งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ
® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ ® วัตถุประสงค์ ® รูปแบบการค้ามนุษย์ ผู้จัดทำ

2 ความหมาย… “ การค้ามนุษย์ " หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์ โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าไม่สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ให้กับการแสวงประโยชน์โดยเจตนาดังที่ระบุไว้ มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ หน้าหลัก

3 การกระทำ… การจัดหา , ชื้อ , ขาย , จำหน่าย , พามาจาก , กักขัง , รับไว้ , ส่งไปยังที่ , หน่วงเหนี่ยว , จัดให้อยู่อาศัย , โดยพฤติการณ์หรือการกระทำที่ผู้ค่าทำต่อเหยื่อ ซึ่งกรณีการค้ามนุษย์ในส่วนของการค้าในรูปแบบของแรงงานผู้ปฏิบัติ จะต้องมีการเข้าใจในรายละเอียด หรือต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นแรงงานมากพอสมควร เพราะต้องแยกให้ออกว่า การกระทำนั้น เป็นการค้ามนุษย์ หรือ การพาแรงงานหลบหนีเข้าเมือง หน้าหลัก

4 วิธีการ… ข่มขู่ , ฉ้อฉล , หลอกลวง, ลักพาตัว , ใช้อำนาจโดยมิชอบ , ใช้กำลังบังคับ , โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล ซึ่งวิธีการมักจะแฝงการที่ส่งผลต่อการความคุมเหยื่อ โดยใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นการละเมิดจะมาในรูปแบบของการหลอกลวงเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ และทำตามที่ผู้ค้าต้องการ และเมื่อเหยื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่การควบคุมของผู้ค้า เหยื่อจะตกอยู่ในการบังคับ ทั้งกำลัง และวาจา รวมไปถึงการข่มขู่ ซึ่งมักจะใช้ข้อด้อยของเหยื่อในการข่มขู่ เช่น จะให้ตำรวจจับ หรือ หากตำรวจจับตำรวจก็จะนำมาส่งให้ผู้ค้า หรือ จะถูกขายไปในที่ที่มีความรุนแรงกว่า เป็นต้น หน้าหลัก

5 วัตถุประสงค์… การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี , การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก , การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น , การเอาคนลงเป็นทาส , การนำมาขอทาน , การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ , การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า , การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล , ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติให้ความช่วยเหลือจะต้องดูรายละเอียดให้ครบ ก่อนการสรุปว่ากรณีนั้นๆ เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ หรือผู้ที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในรายละเอียด ทั้งข้อกฎหมาย รูปแบบแรงงาน แบบแผนวิถีชีวิตของแรงงาน และกรณีที่เกิดขึ้นให้ละเอียดที่สุด ที่สำคัญพึงระวังไว้เสมอว่า จะต้องได้มาซึ่งความจริง และต้องรอบคอบที่สุด เนื่องจาก บางครั้งผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนั้นต้องการที่จะหลุดพ้นจากการควบคุมของนายจ้างหรือนายหน้า ซึ่งอาจจะให้ข้อมูลที่เกินจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือรายนั้นก็ได้ หน้าหลัก

6 ☺ขบวนการซื้อขายเด็กทารก
รูปแบบการค้ามนุษย์… ☺การลักพาตัวเด็ก ☺ขบวนการซื้อขายเด็กทารก หน้าหลัก ถัดไป

7 ☺ค้ามนุษย์แรงงานประมง ☺เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์
รูปแบบการค้ามนุษย์… ☺ค้ามนุษย์แรงงานประมง ☺เด็กในธุรกิจเพศพาณิชย์ หน้าหลัก

8 จัดทำโดย ชื่อ นายสิทธิพันธุ์ มณีรัตน์ รหัส 50123219
ชื่อ นายสิทธิพันธุ์ มณีรัตน์ รหัส สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่เรียน วค.50.ว4.1 หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ ® ความหมาย ® การกระทำ ® วิธีการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google