งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ ® วัตถุประสงค์ ® รูปแบบการค้ามนุษย์ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ ® วัตถุประสงค์ ® รูปแบบการค้ามนุษย์ ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ ® วัตถุประสงค์ ® รูปแบบการค้ามนุษย์ ผู้จัดทำ

2 2 ความหมาย … “ การค้ามนุษย์ " หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วย วิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับ ในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วย การหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการ ใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์ โดยมิชอบ หรือ มีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อ ความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวง ประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์ จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือการแสวงประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทำอื่นเสมือนการเอา คนลงเป็นทาส การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่า ไม่สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์ที่ให้กับการแสวงประโยชน์โดยเจตนาดังที่ระบุไว้ มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ หน้าหลัก

3 3 การจัดหา, ชื้อ, ขาย, จำหน่าย, พามาจาก, กักขัง, รับไว้, ส่งไปยังที่, หน่วงเหนี่ยว, จัดให้อยู่อาศัย, โดยพฤติการณ์ หรือการกระทำที่ผู้ค่าทำต่อเหยื่อ ซึ่งกรณีการค้ามนุษย์ใน ส่วนของการค้าในรูปแบบของ แรงงานผู้ปฏิบัติ จะต้องมีการ เข้าใจในรายละเอียด หรือต้องมี ความรู้ความเข้าใจในประเด็น แรงงานมากพอสมควร เพราะ ต้องแยกให้ออกว่า การกระทำนั้น เป็นการค้ามนุษย์ หรือ การพา แรงงานหลบหนีเข้าเมือง การกระทำ … หน้าหลัก

4 4 ข่มขู่, ฉ้อฉล, หลอกลวง, ลักพาตัว, ใช้อำนาจโดยมิชอบ, ใช้กำลังบังคับ, โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอม แก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล ซึ่งวิธีการมักจะแฝงการที่ส่งผลต่อการความคุมเหยื่อ โดยใช้ รูปแบบและวิธีการต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่าน มานั้นการละเมิดจะมาในรูปแบบของการหลอกลวงเพื่อให้เหยื่อ หลงเชื่อ และทำตามที่ผู้ค้าต้องการ และเมื่อเหยื่อเข้ามาอยู่ใน สถานที่การควบคุมของผู้ค้า เหยื่อจะตกอยู่ในการบังคับ ทั้งกำลัง และวาจา รวมไปถึงการข่มขู่ ซึ่งมักจะใช้ข้อด้อยของเหยื่อในการ ข่มขู่ เช่น จะให้ตำรวจจับ หรือ หากตำรวจจับตำรวจก็จะนำมาส่งให้ ผู้ค้า หรือ จะถูกขายไปในที่ที่มีความรุนแรงกว่า เป็นต้น วิธีการ … หน้าหลัก

5 5 วัตถุประสงค์ … การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี, การผลิตหรือ เผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก, การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น, การเอาคนลงเป็น ทาส, การนำมาขอทาน, การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ, การ บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า, การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการ ขูดรีดบุคคล, ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติให้ความช่วยเหลือจะต้องดูรายละเอียด ให้ครบ ก่อนการสรุปว่ากรณีนั้นๆ เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ หรือผู้ที่จะ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความ เข้าใจในรายละเอียด ทั้งข้อกฎหมาย รูปแบบแรงงาน แบบแผนวิถี ชีวิตของแรงงาน และกรณีที่เกิดขึ้นให้ละเอียดที่สุด ที่สำคัญพึง ระวังไว้เสมอว่า จะต้องได้มาซึ่งความจริง และต้องรอบคอบที่สุด เนื่องจาก บางครั้งผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนั้นต้องการที่จะหลุด พ้นจากการควบคุมของนายจ้างหรือนายหน้า ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลที่ เกินจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่อาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือ รายนั้นก็ได้ หน้าหลัก

6 6 รูปแบบการค้า มนุษย์ … หน้าหลักถัดไป

7 7 รูปแบบการค้า มนุษย์ … หน้าหลัก

8 8 จัดทำโดย ชื่อนายสิทธิพันธุ์มณีรัตน์ รหัส 50123219 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่เรียนวค.50. ว 4.1 หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt 1 การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ ® วัตถุประสงค์ ® รูปแบบการค้ามนุษย์ ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google