งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย. กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจ เครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้าง ศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย. กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจ เครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้าง ศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย

2 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจ เครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้าง ศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือกลุ่มอิทธิพลในชุมชน เป็นหัวหน้างาน ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจ เครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้าง ศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ หรือกลุ่มอิทธิพลในชุมชน เป็นหัวหน้างาน หรืออาจจะแสวงหาจากลูกค้าเก่า เป็นการหา แบบโช่ไม่มีปลาย หรืออาจจะแสวงหาจากลูกค้าเก่า เป็นการหา แบบโช่ไม่มีปลาย

3 ศูนย์กลางธุรกิจเครือข่ายอยู่ที่ไหน นักวิจัยทางการตลาดพยายามหาสูตรที่จะหาตัว ผู้นำความคิดให้ได้ แต่ก็ทำได้สำเร็จในระดับ หนึ่งเท่านั้นและยังพยายามหาตัวผู้นำความคิด อยู่ทุกวันเพื่อพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ของ ธุรกิจเครือข่าย ซึ่งสามารถทำได้โดย นักวิจัยทางการตลาดพยายามหาสูตรที่จะหาตัว ผู้นำความคิดให้ได้ แต่ก็ทำได้สำเร็จในระดับ หนึ่งเท่านั้นและยังพยายามหาตัวผู้นำความคิด อยู่ทุกวันเพื่อพร้อมที่จะรับผลประโยชน์ของ ธุรกิจเครือข่าย ซึ่งสามารถทำได้โดย ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น พิสูจน์ศูนย์กลางเครือข่ายผ่านการสำรวจ พิสูจน์ศูนย์กลางเครือข่ายผ่านการสำรวจ

4 การค้นหาศูนย์กลางธุรกิจเครือข่าย 1. ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง คือ การค้นหานั้นเราไม่จำเป็นต้องเดินไปค้นหา เพียงแต่อาศัยการสังเกตและเตรียมตอบคำถาม หรือคัดเลือกเท่านั้น 1. ปล่อยให้ศูนย์กลางเครือข่ายเปิดเผยตัวเอง คือ การค้นหานั้นเราไม่จำเป็นต้องเดินไปค้นหา เพียงแต่อาศัยการสังเกตและเตรียมตอบคำถาม หรือคัดเลือกเท่านั้น 2. กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย คือ การคาดคะเนค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน ที่พวกเค้าทำงานอยู่ 2. กำหนดลำดับชั้นของศูนย์กลางเครือข่าย คือ การคาดคะเนค้นหาบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มคน ที่พวกเค้าทำงานอยู่ 3. เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น คือ การเข้าไปคลีกคลีหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับ แวดวงที่เราต้องการค้นหาศูนย์กลางธุรกิจ เครือข่าย 3. เลือกศูนย์กลางเครือข่ายในแวดวงความรู้นั้น คือ การเข้าไปคลีกคลีหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับ แวดวงที่เราต้องการค้นหาศูนย์กลางธุรกิจ เครือข่าย

5 คุณสมบัติของ Active ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่การหา ศูนย์กลางเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ตามคำว่า Active มากกว่าคนอื่นๆของศูนย์กลาง เครือข่าย ความหมายที่ว่านี้คือ ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่การหา ศูนย์กลางเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ตามคำว่า Active มากกว่าคนอื่นๆของศูนย์กลาง เครือข่าย ความหมายที่ว่านี้คือ A (Ahead) การยอมรับก่อนคนอื่น A (Ahead) การยอมรับก่อนคนอื่น C (Connected) การติดต่อสัมพันธ์ C (Connected) การติดต่อสัมพันธ์ T (Travelers) ผู้เดินทาง T (Travelers) ผู้เดินทาง I (Information-hungry) อยากรู้ข้อมูลข่าวสาร I (Information-hungry) อยากรู้ข้อมูลข่าวสาร V (Vocal) การแสดงความคิดเห็น V (Vocal) การแสดงความคิดเห็น E (Expose to the media) การเปิดเผยต่อ สื่อ E (Expose to the media) การเปิดเผยต่อ สื่อ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย. กลยุทธ์ธุรกิจเครือข่าย ผู้ประกอบการต้องรู้ว่า ศูนย์กลางของธุรกิจ เครือข่ายอยู่ที่ไหน โดยปกติแล้วจะสร้าง ศูนย์กลางในกลุ่มคนที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google