งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 E-mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 E-mail:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 E-mail: Research@set.or.th

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการ เปลี่ยนชื่อหรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ 7 บริษัท และมี 3 บริษัทที่เพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัทจด ทะเบียนเพิ่มเป็น 539 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ณ สิ้น เดือนธันวาคม 2552 PointsBillion Baht Market Capitalization and Index (End period value) Bn. USD 268

5 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,041 billion bahtTotal number of listed companies = 539

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อ วันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 นักลงทุนต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 56.92 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่เป็น ผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 นักลงทุนในประเทศยังคง มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมาคือนักลงทุน ต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading) และนัก ลงทุนสถาบัน Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ในเดือนตุลาคม 2553 ปรับตัว ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2552 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 SET Index อยู่ที่ระดับ 984.46 จุด ปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.94 จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ตัวเลขอัตราการ เติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2553 ยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553 SET Index ปิดที่ 984.46 จุด เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือนกันยายน 2553 ที่ 975.3 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมี ฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 15,472 ล้านบาทในเดือนตุลาคม และมีฐานะเป็น ผู้ซื้อสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 22,544 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 29 ตุลาคม 2553 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือน ล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ 29 ตุลาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 E-mail:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google