระดับ 1,005.12 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2553 ชะลอลงเมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 SET Index ปิดที่ 1,005.12 จุด เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือนตุลาคม 2553 ที่ 984.46 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ขายสุทธิ 6,432 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน แต่ยังคงมีฐานะเป็นผู้ซื้อ สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,039 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2553 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือน ล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ 30 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google